Dunabogdány Község Önkormányzata 1/2016. (II.17.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi önkormányzati költségvetésről

Hatályos: 2016. 02. 17

Dunabogdány Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


I. rész


Általános rendelkezések


1. §


A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Dunabogdányi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) és Dunabogdány Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre): Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda, Művelődési Ház, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságra terjed ki.


2. §


 1. Az önkormányzati költségvetést az egységes rovatrend szerint kiemelt előirányzatok szerint kell megbontani.


 1. A Képviselő-testület a következő kiemelt kiadási és bevételi előirányzatokat határozza meg:

Kiemelt kiadási előirányzatok:

K1. Személyi juttatás

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K9. Finanszírozási kiadások


Kiemelt bevételi előirányzatok:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8. Finanszírozási bevételekII. rész


Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege


3. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését

367 623 eFt bevétellel,

            367.623 eFt kiadással

                        ezen belül

                  123.508 eFt személyi juttatás és

        32.460 eFt munkáltatót terhelő járulék kiadással állapítja meg.


Az önkormányzat bevételei


4. §


 1. A 3. §-ban megállapított költségvetési bevételi főösszeg önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, valamint bevételeinek felosztását

- kötelező

- önként vállalt és

- állami (államigazgatási)

feladatokra a 4., 4/a, 4/b, 4/c és 4/d számú melléklet tartalmazza.


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat finanszírozási bevételeit és kiadásait a 12. és 13. számú melléklet szerint állapítja meg.


5. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó bevételeit az 5 számú, valamint az átvett pénzeszközöket a 16. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.


Az önkormányzat kiadásai


6. §


A 3. §-ban megállapított költségvetési kiadási főösszeg önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, valamint kiadásainak felosztását

- kötelező

- önként vállat és

- állami (államigazgatási)

feladatokra a 2., 2/a, 2/b, 2/c és 2/d. számú melléklet tartalmazza.


7. §


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 7. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.


 1. A Képviselő-testület a 9. és 10. számú mellékletben mutatja be, hogy a Stabilitási tv. szerint az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.


8. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszköz-átadásait a 15. számú, szociális kiadásait a 14. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.


9. §


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszám előirányzatát költségvetési szervenként a 6. számú mellékletben foglalt részletezés szerint határozza meg.


 1. A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésének mértéke 2016. évben az alapilletményének 20 %-a.


 1. A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésének mértéke 2016. évben az alapilletményének 20 %-a.


 1. A Képviselő-testület a köztisztviselők béren kívüli (cafeteria) juttatását bruttó (közterhekkel együtt) 200.000,- Ft/fő/év összegben határozza meg.


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és intézményeinél dolgozó valamennyi közalkalmazott és a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók tekintetében az egy hónapra járó cafeteria juttatást 6.000,- Ft összegben határozza meg.


Tartalékok


10. §


 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat
 • általános tartalékát 15.440 eFt összeggel
 • céltartalékát                    0 eFt összeggel

     hagyja jóvá.


 1. A Képviselő-testület a költségvetés tartalékát a 8. számú melléklet szerint határozza meg.


 1. A Képviselő-testület általános tartalékot képez az évközben esetlegesen jelentkező működési-gazdálkodási gondok finanszíro­zására.III. rész


A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


11. §


 1. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


 1. A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.


Előirányzat-módosítási hatáskörök


12. §


 1. Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján.


 1. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő költségvetési szervek kiemelt előirányzatai közötti előirányzat-átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.


 1. A költségvetési szervek előirányzat-módosításai tekintetében az államháztartás­ról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-a szerint kell eljárni.


 1. A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.


13. §


A polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület a központi pótelőirányzatok és a saját hatáskörben végrehajtott és bejelentett előirányzat-módosítások alapján a költségvetési rendeletét szükség szerint módosítja figyelemmel a következőkre:

a. első félévben a féléves beszámoló időpontját megelőzően a június 30-i;

b. a háromnegyedéves beszámoló készítését megelőzően a szeptember 30-i;

c. az éves beszámoló készítését megelőzően a december 31-i állapotnak megfelelően.


A gazdálkodás szabályai


14. §


 1. Az 2015. évi pénzmaradvány elszámolásánál kimutatott szabad - előző évről kötelezett­séggel nem terhelt – pénzmaradványt az általános tartalék emelésére kell fordítani.


 1. A 2016. évi költségvetésben a tervezett előirányzatot meghaladó (többlet) és szabad felhasználású bevételeket az általános tartalék emelésére kell fordítani.


 1. Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt általános tartalék előirányzatot

a. a tervezett, de nem teljesülő bevételek korrigálására,

b. az előre nem látható feladatok költségeire, valamint a tervezett beruházások esetleges bekerülési költségeinek többletére

kell felhasználni.


 1. A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát 1000 eFt értékhatárig a polgármesterre ruházza át.


 1. A (4) bekezdésben meghatározott átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.


15. §


 1. Az önkormányzat számlavezető pénzintézete az OTP Bank Nyrt. 2000 Szentendre, Dumtsa J. u. 6.


 1. A polgármester felhatalmazást kap az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére, valamint szükség esetén a lekötött pénzeszközök felszabadítására.


16. §


 1. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendel­keznek.


 1. A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.


 1. A költségvetési szerv által a költségvetési szervek számára ellátott feladatok fedezetéül a költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet a költségvetési szerv érdekében használ fel.


 1. A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos és ésszerű felhasználását.


 1. Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, valamint a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.


 1. A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.


17. §


 1. Az Áht. 85. § rendelkezései alapján az önkormányzati bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.


 1. A Képviselő-testület az alábbiakban határozza meg a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit:

a)  készlet- és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

b)  kiküldetés

c)  reprezentációs kiadások

d) kisösszegű szolgáltatási kiadások

e)  munkába járás kiadásai

f)  vásárlási előleg

g)  szociális juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadása

h)  bérelőleg, közfoglalkoztatás és egyszerűsített foglalkoztatás bérkifize­tése, kisösszegű megbízási díjak kifizetése.


IV. rész


Vegyes és záró rendelkezések


18. §


 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társadalombiztosítási források átvételére vonatkozó megállapodást megkösse.


 1. A Képviselő-testület felhatalmazza az költségvetési szervek vezetőit, valamint a polgármestert az Önkormányzat költség­vetésében előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére azzal, hogy a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultsága nem jár felhasználási kötelezettséggel, és ennek mértéke az első félévben nem haladhatja meg az időarányos rész kilencven százalékát.


 1. A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható - figyelemmel a bevételek teljesülési ütemére is - és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el (utalványozás).


 1. A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2017. évi gazdálkodás zavartalan megkezdése érdekében az Önkormányzat részére átutalt állami támogatás terhére havonta a költségvetési intézmények számára a 2016. évi önkormányzati támogatás egyhavi összegének megfelelő keretelőleget állapítson meg.


19. §


 1. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 25.) önkor­mányzati rendelet 10. § (8) bekezdésében meghatározott, a lakhatáshoz kapcsolódó kiadás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége a 2016. évben 450,- Ft.


 1. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 25.) önkor­mányzati rendelet 16. § (2) bekezdésében meghatározott, a helyben szokásos legolcsóbb hamvasztásos temetés költsége a 2016. évben 120.000,- Ft.


20. §


Az 1. §-ban meghatározott intézmények különböző pályázataikat - azok beadása előtt - kötelesek véleményezésre az illetékes szakbizottsághoz benyújtani.


21. §


A támogatásról szóló kötelezettségvállalást szerződésbe kell foglalni, amelyben a támogatott kötelezettségeiről egyértelműen rendelkezni kell.


22. §


 1. A Képviselő-testület az Áht. 25.§-ára hivatkozva tudomásul veszi, hogy a polgármester jogosult volt az Önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére, 2016. január 1. napjától jelen költségvetési rendelet hatálybalépéséig terjedő időszakra.


 1. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek


23. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.


Mellékletek