Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019. (VI.4.) önkormányzati rendelete

a Dunabogdány község helyi építési szabályzatáról szóló 11/2014. (X.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 05

Dunabogdány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Dunabogdány község helyi építési szabályzatáról szóló 11/2014.(X.7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 9.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"(1) Lakóterületen vagy üdülőterületen szélkerék nem helyezhető el."

(2) A HÉSZ 21.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"(3) Az övezetben építményt elhelyezni csak a külön jogszabályokban foglaltak szerint lehet."

(3) A HÉSZ 29.§ (5) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

"(5) Településképi véleményezési eljárás: az Önkormányzat a településképi rendeletben megállapítja a véleményezési eljárás szabályait és eljárásrendjét és a véleményezés körébe vont építési tevékenységeket."

(4) A HÉSZ 29.§ (6) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

"(6) Településképi bejelentési eljárás: hatósági engedélyhez nem kötött tevékenységek, a reklámelhelyezések és rendeltetésmódosítások esetén az Önkormányzat a jogszabályi felhatalmazás alapján tudomásul veszi a bejelentésbe foglalt tevékenységet, megállapítja az eljárás szabályait és eljárásrendjét a településképi rendeletben."

(5) A HÉSZ 31.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"(3) A támfalgarázs építésének szabályai:

Támfalgarázs ott létesíthető, ahol a terep lejtése, a telek hossz­irányá­ban, az út tengelyétől az előkert 6,0 méter mélységéig eléri az átlagosan 20% emelkedést, illetve az elméleti (20%-os) vonal nem emelkedik ki a terepből, az adott hosszon, vagy az előkert terepszintje1,5 méterrel magasabb az út rendezett szegé­lyénél.

A kialakuló utcai telekhatáron álló támfal – homlokzat, amiben a gép­kocsi tároló kapuja van, maximum 3,0 méter magasságú lehet. Felette csak áttört korlát, kerítés helyezhető el. A magasságot az út kiemelt szegélyéhez (rendezett terepszint) kell viszonyítani. Kiemelt szegély nélküli útnál +15 cm magasság, azaz 3,15 méter lehet.

A szomszédos telek oldalhatárának csatlakozásánál kialakuló támfal magassága 1,0 méter lehet. Felette lévő kerítés tömör (lábazati) szakaszával maximum 2,0 méter lehet együttesen.

A támfalgarázs a telken főépülettől független elhelyezéssel is építhető.

Amennyiben a terepviszonyok indokolják a szomszédos telkek esetén a támfalak összeépíthetők.

A hagyományos utcakép védelme érdekében a védett területeken támfal­garázs nem építhető.

A támfalon közterületre kinyúló előtető, egyéb épületszerkezet nem létesíthető."

(6) A HÉSZ 33.§ (1) bekezdésének (a) pontja az alábbiak szerint módosul:

"a) Az ingatlan közterület felőli kerítésének magassága legfeljebb 2,0 méter lehet."

(7) A HÉSZ 33.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"(4) Erdő és mezőgazdasági övezetben vadkerítés és/vagy élősövény létesíthető lábazat nélkül. A kerítés a szükség és használat szerint telken belül is kialakítható. A vadgazdálkodási területeket a tulajdonos, vagy az üzemeltető a vadkár megakadályozására köteles elkeríteni. A kerítésen a turista utaknál és ösvényeknél, de legalább 500 méterenként átjárást kell kialakítani."

(8) A HÉSZ 35.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"(1) A lakóterület övezeteiben a gerincmagasság az építménymagasság mértékét maximum 6 m-rel haladhatja meg, vagy az övezeti előírások szerint."

(9) A HÉSZ 37.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"(4) A lakóterületek övezeteiben 300 m2 bruttó alapterületnél nagyobb épület nem alakítható ki.

(10) A HÉSZ 39.§ (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"(9) A Vt-1 övezet elsősorban oldalhatáron álló épületek elhelyezésére szolgál, azon­ban az egyéb előírások betartása mellett az épület bővítése, illetve átépítése során kialakítható un. „hajlított házas” beépítési forma is. Ebben az esetben, ha az szer­kezetileg és utcaképileg megoldható, zártsorú beépítés is létesíthető."

(11) A HÉSZ 42.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"(4) A tájkarakter megőrzése és a környezeti terhelés csökkentése céljából az eltérő, egymást zavaró területhasználatok elválasztására a telekhatáron, telken belül többszintű növénysávot kell kialakítani. A növénysáv – a tervezett tevékenységek függvényében – rekreációs célokat is szolgálhat."

(12) A HÉSZ 44.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"(3) Gondoskodni kell a sportpályák környezetének zöldfelületi rendezéséről."

(13) A HÉSZ 46.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"(4) A tájkarakter megőrzése és a környezeti terhelés csökkentése céljából az eltérő, egymást zavaró területhasználatok elválasztására a telekhatáron, telken belül többszintű növénysávot kell kialakítani. A növénysáv – a tervezett tevékenységek függvényében – rekreációs célokat is szolgálhat."

(14) A HÉSZ 49.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"(3) Az övezetben a gazdálkodást kiszolgáló építmények építhetők."

(15) A HÉSZ 73.§ (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"(6) A meglévő utcafásítások megőrzendők."

 

2.§ (1) Hatályát veszti a HÉSZ 6. §.

(2) Hatályát veszti a HÉSZ 7. §.

(3) Hatályát veszti a HÉSZ 9. § (2) bekezdése.

(4) Hatályát veszti a HÉSZ 30. § (5) bekezdése.

(5) Hatályát veszti a HÉSZ 33. § (2) bekezdése

(6) Hatályát veszti a HÉSZ 36. § Kisvárosias lakóterület övezetei 1. sz. táblázat 17. sora.

(7) Hatályát veszti a HÉSZ 37. § (11) bekezdése.

(8) Hatályát veszti a HÉSZ 37. § Kertvárosias lakóterület övezetei 2/1. sz. táblázat 17. és 18. sora.

(9) Hatályát veszti a HÉSZ 37. § Kertvárosias lakóterület övezetei 2/2. sz. táblázat 17. és 18. sora.

(10) Hatályát veszti a HÉSZ 37. § Kertvárosias lakóterület övezetei 2/3. sz. táblázat 17. és 18. sora.

(11) Hatályát veszti a HÉSZ 37. § Kertvárosias lakóterület övezetei 2/4. sz. táblázat 17. és 18. sora.

(12) Hatályát veszti a HÉSZ 38. § (5) bekezdése.

(13) Hatályát veszti a HÉSZ 38. § (8) bekezdése.

(14) Hatályát veszti a HÉSZ 38. § Falusias lakóterület övezetei 3. sz. táblázat 17. és 18. sora.

(15) Hatályát veszti a HÉSZ 39. § (13) bekezdése.

(16) Hatályát veszti a HÉSZ 39. § A településközpont vegyes terület övezetei 4. sz. táblázat 17. és 18. sora.

(17) Hatályát veszti a HÉSZ 42. § (7) bekezdése.

(18) Hatályát veszti a HÉSZ 42. § A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület övezetei 5. sz. táblázat 17. sora.

(19) Hatályát veszti a HÉSZ 50. § (5) bekezdése.

(20) Hatályát veszti a HÉSZ 52. § (3), (4) és (5) bekezdése.

(21) Hatályát veszti a HÉSZ 59. § (5) bekezdése.

(22) Hatályát veszti a HÉSZ 60. § (5) bekezdése.

(23) Hatályát veszti a HÉSZ 61. § (7) bekezdése.

 

3.§ A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.