Dunabogdány Község Önkormányzata 10/2017. (X.17.) önkormányzati rendelete

a település Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2014. (X.7.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 16

Dunabogdány Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 37. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek, és a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati határozat szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §      Jelen rendelet mellékletei:

1. melléklet: Szabályozási terv módosítás (SZT-M1/2017)

2. melléklet: Szabályozási terv módosítás (SZT-M2/2017)

3. melléklet: Szabályozási terv módosítás (SZT-M3/2017)

4. melléklet: Szabályozási terv módosítás (SZT-M4/2017)

5. melléklet: Szabályozási terv módosítás (SZT-M5/2017)


Módosuló rendelkezések


2. §   (1) A település helyi építési szabályzatáról szóló 11/2014. (X.7.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) 1. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A rendelet az 1. mellékletet képező M=1:2000 méretarányú „Dunabogdány, Belterület Szabályozási Terv” és a 2. mellékletet képező M=1:10000 méretarányú „Dunabogdány, Külterület Szabályozási Terv”, valamint az M=1:2000 méretarányú „SZT-M1/2016”, „SZT-M2/2016”, „SZT-M3/2016”, „SZT-M4/2016”, „SZT-M5/2016” tervlappal együtt érvényes.


3. §   (1) A HÉSZ 42.§ (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület az alábbi építési övezetekre osztott:

Gksz-1 építési övezet

Gksz-2 építési övezet

Gksz-3 építési övezet

Gksz-4 építési övezet.”

(2) A HÉSZ 42.§ (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület övezeteire vonatkozó építési szabályokat összefoglalóan az 5. sz. táblázat tartalmazza.”

 (3) A HÉSZ 42.§ kiegészül a következő rendelkezésekkel:

„(9) A Gksz-4 építési övezet területén, belterületen álló, meglévő lakóépület felújítható, épülettömeg növelése nélkül átalakítható.

(10) A Gksz-4 építési övezet területén, a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, szolgálati szállás, férőhely rendeltetés elhelyezhető, de maximum összesen 250 m² alapterületen.

„(11) A Gksz-4 építési övezetben, belterületen fekvő telkek maximális beépíthetősége 50 %.”


4. §   (1) A HÉSZ „A Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület övezetei 5. sz. táblázat” „E” oszlopa helyébe a következő lép:

E

Gksz-2

2000


-

-

szabadon álló

max. 25

-

40%

35

Szt szerint

Szt szerint

6 m

A 11-es úttal párhuzamos építési határvonal

7,5

4,0


teljes


(2) A HÉSZ A Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület övezetei 5. sz. táblázat „G” oszlopa helyébe a következő lép:

G

Gksz-4

6000

-

-

-

-

-

-

30% (belterületen 50%)

35

-

-

-

-

7,5

-

-

teljesZáró rendelkezések


5. §   (1) Jelen rendelet mellékletében jelölt módosítás területi hatálya alá tartozó területre vonatkozóan a HÉSZ 1. mellékletet képező „Dunabogdány, Belterület Szabályozási Terv” és a 2. mellékletet képező „Dunabogdány, Külterület Szabályozási Terv” normatartalma hatályát veszti és helyébe jelen rendelet normatartalma lép.

(2) Jelen rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

         (3) A rendeletet a hatályba lépését követően induló ügyekben kell alkalmazni.

Mellékletek