Dunabogdány Község Önkormányzata 21/2013. (XII.4.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli források átvételére és átadására vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2013. 12. 05

Dunabogdány Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. Általános rendelkezések


1. §


(1) E rendelet alkalmazásában: államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére átadott, vagy tőlük átvett pénzeszköz.


(2) Az államháztartáson kívülre történő forrás átadása pályázati eljárásban vagy pályázati rendszeren kívül, egyedi döntés alapján nyújtott önkormányzati támogatás.2. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik részére az önkormányzat pénzeszközt ad át, vagy akitől pénzeszközt vesz át.


(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az alapítványok részére történő források átadására, és az alapítványoktól kapott források átvételére.


(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a magánszemélyeknek juttatott segélyekre, ösztöndíjakra, illetve a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.


2. Az államháztartáson kívülre történő forrás átadásának szabályai


3. §


(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a tárgyévi költségvetési rendeletében meghatározott költségvetési előirányzatai terhére nyújthat támogatást.


(2) Támogatásban részesülhet:


  1. aki a képviselő-testület által kiírt pályázati felhívásra a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot nyújt be,
  2. aki az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújt be.


(3) A támogatás mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt, a költségvetési előirányzat mértékéig. A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét és célját.4. §


(1) Az Önkormányzat a támogatottal írásban támogatási szerződést köt.


(2) A támogatási szerződés aláírásának feltétele, hogy a támogatásban részesülő a döntéshez szükséges, előírt nyilatkozatokat, igazolásokat, dokumentumokat benyújtsa.


(3) A támogatási szerződésben meg kell határozni a támogatott nevét, a támogatás célját, összegét, a teljesítés módját, a támogatás felhasználásának feltételeit, valamint a támogatással történő elszámolás módját és határidejét.


(4) Amennyiben az elszámolás vagy utólagos ellenőrzés során a támogatási céltól eltérő felhasználás megállapítást nyer, a támogatott a támogatás visszafizetésére kötelezhető.


(5) Nem nyújtható támogatás, ha a támogatást igénylő a vele kötött korábbi támogatási szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tett eleget.3. Az államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok


5. §


(1) Működési vagy fejlesztési célú államháztartáson kívüli forrás átvételéről:

  1. 1 millió Ft érték alatt átruházott hatáskörben a polgármester,
  2. 1 millió Ft érték felett a Képviselő-testület

dönt.


4. Záró rendelkezések


6. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.