Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (V.14.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Hatályos: 2019. 09. 01

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet célja és hatálya

1. §


(1) A köztisztasággal és településtisztasággal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása keretében Dunabogdány Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (a továbbiakban: szennyvíz) begyűjtéséről, szállításáról és ártalommentes elhelyezéséről kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.


(2) A rendelet célja Dunabogdány község termőtalajának és a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.


(3) A rendelet területi hatálya Dunabogdány község közigazgatási területére terjed ki.


(4) A rendelet személyi hatálya Dunabogdány község közigazgatási területén található azon ingatlanok természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező tulajdonosára, vagyonkezelőjére vagy egyéb jogcímen használójára (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) terjed ki, akiknek az ingatlanán keletkező szennyvíz elvezetése szennyvízbekötés útján nem megoldott.


(5) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz alábbi fajtájára:

 • a közcsatornába be nem kötött ingatlanok egyedi vízzáró szennyvíztároló létesítményeiben történő gyűjtésére és a kötelező közszolgáltatásra (elszállításra és ellenőrzött végleges elhelyezésére, befogadásra, ártalmatlanításra).


(6) A rendelet hatálya nem terjed ki:

 1. mezőgazdasági és ipari szennyvízre,
 2. háztartási és települési szilárd hulladékra,
 3. egyéb jogszabályok alapján az emberre és a környezetre veszélyes hulladékok, szennyvizek, szennyvíziszapok gyűjtésére, kezelésére, szállítására és ártalmatlanítására.


2. Általános rendelkezések

2. §


(1) A szennyvíz begyűjtésére, szállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) az Önkormányzat Dunabogdány község közigazgatási területén, kijelölt közszolgáltató igénybevételével szervezi és tartja fenn.


(2) A közszolgáltatás nyújtására kijelölt közszolgáltató a Fővárosi Vízművek Zrt. (1138 Budapest, Váci út 182.) (a továbbiakban: közszolgáltató).


(3) A közszolgáltatóval a települési folyékony hulladékkal kapcsolatosan kötelező közszolgáltatás teljesítésére az Önkormányzat közszolgáltatási szerződést köt, 5 éves határozott időtartamra.


 1. (4) A közszolgáltatási szerződésben rögzíteni kell különösen:
  • a) a települési folyékony hulladék elszállításának a bejelentésétől számított maximális határidejét,
  • b) a települési folyékony hulladékok gyűjtésének módját,
  • c) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatosan kötelező közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési módját,
  • d) a közszolgáltatás finanszírozásának módját és feltételeit,
  • e) a közszolgáltatónak a lakosság felé irányuló tájékoztatási kötelezettségét,
  • f) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét.


(5) Az Önkormányzat a kötelező közszolgáltatás ellátásának, valamint a szerződés végrehajtásának tapasztalatait kétévenként értékeli.3. A közszolgáltatás ellátásának rendje

3. §


(1) A közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlantulajdonosok felé folyamatos rendelkezésre állással, napközben, az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított 5 munkanapon belül teljesíti.


(2) A közszolgáltató a közszolgáltatást csak jogszabályban meghatározott esetekben szüneteltetheti vagy korlátozhatja.


4. §


(1) A közszolgáltatás teljesíthetőségének alapvető feltétele, hogy a tevékenység balesetmentesen, biztonságosan és a jogszabályoknak megfelelően elvégezhető legyen.


(2) A közszolgáltató csak az alapfelszereltséget igénylő, alkalmanként legfeljebb 5 m3 mennyiséget tartalmazó szennyvízgyűjtő berendezést ürít ki a rendelet mellékletében meghatározott közszolgáltatási díjért. E tekintetben alapfelszereltséget igényel a vízszintes szívókocsi állástól a földre fektetett szívócsőnél mérve legfeljebb 20 m távolságra levő szennyvízgyűjtő berendezés, amelynek fenékszintje a szívókocsi állás szintjétől mérve 5,0 m-t nem haladja meg.


(3) A közszolgáltató a közszolgáltatás ellátását nem tagadhatja meg, kivéve

a) ha az ingatlan közút vagy magánút melletti telekhatára, vagy kerítése, és a szennyvízgyűjtő berendezés távolsága meghaladja a 20 métert,

b) ha a szennyvíz veszélyes hulladéknak minősül,

c) ha a szennyvíz ismeretlen eredetű, annak veszélytelenségének megállapításáig,

d) ha a szennyvíz állaga olyan, amelyet a szállítójármű szivattyúja maximális terhelés mellett sem képes átszívni a szállítójármű tartályába, ha a szennyvízgyűjtő mélysége 5 m feletti,

e) ha a közszolgáltatás teljesíthetőségének feltételei nem állnak fenn.


(4) A közszolgáltató a közszolgáltatást az Üzletszabályzatában foglaltak szerint látja el.


(5) A szállított szennyvíz leürítési helye: a közszolgáltató üzemeltetésében lévő és az illetékes hatóság által jóváhagyott háztartási szennyvíz leürítési pontok.


(6) A kötelező közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszonyt a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos között a szolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre.4. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei

5. §


(1) Az ingatlantulajdonos köteles

a) a keletkező háztartási szennyvizet a műszaki és közegészségügyi követelményeknek megfelelő módon tárolni,

b) az ingatlanán keletkező háztartási szennyvizet gyűjteni, továbbá a begyűjtésére feljogosított közszolgáltató­nak megfelelő rendszerességgel és időben átadni,

c) a közszolgáltatás akadálytalan elvégzésé­hez szükséges feltételeket biztosítani,

d) megadni a közszolgáltató részére a közszolgáltatás ellátása során személyes adatait (név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím),

e) a közszolgáltatás díját a közszolgáltató részére megfizetni,

f) a közszolgáltató által kiállított számlát öt évig megőrizni és azt a közszolgáltatónak vagy az önkormányzatnak ellenőrzés esetén bemutatni.


(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonos­nak kell a közszolgáltatónál megrendelni.


(3) A szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel az ingatlantulajdonos nem végeztetheti.


(4) Mentesül az igénybevétel alól az ingatlantulajdonos

a) akinek a tulajdonában, vagyonkezelésében vagy használatában lévő ingatlana beépítetlen és emiatt azon szennyvíz nem keletkezik,

b) aki a tulajdonában, vagyonkezelésében vagy használatában lévő ingatlant ténylegesen nem használja, és ezt a tényt bejelenti a közszolgáltatónál,

c) ha a kérelmére elvégzett hatósági vizsgálat alapján az engedély másolatával igazolja a közszolgáltató felé, hogy az ingatlanán történő szennyvízkezelés a jogszabályoknak megfelelően történik.


(5) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.5. A közszolgáltatás díja

6. §


(1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan díjat köteles fizetni.


(2) A közszolgáltatás díját a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.


7. §


(1) A közszolgáltató 15 napon belül számlát bocsát ki a nem gazdálkodó és a gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról. A számla alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére utólag, a számla keltétől számított 15 napon belül, de legkésőbb a számlán található fizetési határidőig köteles kiegyenlíteni.


(2) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla összegszerűségével kapcsolatban a tulajdonos a közszolgáltatónál kifogást emelhet. Az ingatlantulajdonos által írásban tett kifogásra a közszolgáltató 30 napon belül írásban köteles válaszolni. Amennyiben a számlázással kapcsolatban felvetett kifogásnak a közszolgáltató helyt ad, az ingatlantulajdonosnak a többletösszeget visszafizeti, vagy az ingatlantulajdonos kérésére az esedékes díjfizetési kötelezettségbe betudja.


8. §


A közszolgáltató a díjhátralék, mint adók módjára behajtandó köztartozás behajtására a Vgt. 44/E. §-ában foglaltak szerint intézkedik.6. Az adatkezelés

9. §


(1) Az elvégzett közszolgáltatások nyilvántartásáról a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint a közszolgáltató gondoskodik. A közszolgáltató köteles az ingatlan személyes adatainak kezelésével összefüggésben a hatályos adatvédelmi jogszabályok betartásáról gondoskodni.


(2) Az Önkormányzat talajterhelési díjjal, a közszolgáltatással és más, jogszabályban előírt feladataival kapcsolatban felmerült adatszolgáltatási igényeit közszolgáltató kérésére és a Vgt. 44/H. §-a alapján köteles teljesíteni.7. Végrehajtási rendelkezések

10. §


Amennyiben magasabb szintű jogszabály másként nem rendelkezik, aki az e rendeletben meghatározott kötelező szolgáltatások igénybevételére vonatkozó helyi előírásokat megszegi, így különösen a szolgáltatást nem veszi igénybe, vagy nem a szolgáltatás ellátásával megbízott szolgáltatót veszi igénybe, továbbá aki a kötelező közszolgáltatás körébe tartozó munkálatokat jogosulatlanul végzi, cselekménye tiltott, közösségellenes magatartásnak minősül és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, továbbá a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2014. (III. 5.) önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű közigazgatási bírsággal sújtható.8. Záró rendelkezések

11. §


Ez a rendelet 2019. szeptember 1. napján (a feladatellátás közszolgáltatási szerződés szerinti kezdő napján) lép hatályba.

Mellékletek