Dunabogdány Község Önkormányzata 6/2011. (II.8.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről és a szolgáltatási díjakról

Hatályos: 2011. 02. 09

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről és a szolgáltatási díjakról az alábbi rendeletet alkotja.1. §


A rendelet hatálya Dunabogdány Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén történő házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.2. §


(1) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőben ügyfél­fogadási időn kívül, valamint a (2) és (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően hivatali munkaidőn túl pénteken és szombaton lehet lebonyolítani.


(2) Hivatali munkaidőn túl anyakönyvi eseményeket pénteken 13 és 18 óra, szombaton 10 és 18 óra között lehet lebonyolítani.


(3) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell lenni a hivatali helyiségbe előjegyzett és felvett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.


(4) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen az anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvi esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és az anyakönyv megfelelő védelme biztosított. Vendéglátóhelyen anyakönyvi esemény létesítése engedélyezésének feltétele elkülönített helyiség biztosítása a hivatalos anyakönyvi esemény lebonyolítására.3. §


(1) Az Önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi esemény lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.


(2) A hivatali helyiségben az anyakönyvi esemény lebonyolításának szolgáltatási díja hivatali munkaidőn túl 25.000,- Ft, mely a tárgyi és személyi feltételek biztosítását tartalmazza.


(3) A hivatali helyiségen kívüli – hivatali munkaidőben vagy munkaidőn túl történő –anyakönyvi esemény lebonyolításának szolgáltatási díja egységesen 25.000,- Ft.


(4) Rendkívüli körülmény esetén az egészségügyi és szociális intézményben, továbbá a lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes. Rendkívüli körülménynek minősül, ha a házasulók, valamint az élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota miatt különös erőfeszítéssel járna a hivatali helyiségben történő megjelenés.


(5) A rendelet 3. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott díj befizetését az engedély­kérelem benyújtásával egyidejűleg a feladóvevény bemutatásával kell igazolni. A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat a kérelmező részére 8 napon belül vissza kell utalni.4. §


(1) A rendelet 3. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott összegből az anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenkénti bruttó 12.000,- Ft díjazás illeti meg.5. §


E rendelet alkalmazásában:


  1. anyakönyvi esemény: házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése,
  2. hivatali helyiség: Dunabogdány Község Önkormányzata által biztosított, az anyakönyvi esemény lebonyolítására kijelölt hivatali helyiség (2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.),
  3. hivatali munkaidő: Dunabogdány Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Ügyrendjében meghatározott munkarendje.
  4. ügyfélfogadási idő: Dunabogdány Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Ügyrendjében meghatározott idő.6. §


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az anyakönyvi események során igénybe vett díszterem bérleti díjáról és szolgáltatásokról szóló 11/2006. (XI.7.) számú rendelete hatályát veszti.