Dunabogdány Község Önkormányzata 7/2016. (VI.15.) önkormányzati rendelete

az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról

Hatályos: 2016. 11. 17

Dunabogdány Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény 6. § (4) és 12. § (5) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:


I. Általános rendelkezések


1. A rendelet célja

1. §


A lakosság nyugalmának, pihenéshez való jogának biztosítása, továbbá az ifjúság és a közrend védelme érdekében az üzletek 22.00 óra és 06.00 óra közötti - éjszakai - nyitvatartási rendjének szabályozása.


2. A rendelet hatálya

2. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed a Dunabogdány Község közigazgatási területén működő, vendéglátást folytató üzletekre.


(2) A rendelet hatálya nem terjed ki

a) kereskedelmi szálláshelyen üzemeltett, kizárólag szállóvendégeket kiszolgáló vendéglátó üzletre,

b) élelmiszer-, vagy vegyeskereskedés üzletekre,

c) kulturális és sportlétesítményekben üzemeltetett üzletekre,

d) lakodalmak, esküvők helyszíneire,

e) az Önkormányzat, az Önkormányzat intézményei, a község Nemzetiségi Önkormányzata és a község bejegyzett társadalmi szervezetei, egyesületei által megtartott rendezvények helyszíneire.


II. fejezet

A vendéglátást folytató üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozása


3. Általános nyitva tartás


3. §


(1) A vendéglátó üzletek

a) hétfőtől csütörtökig 22.00 – 06.00 óra között,

b) pénteken és szombaton 24.00 – 06.00 óra között, valamint

c) vasárnap 22.00 – 06.00 óra között

– a (2) és (3) bekezdésben szabályozottak kivételével – nem tarthatnak nyitva.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakat nem kell alkalmazni december 31-én 22.00 órától az azt követő nap 06.00 óráig.


(3) Közterületen megtartott rendezvények (pl. utcabál) – az önkormányzati rendezvények kivételével – kizárólag pénteken és szombaton 9.00 óra és 02.00 óra között rendezhetők meg.


(4) Zenés rendezvény csak a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet rendelkezé­seinek betartásával tartható.


4. Eltérő nyitva tartás engedélyezése

4. §


(1) Eltérő nyitva tartást – legfeljebb 02.00 óráig – engedélyezhet a jegyző annak a vendéglátást folytató üzletnek,

a) amely ellen a rendelet hatálybalépését megelőző 6 hónapon belül panaszt nem tettek, vagy hatósági intézkedésre nem került sor, illetve panasz esetén a hatósági ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a panasz nem volt megalapozott és

b) az üzlettel szomszédos ingatlanok tulajdonosai vagy használói többségi arányban írásban hozzájárultak és

c) az üzemeltető vállalja, hogy az eltérő éjszakai nyitva tartást követő napon, reggel 08.00 óráig a vendéglátó üzlet környezetében lévő hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodik.


(2) A vendéglátást folytató üzletben alkalmanként vagy rendszeresen tartandó rendezvényeket, az eltérő nyitva tartásra vonatkozó kérelmet az üzemeltető a rendezvény időpontját megelőzően 8 nappal korábban írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.4/A. §[1]


Állandó eltérő nyitva tartást engedélyezhet – legfeljebb 02.00 óráig – a jegyző kérelemre annak a vendéglátást folytató üzletnek, amelynek területén térfigyelő kamerarendszer került kiépítésre és üzembe helyezése a rendőrség által elfogadott módon megtörtént.


5. Üzemeltető-váltás

5. §


Üzemeltető-váltás esetén az új üzemeltetőnek az eltérő nyitvatartási engedélyt újra meg kell kérnie.6. Engedély visszavonása

6. §


(1) Az eltérő nyitva tartásra vonatkozó engedélyt vissza kell vonni

a) többszöri lakossági bejelentés esetén, amennyiben a jegyző által végzett hatósági ellenőrzés(ek) során a panasz(ok) megalapozottnak tekinthető(k),

b) ha az üzlet eltérő nyitva tartásának visszavonását az üzlettel szomszédos ingatlanok tulajdonosai vagy használói többségi arányban írásban kezdeményezik,

c) a vendéglátást folytató üzletben, illetőleg annak környezetében közterületen az üzlet vendégeinek magatartása következtében szükségessé vált hatósági intézkedés esetén,

d) hivatalból kezdeményezett helyszíni ellenőrzés(ek)en tapasztaltak alapján.


(2) Az engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapig a vendéglátó üzlet eltérő nyitva tartással nem működhet.


6/A. §[2]


(1) Az állandó eltérő nyitva tartásra vonatkozó engedélyt vissza kell vonni:

a) amennyiben a vendéglátást folytató üzletben az üzlet vendégeinek magatartása következtében rendkívüli esemény (pl. garázdaság, testi sértés, csendháborítás) következik be és annak rendőrségi bejelentését elmulasztják, illetőleg az ilyen eseményekről rögzített kamerafelvételeket nem adják át a rendőrség részére;

b) amennyiben hatósági ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a vendéglátást folytató üzletben a térfigyelő kamerarendszer nem üzemel.


(2) Az engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapig a vendéglátó üzlet eltérő nyitva tartással nem működhet.


7. Új üzletnyitás

7. §


(1) Új, vendéglátást folytató üzlet nyitása esetében a 3. § (1) bekezdése irányadó.


(2) Ha az új, vendéglátást folytató üzlet tevékenységével kapcsolatosan 3 hónapon belül panaszt nem tesznek, a 4. §-ban foglaltak figyelembevételével a jegyző eltérő nyitva tartást engedélyezhet.


III. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések


8. Értelmező rendelkezések

8. §


E rendelet alkalmazásában:

a) vendéglátás: kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából történő forgalmazása, ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenységet is,

b) zenés rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, zártkörű zeneszolgáltatást nyújtó rendezvény,

c) eltérő nyitva tartás iránti kérelem: a jelen rendelet 1. számú melléklete szerinti írásbeli kérelem,

d) hozzájárulás: jelen rendelet 2. számú melléklete szerinti írásbeli nyilatkozat,

e) visszavonás kezdeményezése: jelen rendelet 3. számú melléklete szerinti írásbeli nyilatkozat.

f) szomszédnak minősülnek az érintett ingatlannal közvetlenül határos, valamint az azzal sarokkal érintkező, továbbá az utca átellenben lévő oldalán az érintett ingatlannal szemben lévő belterületi ingatlanok. Az utca másik oldalán lévő ingatlanok közül azokat kell figyelembe venni, amelyek az utca figyelmen kívül hagyásával a vendéglátó egység által érintett ingatlannal közvetlenül vagy sarokkal érintkeznének.


9. Záró rendelkezések

9. §


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A vendéglátást folytató üzlet tulajdonosa, bérlője, üzemeltetője az eltérő nyitvatartási rendű üzlete működését e rendelet hatályba lépésétől számított 8 napon belül köteles a rendeletben foglaltakhoz igazítani, így az esetlegesen megváltozott nyitvatartási idejében bekövetkezett változást a jegyzőnél bejelenteni köteles.


(2) Dunabogdány Község közigazgatási területén e rendelet hatálybalépésének napján vendéglátást folytató üzleteknek 2016. július 31. napjáig eltérő nyitva tartás kezdeményezéséhez akkor nem kell a 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ingatlanok tulajdonosaitól írásos hozzájárulást megszerezni, ha a rendelet hatálybalépésének napját megelőzően 6 hónapon belül a vendéglátást folytató üzlet működésével kapcsolatosan panasz nem érkezett, a vendéglátást folytató üzletben, illetőleg annak környezetében közterületen az üzlet vendégeinek magatartása következtében hatósági intézkedésre nem került sor, illetve panasz esetén a hatósági ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a panasz nem volt megalapozott.


10. §


(1) Aki

a) az üzletet a jelen rendeletben meghatározott eltérő nyitvatartási engedély nélkül, a 3. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező zárva tartási időszakban tartja nyitva,

b) a 4. § (2) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy

c) az 5. §-ban foglalt előírást nem tartja be,

a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 4/2014. (III. 5.) önkormányzati rendeletet megfelelően alkalmazni kell.


[1]

Módosította a 13/2016. (XI. 16.) önkormányzati rendelt, hatályos 2016. november 17-től.

[2]

Módosította a 13/2016. (XI. 16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. november 17-től.