Dunabogdány Község Önkormányzata 9/2018. (XI.13.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásokról

Hatályos: 2018. 11. 14

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalat jogalkotói hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

 

I. Fejezet: Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. §

 

E rendelet célja, hogy Dunabogdány Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a közigazgatási területén a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) kapott felhatalmazásnak megfelelően megállapítsa azokat a szabályokat, amelyek biztosítják a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást és a szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat.

 

2. A rendelet hatálya

2. §

 

E rendelet személyi hatálya kiterjed

a) Dunabogdány község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a Gyvt. 4. §-ában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §-ában meghatározott személyekre, akik a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat igénylik, illetve arra rászorulnak,

b) az Önkormányzat által működtetett személyes gondoskodást nyújtó Dunabogdányi Család- és Gyermekjóléti Szolgálatára (a továbbiakban: Szolgálat),

c) a helyi köznevelési intézményekre, az ott ellátott gyermekekre, a gyermekek szüleire, törvényes képviselőire, az étkezést igénybevevőkre, valamint

d) az Önkormányzat illetékességi körében mindazon személyekre, akik a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat igénylik, illetve arra rászorulnak.

 

 

3. Értelmező rendelkezések

3. §

 

(1) E rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használt fogalmat a Gyvt. 5. §-a, valamint az Szt.-ben meghatározott rendelkezések szerint kell értelmezni.

 

(2) E rendeletben foglaltakat az Szt.-ben és a Gyvt.-ben, valamint végrehajtási rendeleteikben foglaltak, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szabályaival együtt kell alkalmazni.

 

4. Eljárási rendelkezések

4. §

 

(1) A gyermekjóléti alapellátás, illetve a szociális alapszolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátását igénylő, vagy törvényes képviselője kérelmére történik.

 

(2) A gyermekjóléti alapellátás, illetve a szociális alapszolgáltatások iránti kérelmet az ellátást biztosító intézményhez, szervezethez lehet benyújtani.

 

(3) A jogosult szerv dönt a szolgáltatás biztosításáról, döntéséről írásban értesíti az igénylőt, vagy a törvényes képviselőjét.

 

(4) A döntésre jogosult a személyes gondoskodás biztosításáról történő döntésével egyidejűleg megállapítja a térítési díjat is.

 

(5) Ha az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője a döntésre jogosult szerv döntését vitatja, jogorvoslatért az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Képviselő-testülethez fordulhat.

 

(6) Az e rendeletben szabályozott ellátások megszűnnek vagy megszüntethetők Gyvt. 37/A. §-a, valamint az Szt. 100- 102. §-a szerinti esetekben.

 

II. Fejezet: Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

 

5. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formái

5. §

 

(1) A gyermekjóléti alapellátások célja a gyermek családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség kialakulásának, illetve a gyermek családjából való kiemelésének megelőzése, valamint a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése.

 

(2) Az Önkormányzat az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

a) Család és- gyermekjóléti szolgálat

b) gyermekétkeztetés.

 

6. Család és- gyermekjóléti szolgálat

6. §

 

(1) Az Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás Gyvt. 39-40/A. §-aiban, és a családsegítés Szt. 64. §-ában, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 12-18. §-aiban meghatározott feladatait külön jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával, a Dunabogdányi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működtetésével biztosítja.

 

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti feladat ellátására önálló irodai helyiséget az Önkormányzat hivatalában (2023 Dunabogdány, Kossuth L. út 76.) jelöli ki.

 

(3) A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

 

7. Gyermekétkeztetés

7. §

 

(1) A gyermekétkeztetést mint természetben nyújtott ellátást az Önkormányzat vásárolt szolgáltatás útján külső szervezet igénybevételével biztosítja.

 

(2) Az intézményi, valamint az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre a Gyvt. szabályozása az irányadó.

 

(3) Az intézményi, valamint az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnél az étkezés lemondására a tálalókonyhát üzemeltető intézmény étkeztetésre vonatkozó szabályzata az irányadó.

 

8. A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások

8. §

 

(1) Az alapszolgáltatások megszervezésével az Önkormányzat célja, hogy segítséget nyújtson a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.

 

(2) Az Önkormányzat az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:

a) a házi segítségnyújtás

b) családsegítés a Család- és gyermekjóléti szolgálat keretében.

 

9. Házi segítségnyújtás

9. §

 

(1) Az Önkormányzat a házi segítségnyújtás feladatait a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesülettel (a továbbiakban: Egyesület) kötött ellátási szerződés útján biztosítja. Az egyesület hivatásos szociális gondozókat alkalmaz.

 

(2) Az Szt. 63. §-a alapján házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

 

(3) A szociális segítés és a személyi gondozás biztosításának feltételeit az Szt. 63. § (2)-(12) bekezdései tartalmazzák.

 

(4) A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az Egyesület végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet alapján A gondozási szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt, valamint a napi gondozási szükséglet mértékét.

 

(5) A gondozó a napi gondozási tevékenységéről a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. sz. melléklete szerinti „A házi segítségnyújtás gondozási tevékenységei és résztevékenységei” alapján Tevékenységnaplót vezetni köteles.

 

10. §

 

(1) A házi segítségnyújtás személyi térítési díjának megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni.

 

(2) A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díj a szociális segítés és a személyi gondozás térítési díjából tevődik össze. A személyi térítési díjat az óradíj és az adott hónapban a házi segítségnyújtás keretében elvégzett tevékenységek szorzata alapján kell kiszámítani, úgy, hogy annak összege az Szt. 117/B. §-ában meghatározott esetet kivéve – ne haladja meg az Szt. 116. §-ának (3) bekezdés b) pontjában meghatározott mértéket.

 

(3) A házi segítségnyújtás keretében elvégzett tevékenységekre fordított időt a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. számú melléklete szerinti tevékenységnapló alapján kell megállapítani.

 

III. Fejezet: Záró rendelkezések

11. §

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.