Dunabogdány Község Önkormányzata 15/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete

helyi kulturális örökség egyes elemeinek védelméről

Hatályos: 2016. 12. 01

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. §-ában, valamint az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII.13.) FVM ren­delet 4. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányza­tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. §


Dunabogdány Község Önkormányzata a dunabogdányi andezit kőbánya termékeit, és a helyi kőfaragó munka meglévő emlékeit a község kulturális öröksége részének, megőrzendő értéknek tekinti.


2. §


(1) E rendelet célja Dunabogdány Község (a továbbiakban: község) településképe, történelme, identitása szempontjából meghatározó épített értékek védelme, a jövő nemzedékek számára való megtartása, védett értékeinek fenntartása - különösen azon esetekben, amelyeket a műemlék védelemre vonatkozó jogszabályok nem védenek, de helyi védelemre érdemesek.


(2) E rendelet hatálya a Dunabogdány község közigazgatási területén található, a kézműves kőfaragó tevékenység emlékeit őrző 1947. év előtt, természetes kőből (bogdányi kő, erdei kő, fehér, vörös és fekete márványos mészkő) készült minden olyan tárgyra (kapuoszlop, kapukeret, kerékvetőkő, határkő, kőpad, árvízjel, sírkő, kereszt) és épületelemre (áthidaló, boltozat, nyíláskeret, lábazat, oszloptalp, oszlop, zárókő, fedkő) kiterjed, amelyek külön jogszabály alapján nem állnak országos védelem alatt, és amelyet Dunabogdány Község Önkormányzata védetté nyilvánít (a továbbiakban: helyi védelem).


(3) E rendelet hatálya kiterjed a (2) bekezdésben felsorolt értékekkel kapcsolatos minden tevékenységre, személyre és szervezetre.


2. Védetté nyilvánítás


3. §


(1) A helyi védelem alá helyezésről és annak megszüntetéséről Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) dönt.


(2) A helyi védelem az erről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése napján jön létre.


(3) A védelem alá helyezett értékeket e rendelet tartalmazza.


4. §


A Dunabogdány területén található 1947. év előtti, természetes kőből (bogdányi kő, erdei kő, fehér, vörös és fekete márványos mészkő) készült, sírkövek és sírkőkeretek védelmét az e rendeletben meghatározott célok teljesítése érdekében az Önkormányzat elrendeli.


3. A védett értékek fenntartása


5. §


(1) A helyi védelem alá helyezett értékeket elmozdítani, átalakítani, más célra hasznosítani tilos.


(2) Tilos a helyi védelem alá helyezett értékek veszélyeztetése, rongálása és megsemmisítése.


(3) A helyi védelem alá helyezett értékek jellegét megváltoztatni nem lehet.


(4) A Polgármesteri Hivatal a helyi védelem alá helyezett értékekről tételes nyilvántartást vezet.


(5) Ha egy helyi védelem alatt álló értéket műemléki védettség alá helyeznek, a műemléki védetté nyilvánítással egyidejűleg a helyi védelem megszűnik.


6. §


(1) A helyi védelem szabályainak megszegése vagy megsértése, e rendelettel ellentétes magatartás esetén természetes személy esetén kétszázezer, jogi személy esetén ötszázezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye, valamint annak elkövetőjét helyreállítási kötelezettség terheli.


(2) A 6. § (1) bekezdésében írt magatartással összefüggő önkormányzati hatósági eljárás lefolytatása és a közigazgatási bírság kiszabása a polgármester hatáskörébe tartozik.


4. Záró rendelkezések


6. §


(1) A rendelet függeléke a következő:

1. számú függelék: A 4. §-ban foglalt védett elemekről


(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mellékletek