Dunabogdány Község Önkormányzata 9/1996. (IV.15.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról

Hatályos: 2018. 05. 26

A képviselő-testület az 1990. évi LXV. törvény felhatalmazása alapján a közterület-használat rendjéről és a közterület használatáért fizetendő díjakról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

(1) E rendelet hatálya Dunabogdány község közigazgatási területére terjed ki.

(2( Az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületként (pl. közút, járda, tér, köz­park, játszótér, zöldterület, Duna árterülete stb.) nyilvántartott belterületi földrészletekre.

A közterület használata

2. §

(1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) enge­dély szükséges.

(2) Nem adható közterület-foglalási engedély a gépjárművek várakozóhelyéül (parkoló) szolgáló közterületekre, utakra és járdára olyan célra, amely a parkolási és közlekedési lehetőséget, il­letve rendeltetésszerű használatát korlátozza, csökkenti, akadályozza.

A közterület-használati engedély

3. §

Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:

a) a közterületbe 10 cm-nél nagyobb mértékben benyúló, illetve közterületen lévő üzlet homlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdetőbe­rendezés (fényreklám), továbbá cég- és címtábla elhelyezésére, útfelbontásra a helyreállí­tási határidő megjelölésével,

b) árusító és egyéb fülke (pl. élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, hírlap, dohány árusításá­ra szolgáló pavilon) elhelyezésére,

c) az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű várakozóhelyek céljára,

d) önálló hirdetőberendezés céljára,

e) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,

f) alkalmi és mozgó árusításra, javító-szolgáltató tevékenységre,

g)

h) vendéglátó-ipari előkert céljára, üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek el­helyezésére, árukirakodásra,

i) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos te­vékenység céljára,

j) mutatványos, cirkusz tevékenységre,

k) edényes dísznövény elhelyezésére, tűzifa tárolására,

l) egyéb olyan anyag tárolására, amely a közterületnek nem tartozéka.


Az engedélyező hatóság és közreműködő szakhatóságok és szervek

4. §


(1) A közterület használatát az I. fokú építésügyi hatóság (továbbiakban: építésügyi hatóság) en­gedélyezi.

(2) A forgalombiztonsági szempontok érvényesítése érdekében a közterület-használati engedély csak az I. fokú útügyi hatósággal egyetértésben adható ki.

(3) A szakhatóságok hozzájárulását a kérelmező szerzi be.

(4) A mutatványos tevékenység engedélyezése előtt a képviselő-testület Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága tesz javaslatot az engedély kiadására.


Az engedély iránti kérelem

5. §


(1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.

(2) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a kivitelezőnek kell kérni.

(3) Ha a közterület-használat engedélyezése iránti kérelem olyan létesítmény felállítására irányul, amelynek létesítéséhez építési engedély szükséges, a közterület-használati kérelemmel egy­időben kell előterjeszteni az építési engedély kérelmet is. Ez esetben az I. fokú építési hatóság egy határozatban dönt a közterület-foglalási és az építési engedély megadásáról.

(4) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az engedélyt kérő nevét és állandó lakó- (telep-) helyének címét,

b) a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy a közterületet az engedélyt kérő állandó jelleggel kívánja használni,

c) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását,

d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. iparjogosít­vány, működési engedély, vállalkozói igazolvány) hiteles másolatát.


A kérelem elbírálása

6. §


(1) A közterület-használat engedélyezése iránt előterjesztett kérelmek elbírálásánál figyelembe kell venni a községrendezési, a műemlékvédelmi, községképi, esztétikai, közegészségügyi és közlekedésrendészeti, valamint az építésügyi hatóság által előírt (pl. közrend, közbiztonság, köznyugalom stb.) szempontokat, illetőleg előírásokat.

(2) Közterület használatára csak akkor adható engedély, ha:

a) a közterület használatához különösen fontos érdek fűződik (pl. autóbusz várakozó fülke felállítása, építési munka végzése stb.),

b) a közterületen folytatni kívánt árusító tevékenység a lakosság ellátási igényeinek kielégí­tése szempontjából elengedhetetlenül szükséges (pl. idényjellegű árusítás, hirdető beren­dezés elhelyezése stb.),

c) építési munkához, ha az építtető vállalja a sitt, építési és egyéb törmelék napi elszállítását, a „szóródó” anyagok kaloda közötti tárolását és szükség szerinti letakarását, az építési te­rület és környékének állandó és folyamatos tisztántartását.

(3) A 11. sz. főútvonal mentén lévő közterületen nem adható közterület-foglalási engedély a kö­vetkező célokra:

(a) göngyöleg, hordó, láda tárolására,

(b) alkalmi és mozgóárusításra,

c) idényjellegű árusítás – a külön erre a célra, képviselő-testület által meghirdetett területe­ket és időtartamokat kivéve,

d) mutatványos tevékenységre,

e) árusító pavilon felállítására,

(f) július 1-től augusztus 31-ig építőanyag és építési törmelék tárolására életveszélyt elhárító munka kivételével.

(4) Közúton vagy más közterületen személygépkocsi kivételével jármű nem tárolható. Ez alól az építésügyi hatóság a közút, illetve a közterület kezelőjével egyeztetve, a körülmények gondos mérlegelésével javasolhatja a jegyzőnek a felmentés megadását.

(5) Közúton vagy más közterületen (beleértve az autóparkolót is) üzemképtelen vagy romos jár­művet tárolni tilos. A tilalom nem terjed ki a műszaki meghibásodás, baleset miatt üzemkép­telenné vált gépjárműre, a meghibásodástól számított 48 óra időtartamra.

(6) Az (5) bekezdésben foglalt tilalom alá tartozó járműveket a jegyző elszállíttathatja a tulajdo­nos, üzemben tartó költségére, veszélyére az őrzéssel megbízott szerv által meghatározott díj­fizetési kötelezettség mellett.

(7) Közterületen lakósátort felállítani tilos.

(8) Az I. fokú építésügyi hatóság az engedélyt megtagadja, ha a tervezett közterület-használat e rendeletben foglalt követelményeket nem elégíti ki.


Az engedély érvénye

7. §


(1) Az engedély

a) meghatározott idő elteltéig,

b) a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg

c) visszavonásig

érvényes.

(2) A közterület-használati engedély csak az esedékes közterület-használati díj befizetését igazo­ló szelvénnyel együtt érvényes.

(3) A közterület-használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvényessége megszűnt.

(4) A meghatározott időre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az engedély lejárta előtt leg­alább 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható, illetve meghatározott időszakra szü­neteltethető.

(5) Az engedély másra át nem ruházható.

(6) Az engedélyes köteles az általa használt közterületet – tevékenységtől függően a környékét is – tisztántartani és az okozott kárt megtéríteni.


A közterület-használati díj

8. §


(1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni.

(2) A közterület-használati díjak mértéke Ft-ban (minden megkezdett m2-t egészre kell felkerekí­teni):

a)

a közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál, kirakat­szekrény, üzleti védőtető, előtető), ernyőszerkezet, hirdető berende­zés, fényreklám, cég- és címtábla, valamint falra kirakott áru, reklám és egyéb tárgy m2-enként havonta

80,-

b)

árusító és egyéb fülke m2-enként naponta

800,-

c)

az egyes létesítményekhez szükséges gépjármű várakozóhely gépko­csinként havonta (egységesen)

2.000,-

d)

teher- és különleges gépjárművek, valamint ezek vontatmányainak elhelyezése, gépjárművenként, vontatmányonként m2-enként naponta (egységesen)

150,-

e)

önálló hirdető berendezés (reklámfelületenként fizetendő, továbbá utak felett áthúzott függő illetőleg egyéb hirdetés) m2-enként naponta

20,-

f)

építési munkával kapcsolatos építőanyag és törmelék (felújítás, javí­tás is) m2-enként naponta (egységesen)

építési munkával kapcsolatos állvány 30 napig díjmentes, ezen túl m2-enként naponta (egységesen)

15,-

g)

tűzifa és egyéb anyag tárolása m2-enként naponta (egységesen)

10,-

h)

idényjellegű árusítás m2-enként naponta

alkalmi és mozgó árusítás m2-enként naponta

javító és szolgáltató tevékenység m2-enként naponta

50,-

500,-[1]

30,-

i)j)

vendéglátó-ipari előkert m2-enként havonta

üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával hordók, ládák, göngyölegek elhelyezése, áru kirakodása m2-enként naponta

200,-

80,-

k)

kiállítás, vásár m2-enként naponta (egységesen)

sport- és kulturális tevékenység, vallási és karitatív rendezvények

200,-

A díj külön megállapo­dás alapján esetenként kerül megállapításra.

l)

mutatványos, cirkuszi tevékenység m2-enként naponta (egységesen)

40,-

(3) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges üzemeltetésére tekintet nél­kül köteles fizetni, kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen szüneteltetni.

A befizetés tényét az arra jogosultak felhívására az engedélyes tartozik igazolni (befizetési lap felmutatásával).

(4) A közterület-használati díj kezelése, ellenőrzése és behajtása tekintetében a gazdasági és pénzügyi ellenőrzés rendjéről, a fizetendő közterület-használati díj és az engedélyest terhelő helyreállítási költségek tekintetében az adóigazgatási eljárás szabályairól szóló jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.


Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól

9. §


(1) Mentesek a közterület-használati díj fizetése alól:

a) a rendőrség, a tűzoltóság, a mentők, a közművek, az ár- és belvízvédelmi szolgálat,

b) a Magyar Posta postai és távközlési tevékenység céljaira szolgáló berendezései,

c) a hatóság által elrendelt, közvetlen életveszély elhárítási építési munkák,

d) a községhez kapcsolódó, ünnepi, kulturális programok rendezvényei.

(2) A jegyző a közterület-használati díj fizetése alól különös méltánylást érdemlő esetben (ala­csony nyugdíj, rokkantság stb.) kérelemre részben vagy egészben felmentést adhat, a képvise­lő-testület szociális bizottsága javaslatára.


A használat megszűnése és az engedély megvonása

10. §


(1) A közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető. Ilyen esetben az engedélyes ré­szére – kérelmére – másutt kell a közterület-használat lehetőségét biztosítani.

(2) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig ismételten nem tesz eleget, illetve a köztisztaságra és a károkozás elhárítására vonatkozó előírásokat megszegi.

(3) Ha a közterület használatát az engedélyes kívánja megszüntetni, köteles ezt a szándékát az engedély visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni.

(4) Az engedélyes a használat bármilyen okból történő megszűnése vagy megvonása esetén köte­les a közterületet a hatósági előírásoknak megfelelően – minden kártérítési igény nélkül – eredeti állapotba visszaállítani, az esetleges felépítményt lebontani. Ellenkező esetben a ható­ság az engedélyes terhére és veszélyére állítja helyre a közterület eredeti állapotát.

(5) A közterület-használati engedély megszüntetése vagy megvonása miatt az engedélyes kártérí­tést nem követelhet.

(6) Ha a közterület használata a (2) bekezdés vagy a (3) bekezdésben meghatározott módon szűnt meg, a már esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.

(7) A közterület engedély nélküli használata esetén a használó a hatóság felhívására köteles a közterületet azonnal szabaddá tenni, és annak eredeti állapotát visszaállítani.

(8) Közhasználatú zöldterületek közterület-használata esetében a jogosított köteles a növényzet megfelelő védelméről gondoskodni, és a tevékenysége befejezését követő 5 – külön enge­déllyel 30 – napon belül az eredeti állapotot helyreállítani.

(9) Ha a közhasználatú zöldterületen a közterület-használat folytán a növényzet, illetve építmé­nyek, közművek, berendezések vagy felszerelések megsemmisülése várható, a jogosított kö­teles saját költségén

a) a növényzet előzetes áttelepítéséről, illetőleg annak azonos értékű növényzettel történő pótlásáról gondoskodni,

b) az építmények, közművek, berendezések és felszerelések ellenértékét, illetőleg azok át­építésének költségeit megtéríteni.

(10) A (9) bekezdés a), illetőleg b) pontjában foglalt költségtérítés vonatkozik a teljesítés elmara­dása, vagy szakszerűtlen munka során elpusztult (hiányos) növényzet, továbbá az ilyen jelle­gű magatartásból eredő, illetőleg szükségessé váló helyreállítási munkák esetén is.


Közterület filmforgatási célú használata[2]

10/A. §


(1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Filmtv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.


(2) A filmforgatás célú közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződés jóváhagyásáról, annak megtagadásáról, díjfizetési mentesség megállapításáról a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben Dunabogdány Község polgármestere dönt.


(3) A filmforgatás célú közterület-használat díja megegyezik a Filmtv.-ben meghatározott díj mindenkori legmagasabb összegével.


(4) Mentes a díjfizetés alól az önkormányzat megbízásából készülő filmalkotás-, továbbá a közérdekű célokat szolgáló (különösen oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú) filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat.


(5) Ha a filmforgatás célú közterület-használatra létrejött hatósági szerződés jóváhagyását követően a közterület igénybevétele a kérelmezőnek fel nem róható okból meghiúsul, a forgatást akadályozó körülmény vagy rendkívüli természeti esemény miatt, úgy a közterület használatát olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.


(6) A filmforgatás során a szomszédos lakóingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani.


(7) Filmforgatás célú közterület-használati hatósági szerződés nem hagyható jóvá, ha a filmforgatás célú közterület-használat tervezett idejére és helyszínére már korábban kiadott közterület-használati engedély van érvényben.


(8) E § alkalmazásában turisztikailag kiemelt közterület: a település helyi építési szabályzatáról szóló 11/2014. (X. 7.) önkormányzati rendelet mellékletét képező szabályozási tervlapon helyi értékvédelmi terület megjelöléssel lehatárolt közterületek.


Jogorvoslat

11. §


A közterület-használattal kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal építésügyi hatósága által hozott határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Közigazgatási Hivatalhoz címzett fellebbezésnek van helye.


Vegyes rendelkezések

12. §


A jelen önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló ( Ket. ) 2004 CXL törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


Szabálysértés

13. §[3]

(1)

(2)

(3)

(4)[4]


Hatálybalépés

14. §


(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 9/1993. (IX.22.) Önk. sz. rendelet hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről – a helyben szokásos módon – a jegyző gondoskodik.

[1]

Módosította: 10/2001. (V.16.) Önk. sz. rendelet, hatályos 2001. május 16-tól

[2]

Beiktatta: 4/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. május 26-tól

[3]

Hatályon kívül helyezte: 8/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2012. május 31-től

[4]

Hatályon kívül helyezte: 7/2000. (II.28.) Önk. sz. rendelet, hatálytalan 2000. március 1-től