Dunabogdány Község Önkormányzata 20/2013. (XII.4.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők juttatásairól és támogatásairól

Hatályos: 2014. 01. 01

Dunabogdány Község Önkormányzata a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésének b) pontjában és (4) bekezdésében, 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. fejezet

A rendelet hatálya


1.§


(1) A rendelet hatálya a Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőire, – a 2. § kivételével – közszolgálati ügykezelőire, valamint amennyiben e rendelet kifejezetten úgy rendelkezik, a Hivatal nyugállományú köztisztviselőire terjed ki.


(2) A részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőket e rendeletben szabályozott jogosultságok munkaidő arányosan illetik meg.II. Fejezet

A köztisztviselő díjazása


Illetménykiegészítés

2. §


(1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő 2014. évben illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke alapilletményének 10 %-a.


(2) A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő 2014. évben illetmény­kiegészítésre jogosult, melynek mértéke alapilletményének 10 %-a.


(3) A képviselő-testület az (1)-(2) bekezdés szerinti illetménykiegészítés mértékét minden évben a költségvetési rendeletben szabályozza.III. Fejezet

Egyéb juttatások

3. §


(1) A köztisztviselő részére a következő visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő szociális, jóléti, kulturális és kegyeleti juttatások biztosíthatók:

  1. illetményelőleg
  2. 1 havi illetményjuttatás
  3. képzési, továbbképzési támogatás
  4. lakhatási, lakáshoz jutási támogatás
  5. rendkívüli szociális támogatás
  6. kegyeleti gondoskodás és támogatás
  7. egészségügyi támogatás.


(2) A juttatások és támogatások fedezetéül szolgáló, az Önkormányzat éves költségvetésében biztosított keretösszeget a Közszolgálati Szabályzatban foglaltak szerint kell felhasználni.


(3) A rendelet III. fejezetében meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző az egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg.


Illetményelőleg

4. §


(1) A köztisztviselő átmeneti anyagi gondjai enyhítése érdekében, kérelemre, illetmény-előlegben részesíthető.


(2) Az illetményelőlegre egyénenként évente legfeljebb az illetményalap hatszorosának megfelelő összeg használható fel.


Képzési támogatás

5.§


(1) A képzési és továbbképzési támogatás éves mértékét a Képviselő-testület az éves költségvetésében határozza meg.


(2) A köztisztviselő részére a tanulmányai folytatásához a támogatás tanulmányi szerződés alapján biztosítható.


Lakhatási, lakáshoz jutási támogatás

6. §


  1. Lakhatási támogatás körében lakás felújítási, bővítési költségekhez munkáltatói kölcsön nyújtható.


  1. Lakáshoz jutási támogatás körében lakásépítési- és vásárlási költségekhez kamatmentes munkáltatói kölcsön nyújtható.


Rendkívüli szociális támogatás

7. §


A köztisztviselő megélhetését veszélyeztetető rendkívüli élethelyzet esetén rendkívüli szociális támogatásban részesíthető.


Kegyeleti gondoskodás, támogatás

8. §


(1) A jegyző a közszolgálat halottjává nyilváníthatja azt az elhunyt köztisztviselőt, illetőleg a Hivatalból nyugállományba vonult elhunyt köztisztviselőt, aki feladatait átlag feletti eredménnyel látta el és jelentősen hozzájárult a Hivatal eredményes működéséhez.


(2) Az önkormányzat a temetés költségét egyedi döntéssel részben vagy egészben átvállalhatja.


(3) Temetési segély adható a köztisztviselőnek a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ában felsorolt közeli hozzátartozója halála esetén.


(4) A temetési segély összege a mindenkori illetményalap 200 %-ig terjedhet, amelynek kifizetését a jegyző engedélyezi.


Egészségügyi támogatás

9. §


Egészségügyi támogatás körében a köztisztviselőnek szemüveg (kontaktlencse) készítésének díjához hozzájárulás, egészségügyi szűrővizsgálatok támogatása adható.


IV. fejezet

Támogatások


10. §


(1) A nyugállományú köztisztviselő a szociális helyzetére figyelemmel, rászorultsága alapján az alábbi szociális támogatásban részesülhet:

a) eseti szociális segély

b) temetési segély

c) kedvezményes étkeztetés.


(2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatások megállapítása kérelem alapján történik. A kérelemről a jegyző dönt.V. fejezet

Záró rendelkezések

11. §


(1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti – e rendelet hatályba lépésével egyidejűleg – a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 12/2001. (X.10.) önkormányzatai rendelet.