Dunabogdány Község Önkormányzata 4/2017. (IV.12.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2017. 05. 01- 2022. 10. 20

Dunabogdány Község Önkormányzata 4/2017. (IV.12.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

2017.05.01.

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. és 29/A §-ában szereplő felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya Dunabogdány község településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának, településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének előkészítése, módosítása során a 2. § szerinti partnerekre, valamint a partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki.

(2) Dunabogdány község településfejlesztési koncepciójának (a továbbiakban: koncepció), integrált településfejlesztési stratégiájának (a továbbiakban: stratégia), településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének vagy azok módosításának a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) és jelen rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.

A partnerek meghatározása

2. § (1) A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:

a) a település közigazgatási területén állandó lakhellyel, tartózkodási hellyel, vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek;

b) a településen székhellyel, telephellyel rendelkező civil, gazdálkodó szervezetek;

c) a településen székhellyel, telephellyel rendelkező vallási közösségek.

Partnerségi egyeztetésben való részvétel szabályai

3. § (1) A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel kapcsolatos eljárás meghatározott szakaszában a partnerként való felvételt írásban kell kérelmezni.

(2) A partnerségi egyeztetésben való részvétel okát, indítékát meg kell indokolni.

(3) A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével kapcsolatos javaslatok, észrevételek a településképet érintő kérdésekre vonatkozóan tehetők.

A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

4. § (1) Koncepció vagy stratégia készítése esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében – a hivatali hirdetőtáblán, a község hivatalos honlapján (www.dunabogdany.hu), illetve a Bogdányi Híradóban közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(2) A koncepció és a stratégia módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében - a www.dunabogdany.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik.

(3) Településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv) vagy településképi rendelet készítése vagy módosítása esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében – a hivatali hirdetőtáblán, a község hivatalos honlapján (www.dunabogdany.hu), illetve a Bogdányi Híradóban közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(4) Településrendezési eszközök teljes, egyszerűsített és tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében – a hivatali hirdetőtáblán, a község hivatalos honlapján (www.dunabogdany.hu), illetve a Bogdányi Híradóban közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(5) Amennyiben a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, a településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a www.dunabogdany.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik.

(6) Településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a www.dunabogdany.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik.

A tájékoztató hirdetmények tartalmára és a lakossági fórumra vonatkozó előírások

5. § (1) A hirdetménynek – előzetes tájékoztató esetén - tartalmaznia kell:

a) a beazonosíthatóan meghatározott, a rendezés alá vont területet, a rendezés célját és várható hatását, olyan módon és részletezettséggel, hogy a partnerek azzal kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehessenek, véleményt nyilváníthassanak;

b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt;

c) a postacímet, elektronikus levélcímet, ahova az észrevételek megküldhetők.

(2) A hirdetménynek – munkaközi tájékoztató esetén - tartalmaznia kell:

a) az elkészült dokumentumot,

b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt,

c) a postacímet, elektronikus levélcímet, ahova az észrevételek megküldhetők.

(3) A lakossági fórum összehívására és lebonyolítására a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 39. §-ában foglalt szabályozás az irányadó.

(4) A Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében lakossági fórum összehívása esetén, azt megelőzően legalább 8 nappal korábban az elkészült tervezetet a hivatali hirdetőfelületen a község hivatalos honlapján (www.dunabogdany.hu), és lehetőség szerint a Bogdányi Híradóban meg kell jeleníteni.

(5) A partnerek a Dunabogdányi Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) ügyfélfogadási időben a tervanyagba betekinthetnek, azzal kapcsolatban felvilágosítást kérhetnek.

A javaslatok, vélemények közlésének módja

6. § (1) A közzétett hirdetmény alapján, valamint a lakossági fórumot követően a partnerek a tájékoztatóban meghatározott 8 napon belül írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:

a) papíralapon a Polgármesternek címezve, a Polgármesteri Hivatal címére – 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. - történő megküldéssel, vagy

b) elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott e-mail címre történő megküldéssel.

A javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje

7. § (1) A beérkező észrevételeket, javaslatokat, véleményeket az Önkormányzat főépítésze (a továbbiakban: főépítész) összesíti, majd megküldi a koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet, településrendezési eszköz elkészítésével megbízott tervezőnek, aki azokat szakmailag megvizsgálja. A tervező az elfogadásra nem javasolt véleményeket, szakmai indokolásával együtt, megküldi a főépítésznek.

(2) Az el nem fogadott véleményeket és azok indokolását a polgármester az Önkormányzat Képviselő-testületének a koncepciót, stratégiát, kézikönyvet, településképi rendeletet, településrendezési eszközt elfogadó ülésén ismerteti. Az el nem fogadott véleményeket, valamint azok indokolását a főépítész összesíti és az adott ügy iratához csatolja.

Az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településfejlesztési eszköz nyilvánosságát biztosító intézkedések

8. § (1) A Polgármester – a Hivatal útján –gondoskodik az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településrendezési eszköz elfogadást követő 15 napon belüli közzétételéről a www.dunabogdany.hu honlapon, és erről hirdetményt tesz közzé a község hivatalos honlapján és a hivatali hirdetőtáblán.

(2) Az elfogadott településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet nyomtatott formában ügyfélfogadási időben megtekinthetők a Hivatalban.

(3) A koncepció, a stratégia és ezek módosításának elfogadásáról és honlapon való közzétételéről a Polgármester – a Hivatal útján – 5 napon belül értesítést küld az egyeztetésben részt vetteknek és az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak.

Záró rendelkezés

8. § E rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba.