Dunabogdány Község Önkormányzata 11/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálatról

Hatályos: 2017. 01. 01

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok­ról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.1. §


A rendelet tárgyi hatálya


(1) A rendelet a Dunabogdány Község közigazgatási területéhez tartozó termőföldekre – ide nem értve az erdőt, a halastavat, a védett természeti területet és értéket – terjed ki.


(2) Az önkormányzat a termőföldek őrzéséről a mezei őrszolgálat útján gondoskodik. A mezei őrszolgálat a nyilvántartásba vett területen (működési terület) látja el tevékenységét. A mezei őrszolgálat által őrzött terület mértékét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.


(3) A mezei őrszolgálat az őrzést napi, rendszeres ellenőrzés útján, a működési területén egy mezőőrrel végzi.


2. §


A mezőőr


(1) A mezei őrszolgálatot a mezőőr látja el.


(2) A mezőőr feladatát Dunabogdány Község Polgármestere utasításai szerint végzi, aki gyakorolja felette a munkáltatói jogokat és a közvetlen irányítást. A mezőőr feladatait a rendelet függeléke tartalmazza.


(3) A mezőőr szakmai felügyeletét a Fővárosi és Pest Megyei Földművelésügyi Hivatal és a Szentendrei Rendőrkapitányság látja el.


3. §


A mezőőri járulék megfizetésére kötelezett személy


(1) Az őrzés költségét részben a mezőőri járulék fedezi, amelynek megfizetésére a földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos köteles. Több tulajdonos esetében a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában kötelezettek.


(2) A földhasználó személyét a tulajdonos minden év június 30-ig jelentheti be Dunabogdány Község Polgármesterének, a földhasználat jogcíméül szolgáló szerződés eredeti példányának bemutatásával.


(3) Amennyiben a termőföldet a tulajdonos használja, úgy fizetési kötelezettségét minden év augusztus 15-ig köteles bejelenteni Dunabogdány Község Polgármesterének.


(4) A (2) bekezdésben írt bejelentés hiányában a mezőőri járulék megfizetésére az a személy köteles, aki az ingatlan-nyilvántartásban a tárgyév május 15. napján a termőföld tulajdonosaként szerepel.


(5) Amennyiben a termőföld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották - melynek tényét az ingatlanügyi hatóság széljegyezte -, a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni.


4. §[1]


A mezőőri járulék mértéke


(1)


(2)


(3)


5. §


A mezőőri járulék megállapítása és megfizetése


(1) A mezőőri járulék összegét a földhasználat jogcíméül szolgáló szerződés, illetve az ingatlan-nyilvántartás alapján Dunabogdány Község Polgármestere határozattal állapítja meg.


(2) A határozat ellen, annak kézbesítését követő tizenöt napon belül, Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testületéhez lehet fellebbezést benyújtani.


(3) A mezőőri járulékot minden év október hó 15. napjáig egy összegben kell megfizetni átutalással vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal bankszámlájára.


6. §


Kedvezmény és mentesség a mezőőri járulék megfizetése alól


A megállapított mezőőri járulékot kivételesen indokolt esetben – különösen árvíz, belvíz, illetve más elemi kár esetében – Dunabogdány Község Polgármestere, a kár mértékétől függően, kérelem alapján részben vagy egészében elengedi.


7. §


Hatályba léptető rendelkezés


(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben írt kivétellel – 2011. április 15. napján lép hatályba.


(2) A rendelet 4-6. §-a 2012. január 1. napján lép hatályba.

Hatályon kívül helyezte: 14/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2017. január 1-től

[1]

Hatályon kívül helyezte a 14/2017 (XI. 28.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2017. január 1-től

Mellékletek