Dunabogdány Község Önkormányzata 13/2014. (X.7.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Hatályos: 2014. 10. 13

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében és 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. §


 1. A rendelet célja, hogy egységesen szabályozza Dunabogdány község közigazgatási területén az út, az utca, a tér, a köz, sor stb. jellegű közterület elnevezését, továbbá az utcanév- és házszámtábla el­he­lyezésének a rendjét a település működésé­hez szükséges helyszíni tájékozódási feltételek jobbítása érdekében.


 1. A rendelet hatálya Dunabogdány község közigazgatási területére, minden természetes személyre és a székhellyel rendelkező jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, az ingatlan-nyilvántartásban külön helyrajzi számon szereplő ingatlanra és a szabályozási terv által kijelölt területre terjed ki.


 1. A rendeletet az érintett ingatlan tulajdonosainak kérelme alapján megfelelően alkalmazni kell a közcélra igénybe vett kül- és belterületi magánutak elnevezésére, a magánutakhoz csatlakozó ingatlanok házszámának megállapítására.


2. §


E rendelet alkalmazásában:

a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjában meghatározott terület.

b) Közterület elnevezése: a közterület neve és közlekedési vonatkozású megnevezése.

c) Utcanév: földrajzi név, az út, az utca, a tér, a park, a köz, a sor stb. jellegű közterület neve, mely előtagból (pl. személynév, fogalom, élőlény, tárgy) és utca jelentésű utótagból áll. Az utcanév a közterületek megjelölésére, földrajzi azonosítására, a tájékozódás biztosítására szolgál, egyúttal emléket állít és hagyományt őriz.

d) Házszám: Az ingatlannak az ingatlan-nyilvántartás szerinti és a többlakásos épületben lévő egyes lakásoknak az utca házsorában elfoglalt egyedi számszaki megjelölése, az utcanév nélkül.


2. Közterületek elnevezése


3. §


 1. Minden belterületi utcát el kell nevezni és minden külterületi utcát és magánutat el lehet nevezni.


 1. Az újonnan létesített közterület nevét, a létrejöttét követő egy éven belül kell elnevezni.


 1. A mezőgazdasági célú és a lakónépességet nem érintő mellékutakat nem szükséges elnevezni.


 1. Az elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel.


 1. Az utca településrendezés, beépítés vagy más módon történő megszűnésével – külön hatósági döntés nélkül – az utca neve megszűnik.


4. §


 1. A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület – ide nem értve az egymás folytatásában lévő, de különböző helyrajzi számon szereplő utakat, utcákat – nem lehet.


 1. A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen, de kivételesen indokolt esetben lehet hagyományos, örökölt nevek, elnevezések is.


 1. Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.


 1. A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket:

a) akinek közismert tevékenysége a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta, és személye közmegbecsülés­nek örvend, vagy

b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ez által személyének emléke megőrzésre méltó, vagy

c) akinek Dunabogdány község életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult Duna­bogdány egészének vagy egy részének fejlődéséhez.


 1. Utcát elnevezni külföldi állampolgárságú személyről is lehet, akinek élete, munkássága az emberiség egyetemes értékeit gyarapította, vagy jelentős szerepet játszott hazánk vagy a község életében.


 1. A személyről történő elnevezés esetén az utcanév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel.


 1. Kizárólag családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó személyiség csak így ismert, illetőleg az elnevezés egy családról történik.


 1. Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása, vagy egyéb ismertető jegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor ez az utcanévben is feltüntethető.


5. §


 1. A település közterületeinek (utcáinak) elnevezéséről nyilvántartást (jegyzéket) kell vezetni. Az utcanévjegyzéket és az adatainak megfelelő műszaki nyilvántartást a Polgármesteri Hivatal vezeti.


 1. Az utcanévjegyzék a következő adatokat tartalmazza:

a) az utca sorszámát

b) postai irányítószámát

c) az utca nevét

d) az utca jellegét

e) a jegyzékbe vétel érvényességének kezdő időpontját.

(3) A műszaki nyilvántartás tartalmazza:

a) a település megnevezését,

b) a postai irányítószámot,

c) az utca nevét, jellegét,

d) a ház számát,

e) egyéb helymegjelölést (szükség szerint)

f) helyrajzi számot

g) a változás előtti utcanevet és házszámot.


3. Közterület elnevezésének eljárási szabályai


6. §


 1. A közterületek elnevezését és az utcanévjegyzékbe felvett nevek megváltoztatását javasolhatja, kezdemé­nyezheti:

a) a polgármester,

b) a Képviselő-testület bizottsága,

c) a helyi önkormányzat képviselője,

d) a Német Nemzetiségi Önkormányzat,

e) Dunabogdány község közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár.


 1.  A javaslatokat a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé döntésre.


 1. A közterület nevét megváltoztatni különösen az alábbi esetekben lehet:

a) ha az azonos hangzású közterületnevek zavart keltőek és a névazonosság másként nem kezelhető,

b) ha a névhasználatban kimutatható változás következett be,

c) ha a névhasználat a közérdek szem­pontjából nem megfelelő.


7. §


A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni, továbbá a döntésről értesíteni kell

a) az érintett tulajdonosokat,

b) a települési lakcímnyilvántartót,

c) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt,

d) az illetékes Járási Hivatal Okmányirodáját,

e) az illetékes földhivatalt

f) a Magyar Posta helyi postahivatalát,

g) a levéltárat,

h) a helyi rendőrkapitányságot,

i) a tűzoltóságot,

j) mentőállomást,

k) a közműszolgáltatókat,

l) az orvosi ügyeletet,

m) a cégbíróságot.


4. A közterületi névtáblák


8. §


 1. A közterület nevét a tájékozódást jól segítő közterületi névtáblákon kell feltüntetni. Az elhelyezés határidejéről az elnevező szerv határozatban rendelkezik.


 1. A közterületi névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata, kivéve a külterületi ingatlanok és magánutak esetén, ahol a névtábla elhelyezésének költsége a kérelmező(ke)t terheli(k).


 1. A névtáblát az utcák végein és minden útkereszteződés minden oldalán ki kell helyezni.


 1. Az utcák névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.


 1. A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles.


 1. A megváltozott utcanevek tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében az elnevezéstől számított egy évig eredeti helyükön kell hagyni, és piros színű, átlós áthúzással kell ellátni.

Az új utca-névtáblát az áthúzott régi tábla mellé kell felszerelni. A régi utca-névtáblát egy év múltán az elhelyező szervnek kell eltávolítani.


5. Házszámozás


9. §


 1. A névvel ellátott közterületeken az ingatlanokat, az épületeket és a beépítetlen telkeket a közterületről jól látható táblán feltüntetett számmal, üdülőterületeken esetlegesen helyrajzi számmal kell ellátni.


 1. Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kisegítő jelzésként alátöréssel a magyar ABC ékezet nélküli betűi alkalmazhatók.


 1. Az utcában több ingatlan azonos számmal nem jelölhető. Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, csak egy utcára kell megállapítani a házszámot.


 1. Ha egy ingatlan több közterülettel (utcával) is érintkezik (pl.: saroktelek) házszámot arról a közterületről kell megállapítani:

a) amely felől az ingatlan gyalogos közlekedésre alkalmas bejárata van, vagy

b) amennyiben több közterület felől rendelkezik gyalogos kapubejáróval, akkor amelyik utcára a hosszabbik homlokvonala esik.


 1. A házszámozást úgy kell elvégezni, hogy a számok a település központjától kifelé haladva1-től, valamint 2-től kezdődően növekedjenek. Amennyiben ez a megoldás nem alkalmazható, az érintett közterület számozását a magasabb rendű közút torkolatától kezdve kell megkezdeni. Az utca bal oldala páratlan, a jobb oldala páros számozást kap.


 1. Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező irányú.


 1. Földrajzi okokból csak egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása 1-től kezdődően folyamatos.


 1. Telekegyesítés során a keletkező ingatlanon álló épületek megtartják eredeti házszámukat.


 1. Telekmegosztás esetén a keletkező ingatlanok közül a településközponttól kifelé haladva az első épület megtartja az eredeti házszámot. A következő ingatlanon álló épületek a szám betűvel történő alátörését kapják.


 1. Ha egy ingatlanon több épület van, akkor a telekre vonatkozó házszám betűvel történő alátörését a településközponttól kifelé haladva kapják házszámként az egyes épületek.


 1. Foghíj telek esetében, annak beépítéséig a ráeső házszámot fenn kell tartani.


 1. Az (5)–(7) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő közterületek házszámozását nem érintik.


10. §


 1. A házszámokat és azok változásait hivatalból, illetve annak a személynek a kérelmére, akinek ehhez jogos érdeke fűződik, a jegyző határozattal állapítja meg.


 1. Az ingatlan házszámának megváltoztatása különösen akkor indokolt, ha

a) az ingatlan házszáma a hivatalos nyilvántartásban nem szerepel, csak helyrajzi számmal meghatározott,

b) több ingatlan azonos utcanévvel és azonos házszámmal szerepel a hivatalos nyilvántartásban,

c) az ingatlan egyedi számszerű megjelölése nem a kialakult növekvő számsorban található,

d) ingatlan megosztására vagy összevonására kerül sor.


 1. A jegyző határozata alapján azok, akik az érintett ingatanra vonatkozóan lakcímmel rendelkeznek, kötelesek megváltozott lakcímüket 30 napon belül hivatalos okmányaikon átvezettetni, illetve az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni.

 

11. §


 1. A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, ha az nincs, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyezni.


 1. A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.


 1. Bekerítetlen építési telek esetében a házszámtáblát földbe szúrt tartóoszlopon kell elhelyezni, úgy hogy a közterület felől jól látható legyen.


 1. Ha az ingatlan házszáma hivatalból indult eljárás során változik meg, a házszámtáblát az ingatlan tulajdonosa részére az Önkormányzat ingyenesen biztosítja.


 1. A házszám megállapításáról szóló határozatot közölni kell a 7. §-ban meghatározott szervekkel.


6. Záró rendelkezések


12. §


 1. Ez a 2014. október 13. napján hatályba. Rendelkezéseit a rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


 1. Azon ingatlan tulajdonosa, ahol az ingatlan házszámozása hiányzik, e rendeletben foglalt kötelezettségének a rendelet hatályba lépését követő 90 napon belül köteles eleget tenni.