Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015.(V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 07 - 2020. 01. 06

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Csongrád Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Hatósági Főosztály 2. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Útügyi Osztály, Innovációs és Technológiai Minisztérium Hajózási Hatósági Főosztály, Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Jármű Hatósági Főosztály, Innovációs és Technológiai Minisztérium Légiforgalmi és Repülőtéri Hatósági Főosztály, Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Hatósági Főosztály 1. Hatósági és Oktatási Osztály Útügyi Csoport, Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkár, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Hatósági Főosztály 2. Földhivatali Osztály, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály, Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Bányászati Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Iroda, Országos Atomenergia Hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály, továbbá a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 36/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendeletben nevesített Partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §


Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015. (V.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZÉSZ) NEGYEDIK RÉSZE a következő LVIII. Fejezettel egészül ki:
„LVIII. Fejezet

Szeged, CSEREPES SOR – LAKTANYA UTCA TERVEZETT FOLYTATÁSA – 24013/51 HRSZ-Ú TELEK – 24011/4 HRSZ-ú TELEK által határolt területre VONATKOZÓ SAJÁTOS ELŐÍRÁSOK [46]


129/D. §


A sajátos előírás területén a SZÉSZ 31. § (7) és (9) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.”


2. §


(1) A SZÉSZ „Belterületi szabályozási terv M=1:4000” című 1.3. mellékletének 40-3 számú szabályozási tervlapja helyébe a jelen rendelet 1. mellékletét képező 40-3 számú szabályozási tervlap lép.

(2) A SZÉSZ „Területhez kötött sajátos előírások” című 3. mellékletének helyébe a jelen rendelet 2. mellékletét képező tervlap lép.


3. §


(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet előírásait a hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.