Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015.(V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 01 - 2016. 11. 30

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hatósági Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály Állami Főépítész, Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság /mint területi vízvédelmi hatóság és mint területi vízügyi hatóság/, Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi Vasúti és Hajózási Hivatala, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, Közlekedési hatósági hatáskörben eljáró Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Csongrád Megyei Rendőr-Főkapitányság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály, Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Hivatala, Újszentiván Község Önkormányzata, Algyői Nagyközség Önkormányzata, valamint a 247/2016. (VI.24.) Kgy. számú határozattal elfogadott Partnerségi Egyeztetési Szabályzatban nevesített Partnerek véleményének kikérésével Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról a következőket rendeli el:


1. §

Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015. (V.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZÉSZ) 87. § kiegészül az alábbi (7)-(8)  bekezdésekkel:

„87. § (7) A fedett sportuszoda és kapcsolódó létesítményeinek megvalósíthatósága, valamint közúti   megközelíthetősége érdekében:

a)  a SZÉSZ 12. § (6) bekezdésének,

b)  a SZÉSZ 1.2.2. számú, „Beépítésre szánt területek telekmérete”-megnevezésű melléklet A) „Nem kialakult   állapotnál”-megnevezésű, valamint B) „Kialakult állapotnál”-megnevezésű táblázat előírásait nem kell alkalmazni.          

   (8) Ha a telek területe a szabályozási tervlapon jelölt közterület-szabályozás végrehajtása következtében     csökken a SZÉSZ-ben meghatározott legkisebb kialakítható telekméret alá, a telek kialakítható és beépíthető.”


2. §

A SZÉSZ 1.1. mellékletét képező Jelmagyarázat helyébe jelen rendelet 1. mellékletét képező Jelmagyarázat lép.


3. §

A SZÉSZ „Belterületi Szabályozási Terv M=1:4000” megnevezésű 1.3. mellékletének 34-4 számú szabályozási tervlapja helyébe jelen rendelet 2. mellékletét képező 34-4 számú tervlap lép.


4. §

A SZÉSZ „Sajátos előírások területi hatálya” megnevezésű 3. mellékletének tervlapja helyébe jelen rendelet 3. mellékletét képező tervlap lép.


Záró rendelkezések

5. §

(1)  Jelen rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult építési hatósági ügyekben kell alkalmazni.