Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015.(V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 01 - 2017. 02. 28

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hatósági Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály Állami Főépítész, Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság /mint területi vízvédelmi hatóság és mint területi vízügyi hatóság/, az Országos Vízügyi Főigazgatóság meghatalmazásával az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi Vasúti és Hajózási Hivatal, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal, Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály, Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály, Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Iroda, Algyő Nagyközség Önkormányzata, Újszentiván Önkormányzat, Szatymazi Polgármesteri Hivatal, Tiszasziget Község Önkormányzat, továbbá a 66/2016. (IV.15.) Kgy. sz. határozattal, valamint a 395/2016. (XI.11.) Kgy. sz. határozattal elfogadott Partnerségi Egyeztetési Szabályzatokban nevesített partnerek véleményének kikérésével, Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról a következőket rendeli el:

 

 

Általános rész

1. §

Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015. (V.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZÉSZ) 20. § kiegészül az alábbi (5) bekezdéssel:

„20. § (5) Azon építési telkek esetében, ahol az övezeti előírások szabadonálló beépítési módot írnak elő, de a telek - kialakult méretei alapján - ezen előírásoknak megfelelően nem beépíthető, a városi főépítésszel történt írásos egyeztetés alapján az előírt beépítési módtól el lehet térni, és a szabadonálló beépítési mód helyett oldalhatáron álló, vagy ikres beépítési módnak megfelelő beépítést kell meghatározni. Az eltérés akkor kezdeményezhető, ha a szabadonálló beépítési módhoz tartozó építési hely telek homlokvonalával párhuzamos szélessége - a telek méretéből adódóan - nem éri el a 6,5 métert.”

 

 

2. §

A SZÉSZ kiegészül az alábbi LIV. fejezettel:

 

„LIV. Fejezet

SZEGED, A HARMADIK SZEGEDI TISZAI HÍD TERVEZETT NYOMVONALA – BÁNOMKERT U. – SZIVÁRVÁNY U. – ALFÖLDI U. – FARAGÓ U. – MÓRA U. – HAJNAL U. – KORMÁNYOS U. – FELHŐ U. – KÁLVÁRIA SGT. – ZOLTÁN U. – RIGÓ U. - Boros József u. - Mars tér – Szent Gellért u. - Kossuth Lajos sgt. - Pacsirta u. - Árvíz u. – KLAPKA TÉR – JAKAB LAJOS U. – GYÖNGYTYÚK U. – TÜNDÉR U. – CSONGRÁDI SGT. – KECSKEMÉTI U. – JÓZSEF A. SGT. – DANKÓ PISTA U. – HAJÓS U. – FELSŐ-TISZA PART – BERTALAN HÍD – FELSŐ KIKÖTŐ SOR – KÖZÉP FASOR – SZŐREGI ÚT által határolt területre vonatkozó sajátos parkolási előírások [42]


Járművek elhelyezése

127. §

(1)     A szabályozási területen bármely építmény, önálló rendeltetési egység építésére, valamint többlet gépjármű-elhelyezési igénnyel járó korszerűsítési, helyreállítási, felújítási, rendeltetést megváltoztató, átalakítási, bővítési (toldalék, emeletráépítés, tetőtér-beépítés) munkáira, valamint a rendeltetés megváltoztatására az OTÉK szerint számított gépjármű elhelyezési lehetőség biztosítása ezen fejezetben foglalt előírásokkal együtt alkalmazandó.

(2)     Az országos előírások szerint számított gépjármű várakozóhelyeket az alábbiak szerint kell teljesíteni:

            a) legalább 50 %-ot (a továbbiakban: ténylegesen elhelyezendő parkolószám) saját telken
               belül, illetve a saját telek telekhatárától - közlekedési útvonalon mért - legfeljebb 500 m-en
               belül kell újonnan kialakítani:

                        aa) más telken parkolóban, parkolóházban, vagy

                        ab) a közterületek közlekedésre szánt területe egy részének felhasználásával, vagy

                        ac) a közforgalom céljára átadott magánút egy részének felhasználásával;

            b) az országos előírások szerint számított és a ténylegesen elhelyezett parkolószám közötti
                 különbözetet a 128. § előírásainak megfelelően pénzben meg kell váltani.

(3)   A (2) bekezdés nem alkalmazható lakás, továbbá telepengedély és telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható tevékenységeknek helyet adó gazdasági rendeltetés, az adott telekre vetített 1000 m2 nettó alapterületet meghaladó kereskedelmi, szolgáltató rendeltetés, valamint a kereskedelemről szóló törvény szerinti napi fogyasztási cikket értékesítő, 300 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű üzlet esetén.


Parkolóhely-létesítési kötelezettség pénzbeli megváltása

128. §

(1)     A parkolóhely-létesítési kötelezettség részben pénzben megváltható. A megváltható parkolóhelyeket a 127. § (2) bekezdés b) pontja alapján kell kiszámítani.

(2)     A gépjármű-elhelyezés biztosítására vonatkozó kötelezettséget (a 127. § (2) bekezdése alapján elhelyezendő parkolószámot, azok helyszínét, a parkolók kiépítésével kapcsolatban az illetékes útügyi hatóság engedélyét, a megváltandó parkolószámot és a pénzbeli megváltás összegét) a kérelmező/tulajdonos és az Önkormányzat között megkötött megállapodás rögzíti. Nem szükséges megállapodás kötése, amennyiben a kérelmező/tulajdonos az országos rendelkezésekben meghatározott gépjármű-elhelyezést 100%-ban telken belül teljesíti.

(3)     Az egy parkolóhelyre eső megváltási összeget Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletében kell megállapítani.

(4)     A megváltandó parkolószám egyszeri megváltási összegét a parkolóhely létesítésére kötelezett kérelmezőnek vagy tulajdonosnak kell megfizetnie az Önkormányzat számlájára.

(5)     A kérelmező/tulajdonos – minden olyan eljárásban, ahol a parkolóhely létesítési kötelezettséget vizsgálni szükséges - köteles a kérelméhez csatolni a parkolóhely létesítési kötelezettség megváltására vonatkozóan megkötött megállapodás egy eredeti példányát, valamint az Önkormányzat igazolását a megváltás díjának egyösszegű befizetéséről. Amennyiben a megállapodás a részletfizetést lehetővé teszi, az első részlet megfizetésének igazolását kell csatolni.

 

Kerékpárok elhelyezésének előírásai

129. §

 

A területen belül található ingatlanokon, az adott rendeltetés szerinti, az országos előírásokban szereplő kerékpártárolók mennyiségének minimum 1,5-szeresét kell biztosítani.”

 

3. §

A SZÉSZ jelenlegi 127. §, 128. § és 129. § számozása 130. §-ra, 131. §-ra és 132. §-ra változik.

 

4. §

A SZÉSZ 1.3. mellékletét képező 33-4, 34-3, 40-2, 40-4, 41-1, 41-2, 41-3, valamint 48-1 számú szabályozási tervlap helyébe jelen rendelet 1. mellékletét képező 33-4, 34-3, 40-2, 40-4, 41-1, 41-2, 41-3, valamint 48-1 számú tervlap lép.

 

5. §

A SZÉSZ 3. mellékletét képező „Sajátos előírások területi hatálya” megnevezésű tervlap helyébe jelen rendelet 2. mellékletét képező „Sajátos előírások területi hatálya” megnevezésű tervlap lép.

 

 

Záró rendelkezések

6. §

(1)     Jelen rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a SZÉSZ 31. § (11) bekezdése és a 108. § (7) bekezdés a) pontja.

(2)     Jelen rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult építési hatósági ügyekben kell alkalmazni. A rendelet a hatályba lépésének napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazandó abban az esetben, ha az ügyfél számára kedvezőbb előírásokat tartalmaz.