Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018 (II.22.) rendelete

a közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2019. 11. 28

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1. §


A rendelet célja, hogy Nógrádsipek község polgárainak érdekeit szem előtt tartva meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáit, finanszírozását.


2. §


Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődés támogatását közcélnak tartja. A közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja a kulturális esélyegyenlőség megteremtését, az önkormányzati feladatvállalást és az azok megvalósításában részt vevők támogatását.


3. §


A rendelet hatálya Nógrádsipek község közigazgatási területén folytatott közművelődési tevékenységekre és azokban résztvevő személyekre, közművelődési szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira, valamint a varsányi lakosok és szervezetek által  a településen kívül folytatott közművelődési tevékenységekre terjed ki.


2. Az önkormányzat közművelődési feladatai

4. §


Az önkormányzat helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó közművelődési feladatai különösen:
1. a település hagyományainak ápolása;
2. helytörténeti, honismereti tevékenység fejlesztése;
3. népművészeti és kézműves tevékenység támogatása;
4. kiemelkedő tehetségű helyi alkotók támogatása;
5. a lakosság élet- és munkaképességének növelése, képességfejlesztő lehetőségek biztosítása életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése;
6. iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző körök, klubok működtetése;
7. szakképző tanfolyamok szervezése, működési feltételeinek biztosítása;
8. a helyi táradalom kiemelkedő közösségei és személyiségei közművelődési szerepének növelése;
9. a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése;
10. rendezvények, találkozók kiállítások bemutatók szervezése, támogatása;
11. a helyi közösségi, az egyházi és állami ünnepeinek szervezése, támogatása;
12. a település természeti, környezeti, épített és szellemi örökségének védelme, bemutatása;
13. a szabadidős, szórakozási és közösségi lehetőségek feltételeinek biztosítása;
14. a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása, a közösségi színtér folyamatos működtetése.


3. A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei

5. §


(1) Nógrádsipek Község Önkormányzata a rendelet 4. §-ban megfogalmazott feladatok hatékony megvalósítás érekében az alábbi közösségi színtereket működteti:
a) Művelődési Ház (3179 Nógrádsipek, Rákóczi út 80.);
b) Közösségi Ház és Könyvtár (3179 Nógrádsipek, József Attila út 6.).

(2) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik:
a) oktatási intézményekkel: általános iskola és óvoda,
b) a nógrádsipeki székhellyel rendelkező kulturális és egyéb civil szervezetekkel, így különösen a
ba) Vadrózsa Hagyományőrző Egyesülettel,
bb) Nógrádsipeki Fiatalok Közhasznú egyesületével,
bc) Doboskút Sportkör Nógrádsipekkel,
bd) Polgárőr Egyesület Nógrádsipekkel,
be) Római Katolikus Plébániával,
c) formális és informális közösségekkel, magánszemélyekkel, így különösen
ca) Ifjúsági Klubbal,
cb) közművelődési feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel, amatőr művészeti alkotókkal, zenekarokkal, kézművesekkel,
cc) közművelődési szakfeladatot ellátó országos, regionális, járási intézményekkel, szervezetekkel.

(3) Az Önkormányzat egyes közművelődési feladatok ellátására, a közösségi színtér kulturális célra való használatára eseti  megállapodást köthet a szervezőkkel.

(4) A Művelődési Ház, valamint a Közösségi Ház és Könyvtár használati szabályzata a rendelet 1. számú, a házirend a 3. számú melléklete.


4. A feladatok ellátásának finanszírozási formái

6. §


(1) Az Önkormányzat az 5. § (1) bekezdése szerinti közösségi színterek személyi feltételeinek, valamint folyamatos működésének pénzügyi fedezetét saját költségvetése részeként, külön kormányzati funkción (szakfeladaton) biztosítja
a) a központi közművelődési normatív támogatással;
b) saját egyéb önkormányzati bevételei terhére;
c) központosított előirányzatokból származó összegből, valamint
d) elkülönített állami pénzalapokból, alapítványi forrásokból pályázati úton elnyerhető támogatással.

(2) Az Önkormányzat a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004. (II.20) NKÖM rendelet alapján történő pályázathoz képviselő-testületi döntés alapján évente vállalhat saját erőként önrészt.

(3) A helyi közművelődési feladatok önkormányzati támogatásának összege az önkormányzat mindenkori éves költségvetésében - külön kormányzati funkción (szakfeladaton) kerül meghatározásra.

(4) A közösségi színtér térítésmentes és térítéses használatát, a térítési díjak mértékét a rendelet 2. számú melléklete határozza meg.

(5) Az Önkormányzat a közösségi színtér fenntartásán túl közművelődési feladatainak végrehajtását az együttműködő egyéb szervezetek támogatásán keresztül is finanszírozza, amely nem veszélyeztetheti a közösségi színtér fenntartását, működését, valamint az e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok végrehajtásának finanszírozását.

(6) A 6. § (5) bekezdés szerinti finanszírozás céljából mindenkori költségvetési rendeletében közművelődési támogatási keretet különíthet el, és az ebből való részesedésre meghívásos pályázatot írhat ki az együttműködő kulturális szervezetek számára vagy megállapodást köthet velük helyi kulturális feladatok ellátására.

(7) Az Önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében elkülönített keretet állapít meg a tárgyévben rendezendő önkormányzati ünnepségek és rendezvények finanszírozására.


7. §


(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi közművelődési tevékenységről szóló 4/2001. (IV. 13.) rendelet.


Vizi Zoltán
polgármester
dr. Kiss Tamás
jegyző


A rendelet kihirdetve:
Nógrádsipek, 2018. február 22.


dr. Kiss Tamás
jegyző


Mellékletek