Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017.(III.29.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2020. 05. 01- 2020. 05. 01

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017.(III.29.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

2020.05.01.

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános és eljárási rendelkezések

1. A rendelet célja és hatálya

1. § E rendelet célja, hogy szabályozza a szociális alapellátások biztosításának és igénybevételének rendjét, hogy a szociálisan rászorulók saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában az önkormányzattól segítséget kapjanak – az egyének önmagukért és családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl.

2. § A rendelet hatálya Kiszombor nagyközség közigazgatási területén élő természetes személyekre terjed ki.

2. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái

3. § (1) Szociális alapszolgáltatások

a) az étkeztetés,

b) a házi segítségnyújtás,

c) a családsegítés,

d) a nappali ellátás.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátások biztosítása a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: fenntartó) által fenntartott Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (a továbbiakban: intézmény) útján történik.

3. Eljárási rendelkezések

4. § (1) A 3. § (1) bekezdés a)-b) és d) pontjában meghatározott szociális alapszolgáltatások igénybevétele iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél kell benyújtani.

(2) A 3. § (1) bekezdés a)-b) és d) pontjában meghatározott ellátás igénybevétele önkéntes, a kérelmet az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóban vagy írásban is benyújthatja.

(3) A kérelemhez csatolni kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.) SzCsM. rendeletben meghatározott nyomtatványokat, igazolásokat.

(4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás iránti kérelemről az intézmény vezetője dönt.

(5) A kérelmező az ellátás igénybevételéről szóló döntés ellen 8 napon belül nyújthat be jogorvoslati kérelmet a fenntartóhoz. A fenntartó a jogorvoslati kérelem elbírálásáról 30 napon belül dönt.

(6) A személyes gondoskodást nyújtó intézmény tevékenységét a fenntartó által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat, a személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszüntetésének eseteit és módjait az intézmény házirendje és szakmai programja szabályozza.

II. Fejezet

Szociális alapszolgáltatások és térítési díj

1. Étkeztetés

5. § (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani

a) koruk,

b) egészségi állapotuk,

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

d) szenvedélybetegségük, vagy

e) hajléktalanságuk miatt.

(2) Az (1) bekezdés vonatkozásában

a) időskorú a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy;

b) egészségi állapota miatt szociálisan rászorult

ba) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira jogosult,

bb) aki az egészségkárosodására tekintettel részesül rendszeres szociális segélyben,

bc) a rokkantsági járadékos;

c) fogyatékossága miatt szociálisan rászorult, aki fogyatékossági támogatásban részesül, pszichiátriai betegsége miatt szociálisan rászorult, aki ilyen okból igazoltan orvosi kezelés alatt áll;

d) szenvedélybetegsége miatt szociálisan rászorult, aki ilyen okból igazoltan orvosi kezelés alatt áll;

e) hajléktalan a bejelentett lakóhellyel nem rendelkező személy, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás.

(3) Az étkeztetés a hét minden napján igénybe vehető. Kiszállítás hétfőtől-szombatig igényelhető.

2. Házi segítségnyújtás

6. § (1) A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően a gondozási szükséglet vizsgálata során a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 63. §-ában meghatározottak szerint kell eljárni.

(2) A személyre szabott gondozás tartalma és gyakorisága a megállapodásban és az egyéni gondozási tervben kerül rögzítésre.

(3) A házi segítségnyújtás a hét munkanapjain vehető igénybe 700 órától 1600 óráig.

3. Nappali ellátás

7. § (1) A nappali ellátás keretében elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek ellátása történik.

(2) Az (1) bekezdés vonatkozásában

a) időskorú a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy;

b) egészségi állapota miatt szociálisan rászorult

ba) aki a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira jogosult,

bb) aki egészségkárosodására tekintettel részesül rendszeres szociális segélyben,

bc) a rokkantsági járadékos.

(3) Az igénylők számára napi egyszeri meleg étkezés, ebéd biztosított.

(4) A nappali ellátás nyitva tartási rendje: heti 5 munkanap. Hétfő-csütörtök: 730 - 1600 óráig, péntek: 730 - 1330 óráig.

4. Térítési díj

8. § (1) A 3. § -ban felsorolt ellátások közül

a) az étkeztetésért,

b) a házi segítségnyújtásért,

c) a nappali ellátásért

- az Szt. 114. § (3) bekezdése szerinti ellátottak kivételével - térítési díjat kell fizetni.

(2) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjának (a továbbiakban: intézményi térítési díj) összegét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az ellátásért fizetendő személyi térítési díjak nem haladhatják meg az Szt. 116. § (3) bekezdésében és a 117. § (2) bekezdésében meghatározott mértékeket.

(4) Személyi térítési díj fizetési kedvezményben részesülnek a házi segítségnyújtást igénybe vevők. A díjfizetési kedvezmény mértéke ezen esetekben a hatályos jogszabályok alapján kiszámított személyi térítési díj 50 %-a.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba.

10. § Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról szóló 16/2013. (VI.26.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Sor-szám

A

B

C

Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Szolgáltatás formája

Szolgáltatási önköltség összege (Ft/fő)

Intézményi térítési díj összege (Ft/fő)

1.1

házi segítség-nyújtás, szociális segítés

egy gondozási óra önköltsége

1.780, -

egy gondozási óra térítési díj összege

580, -

1.2

házi segítség-nyújtás, személyi gondozás

egy gondozási óra önköltsége

1.780, -

egy gondozási óra térítési díj összege

580, -

2.1.

szociális étkeztetés

egy ellátási nap (adag) önköltsége

850,-

egy ellátási nap (adag) térítési díjának összege ÁFÁ-val

590,-

2.2

étel házhoz szállítása

házhoz szállítás önköltsége

130,-

házhoz szállítás (ellátási nap/háztartás)

130,-

3.1.

nappali ellátás csak nappali tartózkodás esetén

egy ellátási nap önköltsége

2.140, -

egy ellátási nap térítési díj összege

0,-

3.2

nappali ellátás nappali ellátás keretében igénybe vett étkeztetés esetén

egy ellátási nap (adag) önköltsége

850,-

egy ellátási nap (adag) térítési díjának összege ÁFÁ-val

590,-

1

Módosította a 9/2018.(III. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. április 1. napjától.

2

Módosította az 5/2019. (III. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2019. április 1. napjától.

3

Módosította a 16/2020. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2020. május 1. napjától.