Somogysimonyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014 (III.08) önkormányzati rendelete

Somogysimonyi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2014. (III.8.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 1/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 03. 08 - 2014. 03. 09

Somogysimonyi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 1/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyében az alábbi rendelkezés lép:


(1) Egyedi kérelem írásban nyújtható be a polgármesternek címezve. A beérkezett egyedi kérelem elbírálásáról a polgármester határozattal, 30 napon belül dönt.2. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése helyében az alábbi rendelkezés lép:


(2) Alapítvány által benyújtott egyedi kérelem elbírálása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik, melyről a képviselőtestület a soron következő ülésén dönt.3. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 1/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése ezen rendelet kihirdetésekor hatályát veszti.
4. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 1/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése ezen rendelet kihirdetésekor hatályát veszti.5. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 1/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet 6. § (5) bekezdése helyében az alábbi rendelkezés lép:


(5) A pályázatok alapján odaítélt támogatások összege a támogatott pénzintézeti számlájára kerül átutalásra.6. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 1/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyében az alábbi rendelkezés lép:


A támogatás nyújtásáról szóló képviselőtestületi döntés alapján a támogatottal a jelen rendelet 4. mellékletét képező támogatási szerződést kell kötni, a döntést követő 30 napon belül.


7. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 1/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.8. § (1) A rendelet többi része változatlanul hatályban marad.


(2) A rendelet 2014. március 8. napján lép hatályba.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Somogysimonyi, 2014. március 7.
            Kovács Imréné sk                                                                 Dr. Babina Bernadett sk

               polgármester                                                                                   aljegyző

Záradék:


A rendelet 2014. március 7. napján kihirdetésre került.Somogysimonyi, 2014. március 7.                                                                                                          Dr. Babina Bernadett

                                                                                                                          aljegyző
1. melléklet

a 6/2014. (III.8.) önkormányzati rendelethez


Támogatási szerződés


amely létrejött

egyrészről a Somogysimonyi Községi Önkormányzat, képviselője Kovács Imréné polgármester (címe: 8737. Somogysimonyi, Arany J. u. 2.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató),

másrészről

         Szervezet neve: ……………………….…………….., mint Támogatott (a továbbiakban:

         Támogatott)

         Székhely: ………………………………………………………………………………….

         Levelezési cím: …………………………………………………………………………...

         Adószám: …………………………………………………………………………………

         Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás átutalásra kerül: ……………………….

         A pályázatért felelős, aláírásra jogosult személy neve: …………………………………..

Támogató és Támogatott (a továbbiakban: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:


1. A Támogató a Somogysimonyi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete által az önkormányzat államháztartáson kívülre nyújtott 20….. évi önkormányzati támogatásról szóló felhívására beadott pályázata alapján, a(z) ………../20…… (….…..) Képviselőtestületi határozatban rögzített döntése szerint a Támogatott pályázati célja megvalósításához …………….. ,- Ft, azaz ……………………..…. Forint vissza nem térítendő támogatást nyújt kizárólag a Támogatott részére.


2. A nyújtott támogatás az alábbiakra használható fel:………………………...………………..


3. A pályázati kiírás és a Támogatott ……..…… ügyiratszámon iktatott adatlapja a jelen támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.


4. A kifizetés átutalással történik a Támogatott jelen Támogatási szerződésben rögzített pénzforgalmi számlaszámára a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül.


5. Támogatott kijelenti, hogy az adott célra benyújtott, pályázati adatlapon igényelt támogatásnak megfelelően számol el.


6. Támogatott kijelenti, hogy az adatlapon rögzített adatok esetleges változásáról a változás beálltát követő 5 munkanapon belül a pályázat kiíróját írásban értesíti.


7. A Támogatott az elnyert támogatás felhasználásáról hiteles számlamásolatokkal és jelen Támogatási szerződés mellékletét képező pénzügyi és szakmai elszámolót köteles készíteni 20… év…………… hónap …….. napjáig. Az eredeti számlákon fel kell tüntetni, hogy „…….. Ft Somogysimonyi Községi Önkormányzattal kötött …. számú támogatási szerződés terhére elszámolva.” szövegrészt, valamint a szakmai teljesítés igazolása történjen meg.


8. Jelen támogatási szerződés hatályba lépésének napja megegyezik Szerződő Felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.


9. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatás összege vonatkozásában megtévesztette, ill. tévedésbe ejtette a támogatás adóját, úgy a támogatást, vagy annak érintett részét köteles a támogatást nyújtó felszólításától számított 15 napon belül az önkormányzat részére a Ptk. 301.§ (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamattal terhelten visszafizetni.


10. A szerződő Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat értelmezték, és a Támogatási Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.         ……………………….                                                 ………………………….

                  Támogatott                                                                       Támogató

Kelt: Ssimonyi, 20…év...hónap…napján                Kelt: Ssimonyi, 20...év…hónap…napján