Soponya 9/2015 (V.29..)

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete Soponya Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2015. 05. 30

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Soponya Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról


Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.


2. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek teljesítése, finanszírozása


2.§ (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetési beszámolóját

409 327 000 Ft módosított bevételi előirányzattal és

293 566 000 Ft bevételi teljesítéssel, valamint

409 327 000 Ft módosított kiadási előirányzattal és

304 261 000 Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá.


(2) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi tervezett és teljesített bevételeit, valamint tervezett és teljesített kiadásait a rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá


(3) Az Önkormányzat számla és pénztár egyenlegét a Képviselő-testület 20 290 000 Ft-tal, a Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény számla és pénztár egyenlegét 0 Ft-tal, a Soponyai Mesevár Óvoda számla és pénztár egyenlegét 98 000 Ft-tal hagyja jóvá.

(4) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2014. évi teljesítésből a Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 1. melléklet szerint részletezett beruházási feladatokra 2 708 000 Ft-tal, a fejlesztési kölcsön törlesztést 7 000 000 Ft-tal hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2014. évi teljesítéséből a kiadási kiemelt előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése:

- személyi juttatás                                                                             85 903 000 Ft

- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás                   18 702 000 Ft

- dologi kiadások                                                                               66 700 000 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                      17 072 000 Ft

- egyéb működési célú kiadások                                                      106 176 000 Ft


b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése:

- beruházások:                                                                                       2 708 000 Ft

- kölcsöntörlesztés:                                                                                           7 000 000 Ft


(6) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi teljesített kiadásait szakfeladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.


3. § (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi működési és fejlesztési célú bevételeit, kiadásait mérlegszerűen a rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.


(2) A Képviselő-testület a 2014. évi pénzeszköz átadásokat, támogatásokat a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2014. évi bevételi teljesítésekből az egészségügyi ellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól védőnői és iskola egészségügyi ellátásra 3 455 000 Ft teljesült.

4. §     A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek 2014. évi költségvetési maradványát 10 475 000 Ft összegben hagyja jóvá.

3. Önkormányzati vagyon

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi egyszerűsített mérlegét a 12. mellékletnek megfelelően fogadja el.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31-i fordulónapi mérlegében az
eszközök és források egyező főösszegét 1 092 165 000 Ft-tal fogadja el.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát - 12. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján bruttó értéken  735 680 170  Ft-tal állapítja meg.

4. Záró rendelkezések


8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelete.

      


                      Béndek József                                          Virágné Ferenczi Edit

                       polgármester                                                         jegyző   Záradék:


A rendelet 2015. május 29. napján kihirdetésre került.


Soponya, 2015. május 29.


Virágné Ferenczi Edit

jegyző
  1. melléklet

Soponya Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletéhez


Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2014 évi bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

                                                                                                                      (ezer Ft-ban )

Sor-szám:

A

Megnevezés

B

Előirányzat összege:

CMódosított

Előirányzat

D

Teljesített

Előirányzat

E

Teljesítés

%-a

F

1

Intézményi működési bevételek

36704

51129

46942

91,8

1.1

Ebből:  - hatósági jogkorhoz köthető működési bevételek

0


0

0

0

1.2

- Egyéb saját bevételek

34606

46884

42655

91,0

1.3

- ÁFA bevételek

1798

3945

3945

100,0

1.4

- Kamatbevételek

300

300

342

114,0

2

Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen

26352

38956

38931

99,9

2.1

Ebből : - iparűzési adó

25200

28215

28190

99,9

2.2

- pótlék

300

300

300

100

2.3

          Átengedett központi adók

0

0

0

0

2.3.3

Gépjárműadó

8500

10441

10441

100,0

3

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

4

Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétel(kommunális adó)

0

0

0

0

5

Támogatás értékű működési bevétel összesen

0

84447

84447

100,0

5.1

Ebből: - átvétel Társadalombiztosítás

4046

3455

3455

100,0

5.2

- elkülönített állami pénzalapoktól

0

0

0

0

5.3

- átvétel helyi önkormányzatoktól

0

0

0

0

6

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

7

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

0

8

Önkormányzatok költségvetési támogatása

77727

105782

105782

100,0

9

Felhalmozási Hitel felvétele

         0

0

0

0

10

Likvidhitelek bevételei:

0

       0

0

0

11

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek,

0

0

          0

0

12

Pályázati támogatás

0

0

0

0

13

Előző évi pénzmaradvány

12500

27084

17464

64,5

14

Bevételek mindösszesen:

157329

307398

293566

95,5KIADÁSOK:

                                                                                              (ezer Ft-ban)


Sorszám:

A


Megnevezés

B

Eredeti

Előirányzat

C

Módosított

Teljesített

Teljesítés


Előirányzat

D

Előirányzat

E

%-a

F

1

Személyi juttatások

56479

109897

85903

78,2

2

Munkaadókat terhelő járulékok

15099

25075

18702

74,6

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

51528

90035

66700

74,1

4

Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás:

Ebből:

17181

34785

104229

299

4.1

- Támogatás értékű működési kiadás összesen:

10066

10066

11309

112,3

4.2

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT  kívül összesen:

1845

2500

1947

77,9

4.3

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT kívül összesen:

0

0

0

0

4.4

- szociálpolitikai juttatás

5270

22219

17072

76,8

5

Felújítási kiadások

3927

3927

0

0

6

Felhalmozási kiadások

4627

4627

2708

58,5

7

Támogatási fejlesztési kölcsön törlesztése ÁHT belül

6000

6000

7000

116,7

8

Fejlesztési hitel törlesztés

0

0

0

0

9

Fejlesztési célú Tartalék

0

0

0

0

10

 Általános tartalék

0

0

0

0

11

Likvidhitel törlesztése

         0 

0

0

         0

12

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

0

0

0

0

13

Kiadások mindösszesen


157329

307398

304261

99,0(a 13 sor  Kiadások összesen  tartalmazza  a külön részletezett óvoda és szociális intézmény kiadásait)
2.  melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletéhez


Soponya Nagyközség Önkormányzatának  2014 évi működési kiadásai

(ezer forintban )Sor-szám

A


Megnevezés:

B


Bér:

C


Járulék:

D


Dologi:

E

KIADÁS

 ÖSSZESEN :

F

1

Mezőőri,Város- és községgazdálkodás

3390

919

1166

5475

2

Lakóingatlan bérbeadása, hasznosítás

0

0

500

500

3

Önkormányzatok  igazgatási tevékenysége

6805

1375

990

9170

4

Közterület fenntartás

0

0

0

0

5

Város és község-

Gazdálkodás

0

0

0

0

6

Szemétszállítás

0

0

737

737

7

Közvilágítási feladatok

0

0

6292

6292

8


    Könyvtár

825

200

182

1207

9

Család és Nővédelmi

Védőnői szolgálat

2851

746

603

4200

10

Önkormányzati kiadás

0

0

0

0

11

Közművelődési tevékenysége

   2726  

748

9542

13016

12

Zöldterület

0

0

5820

5820

13

Közutak fenntartása

0

0

3015

3015

14

Házi segítség nyújtás szociális étkeztetés

940

295

6294

7529

15

Óvodai nevelés

0

0

0

0

16

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti

0

0

0

0

17

Közhasznú foglalkoztatás

28380

3956

9655

41991

18

Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

2445

2445

19

iskola egésszégügy

0

0

45

45

20


ÖSSZESEN:


45917

8239

47286

101442
3.  melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletéhez


Soponyai Mesevár Óvoda

 2014. évi költségvetésének teljesítése ezer Ft-ban
B e v é t e l e k                                                                       eredeti   módosított      Teljesítés

                                                                                                               ElőirányzatA

Normatíva:

- alap hozzájárulás:    

B


0

C


0

D


0

1

Előző évi pénzmaradvány

0

0

0

2

 község működési hozzájárulása

59345

69879

69423

3

Egyéb működéséhez hozzájárulás

0


  14 641

0

4

Saját bevétel

10620

8863

8863

5

Összesen:

69965

93383

78 286


K i a d á s o k:                                                                                                Adatok: eFt


            E

F


Soponyai Mesevár Óvoda


G

TeljesítésMegnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

Személyi juttatások összesen:

34617

37173

31838
2

Munkaadókat terhelő járulékok

9334

12640

8378
3

Egyéb dologi

25384

42617

21066
4

Telefon költség

80

55

25
5

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (továbbképzés, belföldi kiküldetés, reprezentáció stb.)


550


898


898
6

Dologi kiadások összesen:

26014

43570

21989
7

Kiadások mindösszesen:

69 965

93383

62205Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás

 2014. évi költségvetésének teljesítése ezer Ft-ban
B e v é t e l e k                                                                       eredeti   módosított   Teljesítés

                                                                                                               ElőirányzatA

Normatíva:

- alap hozzájárulás:    

B


0

C


0

D


0

1

Előző évi pénzmaradvány

0

0

0

2

 község működési hozzájárulása

0

16525

16525

3

Egyéb működéséhez hozzájárulás

0


0

0

4

Saját bevétel

0

0

0

5

Összesen:

0

16525

16525


K i a d á s o k:                                                                                                Adatok: eFt


            E

F

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Int. Társulás
G

TeljesítésMegnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított

Előirányzat

1

Személyi juttatások összesen:

0

0

0
2

Munkaadókat terhelő Járulékok

0

0

0
3

Egyéb dologi

0

0

0
4

Telefon költség

0

0

0
5

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (továbbképzés, belföldi kiküldetés, reprezentáció stb.)

0

0

0
6

Átadott pénzeszköz

0

16525

16525
7

Kiadások mindösszesen:

0

16525

16525
Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

 2014. évi költségvetésének teljesítése ezer Ft-ban
B e v é t e l e k                                                                       eredeti  módosított       Teljesítés

                                                                                                               ElőirányzatA

Normatíva:

- alap hozzájárulás:    

B


0

C


0

D


0

1

Előző évi pénzmaradvány

0

0

0

2

 Társulás működési hozzájárulása

0

16525

16525

3

Egyéb működéséhez hozzájárulás

0


0

0

4

Saját bevétel

0

5375

5375

5

Összesen:

0

21900

21900


K i a d á s o k:                                                                                                Adatok: eFt


            E

F

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Int.G

TeljesítésMegnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított

előirányzat

1

Személyi juttatások összesen:

0

9458

8148
2

Munkaadókat terhelő Járulékok

0

2435

2085
3

Egyéb dologi

0

5937

720
4

Telefon költség

0

0

0
5

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (továbbképzés, belföldi kiküldetés, reprezentáció stb.)

0

4070

252
6

Átadott pénzeszköz

0

0

0
7

Kiadások mindösszesen:

0

21900

11205
4.  melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletéhez


Soponya Nagyközség Önkormányzatának működési és fejlesztési célú  bevételeinek és kiadásainak  2014. -2015.- 2016. évi alakulása

(ezer Ft-ban )

or-

szám

A

BEVÉTELEK

B

2014.

C

2015.

D

2016

E


I. Működési és felhalmozási célú bevételek

1

Intézményi működési bevételek

    46 942

         38 574

19407

2

Önkormányzatok sajátos működési bevétel

38 931

30 050

34850

3

Önkormányzatok költségvetési támogatása

105 782

91 408

93610

4

Támogatásértékű működési bevétel:

74 797

        7 367 

80817

5

Működési célú pénzeszköz  átvétel. ÁHT kívülről

0

0

0

6

Rövid lejáratú hitel (likvidhitel)

0

0

0

7

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

8

Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétel

0

0

0

9

átvett pénzeszközök

0

0

35036

10

Függő bevétel

0

0

0

11

Előző évi pénzmaradvány

17 464

10 475

0

12

Tárgyévi bevételek összesen 

  293 566

       177 869

263720


Sor-

Szám

F

KIADÁSOK

G

2014

H

2015

I

2016

J


II. Működési és felhalmozási célú kiadások

1

Személyi juttatások

85 903

68 441

68823

2

Munkaadókat terhelő járulékok

18 702

18 455

18455

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

66 700

67 364

73516

4

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre, egyéb támogatás

     24 719

3 000

3000

5

Támogatásértékű működési kiadás


0

80817

6

Önkormányzat által folyósított ellátások

17 072

11109

11109


Tartalékok

0

0

0

8

Működési kölcsön törlesztés

7 000

8000

8000

9

Felhalmozási kiadások áfával együtt

0

1500

0

10

Felújítási kiadások áfával együtt

2 708

0

0

11

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre

0

0

0

12

Támogatás értékű felhalmozási kiadás

0

0

0

13

Fejlesztési Kölcsön törlesztése

0

0

0

14

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

0

0

0

15

Fejlesztési célú  tartalék

0

0

0

16

Tárgyévi kiadások összesen :

304 291

    177 869

263720

5.  melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletéhezSoponya Nagyközség Önkormányzata

által folyósított ellátások

( ezer Ft-ban )


Sor-szám

A


B

Megnevezés :

Eredeti

Előirányzat

C

Módosított

Előirányzat

D

Teljesített

Előirányzat

E

1

Rászorultságtól függő pénzbeli

szociális és gyermekvédelmi ellátások
1.1

Aktív korúak ellátása

1360

11520

7736

1.2

Rendszeres szociális segély egyéb jogcímen

0

0

0

1.3

Normatív lakásfenntartási támogatás

      1500

4800

3812

1.4

Lakásfenntartási támogatás helyi megállapítás

alapján

0

0

      0

1.5

Szociális tűzifa

0

1500

1513

1.6

Pénzben- i átmeneti segély

150

      270

268

1.7

Pénzben- i temetési segély

200

200

130

1.8

Ápolási díj

1700

1700

1590

1.9

Egyéb,  megállapított juttatások

  • Bursa támogatás


0

160


0

375


0

375

1.10

Óvodáztatási támogatás

0

120

50

1.11

Pénzbeli támogatás (gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére)

0

0

0

1.12

rendkívüli gyermekvédelmi tám.

0

50

114

2

Természetben nyújtott szociális ellátások

200

1684

1484

2.1

Köztemetés

200

      200

0

2.2

Közgyógyellátás

0

0

0

2.3

Természetben(utalvány)

0

1484

1484

3

                       Összesen:

5270

22219

170726.  melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletéhez


Soponya Nagyközség Önkormányzatának

2014 évi működési és felhalmozási célú  pénzeszköz átadásai

(ezer Ft-ban )Sor-szám

AMegnevezés :

B

Eredeti

Előirányzat

C

Módosított

Előirányzat

D

Teljesített

Előirányzat

E

1

Működési célú pénzeszköz átadás

ÁHT belül

65345

81870

92948

1.1

- Pénzügyi alap

6000

6000

7000

1.2

- Katasztrófa alap

0

0

0

1.3

- Hulladék gazdálkodás Működési költség

0

0

0

1.4

  • Önkormányzat részére egyéb

 Soponyai Mesevár Óvoda

59345

69879

69423

1.5

-  Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Társulás

0

16525

16525

1.6

-   Egyéb

0

0

0

1.7

- KLIK iskola

0

0

0

1.8

- Kistérségi társulási tagdíj

0

0

       0

1.9

-  Egyéb tagdíj

0

0

0

1.10

- Pedagógiai szakszolgálat

        0

0

0

1.11

- Közhasznú program

0

0

0

2

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívül

- Non-profit (társadalmi) szervek támogatása.

( Sport Egyesület, Kézilabda Egyesület, Nyugdíjas Klubok, Iskolánkért Alapítvány,

stb.)

1845

2500

1547

3


Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT

kívül Fejlesztési célú  Lakosságnak

- első lakáshoz jutók támogatása

      0

0

0

4

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN

130690

84370

94495
7.  melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletéhez


Soponya Nagyközség Önkormányzat 2014 évi felújítási és felhalmozási kiadásai

(ezer Ft-ban)


Sorszám

A

Megnevezés :

B


Eredeti előirányzat

C


Módosított előirányzat


Teljesített

előirányzat

1

 ÚT FELÚJÍTÁS

0

0

0


2

Épület felújítás

1097

1097


0


3

Felújítás összesen

1097

1097


0

4

Út építés

0

2000


2000


5

Számítógép vásárlás  részére

330

330


0

6

Gép beszerzés

1200

1200


708


7

Óvoda gép beszerzés

1500

0

0

8

Gép, berendezés, felszerelés ÁFA

0

0


0

9

Egyéb

0

0


0

10

Épület bővítés

0

0


0

9

Felhalmozási kiadások összesen

4127

4627


2708

10

FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

4127

4627


2708
8.  melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletéhez


Soponya Nagyközség Önkormányzat 2014. évi pénzforgalom nélküli kiadásainak alakulása

Sorszám

A


MEGNEVEZÉS

B


Eredet

Előirányzat

C

Módosított

Előirányzat

D

Teljesített

Előirányzat

E

1

Tartalék

Ebből:

0

0

0

1.1


- Fejlesztési célú  tartalék

0

0

0

1.2


- Általános tartalék

0

0

09.  melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletéhez


Több éves kihatású döntések évenkénti bontásbanSor-szám

A

Több éves kihatással járó feladatok:

B

2014

C

2015

D

2016

E

2017

F

1

Fejlesztési kölcsön visszafizetése (pénzügyi alap)

7000

8000

0

     0

10.  melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletéhez


Adósságállomány alakulása, lejárat, eszközök, bel- és külföldi bankok közötti bontásban


Sorszám

A

A hitelfelvétel célja, fajtája

B


A hitelt nyújtó bank megnevezése

CFelvétel ideje

D


Lejárat ideje

E


Összege

F

1

---

----

-

-

0


11.  melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendeletéhez


Soponya Nagyközség Önkormányzat 2014 évi összesített működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegszerűen


Adatok eFt-ban
Működési           
bevételek

A

Eredeti

B

Módo-

sított

C

Telje-

sítés

DFelhalmozási bevételek

E

Eredeti

F

Módo-

sított

G

Telje-

sítés

H

1

Működési bevételek

63056

90085

85873

1

Felhalmozási célú költségvetési támogatás

0

0

0

2

Önkormányzatok

költségvetési

támogatása

77727

105782

105782

2

Felhalmozási célú hitelek

Felvétele

0

0

0

3

Támogatás értékű bevétel

4046

84447

84447

3

Felhalmozási és tőke

jellegű bevétel

0

0

0

4

Működési célú hitelek

Felvétele

0

0

0

4

Pályázati támogatás

0

0

0

5

Működési pénzeszközök

(saját)

0

0

0

5

Önkormányzat sajátos felhalmozási

bevétele ( kommunális adó, lakáscélú normatív)

0

0

0

6

Összesen:

144829

280314

276102

6

Összesen:

0

0

0

7

Előző évi működési

maradvány igénybevétele:

12500

27084

17464

7

Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

8

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről

Átfutó bevétel

0

0

0

8

Előző évi működési maradvány igénybevétel

0

0

0

9

Mindösszesen:

157329

307398

293566

9

Mindösszesen:

157329

307398

293566


Működési kiadások

I

Eredeti

J

Módosított

K

Teljesítés

LFelhalmozási kiadások

M

Eredeti

N


Módosított

O

Teljesítést

Ő

1

Személyi juttatások

56479

109897

85903

1

Felújítás0

2

Munkaadókat terhelő

járulékok

15099

25075

18702

2

Beruházás

4127

4627

2708

3

Dologi kiadások

51528

90035

66700

3

Támogatás ért.felh.

kiadás

0

0

0

4

Tartalék

0

0

0

4

Pénzeszköz átadás

felhalmozási célra

0

0

0

5


Irányító szerv támogatás

0

0

0

5

Pénzügyi befektetések

0

0

0

6

Támogatás értékű

működési kiadás

22981

53045

104229

6

Felhalmozási célú hitelek,

kölcsön nyújt. törl.

0

0

0

7

Átadott pénzeszköz

működésre

1845

2500

1947

7

Felhalmozási tartalék

0

0

0

8

Önkormányzat által

folyósított ellátások

5270

22219

17072

8

Fejlesztési kölcsön

törlesztés

0

0

7000

9

Függő kiadás

0

0

0

9

---

0

0

0

10

Összesen:

153202

302771

294553

10

Összesen:

157329

307398

304261