Soponya 10/2019 (VII.15..)

Az avar és kerti hulladék égetéséről

Hatályos: 2019. 07. 16 - 2021. 01. 28

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2019. (VII.15.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetéséről


Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala véleményének; és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalásának kikérésével a következőket rendeli el:


1. Értelmező rendelkezés

1. § E rendelet alkalmazásában avar és kerti hulladék: az ingatlan rendeltetésszerű használatával kapcsolatosan keletkező növényi hulladék. Ezek különösen növények lehullott lombja, fanyesedék, kerti- és dísznövények elszáradt szára, ága, lenyírt fű, gally, termelt haszonnövények maradványai, szőlővessző, fanyesedék, fű, lomb, fűrészpor, faforgács.


2. Avar és kerti hulladék kezelésének, nyílttéri égetésének szabályai

2.§ (1) A község területén az avart és kerti hulladékot elsősorban komposztálni kell. Égetéssel azon anyagok semmisíthetők meg, melyek komposztálásra, újrafelhasználásra alkalmatlanok, illetve ha a komposztálásra nincs mód vagy lehetőség.

(2) Az ingatlan tulajdonosa, illetőleg használója köteles az égetésre szánt növényi hulladékot a keletkezés helyén elkülönítetten gyűjteni, és elkerülni annak egyéb hulladékkal vagy anyaggal való szennyeződését.

3.§ (1) Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése márciustól novemberig – ünnepnapok kivételével – keddi és pénteki napokon 8.00 és 19.00 óra között végezhető.

(2) Az avar és kerti hulladék közterületen történő égetése tilos.

4.§ (1) Nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni. Égetni csak szélcsendes időben szabad. Tilos az avar és kerti hulladék égetése a 3.§-ban engedélyezett időszakon kívül, valamint szeles, párás, ködös, esős időben.

(2) Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy által vagy felügyelete mellett, a tűzvédelmi előírások betartásával végezhető a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint úgy, hogy az égetéssel, az égetés hősugárzásával környezeti, vagyoni kár nem okozható és az égetés az emberi egészséget nem veszélyeztetheti.

(3) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható.

(4) A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztálható avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell. Az eltüzelés csak olyan adagokban történhet, amely nem veszélyezteti a tűz környezetét. Nyers, megázott avar és kerti hulladék égetése tilos.

(5) Az égetendő növényi hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot.

(6) Az égetés helyének és idejének megválasztásával a szomszédokra és környezetre figyelemmel kell lenni.

(7) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, a parázslást meg kell szüntetni.

5.§ Tilos az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése az általános tűzgyújtási tilalom idején elrendelt korlátozás időtartama alatt.


3. Záró rendelkezések


6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 8/2014. (V. 09.) önkormányzati rendelete.  
                             Béndek József                                                      Virágné Ferenczi Edit

                             polgármester                                                                  jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019. július 15. napján kihirdetésre került.


Virágné Ferenczi Edit

jegyző