Soponya 4/2016 (III.1..)

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 4/2016. (III. 01.) önkormányzati rendelete a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető szociális, jóléti, egészségügyi juttatásokról, és kegyeleti támogatásokról

Hatályos: 2016. 03. 02

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2016. (III.01.) önkormányzati rendelete

a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal   köztisztviselőit megillető szociális, jóléti, egészségügyi juttatásokról, és kegyeleti támogatásokról
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében és 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Általános rendelkezések


1. §


(1) E rendelet hatálya kiterjed:

a) a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre és közszolgálati ügykezelőkre (a továbbiakban együtt: köztisztviselők);

b) a jelen rendelet 2-4. §-aiban foglalt szabályok tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/L. §-a alapján a főállású polgármesterre;

(2) A rendelet előírásait a közszolgálati ügykezelőkre a Kttv. IX. fejezetében foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.


2.§


(1) A juttatásokra és támogatásokra az adott évben kifizethető keretösszegeket a Képviselő-testület a költségvetési rendeletében állapítja meg.


(2) A jóváhagyott előirányzat adott évi felhasználatlansága miatt keletkező pénzmaradvány a következő évben a Képviselő-testület döntése alapján –meghatározott mértékben és arányban- használható fel e rendelet tárgyát képező támogatásokra és juttatásokra.


 (4) A juttatások, támogatások fedezetéül szolgáló keretet az igénylés, a kérelmek beérkezésének sorrendjében kell felhasználni. A keret kimerülését követő igényeket, kérelmeket – nyilvántartásba vételt követően – el kell utasítani.


(5) Ha év közben a Képviselő-testület a juttatások, támogatások fedezetéül pótelőirányzatot állapít meg, a felhasználás során előnyben kell részesíteni a nyilvántartásban már szereplő, a (4) bekezdés alapján elutasított kérelmeket.


(6) Az egyes juttatásokról, támogatásokról évente elkülönítetten nyilvántartást kell vezetni.


(7) Az egyes juttatások, támogatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét valamint a visszatérítés szabályait a jegyző jelen rendeletben valamint a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.


3. §


Szociális és jóléti juttatások, támogatások


(1) A Képviselő-testület a mindenkori költségvetési rendeletében az alábbi szociális és jóléti juttatások és támogatások fedezetét biztosítja a köztisztviselők részére:


a) illetményelőleg;

b) cafeteria – támogatás

           


4. §


Egészségügyi juttatások


(1) A Képviselő-testület a mindenkori költségvetési rendeletében az alábbi egészségügyi juttatások fedezetét biztosítja a köztisztviselők részére:


a) szemüveg, vagy kontaktlencse díjához vissza nem térítendő hozzájárulás.5. §


(1)  A rendelet 8.-10. §-aiban foglalt juttatások és támogatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző Közszolgálati szabályzatban állapítja meg.


(2) A juttatások, támogatások fedezetéül szolgáló keretet az e rendeletben a Közszolgálati Szabályzatban meghatározott módon kell felhasználni.6. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásról szóló 3/2010. (II. 25.) számú képviselő-testületi rendelete.

Béndek József                                           

Dr. Horváth Csaba

polgármester

           aljegyzőA rendeletet a mai napon kihirdettem.


Soponya,2016.március 01.                                                                               Dr. Horváth Csaba

                                                                                             aljegyző