Soponya 12/2015 (VI.9..)

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015 (V.09.) önkormányzati rendelete Soponya Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 1/2008. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 06. 24 - 2015. 07. 01

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 12/2015 (VI.09.) önkormányzati rendelete


  Soponya Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló  1/2008. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról


Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 32. cikk (2) bekezdésében biztosított és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§.(6) bek. 6. pontjában biztosított jogkörében eljárva, az érintett eljáró államigazgatási szervek és egyéb érdekeltek, az eljáró önkormányzatok, az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet 3. számú mellékletében meghatározott, a környezet védelméért felelős szervek, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró elsőfokú építésügyi hatóság  véleményének  kikérésével a következőket rendeli el:1.§.


A Rendelet 2.§-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A település közigazgatási területén kizárólag magastetős épületek és építmények építhetőek. Megengedett tetőformák: nyeregtető 30-50o körötti hajlásszöggel és manzard tető 60-75 o és 18-25 o -os meredekségű tetősíkokkal."


2. §


A Rendelet 7.§. (2) bekezdése hatályát veszti.


3.§.


A Rendelet 8. §.-a az alábbi, (11) bekezdéssel egészül ki:

  "(11) LF1  jelű építési övezetben az előkert mérete beépítetlen utcaszakaszon min: 2,0m,  max: 5,0 m lehet. Amennyiben az egyik szomszédos telek beépített de a másik nem (vagy nincs másik szomszéd) akkor a beépítési vonal kötelezően a már megépült szomszéd főépület beépítési vonala. Ha mindkét szomszédos telek beépített főépülettel akkor a szomszédos két főépület beépítési vonala adja a minimális és maximális előkert értéket."

4. §


A Rendeletl az alábbi,, 8/b.§-al egészül ki:


"8./b.§.

LFII JELŰ

KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET


(1) Területei: A településközponttól nyugatra eső Szabadság és Bercsényi út folytatás környéke, illetve a Petőfi Sándor út melletti beépítetlen terület.

(2) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építménymagasság méretét a következő táblázat szerint kell meghatározni:


Az építési telek

Beépítési módja

Legkisebb területe (m2)

Legnagyobb beépítettsége

(%)

Az építmények legkisebb, legnagyobb magassága (m)

Legkisebb zöldfelület

(%)

Legkisebb telekszélesség

(m)

Legkisebb telekmélység

(m)

oldalhatáron álló

900

30

 -4,5

50

20

45


(3) Az övezet építési telkei csak legalább részleges közművesítettség esetén építhetőek be.

(4) Az övezetben az előkert mérete: 5,0 m"5. §


A Rendelet 26.§. (6) bekezdésének építménymagasságra vonatkozó sora hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegrész kerül:

"Építménymagasság maximum: 4,5 m, kivéve a kilátó rendeltetésű építmény ahol az építménymagasság maximuma 14,0 m lehet."6. §


A Rendelet 27.§. 4.1 alpontja hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegrész kerül:

 "4.1 Az általános mezőgazdasági terület övezetében az építmények elhelyezésének és kialakításának feltételei a következők:

         Beépítési mód:          szabadon álló

         Építménymagasság:  maximum: 5,5 m"7.§


A Rendelet 27.§.  4.2  alpontja hatályát veszti.8.§


A Rendelet 27.§. (5) bekezdés 5.4 alpontja hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegrész lép:

"Beépítettség: max: 3%."9. §.


A Rendelet 27.§. (5) bekezdés 5.5 alpontja hatályát, helyébe az alábbi szövegrész lép:

"Az övezetben az építménymagasság 2,0-6,0 m lehet. A beépítési mód: szabadon álló.

Az előkert kialakult vagy minimum: 1,0 m."10. §.


A Rendelet 27.§. (6) bekezdés 6.1 alpontjában az előkert mértékére vonatkozó rész hatályát veszti, helyette az alábbi szöveg lép:

"Előkert:  kialakult vagy minimum: 1,0 m."11. §.


A Rendelet 27.§. (6) bekezdés 6.2 alpontjában az előkert mértékére vonatkozó rész hatályát veszti, helyette az alábbi szöveg lép:

"Előkert:  kialakult vagy minimum: 1,0 m."12.§.


  E rendelet a kihirdetésétől számított 15. napon lép hatályba és a hatálybalépését követő 8. napon hatályát veszti.
           Béndek József                                                                 Virágné Ferenczi Edit                       

            polgármester                                                                                 jegyző
A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Soponya, 2015. június 09.                                                                                                                              Virágné Ferenczi Edit

                                                                                                                                             jegyző