Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (VI. 9.) önkormányzati rendelete

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015 (VI.09.) önkormányzati rendelete

Hatályos: 2015. 06. 24 - 2015. 07. 01

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (VI. 9.) önkormányzati rendelete

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015 (VI.09.) önkormányzati rendelete

2015.06.24.

Soponya Nagyközség Helyi Épitési Szabályzatáról és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 1/2008. (ll.13.) önkormányzati rendelet módositásáról

Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptorvénye (2011. április 25.) 32. cikk (2) bekezdésében biztositott és a Magyarország helyi önkormaányzatairó1 szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (]) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épitett kömyezet alakitásáróI és védelmérőI szó1ó 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §.(6) bek. 6. pontjában biztositott jogkörében eljárva, az érintett eljáró államigazgatási szervek és egyéb érdekeltek, az eljaró önkormányzatok, az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálataróI szó1ó 2/2005. (I.11.) Kormanyrendelet 3. számú mellékletében meghatározott, a környezet védelméét felelős szervek, valamint az épitesügyi és épitésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szó1ó 343/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében biztositott véleményezési jogkörében eljaró elsőfoku épitesügyi hatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

.

A Rendelet 2. §-a az alabbi (4) bekezdéssel egészül ki:
"(4) A település közigazgatási területén kizárólag magastetős épületek és épitmények épithetőek. Megengedett tetőformák: nyeregtető 30-50° közötti hajlásszöggel és manzard tető60-75 ° és 18-25
0 -os meredekségű tetősikokkal."

2. § A Rendelet 7. §. (2) bekezdese hatályát veszti.

3. §

.

A Rendelet 8. §.-a az alábbi, (11) bekezdéssel egészül ki:
"(11) LFI jelű épitési övezetben az előkert mérete beépitetlen utcaszakaszon min: 2,0m, max: 5,0 m lehet. Amennyiben az egyik szomszédos telek beépitett de a másik nem (vagy nincs másik szomszéd) akkor a beépitesi vonal kötelezően a mar megépült szomszéd főépület beépitési vonala. Ha mindkét szomszédos telek beépitett főépiilettel akkor a szomszédos kéet főépület beépitési vonala adja a minimális és maximális előkert értéket."

4. §

I

A Rendelet az alábbi,, 8/b.§-al egészül ki:

"8./b.§. LFII JELU

KERTVAROSIAS LAKOTERULET

(1) Területei: A településközponttól nyugatra eső Szabadság és Bercsenyi ut folytatás környéke, illetve a Petőfi Sándor ut melletti beépítetlen terület.
(2) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok Legnagyobb beépítettségét, tovabbá az épitménymagasság meretét a következő táblázat szerint kell meghatározni:

Az épftési telek

IBeépítési módjaLegkisebb területe (m2)


Legnagyobb beépitettsége

(%)

Az építmények legkisebb, legnagyobb magassága (m)


Legkisebb zöldfelület

'.%)

I
Legkisebb Legkisebb telekszélessegl telekmélység

(m) (m)

oldalhataron
álló

900

130

-4,5

1so

20
I

45

(3) Az övezet épitési telkei csak legalább részleges közművesitettség esetén építhetőek be.
(4) Az övezetben az előkert mérete: 5,0 m"

5. § A Rendelet 26. §. (6) bekezdésének épitménymagasságára vonatkozó sora hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegrész kerül:

''Épitménymagasság maximum: 4,5 m, kivéve a kilátó rendeltetesii épitmény ahol az építménymagasság maximuma 14,0 m lehet."

6. § A Rendelet 27. §. 4.1 alpontja hatályát veszti, helyebe az alabbi szövegrész kerül:

"4.1 Az általános mezőgazdasági terület övezetében az épitmények elhelyezésének és kialakitásának feltételei a következ6k:
Beépitési mód: szabadon álló Épitménymagasság: maximum: 5,5 m"

7. § A Rendelet 27. §. 4.2 alpontja hatályát veszti.

8. § A Rendelet 27. §. (5) bekezdés 5.4 alpontja hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegrész lép: "Beépitettség: max: 3%."

9. § .

A Rendelet 27. §. (5) bekezdés 5.5 alpontja hatályát, helyette az alábbi szövegrész lép:"Az övezetben az épitménymagasság 2,0-6,0 m lehet. A beépitési mód: szabadon álló. Az e1őkert kialakult vagy minimum: 1,0 m."

10. § .

A Rendelet 27. §. (6) bekezdés 6.1 alpontjában az előkert mértékére vonatkozó rész hatalyát veszti, helyette az alabbi szöveg lép:
"Előkert: kialakult vagy minimum: 1,0 m."

11. § .

A Rendelet 27. §. (6) bekezdés 6.2 alpontjában az előkert mértékére vonatkozó rész hatalyát veszti, helyette az alábbi szöveg lép:
"Előkert: kialakult vagy minimum: 1,0 m."

12. § .

E rendelet a kihirdetésétől számitott 15. napon lép hatályba es a hatálybalépését követő 8. napon hatályát veszti.