Soponya 7/2017 (IV.28..)

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 05. 01 Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének


7/2017. (IV.28.)


önkormányzati  rendelete


 az Önkormányzat  2016. évi költségvetésének végrehajtásáról


Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk bekezdés a) pontjában meghatározott feladat körében eljárva a következőt rendeli el:  1. A rendelet hatálya


1. § (1)  A rendelet hatálya kiterjed oponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alatt alá tartozó költségvetési szervekre.


2. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek teljesítése, finanszírozása


2.§ (1) A Képviselő-testület  Soponya Nagyközség Önkormányzat 2016. évi beszámolóját

457.077.000,- Ft  módosított bevételi előirányzattal és

            444.777.428,- Ft teljesítéssel, valamint

            457.077.000,- Ft módosított kiadási előirányzattal és

            353.586.331,- Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá.


(2) A képviselő-testület Soponya NagyközségÖnkormányzat 2016. évi tervezett és teljesített bevételeit, valamint tervezett és teljesített kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) Az Önkormányzat számla és pénztár egyenlegét a Képviselő-testület 54.754.710,- Ft-tal, a Soponyai Mesevár Óvoda számla és pénztár egyenlegét 357.336 Ft-tal, a Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény számla és pénztár egyenlegét 11.330,- Ft-tal, a Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás számla egyenlegét 179.464,- Ft-tal hagyja jóvá.


(4) A 2.§ (1) bekezdésében jóváhagyott teljesítésből a Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat az 1. melléklet részletezett beruházási és felújítási feladatokra eFt-tal hagyja jóvá.


(5) A Képviselő-testület a 2.§ (1) bekezdésében jóváhagyott 2016. évi teljesítésből a kiadási kiemelt előirányzatok teljesítését önkormányzati szinten az alábbiak szerint állapítja meg:


  • működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése

                                               - személyi juttatás                                           87.248.934,- Ft

                                               - munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.  20.134.748,- Ft

                                               - dologi kiadások                                            76.712.023,- Ft

                                               - ellátottak pénzbeli juttatásai                         7.009.915,- Ft

                                               - egyéb működési célú kiadások                                108.110.615,-Ft         

                                   b) felhalmozási kiadások:                                             54.370.096,-Ft         


(6) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi teljesített kiadásait szakfeladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.


3.§ (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi működési és fejlesztési célú bevételeit, kiadásait mérlegszerűen a rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.


(2) A Képviselő-testület a 2016. évi pénzeszköz átadásokat, támogatásokat a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.


(3) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2016. évi bevételi teljesítésekből az egészségügyi ellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól védőnői és iskolai egészségügyi ellátásra 4.223.500,- Ft teljesült.


4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek 2016. évi költségvetési maradványát 91.191.097,- Ftt összegben hagyja jóvá.


3. Önkormányzati vagyon


5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi egyszerűsített mérlegét a 12. mellékletnek megfelelően fogadja el.6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31-i fordulónapi mérlegében az eszközök és források egyező főösszegét  891.172.561,- Ft-tal fogadja el.


7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát

     - 12. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján bruttó értéken

    1.424.105.582,- Ft-tal állapítja meg.


4. Záró rendelkezések


8.. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.10.)  önkormányzati rendelete.

    


      

            /:Béndek József:/                                                                   /:dr. Horváth Csaba:/

              polgármester                                                                                    aljegyző   
Záradék:A rendelet 2017. április 28. napján kihirdetésre került.Soponya, 2017. április 28.                                                   


/:dr. Horváth Csaba:/

                                                                                                                       aljegyző


  1.  melléklet

Soponya Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2017. (IV.28.) számú rendeletéhez

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

                                                                                                                      (ezer Ft-ban )

Sor-szám:

A

Megnevezés

B

Előirányzat összege:

CMódosított

Előirányzat

D

Teljesített

Előirányzat

E

Teljesítés

%-a

F

1

Intézményi működési bevételek

19224

31397

29151

92,8

1.1

Ebből:  - hatósági jogkorhoz köthető működési bevételek

0

0

0

0

1.2

- Egyéb saját bevételek

19224

30691

28445

92,7

1.3

- ÁFA bevételek

0

706

706

100,0

1.4

- Kamatbevételek

0

0

0

0

2

Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen

25050

27789

39747

143,0

2.1

Ebből : - iparűzési adó

21300

23360

35024

149,9

2.2

-pótlék

0

300

94

31,3

2.3

          -idegenforgalmi adó

250

250

158

63,2

2.3.3

-gépjárműadó

3500

3879

4471

115,3

3

Felhalmozási bevételek

0

15000

15000

100,0

4

Önkormányzatok sajátos felhalm.bev.(kommunális adó)

0

0

0

0

5

Támog.értékű műk.bev. összesen

4580

49094

49818

101,5

5.1

Ebből: - átvétel TB-től

3500

3500

4224

120,7

5.2

- elkülönített állami pénzalapoktól

0

21981

21981

100,0

5.3

- egyéb átvett pénzeszköz

1080

1080

1080

100,0

6

Műk. célú pe. átvétel államháztartáson kívülről

0

22533

22533

100,0

7

Felhalmozási célú pe.átvétel

0

0

0

0

8

Önkormányzatok költségvetési támogatása

96613

101218

101218

100,0

9

Fc. Hitel felvétele

0

0

0

0

10

Likvid.hitelek bevételei:

0

0

0

0

11

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek,

0

0

0

0

12

Pályázati támogatás

0

0

0

0

13

Előző évi maradvány

10229

48266

38037

78,8

14

Bevételek mindösszesen:

155696

272764

272971

100,1


KIADÁSOK:

                                                                                              (ezer Ft-ban)


Sorszám:

A


Megnevezés

B

Eredeti

Előirányzat

C

Módosított

Teljesített

Teljesítés


Előirányzat

D

Előirányzat

E

%-a

F

1

Személyi juttatások

21263

44879

40081

89,3

2

Munkaadókat terhelő járulékok

5759

8506

7397

87,0

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

29655

60600

53807

88,8

4

Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás ö:

Ebből:

85280

88362

79662

90,2

4.1

- Támogatás értékű működési kiadás összesen:

3000

3208

3208

100,0

4.2

- Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül összesen:

0

0

0

0

4.3

- Egyéb műk.célú  pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül üsszesen:

0

0

0

0

4.4

- szoc. juttatás

13739

16047

7010

43,7

5

Felújítási kiadások

0

54370

54370

100,0

6

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

7

Támogatási fejlesztési kölcsön törlesztése ÁHT-on belül

0

0

0

0

8

Fejlesztési hitel törlesztés

0

0

0

0

9

Fc. tartalék

0

0

0

0

10

 Általános tartalék

0

0

0

0

11

Likvid. hitel törlesztése

0

0

0

0

12

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

0

0

0

0

13

Kiadások mindösszesen


155696

272764

242327

88,8

2.  melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

7.2017. (IV.28.) számú rendeletéhez


Soponya Nagyközség Önkormányzatának  2016. évi működési kiadásai

(ezer forintban )Sor-szám

A


Megnevezés:

B


Bér:

C


Járulék:

D


Dologi:

E

KIADÁS

 ÖSSZESEN :

F

1

Mezőőri,Város- és községgazd. szolgálat

1584

356

20

1960

2

Lakóingatlan bérbeadása, hasznosít.

0

0

0

0

3

Önkormányzatok  igazgatási tevékenysége

0

0

0

0

4

Közterület fenntart.

0

0

0

0

5

Város és község-

gazdálkodás

0

0

0

0

6

Szemétszállítás

0

0

462

462

7

Közvilágítási feladatok

0

0

5632

5632

8


Temető fenntartás

0

0

260

260

9

Család és Nővédelmi Eg.üi.gondozás

Védőnői szolg.

2833

751

936

4520

10

Önkormányzati kiadás

10497

2840

18091

31428

11

Közművelődési tevékenység

0

0

0

0

12

Növénytermesztés

0

0

5612

5612

13

Közutak fenntartása

0

0

4337

4337

14

Házi segítsny.szoc.étk.

0

0

0

0

15

Óvodai nevelés

35654

9617

23280

68551

16

Soponya-Káloz Sz.Gyj.Int.

11514

3120

10198

24832

17

Közhasznú foglalkoztatás

25167

3453

5161

33781

18

Háziorv.ügyeleti ell.

0

0

2617

2617

19

Soponya-Káloz Szoc. Int. Társulás

0

0

106

106

20


ÖSSZESEN:


87249

20137

76712

184098

3.  melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2017.(IV.28.) számú rendeletéhez


Soponyai Mesevár Óvoda

 2016. évi költségvetésének teljesítése ezer Ft-ban
B e v é t e l e k                                                                       eredeti          mód.         Telj.

                                                                                                               ElőirányzatA

B

C

D


Normatíva:

- alap hozzájárulás:    


0


0


0

1

Előző évi maradvány

0

47760

0

2

 község működési hozzájárulása

64542

64542

58233

3

Egyéb működéséhez hozzájárulás

0

0

0

4

Saját bevétel

10285

10285

10190

5

Összesen:

74827

122587

68423


K i a d á s o k:                                                                                                Adatok: eFt


            E

F


Soponyai Mesevár Óvoda


G

TeljesítésMegnevezés

Erdeti ei

Mód.ei

1

Személyi juttatások összesen:

34429

47746

35654
2

Munkaadókat terh. járulékok

9671

12052

9617
3

Egyéb dologi

3250

3250

417
4

Telefonktg

150

150

21
5

Egyéb üzemeltetési szolg. (továbbképzés, belföldi kiküldetés, reprezentáció stb.)

27327

59389

22844
6

Dologi kiadások összesen:

30727

62789

23280
7

Kiadások mindösszesen:

74827

122587

68551Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás

 2016. évi költségvetésének teljesítése ezer Ft-ban


B e v é t e l e k                                                                       eredeti          mód.         Telj.

                                                                                                               ElőirányzatA

B

C

D


Normatíva:

- alap hozzájárulás:    

0

0

0

1

Előző évi maradvány

0

35

35

2

 község működési hozzájárulása

17738

20612

18221

3

Egyéb működéséhez hozzájárulás

0

0

0

4

Saját bevétel

0

0

0

5

Összesen:

17738

20647

18256


K i a d á s o k:                                                                                                Adatok: eFt


            E

F

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Int. Társulás
G

TeljesítésMegnevezés

Erdeti ei

Mód.ei

1

Személyi juttatások összesen:

0

0

0
2

Munkaadókat terh. járulékok

0

0

0
3

Egyéb dologi

0

485

106
4

Telefonktg

0

0

0
5

Egyéb üzemeltetési szolg. (továbbképzés, belföldi kiküldetés, reprezentáció stb.)

0

0

0
6

Átadott pénzeszköz

17738

20162

17771
7

Kiadások mindösszesen:

17738

20647

17877
Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

 2016. évi költségvetésének teljesítése ezer Ft-ban


B e v é t e l e k                                                                       eredeti          mód.         Telj.

                                                                                                               ElőirányzatA

B

C

D


Normatíva:

- alap hozzájárulás:    

0

0

0

1

Előző évi pénzmaradvány

0

12609

0

2

 Társulás működési hozzájárulása

17738

20162

17771

3

Egyéb működéséhez hozzájárulás

0

0

0

4

Saját bevétel

8308

8308

6988

5

Összesen:

26046

41079

24759


K i a d á s o k:                                                                                                Adatok: eFt


            E

F

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Int.G

TeljesítésMegnevezés

Erdeti ei

Mód.ei

1

Személyi juttatások összesen:

10637

13699

11514
2

Munkaadókat terh. járulékok

2831

3433

3120
3

Egyéb dologi

0

0

0
4

Telefonktg

240

240

234
5

Egyéb üzemeltetési szolg. (továbbképzés, belföldi kiküldetés, reprezentáció stb.)


12338


23707


9964
6

Dologi kiadások összesen

12578

23947

10198
7

Kiadások mindösszesen:

26046

41079

24832
4.  melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2017. (IV.28.) számú rendeletéhez


Soponya Nagyközség Önkormányzatának működési és fejlesztési célú  bevételeinek és kiadásainak  2016. -2017.- 2018. évi alakulása

(ezer Ft-ban )


or-

szám

A

BEVÉTELEK

B

2016.

C

2017.

D

2018.

E


I. Működési és felhalmozási célú bevételek

1

Intézményi működési bevételek

68378

28046

27640

2

Önkormányzatok sajátos működési bev.

27789

25426

25807

3

Önkormányzatok költségvetési támogatása

101218

98063

99534

4

Támogatásértékű működési bevétel:

0

10382

10538

5

Működési célú pe. átvét. ÁHT-on kívülről

0

0

0

6

Rövid lejáratú hitel (likvid hitel)

0

0

0

7

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

8

Önkorm.sajátos felhalm. és tőke bevét.

22533

0

0

9

átvett pénzeszközök

4580

5000

5500

10

Függő bevétel

0

0

0

11

Előző évi pénzmaradvány

48266

10382

10538

12

Tárgyévi bevételek összesen 

272764

177299

179557


Sor-

Szám

F

KIADÁSOK

G

2016.

H

2017.

I

2018.

J


II. Működési és felhalmozási célú kiadások

1

Személyi juttatások

44879

68339

69364

2

Munkaadókat terhelő járulékok

8506

18535

18813

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

69637

73039

74135

4

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre, egyéb támogatás

3208

3045

3091

5

Támogatásértékű működési kiadás

85154

3341

2174

6

Önk.által folyósított ellátások

7010

11000

12000

7

Tartalékok

0

0

0

8

Működési kölcsön törlesztés

0

0

0

9

Felhalmozási kiadások áfával együtt

0

0

0

10

Felújítási kiadások áfával együtt

54370

0

0

11

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre

0

0

0

12

Támogatás értékű felhalmozási kiadás

0

0

0

13

Fc. Kölcsön törlesztése

0

0

0

14

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

0

0

0

15

Fc. tartalék

0

0

0

16

Tárgyévi kiadások összesen :

272764

177299

1795775.  melléklet


Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2017.(IV.28.) számú rendeletéhez


Soponya Nagyközség Önkormányzata

által folyósított ellátások

( ezer Ft-ban )


Sor-szám

A


B

Megnevezés :

Eredeti

Előirányzat

C

Módosított

Előirányzat

D

Teljesített

Előirányzat

E

1

Rászorultságtól függő pénzbeli

szociális és gyermekvédelmi ellátások
1.1

Aktív korúak ellátása
1.2

Rendszeres szociális segély egyéb jogcímen
1.3

Normatív lakásfenntartási támogatás
1.4

Lakásfenntartási támogatás helyi megállapítás

alapján


699

699

1.5

Bursa támogatás


307

307

1.6

Pénzbeni átmeneti segély
1.7

Pénzbeni temetési segély


165

165

1.8

Ápolási díj
1.9

Egyéb,  megállapított juttatások13623

4586

1.10

Óvodáztatási támogatás
1.11

Pénzbeli támogatás (gyerm. védelmi kedv-ben részesülők részére)
1.12

rendkívüli gyermekvédelmi tám.
2

Természetben nyújtott szociális ellátások
2.1

köztemetés
2.2

Közgyógyellátás
2.3

Természetben(Erzsébetutalványban) gyermekv.


1253

1253

3

                       Összesen:

13739

16047

7010
6.  melléklet


Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

7./2017 (IV.28.) számú rendeletéhez


Soponya Nagyközség Önkormányzatának

2016. évi működési és felhalmozási célú  pénzeszköz átadásai

(ezer Ft-ban )Sor-szám

AMegnevezés :

B

Eredeti

Előirányzat

C

Módosított

Előirányzat

D

Teljesített

Előirányzat

E

1

Működési célú pénzeszköz átadás

ÁHT-on belül

100018

105907

94816

1.1

- Pénzügyi alap

0

0

0

1.2

- Katasztrófa alap

0

0

0

1.3

- Hulladékgazd. Működési ktg. Polgárdi

0

591

591

1.4

  • Önk.részére egyéb

 Soponyai Mesevár Óvoda

64542

64542

58233

1.5

-  Soponya-Káloz Szociális és Gyermekj.Int.Társ

17738

20612

18221

1.6

-   Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Int.

17738

20162

17771

1.7

- KLIK iskola

0

0

0

1.8

- Kistérségi társulási tagdíj

0

0

0

1.9

- egyéb támogatás

0

0

0

1.10

- Pedagógiai szakszolgálat

0

0

0

1.11

- Közhasznú program

0

0

0

2

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül

- Non-profit (társadalmi) szervek támogatása.

( Sport Egyesület, Kézilabda Egyesület, Nyugdíjas Klubok, Iskolánkért Alapítvány,

stb.)

3000

3208

3208

3


Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on

kívül Fcpá. Lakosságnak

- első lakáshoz jutók támogatása

0

0

0

4

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN

103018

109115

98024

7.  melléklet


Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2017.(IV.28.)számú rendeletéhez


Soponya Nagyközség Önkormányzat 2016. évi felújítási és felhalmozási kiadásai

(ezer Ft-ban)


Sorszám

A

Megnevezés :

B


Eredeti előirányzat

C


Módosított előirányzat


Teljesített

előirányzat

1

 ÚT FELÚJÍTÁS

0

54370


54370

2

Épületfelújítás

0

0


0

3

Felújítás összesen

0

54370


54370

4

Út vásárlás

0

0


0

5

Számítógép vásárlás  részére

0

0


0

6

Gép beszerzés, f

0

0


0

7

------Óvoda gép beszerzés

0

0


0

8

Gép, berendezés, felszerelés áfa

0

0


0

9

----------

0

0


0

10

Épület bővítés

0

0


0

9

Felhalmozási kiadások összesen

0

0


0

10

FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

54370


54370
8.  melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

7./2017.(IV.28.) számú rendeletéhez


Soponya Nagyközség Önkormányzat 2016. évi pénzforgalom nélküli kiadásainak alakulása

Sorszám

A


MEGNEVEZÉS

B


Eredet

Előirányzat

C

Módosított

Előirányzat

D

Teljesített

Előirányzat

E

1

Tartalék

Ebből:

0

0

0

1.1


- Fc. tarlalék

0

0

0

1.2


- Általános tartalék

0

0

0


9.  melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017.(IV.28.) számú rendeletéhez


Több éves kihatású döntések évenkénti bontásbanSor-szám

A

Több éves kihatással járó feladatok:

B

2016

C

2017

D

2018

E

2019

F

1

Fc. kölcsön visszafizetése (pénzügyi alap)

0

8178

7177

717710 .  melléklet


Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (IV.28.) számú rendeletéhez


Adósságállomány alakulása, lejárat, eszközök, bel- és külföldi bankok közötti bontásban


Sorszám

A

A hitelfelvétel célja, fajtája

B


A hitelt nyújtó bank megnevezése

CFelvétel ideje

D


Lejárat ideje

E


Összege

F

1

---

----

-

-

0


11.  melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2017. (IV.28.) számú rendeletéhez


Soponya Nagyközség Önkormányzat 2016. évi összesített működési és felhalmozási célú bevételei

és kiadásai mérlegszerűen
Működési           
bevételek

A

Eredeti ei

B   

Módosított ei  C

Teljesítés

DFelhalmozási bevételek

E

Eredeti.

F

Mód.

G

Telj.

H

1

Működési bevételek

137835

177287

151241

1

Felhalmozási célú költségvetési támog.

0

0

0

2

Önkormányzatok

    költségvetési   

   támogatása

96613

101218

101218

2

Felhalmozási célú hitelek

 Felvétele

0

0

0

3

Támogatás értékű bevétel

4580

4580

4224

3

Felhalmozási és tőke

 jellegű bevétel

0

15000

15000

4

Működési célú kölcsönök

 Felvétele

0

22533

22533

4

Pályázati támogatás

0

0

0

5

Működési pénzeszközök

(saját)

25050

27789

39747

5

Önk.sajátos felhalmozási

 bevétele ( kommunális adó, lakáscélú norm.)

0

0

0

6

Összesen:

264078

333407

318963

6

Összesen:

0

15000

15000

7

Előző évi működési

maradvány igénybevétele:

0

0

0

7

Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

 8

Működési célú pe. átvétel ÁHT-on kívülről

Átfutó bevétel

0

0

0

 8

Előző évi működési maradv. igénybevét.

10229

108670

50446

9

Mindösszesen:

264078

333407

318963

9

Mindösszesen:

274307

457077

384409
12.  melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2017.(IV.28.) számú rendeletéhezMűködési kiadások

I

Eredeti

J

Mód.

K

Telj

LFelhalmozási kiadások

M

Eredeti

N


Mód.

O

Telj.

Ő

1

Személyi juttatások

67329

106324

87249

1

Felújítás

0

54704

54370

2

Munkaadókat terhelő

 járulékok

18261

23991

20134

2

Beruházás

0

0

0

3

Dologi kiadások

71960

147487

86941

3

Támogatás ért.felh.

 kiadás

0

0

0

4

Tartalék

0

0

0

4

Pénzeszköz átadás

 felhalmozási célra

0

0

0

5


 Irányító szerv támogatás

100018

105316

94675

5

Pénzügyi befektetések

0

0

0

6

Támogatás értékű

 működési kiadás

0

0

0

6

Felhalmozási célú hitelek,

 kölcsön nyújt. törl.

0

0

0

7

Átadott pénzeszköz

 működésre

3000

3208

3208

7

Felhalmozási tartalék

0

0

0

 8

Önkormányzat által

 folyósított ellátások

13739

16047

7010

 8

Fejlesztési kölcsön

törlesztés

0

0

0

9

függő

0

0

0

9

---

0

0

0

10

Összesen:

274307

402373

299217

10

Összesen:

274307

457077

353587