Soponya 8/2014 (V.9..)

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (V.9.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

Hatályos: 2015. 03. 18 - 2016. 11. 02

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2014. (V.9.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről


 - a módosításokkal egységes szerkezetben -


Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48.§ (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések


A rendelet célja és hatálya

1.§ A rendelet célja az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó olyan helyi szabálynak a megállapítása, ami a levegő tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon biztosítsa, ezzel elősegítve a társadalmi együttélés szabályainak betartását, egymás szükségtelen zavarásának csökkentését.


2.§ A rendelet területi hatálya Soponya Nagyközség közigazgatási területére terjed ki.


3.§ A rendelet személyi hatálya Soponya nagyközség közigazgatási területén a természetes személyekre, a jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokra terjed ki.


Értelmező rendelkezések

4.§ E rendelet alkalmazásában:
a) avar és kerti hulladék: lehullott falomb,avar, gyökérmaradvány, szár, levél, kaszálék, nyesedék.
b) közigazgatási terület: a nagyközség önkormányzatának működési területe, amely belterületből és külterületből áll.
c) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, tulajdonközösség, aki az ingatlant használja függetlenül attól, hogy tulajdonosa, haszonélvezője, birtokosa, kezelője, használója, bérlője az ingatlannak.

II. Fejezet

Részletes rendelkezések


Avar és kerti hulladék égetésének szabályai

5.§ A település területén az avar és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell.


6.§12 Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése minden év január 01. napja és december 31. napja között – az ünnepnapok kivételével – a hét keddi és pénteki napjain 8-19 óra között megengedett.”


7.§ (1) Nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni. Égetni csak szélcsendes időben szabad. Tilos az avar és kerti hulladék égetése a 6.§-ban engedélyezett időszakon kívül, valamint szeles, párás, ködös, esős időben.
(2) Az avart és kerti hulladékot égetni nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett csak olyan helyen és területen szabad, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.
(3) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható.
(4) A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztálható avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell. Az eltüzelés csak olyan adagokban történhet, amely nem veszélyezteti a tűz környezetét. Nyers, megázott avar és kerti hulladék égetése tilos.
(5) Az égetendő növényi hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot.
(6) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt. Amennyiben fennáll a veszélye a tűz feléledésének gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.


8.§ Az elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.


 Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények

9.§ (1) Aki az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat nem tartja be hulladékgazdálkodási bírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bírság összegére a mindenkor hatályos jogszabályok - jelenleg a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet - szabályai vonatkoznak.


III. Fejezet

Záró rendelkezések


10.§ (1) E rendelet 2014. június 1. napján lép hatályba.


        Béndek József            Virágné Ferenczi Edit
          polgármester                            jegyző


Záradék:
A rendelet kihirdetésének napja 2014. május 9.


Virágné Ferenczi Edit
           jegyző


Egységes szerkezetbe foglalva: 2015.03.18. napján.


Virágné Ferenczi Edit

jegyző

                                                                                                           

1 Módosította Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (III.10.) önkrmányzati rendelete 1.§-a. Hatályos: 2015.03.10. napjától.

2 Módosította Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (X.15.) önkormányzati rendeletének 1.§-a. Hatályos: 2016. október 21. napjától.