Soponya 13/2015 (VII.17..)

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (VII. 17.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálatról

Hatályos: 2015. 07. 18

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2015. (VII. 17.) önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálatról


Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 16. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Soponya Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzésére mezei őrszolgálatot működtet.


2. § (1) A rendelet területi hatálya Soponya település közigazgatási területén lévő termőföldekre terjed ki.


(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, aki az (1) bekezdésben meghatározott ingatlan használója, amennyiben a használója ismeretlen, az ingatlan tulajdonosa (a továbbiakban együtt: érdekelt).


3. §  A rendelet alkalmazása szempontjából termőföld a föld fekvésétől (külterület, zártkert) független valamennyi olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas terület művelési ágban van nyilvántartva.


4. §  (1) A mezei őrszolgálati feladatokat az Önkormányzat két fő mezőőr alkalmazásával látja el.


(2) A mezőőr foglalkoztatása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint történik. A munkáltatói jogokat a képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.


5. § (1) A 2. § (2) bekezdése szerinti érdekelt a 2. § (1) bekezdése szerinti földrészlet után mezőőri járulékot köteles fizetni. A mezőőri járulékot érdekeltenként összevontan kell megállapítani.


(2) A mezőőri járulék mértéke egy naptári évre 15 forint / AK.


(3) A mezőőri járulék összegét a képviselő-testület évente, a tárgyévet megelőző év november 30-ig vizsgálja felül.


6. § (1) A mezőőri járulékot a rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott érdekelt önbevallás útján köteles megállapítani és megfizetni, a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatvány használatával.


(2) A mezőőri járulék fizetésére kötelezett földterület tulajdonjogának, használói jogának elhallgatása, továbbá valótlan adatok közlése esetén a fizetendő járulék mértéke az 5. § (2) bekezdésében meghatározott mértéken túl további 15 forint / AK / év.


(3) Ha a bejelentett adatokban változás történik, új bevallást kell benyújtani a változást követő 15 napon belül. A Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal jogosult a bejelentett adatokat az ingatlan-nyilvántartásban ellenőrizni, illetve kérheti a használói jogot biztosító szerződés, megállapodás benyújtását. Az év közben bekövetkezett változásokat csak a következő évben fizetendő mezőőri járulék esetében lehet figyelembe venni.


(4) A mezőőri járulék a föld használójának vagy tulajdonosának - e rendelet hatályba lépését követő 15 napon belül, azt követően minden év január 31-ig történő - önbevallása alapján kerül megállapításra. Bevallás elmulasztása esetén a föld használójának, vagy tulajdonosának személyét az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján kell megállapítani.


7. § (1) A mezőőri járulékot egy összegben, minden év március 31-ig kell megfizetni az Önkormányzat által vezetett 11600006 – 00000000 - 25850479 számlaszámon a „Mezőőri járulék elszámolási számla” elnevezésű számlára történő postai befizetéssel vagy átutalás útján.


(2) A határidőre meg nem fizetett mezőőri járulék adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.


(3) A mezőőri járulék késedelmes fizetése esetén azt a Polgári Törvénykönyv szerinti kamattal terhelten kell megfizetni.


8. § (1) A mezőőri járulékfizetési kötelezettség alanya az, aki a naptári év első napján az ingatlan használója, ennek hiányában az ingatlan tulajdonosa.


(2) A járulékfizetési kötelezettség annak az évnek az utolsó napján szűnik meg, amely évben keletkezett földhasználati joga, vagy tulajdonjoga megszűnik.


(3) Amennyiben a termőföld ingatlannak több tulajdonosa van, a mezőőri járulék megfizetésére az kötelezett, aki a földrészletet használja. Amennyiben a földrészletet több tulajdonos használja, úgy a tulajdonosok nyilatkozatában meghatározott személy köteles a járulékot megfizetni.


9. § (1) A megállapított mezőőri járulék összegét a Képviselő-testület indokolt esetben csökkentheti vagy elengedheti. Indokolt esetnek minősül, ha a területet ár-vagy belvíz sújtotta, illetőleg más jellegű elemi kár következtében a termés részben vagy egészben megsemmisült.


(2) A mezőőri járulék megfizetése alól mentesül az a földhasználó, akinek 500,-Ft/év/AK, vagy annál kevesebb járulékfizetési kötelezettsége keletkezik.


10. § (1) A mezőőri járulékból az Önkormányzat költségvetésébe befolyt összeg kizárólag a mezei őrszolgálattal kapcsolatos feladatok ellátására használható fel.


(2) A mezei őrszolgálat ellátásának folyamatos biztosítása érdekében, ha a befizetett mezőőri járulék a szükséges kiadásokat nem fedezi, az Önkormányzat átmenetileg a költségvetéséből, az általános tartalék terhére megelőlegezi az indokoltan felmerült kiadások fedezetét.


11. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2000. (VII. 01.) számú rendelete a mezei őrszolgálat költségeiről, továbbá Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2002.


(XII. 11.) számú rendelete a mezei őrszolgálat költségeiről szóló 17/2000. (VII. 01.) számú rendelet módosításáról.
                        Béndek József                                            Virágné Ferenczi Edit

                        polgármester                                                                    jegyző

A rendelet 2015. július 17. napján kihirdetésre került.


Virágné Ferenczi Edit

jegyző