Soponya 10/2016 (VIII.16..)

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (VIII.16.) önkormányzati rendelete Soponya Nagyközség Önkormányzata területén kiskereskedelmi tevékenységet végző mozgóboltok zajkeltésének korlátozásáról

Hatályos: 2016. 09. 01

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2016. (VIII.16.) önkormányzati rendelete

Soponya Nagyközség Önkormányzata területén kiskereskedelmi tevékenységet végző mozgóboltok zajkeltésének korlátozásáról


Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 46. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint 48. § (4) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontban meghatározott feladatkörében eljárva, a kereskedelemről szóló 2005.évi CLXIV. törvény, a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet, illetve a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet előírásainak figyelembe vételével a következőket rendeli el:


I. fejezet


Általános rendelkezések


A rendelet célja és hatálya


1. §


Jelen rendelet célja egyes helyi zajvédelmi szabályok megállapítása a helyi lakosok egészséges életkörülményeinek védelme, valamint a pihenéshez való joguk biztosítása érdekében.


2. §


(1) E rendelet személyi hatálya kiterjed a kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított járműről, vagy járműből, illetve járműre szerelt vagy általa vontatott eszközről, vagy eszközből, mint mozgóboltból kiskereskedelmi tevékenységet végző kereskedő magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre.


(2) E rendelet területi hatály Soponya Nagyközség Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területére terjed ki.


Értelmező rendelkezések


3. §


a) kereskedelmi tevékenység: kis-, illetve nagykereskedelmi tevékenység, valamint kereskedelmi ügynöki tevékenység;

b) kereskedő: aki kereskedelmi tevékenységet folytat;

c) kiskereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása, vagyoni értékű jog értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó részére, ideértve a vendéglátást is;

d) mozgóbolt: kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármű, illetve járműre szerelt vagy általa vontatott eszköz;

e) veszélyes mértékű környezeti zaj: olyan környezeti zaj, amely meghaladja a külön jogszabályban megállapított zajszennyezettség, illetőleg zajkibocsátás megengedett határértékét;

f) védendő (védett) terület: a településrendezési terv szerinti

fa) lakó-, üdülő-, vegyes terület,

fb) különleges területek közül az oktatási létesítmények területei, az egészségügyi területek és temetők területei,

fc) zöldterület (közkert, közpark),

fd) gazdasági területnek az a része, amelyen zajtól védendő épület helyezkedik el.


II. fejezet


A mozgóbolt által használt gépi hangjelzés


4. §


(1) A kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódóan nem használható hirdetés vagy figyelemfelhívás céljára olyan hanghatást okozó eszköz, amely a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezeti zajjal jár.


(2) A zaj- és rezgésvédelmi ügyekben az elsőfokú hatósági jogkört a települési önkormányzat jegyzője gyakorolja.


III. fejezet


A mozgóboltból történő árusítás és a mozgóbolt által használt gépi hangjelzés engedélyezése


5. §


(1) Amennyiben a kereskedő székhelye Soponya Nagyközség, úgy kereskedelmi hatóságként és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység esetében a jegyző jár el.


(2) Amennyiben a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenységet végző kereskedő székhelye nem Soponya Nagyközség, úgy a hanghatással járó kereskedelmi tevékenység vonatkozásában Soponya Nagyközség belterületén a jegyző az ilyen hanghatással járó tevékenységet engedélyező hatóságként jár el.


IV. fejezet


A mozgóboltos árusítást végzők gépi hangjelzéseinek használata


6. §


(1) Soponya Nagyközségben a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezeti zaj mértékét meg nem haladó mértékű hangjelzés hétfőtől – péntekig 08.00 órától – 13.00 óráig, szombaton 08.00 órától – 12.00 óráig használható.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott gépi hangjelzés használata vasárnap, továbbá ünnepnapokon tilos.


(3) Az Önkormányzat Soponya Nagyközségben zaj- és rezgésvédelmi szempontból védett területté nyilvánítja

  • a temetőket;
  • a református, valamint a katolikus templomot;
  • az iskolát;
  • az óvodát;
  • az egészségügyi intézményeket;
  • a Polgármesteri Hivatal épületét.

(4) A (3) bekezdésben felsorolt védett területeken, továbbá e védett területek 50 méteres körzetén belül mozgóbolt útján történő kereskedelmi tevékenységhez hirdetés vagy figyelemfelhívás céljára hanghatást okozó eszköz nem használható.


7. §


(1) A külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezeti zajjal járó, valamint a jelen rendeletben foglalt előírások megsértése esetén a mozgóbolt útján történő kereskedelmi értékesítés tekintetében a jegyző a kereskedelmi tevékenység hatókörében lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében a jelen rendelet 4. § (1) bekezdésében és 6. §-ában foglaltakon túl határozatában:


a) tovább korlátozza vagy megtiltja a hirdetés vagy figyelemfelhívás céljára szolgáló hanghatást okozó eszköz használatát;

b) megtiltja az engedély nélkül folytatott, előírásokba ütköző tevékenység végzését, termékkör értékesítését;

c) visszavonja tevékenység végzése kapcsán kiadott engedélyt;

d) a külön jogszabályban meghatározott egyéb jogkövetkezményt alkalmaz.


V. fejezet


Zaj- és rezgésbírság

8. §


(1) A jegyző, mint a zaj- és rezgésvédelmi ügyekben eljáró környezetvédelmi hatóság a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti környezetvédelmi bírságot az erre irányuló külön jogszabályban, az e rendeletben, vagy az e rendelet 7. §-a alapján kiadott hatósági határozatában foglalt kötelezettségek megszegése esetén a (2) bekezdésben meghatározott mértékben állapít meg (a továbbiakban: zaj- és rezgésbírság).


(2) A környezeti zajforrás üzemeltetője az erre irányuló külön jogszabályban, az e rendeletben, vagy az e rendelet 7. §-a alapján kiadott hatósági határozatban foglalt kötelezettség teljesítésnek elmulasztása esetén 100 000 Ft összegű bírság megfizetésére köteles.


(3) A jegyző az (1) bekezdés szerinti bírságolandó magatartásról való tudomásszerzésétől számított 1 éven túl, illetve a bírságolandó magatartás tanúsításától számított öt éven túl nem szabhat ki bírságot. Ha azonban a magatartás jogszerűtlen állapot fenntartásával valósul meg, a bírságolás elévülése mindaddig nem kezdődik meg, amíg a jogszerűtlen állapot fennáll.


(4) A zajbírságot a bírságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kell megfizetni.


VI. fejezet

Záró rendelkezések


9. §


(1) Jelen rendelet 2016. szeptember 01. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.                      


   Béndek József                                                                         dr. Horváth Csaba    

    polgármester                                                                                       aljegyző


A rendelet kihirdetésre került:

Soponya, 2016. augusztus 16.


                                                                                                   dr. Horváth Csaba

                                                                                                            aljegyző