Soponya 2/2020 (III.31..)

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 10/2019.(VII.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 04. 01 - 2020. 04. 02

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Soponya Nagyközség Polgármestere

2/2020. (III.31.) önkormányzati rendelete


Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 10/2019. (VII.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Soponya Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvénynek a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel alkalmazandó 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének jogkörében eljárva a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§ Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 10/2019. (VII.15.) önkormányzati rendeletének 3.§-a az alábbi (1/a) bekezdéssel egészül ki:

3.§ (1/a) A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt avar és kerti hulladék nyílttéri égetése kizárólag a hét keddi napján 18 – 22 óra között végezhető, figyelemmel az (1) bekezdése rendelkezéseire is.

2.§ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Szücs Norbert                                                                        dr. Horváth Csaba

polgármester                                                                                     aljegyzőA rendelet 2020. március 31. napján kihirdetésre került.


                                                                                              dr. Horváth Csaba

aljegyző