Soponya 6/2018 (VII.13..)

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018.(VII.13.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről

Hatályos: 2018. 07. 13

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

 6/2018(VII.13.) sz. önkormányzati rendelete

a településkép védelméről


Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően -  a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. A rendelet célja, hatálya és alkalmazása


1. § E rendelet célja Soponya Nagyközség településképének, épített környezetének megőrzése érdekében a helyi építészeti értékvédelemmel, a településképi követelményekkel és a településkép-érvényesítési eszközökkel kapcsolatos szabályok megállapítása.


2. § E rendelet területi hatálya Soponya Nagyközség közigazgatási területére terjed ki.


3. § E rendelet előírásait Soponya Nagyközség Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete által elfogadott településrendezési eszközökkel együtt kell alkalmazni.


4. § Jelen rendelet részét képezik az alábbi mellékletek:

 1. melléklet: Településképi szempontból meghatározó területek
 2. melléklet: Helyi védett épületek, építmények listája
 3. melléklet: Örökségvédelemmel érintett területek
 4. melléklet: Táj- és természetvédelem alatt álló területek
 5. melléklet: Kerülendő inváziós növényfajok
 6. melléklet: Településképi véleményezés – KÉRELEM minta
 7. melléklet: Településképi bejelentés – KÉRELEM minta


2. Értelmező rendelkezések


5. § E rendelet alkalmazásában:

 1. Áttört kerítés: olyan kerítés, amelynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága 50%-nál nagyobb mértékben nem korlátozott.
 2. Cégtábla: a cég nevét és székhelyét feltüntető tábla.
 3. Címtábla: az intézmény, vállalkozás nevét, vagy egyéb adatait feltüntető tábla.
 4. Fényreklám: tartószerkezeten elhelyezett, reklám megjelenítésére alkalmas led panel, videófal, monitor.
 5. Hirdető-berendezés: hirdetések, reklámok elhelyezésére szolgáló, fixen rögzített vagy mozgó, közterületről érzékelhető szerkezet, mely képi, illetve hang effektusok megjelenítésére, valamint információk tárolására is alkalmas.
 6. Pasztellszín: a színek világos, kis telítettségű árnyalatai, melyek között  előnyben kell részesíteni a meleg árnyalatokat, mint a bézs, narancs, sárga, barna, vörös árnyalatai.
 7. Rikító szín: nagy telítettségű, élénk, erőteljes, figyelemfelkeltő színek.
 8. Védett érték: helyi egyedi védelem alatt álló épület, építmény, építményrész, egyéb elem.


II. Fejezet

A helyi védelem


3. A helyi védelem célja


6. § A védelem alapvető célkitűzése a hagyomány és az örökség településszintű fejlesztése a kor és hely településszerkezetbe való beillesztése. A helyi értékvédelem fő eleme a táj és az épített környezet kialakult összhangjának megőrzése, fejlesztése.


4. A helyi védelem fajtái


7. §      (1) Az építészeti értékek helyi védelme egyedi és területi lehet.

 1. A helyi területi védelem a település és környezetének egészére vagy összefüggő részére kiterjedő
 1. helyi településszerkezet védelem (utcahálózat, beépítési mód)
 2. helyi védett településkép (utcakép)
 3. helyi védett környezet (növényzet, természetes környezet)
 1. A helyi egyedi védelem a jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatot, településkaraktert meghatározó valamely
 1. építményre, építményrészletre vagy az alkalmazott anyaghasználatra, tömegformálásra, homlokzati kialakításra,
 2. táj- és kertépítészeti alkotásra, egyedi tájértékre, növényzetre,
 3. szoborra, képzőművészeti alkotásra, utcabútorra,
 4. az a)-c) ponthoz kapcsolódóan az érintett földrészlet, telek egészére vagy egy részére terjedhet ki.
 1. Az egyedi védelem alatt álló értékek listáját a 2. melléklet tartalmazza.


5. A helyi védelem alá helyezés, valamint megszüntetés szabályai


8. § (1) A helyi védelem alá helyezést vagy annak megszüntetését bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet - írásban - a Polgármesternél kezdeményezheti.

 1. A helyi építészeti örökség értékeinek feltárása, számbavétele, védetté nyilvánítása, fenntartása, fejlesztése, őrzése, védelmének biztosítása a települési önkormányzat feladata.
 2. A helyi védelem alá helyezésre vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
 1. a védelemre javasolt érték megnevezését,
 1. egyedi védelem esetén címét, helyrajzi számát,
 2. területi védelem esetén a terület lehatárolását a helyrajzi számok megjelölésével,
 1. a védelem jellegével kapcsolatos javaslatot,
 2. a kezdeményezés rövid indokolását,
 3. a védendő érték fotódokumentációját, helyszínrajzát,
 4. a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét
 1. A helyi védelem megszüntetésre vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
 1. a védelem alatt álló érték megnevezését,
 1. egyedi védelem esetén címét, helyrajzi számát,
 2. területi védelem esetén a terület lehatárolását a helyrajzi számok megjelölésével,
 1. a védelem törlésével kapcsolatos javaslat rövid indokolását,
 2. a védett érték felmérési és fotódokumentációját,
 3. a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét.
 1. A védelem megszűnik, ha
 1. a védett érték helyrehozhatatlanul megsemmisül;
 2. a védett érték magasabb jogszabályi védettséget kap;
 3. a Képviselő-testület a helyi védelmet megszünteti.
 1. A helyi védelem alá helyezésről, annak módosításáról, vagy megszüntetéséről értesíteni kell:
 1. az érintett ingatlan tulajdonosát (tulajdonosait) postai úton,
 2. műalkotás esetén az élő alkotót, vagy a szerzői jog jogosultját,
 3. a kezdeményezőket.


9. § (1) A védett érték csak egységes megjelenésű táblával jelölhető meg, amelynek a védelem tárgyának megnevezése mellett a következő szöveget kell tartalmaznia: „Soponya Nagyközség Önkormányzata által védetté nyilvánított helyi érték - évszám”. A tábla anyaga kő, fa, vagy fém.

 1. A tábla elkészíttetéséről, elhelyezéséről a Polgármester gondoskodik. A tábla elhelyezését az érintett ingatlan tulajdonosa tűrni köteles. A tábla elhelyezése, fenntartása és pótlása az önkormányzat feladata.
 2. A helyi védettség tényét közlő táblán kívül az önkormányzat elhelyezhet egyéb a védettséggel összefüggő tényt, adatot is közlő táblát a védett értéken vagy annak környezetében. A tábla elhelyezése, fenntartása és pótlása az önkormányzat feladata.


6. A helyi védelem alatt álló értékek nyilvántartása


10. § (1) A védett értékekről az önkormányzat nyilvántartást vezet, amelybe az önkormányzati hivatalban bárki betekinthet.

 1. A nyilvántartás tartalmazza:
 1. a védett érték megnevezését,
 2. a védett érték nyilvántartási számát,
 3. a védett érték azonosító adatait (alkotó megnevezése),
 4. a védelem típusát,
 5. a védett érték helymeghatározásának adatait, területi védelem esetén a védett terület lehatárolását, (utca, házszám, helyrajzi szám),
 6. a védelem rövid indokolását az értékvizsgálat alapján,
 7. a védett értékhez fűződő korlátozásokat,
 8. a védett érték állapotfelmérésének adatait,
 9. a helyreállítási javaslatot,
 10. a védett értékhez kapcsolódó támogatásokat,
 11. a védett értékkel kapcsolatos intézkedéseket (tulajdoni lapon jogi jelleg feltüntetése, törlése).
 1. A nyilvántartás naprakész vezetéséről a jegyző gondoskodik.


7. A védettséghez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek


11. § (1) A védett érték karbantartása, állapotának megóvása a tulajdonos kötelezettsége.

 1. A védett érték megfelelő fenntartását és megőrzését elsősorban a rendeltetésnek megfelelő használattal kell biztosítani.
 2. A közterületen álló védett növényzet esetenként szükséges növényvédelméről, rendszeres fenntartásáról az önkormányzat köteles gondoskodni, szakértő bevonásával.


8. A településképi önkormányzati támogatás és ösztönző rendszer


12. § (1) A védett érték tulajdonosának kérésére a szokásos jó karban tartási feladatokon túlmenő, a védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost terhelő munkálatok finanszírozásához az önkormányzat támogatást adhat.

 1. A támogatás mértékét az önkormányzat Képviselő-testülete évente a költségvetésben határozza meg.
 2. Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati támogatás csak az esetben nyújtható, ha:
 1. a védett értéket a tulajdonos megfelelő módon fenntartja (karbantartja), azt neki felróható módon nem károsítja,
 2. a karbantartással és az építéssel összefüggő előírásokat és szabályokat maradéktalanul betartja,
 3. a tényleges munka szabályszerűen kerül elvégzésre.


III. Fejezet

Településképi szempontból meghatározó területek


9. Településképi szempontból meghatározó területek megállapítása


13. § (1) Az önkormányzat a településkép szempontjából meghatározó területekként jelöli ki Soponya Nagyközség teljes közigazgatási területét:

 1. Falusias karakterű lakóterület,
 2. Központi terület,
 3. Ipari mezőgazdasági területek,
 4. Külterület,
 5. Zártkert.
 1. A településképi szempontból meghatározó területek lehatárolását az 1. melléklet tartalmazza.


IV. Fejezet

Településképi követelmények


10. Az építmények anyaghasználatára vonatkozó építészeti követelmények


14. § (1) Az épületek homlokzatainak, nyílászáróinak színezésére rikító színek használata településkép-védelmi szempontból nem megengedett.

 1. Az utcaképben közvetlenül megjelenő épületek, építmények tetőfedésére hullámlemez nem alkalmazható.
 2. A harsány színű, faluképbe nem illő tetőfedő anyag alkalmazása nem engedhető meg.
 3. Homlokzatokon és tetőhéjazatként zavaró fényhatást okozó, tükröződő felületek nem alkalmazhatók.
 4. Az épületek homlokzatainak, nyílászáróinak színezésére rikító színek használata településkép-védelmi szempontból nem megengedett.
 5. Az ingatlanok kerítéseinek színezésére rikító színek nem alkalmazhatók.11. Településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi építészeti követelmények


15. § (1) A település arculatát meghatározó úthálózatot, közterületeket, beépítési módokat meg kell tartani. Az újonnan beépítendő területeket szervesen kapcsolni kell a meglévő hálózatokhoz, azok fejlesztését is javítandó. Ez vonatkozik olyan szabályozásra is, ahol a szabályozás csak irányadó, pl. új lakóterület.

 1. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetében új épület építése a tájba illesztés fokozott figyelembe vételével valósulhat meg, a kialakult tájhasználat, telekstruktúra, a hagyományos beépítési módok megőrzése mellett
 2. Tetőtér csak egyszintesen építhető be.
 3. A melléképület gerincmagassága a főépületét nem haladhatja meg.


12. Településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények


16. § (1) A 9. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Falusias karakterű lakóterületen a kialakult területeken, ahol a hagyományos építészeti formajegyek megjelennek, azok megőrzendők.

 1. A tetőgerinc irányát az átépítés során karakterében követni kell. Csak magastetős épületek építhetők.
 2. A melléképület csak magastetővel készülhet, tetőhajlásszöge illeszkedjen a főépület tetőszerkezetének jellemző hajlásszögéhez.
 3. A tető héjazat csak pikkelyes fedésű lehet.
 4. Az építészeti karakter általában hagyományos kialakításához igazodni szükséges. Ilyen pl. a telekkel karakterében párhuzamos nyeregtető, melynek hajlásszöge 40-50° közé essen.
 5. A tetőhéjazat cseréje esetén, egy tetőfelületen többféle anyagú, színű tetőhéjazat - kivéve a gyárilag színárnyalatos kivitelűt - nem helyezhető el.
 6. A homlokzat felújításnak a közterületről látható épülethomlokzat egészére ki kell terjednie.
 7. Az egy telken lévő építmények tömegeit és homlokzatait (homlokzati színezéseket) úgy kell kialakítani, hogy azok egymással összhangban legyenek és formai szempontból egységes építmény-együttes hatását keltsék.
 8. Homlokzat színezése során a fehér, a tört-fehér, ill. pasztellszínek alkalmazhatók.
 9. Előkert nélküli beépítésen elhelyezésre kerülő utcafronti épületek közterület felé néző homlokzatán a közterületre kivezető ereszcsatorna nem helyezhető el, kivéve a homlokzati falba beépítve, illetve takartan vagy a terepszint alatt az utcai vízelvezető hálózatba elvezetve helyezhető el.
 10. Kerítés kialakítása:
 1. Az utcafronton áttört, vagy tömör kerítés létesíthető, maximum 60 cm magas lábazattal.
 2. Saroktelkek esetében a telek határain épített kerítésnek a telek sarokpontjától 2-2 m-es távolságig a lábazat feletti teljes felületen, áttört kialakításúnak kell lennie.
 1. A közterületen elhelyezhető építményekkel szembeni elvárások a következők:
 1. Árusítópavilon hagyományos építőanyagok felhasználásával, utcaképbe illeszkedő módon létesíthető. Egy-egy közterületi szakaszon csak azonos formájú, anyagú és színű pavilonok állíthatók fel.
 2. A közúti közlekedéssel kapcsolatos várakozóhelyek a település teljes területén egységes kialakításúak legyenek.


17. § (1) A 9. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott Központi területen különösen a templom, iskola, községháza környezetében a kialakult építészeti és zöldterületi értékek megóvandók, fejlesztendők.

 1. Az új épületek illeszkedjenek az építészetileg aránylag jól megoldott újabb közintézményekhez illetve lakóépületekhez.
 2. Homlokzatokon a településen hagyományos színezést kell alkalmazni.
 3. A homlokzat felújításnak a közterületről látható épülethomlokzat egészére ki kell terjednie.
 4. Saroktelek esetén a lakóépület mindkét utcai homlokzatát az utcák felé egyenrangú homlokzatokkal kell kialakítani.
 5. Kerítés kialakítása:
 1. Az utcafronton áttört, vagy tömör kerítés létesíthető, maximum 60 cm magas lábazattal.
 2. Saroktelkek esetében a telek határain épített kerítésnek a telek sarokpontjától 2-2 m-es távolságig a lábazat feletti teljes felületen, áttört kialakításúnak kell lennie.
 1. A már kiépített közterületek fásítással, parkosítással esztétikusabbá teendők.
 2. Közterületi burkolat bontása akkor végezhető, amennyiben a helyreállítás a burkolatszéltől számított legalább 1,5 m távolságig történik meg, kivéve kiselemes burkolat esetén; kiselemes burkolatbontás esetén a javítást az eredetivel megegyező színű, formájú és méretű kiselemes burkolattal lehet elvégezni.


18. § (1) A 9. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott Ipari mezőgazdasági területeken épületet, építményt úgy kell elhelyezni, hogy telepítésével, műszaki megoldásaival alkalmazkodjon a természetes terepadottságokhoz.

 1. A területen magas és lapos tetővel kialakított épülettömeg egyaránt alkalmazható. Épületcsoportnál azonos tetőalakítást kell alkalmazni.
 2. Az épületek homlokzata világos, pasztellszínezésűek lehetnek.


19. § (1) A 9. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott Külterületen elhelyezhető létesítmények, építmények harmonikusan illeszkedjenek a környezetbe, kiegészítve, eltüntetve a hiányosságokat, a környezetüket nem változtathatják meg.

 1. Mezőgazdasági területen a termőföldvédelem mellett a hagyományos és egyedi tájhasználati és természeti értékek megőrzését is figyelembe kell venni.
 2. Mezőgazdasági területen csak a helyi építési hagyományoknak megfelelő, tájbaillő, magastetős, maximum 45° tetőhajlásszögű épület létesíthető. Épületcsoportnál azonos tetőalakítást kell alkalmazni.
 3. Tetőfedés színeként csak természetes színek (barna és árnyalatai, vörös és árnyalatai, fehér, szürke és árnyalatai) alkalmazhatók.
 4. Épületcsoportnál azonos tetőalakítást kell alkalmazni.
 5. A homlokzatok színeként pasztellszínek alkalmazandók. A harsány, rikító színek használatát kerülni kell.
 6. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetében közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával kell elhelyezni.


20. § (1) A 13. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott Zártkert területen csak tájbaillő, magastetős, maximum 45° tetőhajlásszögű épület létesíthető.

 1. Épületcsoportnál azonos tetőalakítást kell alkalmazni.
 2. Az épületek külső megjelenítéséhez elsősorban hagyományos építőanyagokat (kő, tégla, vályog, fa, cserép, nád) kell használni.
 3. A homlokzatokon (falburkolat, tető) olyan színárnyalatok alkalmazhatók, amelyek a hagyományos építőanyagok (cserép, fa, egyéb természetes anyagok) színeire jellemzők.13. A zöldfelület kialakításának követelményei


21. § (1) A 13. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott területen az építési tevékenységgel érintett telken a zöldfelületek kialakításának módja:

 1. Fát, 3 m-nél magasabbra növő bokrot a szomszédos, nem közterületi telek határától legalább 1,5 m távolságra, 3 m-nél magasabbra nem növő növényzetet 0,7 m távolságra kell ültetni.
 2. Fás szárú növények az épülettől legalább 3 m távolságra telepíthetők.
 1. Újonnan nyitott utcában legalább egyoldali utcafásítást kell telepíteni kertészeti növénytelepítési (faültetési) terv alapján.
 2. A 10 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni várakozó- (parkoló) helyet fásítani kell. A fásítást minden megkezdett 4 db várakozó- (parkoló) hely után 1 db, nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, túlkoros lombos fa telepítésével kell megoldani.
 3. A településképi szempontból meghatározó területeken a telepítendő növényfajok kiválasztásakor a tájban honos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő növényfajokat kell előnyben részesíteni. 
 4. A településképi szempontból meghatározó területen az 5. mellékletben szereplő növényfajok nem alkalmazhatók.


14. Helyi egyedi védelem alá helyezett értékekre vonatkozó építészeti követelmények


22. § (1) A védett épületeket hagyományos építészeti tömegükben, tetőformájukban kell megtartani, érintetlenül hagyva a hagyományos homlokzati nyílásrendet, és a nyílások osztásait, megőrizve a homlokzati tagozatokat és díszítéseket.

 1. Az épületek bővítése hátsókert felé és oldalszárnnyal az eredeti állapot jellegének (tömeg és arányok) megváltoztatása nélkül lehetséges, a régi épülettel összhangot kell biztosítani (meglévő épületnél nagyobb tömeg nem alakítható, védett homlokzati elemek és a telken védett további épületek nem takarhatók el).
 2. A közterületre néző homlokzat elkerülhetetlen átépítése során a nyílászárók eredeti arányait, a párkányok, ablakkeretek s a homlokzat egyéb díszítőelemeinek jellegét meg kell őrizni, vagy - korunk építészetének eszközeivel - vissza kell idézni.
 3. Az épület jellegéhez szorosan hozzátartozó építmények (kerítés, kapu, szegletkő, rács) lehetőség szerint eredeti megőrzendők.
 4. Közterületre néző homlokzatra nem helyezhető ki gázkészülék égéstermék kivezetése, parabola antenna, illetve klímaberendezés kültéri egysége.
 5. Reklámcélú építmény, reklámhordozó, reklámnak minősülő falfestés, felirat, plakát helyi egyedi védelem alatt álló épületen, illetve az előtte levő közterületen nem helyezhető el.
 6. Egész épület, vagy szerkezeti elemek bontása csak a teljes műszaki és erkölcsi avulás esetén lehetséges, a védettség 8. § szerinti megszüntetését követően.


15. Egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények


23. § (1) A tervezett lakóépületek és intézmények homlokzatára szerelt gépészeti kapcsolószekrények és a dobozok helyét és a színét, az épület stílusához, a homlokzat színéhez igazodva lehet kiválasztani. A berendezések a közmű üzemeltetők előírásainak figyelembe vételével az épületek alárendelt homlokzatára szerelhetők, illetve építhetők a kerítésbe.

 1. A középnyomású hálózatról megtáplált házi nyomásszabályzókat az épületek udvarán vagy az épületek alárendelt homlokzatán kell elhelyezni.
 2. Gázenergia felhasználása esetén, utcafronton parapet konvektorok alkalmazása egészségügyi szempontból nem engedélyezhető.
 3. Égéstermék elvezetésére utcai homlokzaton szerelt kémény (a tetősíkból kiállók kivételével) a homlokzat vagy tetőhéjazat színéhez illeszkedően alakítható ki.


16. Felszíni energiaellátási és vezetékes elektronikus hírközlési sajátos építmények elhelyezésére vonatkozó közös szabályok


24. § (1) A településképi szempontból meghatározó területen a felszíni energiaellátási és vezetékes elektronikus hírközlési sajátos építmények a településképi és tájképvédelmi szempontok figyelembe vétele mellett helyezhetők el.

 1. Belterületen, valamint külterület beépítésre szánt területén, ahol a villamos-energia ellátás hálózatai föld feletti vezetésűek, új villamos-energia elosztási, közvilágítási vezetékeket és az elektronikus hírközlési hálózatokat a meglevő oszlopsorra, illetve közös tartóoszlopra kell feszíteni. Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot lehetőleg földkábelbe fektetve kell építeni.
 2. A létesülő közterületi elektromos és hírközlési hálózatokat az újonnan beépítendő lakóterületen belül földkábeles és légkábeles megoldással tervezendő.
 3. Jelentősebb energiaigény növekedés esetén a tervezett transzformátorok helyét a beépítéssel összehangoltan a környezetbe illesztve kell kijelölni.
 4. A közművezetékek elhelyezésénél, átalakításánál elsőbbséget kell biztosítani a fasorok, a közcélú növényzet elhelyezhetőségének.
 5. Közművezetékeket és műtárgyaikat, közvilágítási berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy a meglévő fákat ne károsítsák.
 6. Közművezeték, járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél az esztétikai követelmények betartására is figyelemmel kell lenni.
 7. Közterületen lámpákkal káprázást, vakítást, ártó fényhatást okozni nem szabad, ingatlan használatát korlátozni tilos.
 8. A fényszennyezés elkerülésének érdekében a kültéri világítás a tényleges használat idejéhez igazítandó, illetve 22 óra, vagy éjfél után közvilágítás fénye csökkenthető. A nem közcélú világítást teljesen ki kell kapcsolni, ha nincs arra közvetlen szükség.
 9. A csapadékvíz-, ill. szennyvíz-elvezetés, tárolás módjának és kezelésének építményei, műtárgyai a közterületet sem műszakilag, sem településképvédelmi szempontból nem zavaró módon alakítandók ki.


17. Vezeték nélküli elektronikus hírközlési sajátos építmények elhelyezésére vonatkozó szabályok


25. § A település területén a vezeték nélküli hírközlés sajátos építményeinek, műtárgyainak, valamint szélerőmű elhelyezésére nem alkalmas területek az alábbiak: a 3. melléklet szerinti örökségvédelemmel érintett területek és a 4. melléklet szerinti táj- és természetvédelem alatt álló területek.


26. § (1) A település területén a vezeték nélküli hírközlés sajátos építményeinek, műtárgyainak elhelyezése – a környezetbe illesztés feltételeivel – elsősorban a település külterülete alkalmas.

 1. Amennyiben 300 m-es körzetben már meglevő antenna áll, új antenna elhelyezése csak a meglévő antennatartó-szerkezet igénybevételével történhet.


18. Reklámra, reklámhordozóra, cég- és címtáblára vonatkozó általános településképi követelmények


27. § (1) A település területén csak a környezet arculatához illeszkedő, esztétikus hirdető-berendezés, egyéb reklámhordozó, tájékoztató (információs) rendszer helyezhető el, az e rendelet szerinti településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően.

 1. Az elhasználódott, felújítandó, aktualitását vesztett reklámhordozót, reklámtartóberendezést, hirdető-berendezést, tájékoztató (információs) rendszert, cég-, címtáblát, cégért a tulajdonosnak 30 napon belül el kell távolítania. Felújítást követően az új településképi előírások szerint helyezhetők el.


19. Cég- és címtáblára vonatkozó településképi követelmények


28. § (1) Épületek homlokzataira kerülő cég- és címtábla épületdíszítő tagozatot nem takarhat el.

 1. Új épület létesítésénél, meglévő épületek átalakításánál vagy homlokzatának felújításakor a közterülettől látható felületen cég-, címtáblát, cégért úgy lehet elhelyezni, hogy az épület architektúráját ne változtassa meg.
 2. Az épületeken elhelyezhető cégérek szerkezeteinek, felülete rikító színű, káprázást okozó, illetve fényvisszaverő kialakítású nem lehet, az összképben zavaró hatás nem engedhető meg.
 3. Táblaszerűen kialakított cégér felülete nem haladhatja meg az 1,0 m²-t. Műemléki környezetben, műemléképületen, helyi értékvédelmi területen táblaszerűen kialakított cégér legnagyobb magassági vagy szélességi mérete nem haladhatja meg a 0,5 m-t és összfelülete nem lehet 1,0 m²-nél nagyobb.


20. Reklámra, reklámhordozóra vonatkozó településképi követelmények


29. § (1) A0-ás (841x1189 mm), illetve ezt meghaladó ívméretű óriásreklám a település közigazgatási területén nem helyezhető el.

 1. A település területén az épületek tetőzetén reklámhordozók, fényreklámok nem helyezhetők el.
 2. Épülethomlokzaton reklám, reklámhordozó felület, gépjárműforgalmat nem zavaró elhelyezéssel és mérettel helyezhető el.
 3. Plakát, falragasz az épületek közterület felé néző homlokzatain nem helyezhető el.
 4. Reklámcélú védőháló, illetve ponyva – az építés, felújítás ideje alatt, de legfeljebb 6 hónapos időtartamra - épületállványon elhelyezhető, amennyiben azt más jogszabály nem tiltja. A felületen továbbá az építkezésre vonatkozó tájékoztatás, épületterv, látványterv tüntethető fel.
 5. Építési reklámháló kihelyezése az építési tevékenység időtartamára településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően lehetséges


30. § (1) Az épületeken elhelyezhető reklámhordozó szerkezeteinek, felülete rikító színű, káprázást okozó, illetve fényvisszaverő kialakítású nem lehet, az összképben zavaró hatás nem engedhető meg.

 1. Fényreklám kialakítására vonatkozó előírások:
 1. a reklámok csak alacsony fényintenzitásúak lehetnek,
 2. nem alakítható ki villogó effektussal, illetve
 3. a lakások rendeltetésszerű használatát nem zavarhatja.
 1. Belterületen 1,0 m²-es nagyságot meghaladó reklám, reklámhordozó szerkezet nem helyezhető el, és nem engedélyezhető 1,0 m² felületet meghaladó reklámjellegű homlokzatfestés sem.


21. Információs vagy más célú berendezések elhelyezésére vonatkozó településképi követelmények


31. § (1) Legfeljebb 1,0 x 1,5 m felületű, önkormányzat által kifüggesztett hirdetéseket, információkat tartalmazó hirdető vitrin közterületen elhelyezhető.

 1. Közvilágítási oszlopokon, oszloponként 1 db, maximum A1-es ívméretű, (840x597mm), nem világító kialakítású információs berendezés elhelyezhető.
 2. Üzlethelyiségenként legfeljebb egy db álló A1-es méretű kétoldalas vagy fordított „V” alakú mobil reklámtábla helyezhető el a közterületen, mely az üzlet kirakatától maximum 1,5 méterre állhat, a gyalogosforgalmat nem akadályozó módon.


V. Fejezet

A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció


22. Rendelkezés a szakmai konzultációról


32. § (1) A település főépítésze - alkalmazása hiányában a Polgármester -  szakmai konzultációt biztosít a településképi követelményekről.

 1. Az építtetőnek vagy meghatalmazottjának az építés megkezdése előtt szakmai konzultációt kell kérni, ha:
 1. Ha a tervezett építési tevékenység a lakóépület egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó, ún. „egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység” alapján történő új lakóépület építése, illetve meglévő épület bővítése történik.
 2. Lakóépület magastetőtől (30-45°) eltérő tetőkialakítása esetén.
 3. Fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz készített építészeti-műszaki tervekkel kapcsolatban.
 4. Közterületen kapubeálló, híd építése, átépítése esetén.
 5. Új elektronikus hírközlési építmény elhelyezése esetén:
 1. műtárgynak minősülő antenna szerkezetnél, ha annak bármelyirányú mérete a bruttó 6 m-t meghaladja,
 2. antennatartó szerkezet méretétől függetlenül a szerkezetre antenna felszerelésénél, ha az antenna bármelyirányú mérete a 4,0 m-t meghaladja.
 1. A szakmai konzultáció iránti kérelmet a Polgármesternek címezve kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell:
 1. az építtető vagy kérelmező nevét, címét, telefonos elérhetőségét,
 2. a tervezett építési tevékenység helyét, az érintett telek helyrajzi számát, az építési tevékenység rövid leírását, az építési munka jellegétől függően indokolt esetben rajzi munkarészek csatolását.
 1. A szakmai konzultációról emlékeztető készül, melyben a felvetett javaslatokat, valamint az önkormányzati főépítész vagy a Polgármester lényeges nyilatkozatait kell rögzíteni.
 2. A Polgármester a kérelmezőt a konzultáció időpontjáról postai úton, vagy e-mailben értesíti.


VI. Fejezet

A településképi véleményezési eljárás


23. A településképi véleményezési eljárás alkalmazási köre


33. § Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni az alábbi esetekben:

 1. új építmény építési engedélyezési eljárását megelőzően,
 2. meglévő építmény bővítésére, valamint a településképet érintő átalakítására irányuló építési, fennmaradási engedélyezési eljárást megelőzően, amelynél a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerinti területi építészeti-műszaki tervtanácsnak nincs hatásköre, és amennyiben összevont telepítési eljárást, ezen belül telepítési hatásvizsgálati szakaszt nem kezdeményezett az építtető.


34. § A Polgármester véleménye a 33. §-ban meghatározott esetekben az önkormányzati főépítész szakmai álláspontján alapul.


24. A településképi véleményezés szempontjai


35. § A településképi véleményezési eljárás lefolytatása és az építészeti-műszaki dokumentáció értékelése során a településképben harmonikusan megjelenő, településképet nem zavaró, az épített és természeti környezethez illeszkedő és annak előnyösebb megjelenését segítő megoldási szempontokat kell érvényesíteni.


25. A településképi véleményezési eljárás szabályai


36. § A településképi véleményezési eljárás lefolytatása iránti kérelmet a 6. mellékletben foglalt mintának megfelelően kell benyújtani.

 1. Településképi véleményezési eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint kerül lefolytatásra.


VII. Fejezet

A településképi bejelentési eljárás


26. A településképi bejelentési eljárás alkalmazási köre


37. § A Településképi bejelentési eljárást a Polgármester folytatja le, az önkormányzati főépítész szakmai álláspontjára alapozva.


38. § (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott építési engedély nélkül végezhető építési munkák közül:

 1. Reklámok, reklámhordozók elhelyezésével kapcsolatban.
 2. Önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása esetén.
 3. Építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és - tároló, sorompó, árnyékoló elhelyezése esetén, amennyiben közterületről látható.
 1. A nagyközség teljes közigazgatási területére vonatkozóan településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni:
 1. meglévő építmények rendeltetésének – részleges vagy teljes – megváltoztatása esetén, valamint az önálló rendeltetési egységek számának változásakor, amennyiben az új rendeltetés szerinti területhasználata korábbi rendeltetéshez képest
 1. jelentősen megváltoztatja az ingatlanon belüli gépkocsi-forgalmat,
 2. többlet-parkolóhelyek kialakítását teszi szükségessé,
 3. amennyiben a meglévő lakó rendeltetés megváltoztatása történik, illetve lakórendeltetésre történő változás kerül kialakításra,
 4. érinti a közterület kialakítását, a közterületen lévő berendezéseket vagy növényzetet,
 5. érinti a kapcsolódó közterület közúti vagy gyalogos, kerékpáros forgalmát.
 1. védett épület közterületre néző homlokzatán történő színezés, új tetőhéjalás, nyílászáró csere esetén.
 2. településképi szempontból meghatározó területen az építmények homlokzatára, tetőfelületére, az építési telek kerítésére, kerítéskapujára vagy támfalára rögzített
 1. kirakat kialakítása,
 2. reklám-felületet is tartalmazó előtető, napvédő ponyva elhelyezése esetén.
 1. helyi védelem alatt álló értéken cégér, üzletfelirat stb. elhelyezése tekintetében.


27. A településképi bejelentési eljárás lefolytatása


39. § A településképi bejelentési eljárás lefolytatása és az építészeti-műszaki dokumentáció értékelése során a településképben harmonikusan megjelenő, településképet nem zavaró, az épített és természeti környezethez illeszkedő és annak előnyösebb megjelenését segítő megoldási szempontokat kell érvényesíteni.


28. A településképi bejelentési eljárás részletes szabályai


40. § (1) A településképi bejelentési eljárás az építtető, illetve az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosa (a továbbiakban együtt: kérelmező) kérelmére indul.

 1. A kérelmet Soponya Nagyközség Polgármesteréhez a Korm. rendelet 26/B.§ (2) és (3) bekezdésekben meghatározott tartalommal, a 38. § szerinti építési tevékenység megkezdése előtt 15 nappal kell benyújtani, az e rendelet 7. mellékletét képező kérelem benyújtásával.
 2. A Polgármester a településképi bejelentési eljárást a Korm. rendeletben meghatározottak szerint folytatja le.
 3. A Polgármester településképi bejelentési eljárásban hozott döntését és a döntés ellenőrzését - amennyiben a településen önkormányzati főépítész van alkalmazásában - az önkormányzati főépítész készíti elő.
 4. A bejelentés tudomásulvételéről szóló igazolás a kiadásától számított 1 évig érvényes.
 5. A Polgármester településképi bejelentési eljárásban hozott döntése ellen Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületénél lehet fellebbezéssel élni.


VIII. Fejezet 

A településképi kötelezés, a településkép-védelmi bírság


29. A településképi kötelezési eljárás


41. § (1) A Polgármester kötelezési eljárást folytat le és szükség esetén kötelezést (az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására) bocsát ki

 1. a településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása,
 2. a bejelentési dokumentációban foglaltaktól eltérő építési tevékenység megvalósítása,
 3. a Polgármester településképi bejelentést elutasító döntése ellenére megvalósított, településképi bejelentéshez kötött építési tevékenység,
 4. a településképi követelmények megsértése

esetén.

 1. A településképi kötelezési eljárásban – a kötelezés jogerőre emelkedésétől számított legfeljebb 30 napos határidő kitűzésével – fel kell hívni az ingatlan tulajdonosát a kötelezés tárgyát képező állapot megszüntetésére.


30. A településkép-védelmi bírság


42. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete, amennyiben a kötelezésben foglalt határidő eredménytelenül telt el, az ingatlantulajdonossal szemben 10.000 forinttól 1.000.000 forintig terjedő, közigazgatási bírságnak minősülő településkép-védelmi bírság kiszabását rendeli el, melyet a kötelezési eljárást lefolytató Polgármester szab ki.

 1. A településképi bírságot határozatban kell kiszabni, és tértivevényes levél útján kell kézbesíteni a bírsággal sújtott érintettnek.
 2. A településkép-védelmi bírság megfizetésének módja közvetlenül az Önkormányzat erre a célra szolgáló bankszámlájára történő befizetéssel.
 3. A bírság ismételten is kiszabható, a településképi követelmények teljesítéséig.


IX. Fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések


31. Hatályba léptető rendelkezések


43. § (1) Ez a rendelet 2018. július  hó 13. napján lép hatályba.

 1. E rendeletet a hatályba lépését követően indult eljárásban kell alkalmazni.
Soponya, 2018. július 12.                        Béndek József                                                    Dr. Horváth Csaba                                       

                          polgármester                                                                       aljegyző
A rendeletet a mai napon kihirdettem:


Soponya, 2018. július 13.                                                                                                         Dr. Horváth Csaba

                                                                                                                        aljegyző
 1. melléklet a 6/2018. (VII.13.) számú önkormányzati rendelethez


Településképi szempontból meghatározó területek
 1. melléklet a 6/2018. (VII.13.) számú önkormányzati rendelethez


Helyi védett épületek, építmények listájaA

B

C

D

Ssz.

Utca

Házsz.

Hrsz

Védendő érték

1.

Petőfi S. u.

193

421

Római katolikus templom egykori fogadó

2.

Petőfi S. u.

194

275

Népi lakóház

3.421

Római katolikus plébániatemplom


 1. melléklet a 6 /2018. (VII.13.) számú önkormányzati rendelethez


Örökségvédelemmel érintett területek

megye

település neve

helyrajzi szám

védettség jogi jellege

azonosító

védett örökségi érték neve

Fejér

Soponya

0135/1

műemléki környezet

1737
[22322]

Zichy-kastély ex -lege  
műemléki környezete 

Fejér

Soponya

0137

műemléki környezet

1737
[22322]

Zichy-kastély ex -lege  
műemléki környezete 

Fejér

Soponya

0138

műemléki környezet

1737
[22322]

Zichy-kastély ex -lege  
műemléki környezete 

Fejér

Soponya

0191

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

0195

régészeti lelőhely

55249

Rákóczi Tsz 

Fejér

Soponya

0196/3

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

0196/30

régészeti lelőhely

55249

Rákóczi Tsz 

Fejér

Soponya

0196/35

régészeti lelőhely

55249

Rákóczi Tsz 

Fejér

Soponya

0196/36

régészeti lelőhely

55249

Rákóczi Tsz 

Fejér

Soponya

0196/37

régészeti lelőhely

55249

Rákóczi Tsz 

Fejér

Soponya

0196/39

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

0196/46

régészeti lelőhely

55249

Rákóczi Tsz 

Fejér

Soponya

0196/5

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

0199/2

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

0237/5

régészeti lelőhely

55257

Soponya-Kispuszta

Fejér

Soponya

0237/6

régészeti lelőhely

55257

Soponya-Kispuszta

Fejér

Soponya

0238/2

régészeti lelőhely

55257

Soponya-Kispuszta

Fejér

Soponya

0240/1

régészeti lelőhely

55257

Soponya-Kispuszta

Fejér

Soponya

0244

régészeti lelőhely

55257

Soponya-Kispuszta

Fejér

Soponya

229

régészeti lelőhely

82611

Rákóczi F. u. 32. 

Fejér

Soponya

231

régészeti lelőhely

82611

Rákóczi F. u. 32. 

Fejér

Soponya

232/1

régészeti lelőhely

82611

Rákóczi F. u. 32. 

Fejér

Soponya

233

régészeti lelőhely

82611

Rákóczi F. u. 32. 

Fejér

Soponya

276

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

277

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

278

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

279/1

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

279/2

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

280

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

281

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

282

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

283

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

285

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

286

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

287

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng megye

település neve

helyrajzi szám

védettség jogi jellege

azonosító

védett örökségi érték neve

Fejér

Soponya

288

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

289

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

290/1

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

290/2

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

291

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

292

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

293

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

294

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

295

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

296

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

297

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

298

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

299/1

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

299/10

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

299/2

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

299/3

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

299/4

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

299/6

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

299/7

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

299/8

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

299/9

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

300/1

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

300/2

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

301

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

302

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

303

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

304

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

305

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

306

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

307/2

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

307/3

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

307/4

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

307/5

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

307/7

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

307/8

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

309

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

310/1

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

310/2

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

311

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

312/1

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

312/2

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

313/1

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 


megye

település neve

helyrajzi szám

védettség jogi jellege

azonosító

védett örökségi érték neve

Fejér

Soponya

313/2

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

314/1

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

314/2

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

315

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

316

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

317

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

318

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

319

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

323

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

325

műemléki környezet

1737
[22322]

Zichy-kastély ex -lege  
műemléki környezete 

Fejér

Soponya

326

műemléki környezet

1737
[22322]

Zichy-kastély ex -lege  
műemléki környezete 

Fejér

Soponya

327

műemléki környezet

1737
[22322]

Zichy-kastély ex -lege  
műemléki környezete 

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

328

műemléki környezet

1737
[22322]

Zichy-kastély ex -lege  
műemléki környezete 

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

329

műemléki környezet

1737
[22322]

Zichy-kastély ex -lege  
műemléki környezete 

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

330

műemléki környezet

1737
[22322]

Zichy-kastély ex -lege  
műemléki környezete 

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

331

műemléki környezet

1737
[22322]

Zichy-kastély ex -lege  
műemléki környezete 

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

332

műemléki környezet

1737
[22322]

Zichy-kastély ex -lege  
műemléki környezete 

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

333

műemléki környezet

1737
[22322]

Zichy-kastély ex -lege  
műemléki környezete 

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

334

műemléki környezet

1737
[22322]

Zichy-kastély ex -lege  
műemléki környezete 

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

335/3

műemléki környezet

1737
[22322]

Zichy-kastély ex -lege  
műemléki környezete 

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

335/4

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 
megye

település neve

helyrajzi szám

védettség jogi jellege

azonosító

védett örökségi érték neve

Fejér

Soponya

336/1

műemléki környezet

1737
[22322]

Zichy-kastély ex -lege  
műemléki környezete 

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

336/2

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

337

műemléki környezet

1737
[22322]

Zichy-kastély ex -lege  
műemléki környezete 

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

338

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

339

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

340

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

341/1

műemléki környezet

1737
[22322]

Zichy-kastély ex -lege  
műemléki környezete 

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

341/2

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

342

műemléki környezet

1737
[22322]

Zichy-kastély ex -lege  
műemléki környezete 

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

343/1

műemléki környezet

1737
[22322]

Zichy-kastély ex -lege  
műemléki környezete 

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

343/2

műemléki környezet

1737
[22322]

Zichy-kastély ex -lege  
műemléki környezete 

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

344

műemléki környezet

1737
[22322]

Zichy-kastély ex -lege  
műemléki környezete 

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

345

műemléki környezet

1737
[22322]

Zichy-kastély ex -lege  
műemléki környezete 

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

346

műemléki környezet

1737
[22322]

Zichy-kastély ex -lege  
műemléki környezete 

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

347

műemléki környezet

1737
[22322]

Zichy-kastély ex -lege  
műemléki környezete 

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

348

műemléki környezet

1737
[22322]

Zichy-kastély ex -lege  
műemléki környezete 

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

349

műemléki környezet

1737
[22322]

Zichy-kastély ex -lege  
műemléki környezete 

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

350

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 
megye

település neve

helyrajzi szám

védettség jogi jellege

azonosító

védett örökségi érték neve

Fejér

Soponya

351

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

352

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

353

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

354

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

355

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

356

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

357

műemléki környezet

1737
[22322]

Zichy-kastély ex -lege  
műemléki környezete 

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

358/1

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

358/2

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

359

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

360

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

361

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

362

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

363

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

364

műemléki környezet

1737
[22322]

Zichy-kastély ex -lege  
műemléki környezete 

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

365

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

366

műemléki környezet

1737
[22322]

Zichy-kastély ex -lege  
műemléki környezete 

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

367

műemlék

1737
[3774]

Zichy-kastély 

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

368

műemlék

1737
[3774]

Zichy-kastély 

1737
[13257]

ún. Kiskastély 
(melléképület) 

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

369

műemlék

1737
[3774]

Zichy-kastély 

Fejér

Soponya

370

műemléki környezet

1737
[22322]

Zichy-kastély ex -lege  
műemléki környezete 

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

371/1

műemléki környezet

1737
[22322]

Zichy-kastély ex -lege  
műemléki környezete 

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

371/3

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

371/4

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

371/5

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

megye

település neve

helyrajzi szám

védettség jogi jellege

azonosító

védett örökségi érték neve

Fejér

Soponya

372

műemléki környezet

1737
[22322]

Zichy-kastély ex -lege  
műemléki környezete 

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

373

műemléki környezet

1737
[22322]

Zichy-kastély ex -lege  
műemléki környezete 

régészeti lelőhely

55256

Soponya-Nagyláng 

Fejér

Soponya

374

műemléki környezet

1737
[22322]

Zichy-kastély ex -lege  
műemléki környezete 

Fejér

Soponya

390

műemléki környezet

1737
[22322]

Zichy-kastély ex -lege  
műemléki környezete 

Fejér

Soponya

391

műemléki környezet

1737
[22322]

Zichy-kastély ex -lege  
műemléki környezete 

Fejér

Soponya

392

műemléki környezet

1737
[22322]

Zichy-kastély ex -lege  
műemléki környezete 

Fejér

Soponya

393/1

műemléki környezet

1737
[22322]

Zichy-kastély ex -lege  
műemléki környezete 

Fejér

Soponya

393/2

műemléki környezet

1737
[22322]

Zichy-kastély ex -lege  
műemléki környezete 

Fejér

Soponya

394

műemléki környezet

1737
[22322]

Zichy-kastély ex -lege  
műemléki környezete 

Fejér

Soponya

395

műemléki környezet

1737
[22322]

Zichy-kastély ex -lege  
műemléki környezete 

Fejér

Soponya

396

műemléki környezet

1737
[22322]

Zichy-kastély ex -lege  
műemléki környezete 

Fejér

Soponya

397

műemléki környezet

1737
[22322]

Zichy-kastély ex -lege  
műemléki környezete 

Fejér

Soponya

398

műemléki környezet

1737
[22322]

Zichy-kastély ex -lege  
műemléki környezete 

Fejér

Soponya

399

műemléki környezet

1737
[22322]

Zichy-kastély ex -lege  
műemléki környezete 

Fejér

Soponya

400

műemléki környezet

1737
[22322]

Zichy-kastély ex -lege  
műemléki környezete 

Fejér

Soponya

421

nyilvántartott műemléki érték

1738
[3775]

Nepomuki Szent János - szobor 1. melléklet a 6 /2018. (VII.13.) számú önkormányzati rendelethez


Táj- és természetvédelem alatt álló területek

 1. melléklet a 6 /2018. (VII.13.) számú önkormányzati rendelethez


Kerülendő inváziós növényfajok

Magyar név

Tudományos név

fehér akác

(Robinia pseudoacacia)

bálványfa

(Ailantus altissima)

fehér eper

(Morus alba)

ezüstfa

(Eleagnus angustifolia)

zöld juhar

(Acer negundo)

amerikai kőris

(Fraxinus pennsylvanica)

kései meggy

(Prunus serotina)

kanadai nyár

(Populus x canadensis)

nyugati ostorfa

(Celtis occidentalis)

gyalogakác

(Amorpha fruticosa)

kisvirágú nebáncsvirág

(Impatiens parviflora)

bíbor nebáncsvirág

(Impatiens grandiflora)

japánkeserűfű-fajok

(Fallopia spp.)

magas aranyvessző

(Solidago gigantea)

kanadai aranyvessző

(Solidago canadensis)

selyemkóró

(Asclepias syriaca)

ürömlevelű parlagfű

(Ambrosia artemisiiflora)

arany ribiszke

(Ribes aureum)

adventív szőlőfajok

(Vitis-hibridek)

vadszőlőfajok

(Parthenocissus spp.)

süntök

(Echinocystit lobata)

észak-amerikai őszirózsák

(Aster novibelgii)

olasz szerbtövis

(Xanthium strumaium subsp. italicum)

amerikai karmazsinbogyó

(Pytholacca americana)

kínai karmazsinbogyó

(Pytholacca esculenta)

japán komló

(Humulusjaponicus)

átoktüske

(Cenchrus incertus)

tündérhínár

(Cabomba caroliniana)

kanadai átokhínár

(Elodea canadensis)

aprólevelű átokhínár/vékonylevelű átokhínár

(Elodea nuttallii)

moszatpáfrányfajok

(Azolla mexicana, Azolla filiculoides)

borfa, tengerparti seprűcserje

(Baccharis halimifolia)

kaliforniai tündérhínár

(Cabomba caroliniana)

vízijácint

(Eichhornia crassipes)

perzsa medvetalp

(Heracleum persicum)

kaukázusi medvetalp

(Heracleum mantegazzianum)

Sosnowsky-medvetalp

(Heracleum sosnowskyi)

hévízi gázló

(Hydrocotyle ranunculoides)

fodros átokhínár

(Lagarosiphon major)

nagyvirágú tóalma

(Ludwigia grandiflora)

sárgavirágú tóalma

(Ludwigia peploides)

sárga lápbuzogány

(Lysichiton americanus)

közönséges süllőhínár

(Myriophyllum aquaticum)

felemáslevelű süllőhínár

(Myriophyllum heterophyllum)

keserű hamisüröm

(Parthenium hysterophorus)

ördögfarok keserűfű

(Persicaria perfoliata)

kudzu nyílgyökér

(Pueraria montana)

aligátorfű

(Alternanthera philoxeroides)

óriás rebarbara

(Gunnera tinctoria)

tollborzfű

(Pennisetum setaceum)


Microstegium vimineum


 1. melléklet a            ... 6/2018. (VII.13.) számú önkormányzati rendelethez                                                                  

Településképi véleményezés – KÉRELEM


SOPONYA NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 

SOPONYA


K É R E L E M


1. Az építtető (tervező) neve, lakcíme:

    (továbbá meg lehet adni elektronikus levélcímet, telefax számot és telefonos elérhetőséget)

_______________________________________________________________________________

2. A kérelemmel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:

_______________________________________________________________________________

3. A tervezett építmények száma és rendeltetése:

_______________________________________________________________________________

4. Az ingatlan adatai:

    A telek területe: _____________________

    A telek HÉSz szerinti építési övezeti besorolása: ______________________________________

5. Az épület bruttó beépített alapterülete:

 _________________________________

6. Az építtető(k) neve, lakcíme (amennyiben a tervező a kérelmező):

_________________________________________________________________________

7. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett szakmai vélemények, hatósági döntések (határozatok, végzések) megnevezése, iktatószáma, kelte:

____________________________________________         _______________________

7. A kérelemhez csatolt mellékletek:

Építészeti-műszaki tervdokumentáció ________ pld

Építészeti-műszaki tervdokumentáció digitális adathordozón (cd, dvd) ________ db

Egyéb szakhatósági állásfoglalás ________ pld

Egyéb okirat ___________________________________________________________________

Alulírott építtető (tervező) kérem, hogy a mellékelt tervdokumentáció szerinti építményről településképi véleményt alkotni szíveskedjenek.


Kelt: _________________-, ______- év ______________hó ______nap         _____________________________

             aláírás (kérelmező) 1. melléklet a            6/2018. (VII.13.) számú önkormányzati rendelethez                                     


Településképi bejelentés – KÉRELEM


SOPONYA NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 

SOPONYA


K É R E L E M


1. Az építtető (tervező) neve, lakcíme:

    (továbbá meg lehet adni elektronikus levélcímet, telefax számot és telefonos elérhetőséget)

________________________________________________________________________________

2. A kérelemmel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:

________________________________________________________________________________

3. A tervezett építmények száma és rendeltetése:

________________________________________________________________________________

4. Az ingatlan adatai:

    A telek HÉSz szerinti építési övezeti besorolása: _______________________________________

5. Az építtető(k) neve, lakcíme (amennyiben a tervező a kérelmező):

________________________________________________________________________________

6. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett szakmai vélemények, hatósági döntések (határozatok, végzések) megnevezése, iktatószáma, kelte:

____________________________________________         _______________________ 

7. A kérelemhez csatolt mellékletek:

Építészeti-műszaki tervdokumentáció ________ pld

Építészeti-műszaki tervdokumentáció digitális adathordozón (cd, dvd) ________ db

Egyéb szakhatósági állásfoglalás _________ pld

Egyéb okirat ____________________________________________________________________

Alulírott építtető (tervező) kérem, hogy a mellékelt tervdokumentáció szerinti tevékenység településképi bejelentését tudomásul venni szíveskedjenek.


Kelt: _________________-, ______- év ______________hó ______nap


         ______________________________

             aláírás (kérelmező)