Soponya 4/2015 (III.10..)

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (III.10.) önkormányzati rendelete Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 03. 11

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2015.(III.10.) önkormányzati rendelete

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetésérőlSoponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:Általános rendelkezések1. §  (1) A rendelet hatálya Soponya Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulásra,  az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.


2.§ A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:


Cím sz.                        Cím megnevezése:                                      

1.                                Soponya Nagyközség Önkormányzata                            

2.                                Soponya- Káloz Szociális és Gyermekjóléti  Intézményi Társulás     

3.                                Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény   

4.                                Soponyai Mesevár Óvoda                          
Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja


3. § (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetését


182.903.000.,- Ft költségvetési bevétellel,

182.903.000.- Ft költségvetési kiadással


állapítja meg, az 1. és 2. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.


(2) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételén belül az

       a) önkormányzat költségvetési támogatása:                                                  93.610.000,- Ft,

       b) önkormányzat és intézmények saját bevétele:                             65 .231.000,- Ft,

       c) önkormányzat támogatásokból származó bevétele:                     13 587.000.- Ft,

       d) önkormányzat előző évi pénzmaradványa:                                     10.475.000.- Ft.


(3) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásain belül:

       a) működési kiadások:                                                                         170.403. 000,- Ft

                        ezen belül:

                        aa) személyi juttatások:                                                        68 .441.000,- Ft

                        ab) szociális hozzájárulási adó:                                            18.455.000,- Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                       72.398 .000,- Ft

ad) egyéb működési célú kiadások:                                                    3.000.000,- Ft.


       b) felhalmozási kiadások:                                                                          9.500.000,- Ft

                        aa) beruházás:                                                                           1.500.000,- Ft

                        ab) felújítás:                                                                                              0,- Ft

                        ac) felhalmozási kölcsön törlesztés:                                        8.000.000,- Ft.(4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával - a polgármester jogosult. A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedés különösen a pénzintézetektől a hitel feltételeire vonatkozó ajánlatok beszerzése.


4.§ A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni.


5. §   A 3. §-ban megállapított együttes bevételi főösszeg bontását az 1. melléklet tartalmazza.


6. §  (1) A 3. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását a 2. melléklet tartalmazza.


(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatások:                 21.948.000,- Ft

- szociális hozzájárulás adó:       5.913.000,- Ft

- dologi kiadások:                        32 709.000,- Ft  


(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatait a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.


7.§ (1) A képviselő-testület a Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:


- személyi juttatások:                 10.412.000,- Ft

- szociális hozzájárulás adó:      2 .739.000,- Ft

- dologi kiadások:                        13.071.000,- Ft  


(2) A Soponya- Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozata alapján beépül Soponya Nagyközség Önkormányzatának költségvetésébe a 3. melléklet szerint.


8. §  (1) A Soponyai Mesevár Óvoda  kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:


- személyi juttatások:                 36.463.000,- Ft

- szociális hozzájárulás adó:       9.803.000,- Ft

- dologi kiadások:                        26.236.000,- Ft

- felhalmozási kiadások:             1. 500.000,- Ft(2) A Soponyai Mesevár Óvoda 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzata beépül Soponya Nagyközség Önkormányzatának költségvetésébe a 2. melléklet szerint.


A köztisztviselők illetményalapja


9. §  A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját    45.000,- Ft-ban állapítja meg.A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai10. § (1) A Képviselő-testület a 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.


(3) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek kötelesek ellenőrizni az általuk támogatott szervezetek és magánszemélyek részére juttatott összeg felhasználását és a számadást, valamint a számadási kötelezettség elmulasztása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni.


11. § (1) A Képviselő-testület a 2015. évi beruházásokat és felújításokat a 3. melléklet szerint fogadja el.


(2) A Képviselő-testület 2015. évi azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.


(3) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.


12. § (1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 4. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.


(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 30 főben határozza meg.


13. §  A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások és szociális rászorultságtól függő ellátások mértékét a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.


14. §   (1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében a támogatások nyújtását a rendelet 3. és 7. melléklete szerint fogadja el.


15. §  A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket nem tervez.


16. §  A Képviselő-testület a 2015. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit az
1. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.


17. § A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében tartalékot nem képez.


18. § A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében a 2015. évi költségvetése bevételeit és kiadásait - a kötelező és az önként vállalt feladatok szerinti bontásban - a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.


19. §   (1) A 16. §-ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint a 2015. évi költségvetési rendeletét december 31-ig módosíthatja.


(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt, tényleges többletnek, illetve szerződés esetén, az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel.(3) Az általános gazdálkodási tartalék 100%-a felett a Képviselő-testület rendelkezik.


20.§  (1) Amennyiben év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal köteles tájékoztatni.


(2)  Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól


21.§ (1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.


(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.


(3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

a) bérjellegű kifizetések:

     aa) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,

     ab) eseti megbízási dj,

     ac) lakossági folyószámlával nem rendelkezők megbízási díja

b) belföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,

c) helyi és helyközi utazási költségtérítés,

d) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,

e) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,

f) reprezentációs kiadások,

g) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

h) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel.


22.§  A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja.


23. § A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


Záró rendelkezések


24 . § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
                   Béndek József                                                       Virágné Ferenczi Edit

                    polgármester                                                                      jegyzőA rendelet 2015. március 10. napján kihirdetésre került.


Soponya, 2015. március 10.                       

   

                       Virágné Ferenczi Edit

                                                                                                          jegyző1. melléklet a 4 /2015.(III.10.) önkormányzati rendelethez
Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi tervezett bevételei forrásonként ezer Ft-ban


A

B

 C

 D

 E

 F

 G

1

Bevétel megnevezése

Rovat száma

 Önkormányzat

 Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Társulás

 Soponyai Mesevár Óvoda 

 Soponya-Káloz Szocális és Gyermekjóléti Intézmény 

 Önkormányzat összesen

2

Működési költségvetési bevételek


         

               -   

           

             9  

             

3

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről


        

               -   

                  -   

                  -   

             

4

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

      93 610

               -   

                  -   

                  -   

             93 610

5

Helyi önkormányzatok működésének   általános támogatása (6+7+13)-12

B111

        15 531   

               -    

                  -   

                  -   

             15 531

6

Önkormányzati hivatal működésének támogatása


           
              

7

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (6+7+8+9)


        15 531  

               -   

                  -   

                  -   

             15 531

8

          Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása


          5 829  
               5 829

9

          Közvilágítás fenntartásának támogatása


          5 632  
               5 632 

10

          Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása


             100   
                  100 

11

          Közutak fenntartásának támogatása


          2 277
               2 277

12

Beszámítás összege                                                                               (-)


          3 924
               3 924

13

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása


          5 617
               5 612   

14

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (15+19)

B112

        33 293   

               -   

                  -   

                  -   

             33 293   

15

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (16+17+18)


        29 676   
             29 676   

16

          Óvodapedagógusok elismert létszáma utáni támogatás


        21 590  
             21 590   

17

          Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása


          7 200   
               7 200   

18

          Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)


          886   
               3 322   

19

Óvoda működtetési támogatás


          3 617   
               3 617    

20

 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (21+22+27)

B113

          

               -   

                  -   

                  -   

                

21

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz


        11 109   
             11 109   

22

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (23+24+25+26)


         13 357   
              13 357   

23

          Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai


          5 729
               5 729  

24

          Szociális étkeztetés


          3 958
                3 958  

25

          Házi segítségnyújtás


          3 016
                3 016  

26

          Idősek Nappali ellátása


          654   
               654 

27

Gyermekétkeztetés támogatása (26+27)


        18 113  
             18 113   

28

Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása


                      -   

29

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása


        18 113   
             18 113   

30

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (=31)

B114

            

               -                     

31

          Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok


            2207
                 2207

32

Működési célú központosított előirányzatok

B115

           
               

33

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

                      -   

34

Elvonások és befizetések bevételei

B12

                      -   

35

Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül

B13

                      -   

36

Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről

B14

                      -   

37

Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről

B15

                      -   

38

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41)

B16

          13 587

               -   

                  -   

                  -   

      13 587

39

        OEP finanszírozás


          3 500   
               3 500   

40

        Egyéb átvett


          7 300  
               7 300

41

        Káloz Község Önkormányzat a szociális Intézmény működésére hozzájárulás


          2 787
                2 787   

42

Közhatalmi bevételek (43+44+45+46)

B3

        34 850

               -   

                  -   

                  -   

             34 850 

43

         Idegenforgalmi adó

B34

             250
                  250   

44

         Gépjárműadó

B354

          5 226  
               5 226  

45

         Egyéb közhatalmi bevételke

B355

             300
                  300

46

         Egyéb közhatalmi bevételek

B36

        29 074  
             29 074   

47

Működési bevételek (48+49+50+51+52+53+54+55+56+57)

B4

           10 974

               -   

        10 282   

             9 125  

           30 381

48

        Áru és készletértékesítés ellenértéke

B401

            
                  

49

        Szolgáltatások ellenértéke

B402

          10 974  
           10 974

50

        Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

                      -   

51

        Tulajdonosi bevételek

B404

                      -   

52

        Ellátási díjak

B405         8 096   

            7 185  

             15 281  

53

        Kiszámlázott általános  forgalmi adó

B406

                


         2 186   

            1 940

               4 126  

54

        Általános forgalmiadó visszatérítése

B407             


                  

55

        Kamatbevételek

B408

                      -   

56

        Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

                      -   

57

        Egyéb működési bevételek

B410

            
                

58

Működési célú átvett pénzeszközök (59+60+61)

B6

            

               -   

            

                  -   

                  

59

       Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülés Áht.-on kivülről

B61

                      -   

60

       Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről

B62

                      -   

61

       Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

            


             


                 

62

Felhalmozási költségvetési bevételek               -   

                  -   

                  -   


63

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (64+65+66+67+68)

B2

                  -   

               -   

                  -   

                  -   

                      -   

64

      Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

                      -   

65

      Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről

B22

                      -   

66

      Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről

B23

                      -   

67

      Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről

B24

                      -   

68

      Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről

B25

                      -   

69

Felhalmozási bevételek (70+71+72+73+74)

B5

                  -   

               -   

                  -   

                  -   


70

      Immateriális javak értékesítése

B51

                      -   

71

      Ingatlanok értékesítése

B52

                      -   

72

      Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

                      -   

73

      Részesedések értékesítése

B54

                      -   

74

      Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

                      -   

75

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (76+77+78)

B7

            

               -   

                  -   

                  -   

               - 

76

     Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről

B71

                      -   

77

     Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről

B72

                      -   

78

     Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

             
                

79

Finanszírozási bevételek összesen (80+84+91)

B8

        10 475   

          


                  -   

      10 475

80

Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről (81+82+83)

B811

                  -   

               -   

                  -   

                  -   

                      -   

81

     Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

                      -   

82

     Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

                      -   

83

     Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

                      -   

84

Belföldi értékpapírok bevételei (85+86+87+988)

B812

                  -   

               -   

                  -   

                  -   

                      -   

85

     Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

                      -   

86

     Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

                      -   

87

     Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

                      -   

88

     Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

                      -    

89

Maradvány igénybevétele

B813

        10 475   

          


                  -   

          10 475

90

    Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

        10 475  
           10 475

91

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

                  -   

               -   

                  -   

                  -   

                      -   

92

    Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

                      -   

93

    Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

                      -   

94

    Központi, irányítószervi támogatás

B816

                      -   

95

   ebből állami támogatás

B817

                      -   

96

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN


      163 496

       0  

     10 282

            9 125   

           182  903

A bevételek mindösszesen sora nem tartalmazza az intézményfinanszírozást.

2. melléklet a 4./2015.(III.10.) önkormányzati rendelethezKiadások címenként, kiemelt előirányzatonként

 ezer Ft-ban
A

B

C

D

E

F

GKiemelt előirányzat

Rovat száma

Önkormányzat

Soponya-Káloz

Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás

Soponya-Káloz

Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Soponyai Mesevár Óvoda

Önkorm.    összesen

1

Működési költségvetési kiadások

K1-K6

              74 679 

0

       26 222

        72 502

      173 4032

Személyi juttatások

K1

                 21 948

                 

          10 412

          36 463

        68 8233

Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó

K2

                   5 913   

                 

             2 739

          9 803

          18 455   4

Dologi kiadások

K3

                 32 709

                 

           13 071

          26 236

72 016         5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

                 11 109   

                     -     

                  -     

                 -     

          11 109   6

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)

K5

                  3 000   

                     -     

                  -     

                 -     

          3 000   7

Felhalmozási költségvetési kiadsok

K6-K8

              8 000  

                    -     

                 -     

          1 500     

               9 5008

Beruházások

K6

                      

                     -     

                  -     

           1 500

                   1 5009

Felújítások

K7

                      

                     -     

                  -     

                 -     

            10

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

                  -     11

Finanszírozási kiadások

K9

                 8 000   

                     -     

                  -     

                 -     

                  8 00012

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre

K911

                 8 000   

                     -     

                  -     

                 -     

                  8 00013

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

                        -     

                     -     

                  -     

                 -     

                  -     14

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

                       -     

                    -     

                 -     

                -     

                 -     16

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN


              82 679   

             0  

            26 222

         74 002

               182 903


3. melléklet a 4/2015.(III.10.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat 2015 évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

 ezer Ft-ban

 A

 B

 C

 D

 E

 F

 G

 H

 I

 J

 K

 L

 M

 N

 Feladatok

 Kiadások

 Bevételek

 Megnevezés

 Bér

 Járulék

 Dologi

 Támogatás

 Felhalmozási

 Egyéb

 Összes kiadás

 Állami támogatás -beszámítás

 Saját bevétel

 Adóbevétel

 Támogatás

 Finanszírozás

 Összes bevétel

 Víztermelés, - kezelés,- ellátás              -   


              -   

 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése              -   


              -   

 Települési  hulladékok kezelése        700
     700


     700
      700

 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása       7007   
  2 207   

2 207


48007007

 Egyéb pénzügyi tevékenység              -   


              -   

 Az önkormányzati vagyonnal való gazd.  feladatok             
              Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése               -   


              -   

 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése              -   


              -   

 Állat-egészségügyi ellátás              -   


              -   

 Zöldterületkezelés


  Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.tevékenysége

7 132

1 925

       5 360


8 000


   22 417

7 692

    1 099      

13 71622 417

 Közvilágítás       5 632    
     5 632

5 632

5 632

 Mezőőri tevékenység

 1 218

400

        391
    2 009


       929


1080


2 009

 Növénytermesztés       6 912
     6 912


     6 912
6 912

 Háziorvosi ellátás              -   


              -   

 Fogorvosi ellátás              -   


              -   

 Család- és növédelmi, egészségügyi gondozás

2204

611

1 178
       3 993


        493


       3 500


3 993

 Helyi közösségi szolgáltató tér biztosítása, működtetése              -   


              -   

 Segélyek              -   


              -   

 Közmunka

7362

1 890

1 740
10 992


        517

          


10 475

10 992

 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

        

 Köztemető fenntartás és működtetés            Könyvtár, faluház

        4012

1 087

3 937
9 036

      

 9 036
9 036

 Településrendezési terv módosítás              -   


              -   

 Épület, építmény felújítás 

        


        Intézmények finanszírozása

            

 Iskola működtetés              -   


              -   

 Gyermekétkeztetés              -   


              -   

 Központi ügyelet támogatása
                    Családsegítés              -   


              -   

 Gyermekjóléti szolgálat               -   


              -   

 Szoc étkeztetés              -   


              -   

 Házi segítségnyújtás              -   


              -   

 Idősek Nappali ellátása


         

          


          

 Kötelező feladatok összesen:

    21 948

5 913

32 709         

55 536

15 531

19 234

5 716

4 580

10 475

60 570Állami feladat

 Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

        101412

2 739

 13 071
       26 222

13 357

9 125

 953

 2 787


       26 222   

 Állami feladat összesen:

              -   

              -   

              -   

              -   

              -   

              -   

              -   

              -   

              -   

              -   


              -   

              -   

 Önként vállalt feladatok 

 Civil szervezetek támogatása 
       3000        3 000    3 0003 000

 Bursa Hungarica
                         Egyéb támogatások
                    

        

          
              -   


              -   
              -    


              -   
              -   


              -   

 Önként vállalt feladatok összesen:

          3 000

              -   

              -   

       3 0003 0003 000 Mindösszesen:

      28547   

        7708   

     37 485   

        9500   

       

 Feladatok

 Kiadások

 Bevételek

Megnevezés

Bér

Járulék

Dologi

Támogatás

Felhalmozási

Egyéb

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevétel

Adóbevétel

Támogatás

Finanszírozás

Összes bevétel

 Foglalk.helyett. tám.
       1 109        1 109

       1 109

       1 109

 Rendszeres szociális segély
       3 000          3 000   

        3000   

       3 000    

 Lakásfenntartási támogatás
       7 000          7 000   

7000   

       7 000   

 Erste Bank kölcsön törlesztés

     3 000


        3 000     

        


3 000       3 000   

 Város környéki alap kölcsön

     5 000


         5 0005 000       5 000   Soponyai Mesevár Óvoda

     36 463

9 803

26 236


1 500


74 002

      51 406

     10 282   

 12 314   74 002   

 Mindösszesen:

68 823

18 455

72 016

     14 109   

9 500


  182 903  

93 610

       30 381

34850

13 587

     10 475

   182 903   


4. melléklet a 4/2015.(III.10.)  önkormányzati rendelethez

Létszámkeret 2015.


A

B

C

1

Cím

Munkakör

Létszám

2

Önkormányzat 

Hivatal polgármester, közalkalmazott

    2

3


védőnői szolgálat

                1

4


faluház,könyvtár, sportcentrum,mezőőr

    5

5


közmunka munkaszerződéses

               30

6

Önkormányzat összesen:

  38

7

Soponya-Káloz Szociális

elnök

0

8

 És Gyermekjóléti

Elnök helyettes

0

9

 Intézményi Társulás

ügyintéző

0

10

Társulás összesen:

0

11

Soponya-Káloz

Szociális

közalkalmazottak

                                                  9

12

 És Gyermekjóléti Intézmény

gondozónők

 0

13

 Intézmény  összesen:

 9

14

Soponyai Mesevár

Pedagógus

6

15

Óvoda

Technikai dolgozó

8

16

 Óvoda összesen:

            14                                   

17

Önkormányzat mindösszesen:

            61

5. melléklet a 4/2015.(III.10.) önkormányzati rendelethez

Soponya Nagyközségi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

A

B

C

D


1

Megnevezés

2015.év eredeti előirányzat

rányzat

2015.év eredeti előirányzat


2

Helyi önkormányzatok működésének   általános támogatása

                 15 531   

Személyi juttatások

  68 823


3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

                 33 293   

Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó

          18 455   


4

 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

                 42 579   

Dologi kiadások

            72 016   


5

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

                     2 207

Ellátottak pénzbeli juttatásai

            11 109   


6

Működési célú központosított előirányzatok

                    

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)

              3 000   


7

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

                         -   
8

Elvonások és befizetések bevételei

                         -   
9

Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül

                         -   
10

Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről

                         -   
11

Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről

                         -   
12

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41)

                  13 587  
13

Közhatalmi bevételek

                 34 850    
14

Működési bevételek

                   30 381
15

Működési célú átvett pénzeszközök

                     
16

Működési  bevételek összesen

                  172 428

Működési  kiadások összesen

               173 403


17

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

                         -   

Beruházások

                1 500  


18

Felhalmozási bevételek

                         -   

Felújítások

                  


19

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

                     

Egyéb felhalmozási kiadások20

Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről 

                         -   

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre

              8 000   


21

Belföldi értékpapírok bevételei 

                         -   

Belföldi értékpapírok kiadásai22

Maradvány igénybevétele

                 10 475   

Belföldi finanszírozás kiadásai23

Belföldi finanszírozás bevételei

                         -   
24

Felhalmozási-, finanszírozási bevételek

                 10 475   

Felhalmozási-, finanszírozási kiadások

             9 500 


25

Mind összesen:

           182 903   

Mind összesen:

        177 869  6. melléklet a 4/2015.(III.10.) önkormányzati rendelethez
Soponya Nagyközségi Önkormányzattöbb éves kihatással járó feladatai ezer Ft-banA

B

C

D

E

F

G

H

I

J


1

Megnevezés

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Összesen


2

Erste bank3


0


4


0


5

Összesen

7. melléklet a 4/2015.(III.10.) önkormányzati rendelethez

Soponya Nagyközség Önkormányzat 2015. évi tervezett közvetlen és közvetett támogatásai

Közvetlen támogatások


 ezer Ft-banA

B

C


1

Támogatott cél

Összeg

Rovat


2

Sport

1 200

K511


3

Polgárőrség

100                                                             

K511


4

Nyugdíjas klub

                                                            200   

K511


5

Egyéb támogatás

                                                          700  

K47


6

Soponyai Kézilabda

600

K511


7

Hímző szakkör

25

K511


8

Soponyai Hegyközség

                                                          50   

K511


9

Horgász Egyesület

50

K511


10

Faluszépíő Egyesület

50 

K511


11

Orvosi Ügyelet.

-                                                            

K511


12

Nagyközségi ünnepi rendezvényekhez hj.

                                                                                  -

K511


13

Horgoló szakkör

25                                                            

K511


14

Alapokhoz hozzájárulás

                                                              -   

K44


15

Működési kiadás:

                                                      3 000   

Közvetett támogatások


 ezer Ft-banA

B

C

D


1

Kedvezményezett

Jogcím

Adóeleng.%-a

Adóeleng. összege


2


magánszem.kommunális adója
3

Összesen:
Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

0Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

0Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

0Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

0
8. melléklet a 4/2015.(III.10.) önkormányzati rendelethez


Gördülő tervezet 2015-2016-2017 év


 ezer Ft-ban


A

B

C

D

1

Megnevezés

2015.év tervezet

2016.év tervezet

2017.év tervezet

2

Helyi önkormányzatok működésének   általános támogatása

15 531

16 000

17 000

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

33 293

34 000

35 000

4

 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

42 579

42 500

44 000

5

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2207

-

-

6

Működési célú központosított előirányzatok


-

-

7

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

-

-

-

8

Elvonások és befizetések bevételei

-

-

-

9

Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül

-

-

-

10

Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről

-

-

-

11

Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről

-

-

-

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41)

13 587

7 000

7 500

13

Közhatalmi bevételek

34 850

31 000

32 000

14

Működési bevételek

30 381

39 000

40 000

15

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

16

Működési célú bevételek összesen

172 428

169 500

175 500

17

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

-

-

-

18

Felhalmozási bevételek

-

-

-

19

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

-

-

-

20

Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről 

-

-

-

21

Belföldi értékpapírok bevételei 

-

-

-

22

Maradvány igénybevétele

10 475

-

-

23

Belföldi finanszírozás bevételei

-

-

-

24

Felhalmozási-, finanszírozási bevételek

10 475

-

-

25

Személyi juttatások

68 823

69 000

71 000

26

Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó

18 455

19 000

20 000

27

Dologi kiadások

72 016

66 000

68 500

28

Ellátottak pénzbeli juttatásai

       11 109   

       12 000  

    12 000   

29

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)

        3 000   

         3 000  

      4 000   

30

Működési költségvetési kiadások

     168 369   

      169 500  

   175 500   

31

Beruházások

        1 500  

            -

          -

32

Felújítások

           

              -  

          -

33

Egyéb felhalmozási kiadások

               -   

              -   

             -   

34

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre

        8 000  

             -  

           -

35

Belföldi értékpapírok kiadásai

               -   

              -   

             -   

36

Belföldi finanszírozás kiadásai

               -   

              -   

             -   

37

Felhalmozási-, finanszírozási kiadások

       9 500   

              -   

          -

38

Önkormányzat bevételei összesen:

     182 903  

    169 500   

   175 500

39

Önkormányzat kiadásai összesen:

     182 903   

    169 500

  175 500
9. melléklet a 4/2015. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi tervezett kiadásai intézményenként, kiadásnemenként részletezve

 ezer Ft-banA


C

D

E

F

G

H


1


Rovat száma

Óvoda

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás

Önkormányzat

Önkormányzatból iskola

Mindösszesen Önkormányzat


2

Törvény szerinti illetmények munkabérek

K1101

34 859

10191

      

14434


59 484


3

Normatív jutalmak

K1102


0


4

Céljuttatás, projekt prémium

K1103


0


5

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat

K1104


0


6

Végkielégítés

K1105


0


7

Jubileumi jutalom

K1106

1 194

1 194


8

Béren kívüli juttatások

K1107


0


9

Ruházati költségtérítés

K1108


                        0


10

Közlekedési költségtérítés

K1109

410

 221
631


11

Egyéb költségtérítések

K1110
382 


382


12

Lakhatási támogatások

K1111


0


13

Szociális támogatások

K1112


0


14

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113


0


15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

36 463

10412

0

14816

0

61 691


16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121
7 132


7 132


17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122


0


18

Egyéb külső személyi juttatások

K123


0


19

Külső személyi juttatások

K122

0
020

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 803

2 739

0

5 913


18 455


21

Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szocho összesen


46 266

13 151

0

27 861


 87 278


22

Szakmai anyagok beszerzése

K311

400850


1250


23

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

19397

12236

0

3490


35 123


24

Árubeszerzés

K313


0


25

Készletbeszerzés

K31
26

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321


          170


               280


450


27

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322
28

Kommunikációs szolgáltatások

K32
29

Közüzemi díjak

K331

2 500

200


1510


4010


30

Vásárolt élelmezés

K332


0


31

Bérleti és lízing díjak

K333


0


32

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334
950


950


33

Közvetített szolgáltatások

K335

500

500


34

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

330

330


35

Egyéb szolgáltatások

K337
9120


9120


36

Szolgáltatási kiadások

K33
37

Kiküldetések kiadásai

K341


            40

040


38

Reklám és propaganda kiadások

K342


0


39

Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

K34


0


40

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

3 1093 193


6302


41

Fizetendő általános forgalmi adó

K352


0


42

Kamatkiadások

K353


0


43

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354


0


44

Egyéb dologi kiadások

K355


          425


13316


    13 741


45

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35
46

Dologi kiadások

K3

26 236

13 071


32 709

0

72 016


47

Társadalombiztosítási ellátások

K41


0


48

Családi támogatások

K42


0


49

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43


0


50

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44


0


51

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45


0


52

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46


0


53

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47


0


54

Egyéb nem intézményi ellátások

K48


0


55

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

11 109

0

11 109


56

Elvonások és befizetések

K502


0


57

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

K511


0


58

Tartalékok

K512


0


59

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0


60

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61


0


61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62


0


62

Informatikai eszközök bezerzése, létesítése

K63


0


63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

 1500

1500


64

Részesedések beszerzése

K65


0


65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66


0


66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67


0


67

Beruházások

K6

1 500

0

0


0

1500


68

Ingatlanok felújítása

K71


0


69

Informatikai eszközök felújítása

K72


0


70

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73


0


71

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74


0


72

Felújítások

K7

0

0

0


0

0


73

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre

K911
8000


8000


74

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912


0


75

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913


0


76

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914


0


77

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915


0


78

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916


0


79

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0


0

8000


80

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

13 250

081

KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN:

K1-K9

 74 002

26222

0

82 679

0

182 90310. melléklet 4/2015.(III.10.) önkormányzati rendelethez

                                                                                                                                                                                           

                  Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi  előirányzat felhasználási ütemterve       1000 Ft-ban

A

megnevezés

B

január

C

február


D

március

E

április

F

május

G

június

H

július

I

augusztus


J

szeptember

K

október


L

november

M

december

N

Összesen

1

Személyi juttatások


2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,


3

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások


4

Ellátottak pénzbeli juttatásai


5

Egyéb működési célú kiadások


6

  irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás


7

   támogatásértékű működési kiadások


8

   előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen


9

   működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre


10

   társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás


11

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok


12

  általános tartalék


13

  céltartalék


14

Ellátottak pénzbeli juttatásai


15

Intézményi beruházások


16

Felújítások


17

Kormányzati beruházások


18

Lakástámogatás


19

Lakásépítés

A

megnevezés
B

január
C

február
D

március
E

április   

F

május
G

június  

H

július    

   I

augusztus
J

szeptember
K

október
L

november

M

december
N

Összesen

20

Egyéb felhalmozási kiadások


21

   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás


22

   befektetési célú részesedések vásárlása


23

   támogatásértékű felhalmozási kiadások


24

   előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás


25

    Erste bank kölcsön visszafizetése


26

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre


27

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre


28

államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök törlesztése


29

KIADÁSOK ÖSSZESEN:


30

Finanszírozási kiadások


31

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:


32

Közhatalmi bevételek


33

Intézményi működési bevételek összesen


34

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


35

Helyi adók 


36

Illetékek


37

Pótlékok, bírságok


38

Átengedett központi adók


A

megnevezés

B

január

C

február

D

március

E

április

F

május

G

június

H

július

I

augusztus

J

szeptember

K

október

L

november

M

december

N

Összesen

39

Önkormányzatok sajátos működési bevételei


40

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei


41

Önkormányzat költségvetési támogatása


42

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen


43

Támogatásértékű működési bevételek


44

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás


45

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás


46

Felhalmozási célú saját bevételek


47

Támogatásértékű felhalmozási bevételek


48

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel


49

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


50

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről


51

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 


52

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről


53

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


54

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele


55

Finanszírozási bevételek 


56

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
                                Soponya-Káloz Szociális- és Gyermekjóléti Intézmény 2015 évi előirányzat felhasználási ütemterve       1000 Ft-ban         

A

megnevezés

B

január

C

február


D

március

E

április

F

május

G

június

H

július

I

augusztus


J

szeptember

K

október


L

november

M

december

N

Összesen

1

Személyi juttatások


2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,


3

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások


4

Ellátottak pénzbeli juttatásai


5

Egyéb működési célú kiadások


6

  irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás


7

   támogatásértékű működési kiadások


8

   előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen


9

   működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre


10

   társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás


11

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok


12

  általános tartalék


13

  céltartalék


14

Ellátottak pénzbeli juttatásai


15

Intézményi beruházások


16

Felújítások


17

Kormányzati beruházások


18

Lakástámogatás


19

Lakásépítés
     

                     

A

megnevezés


   

 B

január


   

C

februárD

márciusE

áprilisF

májusG

júniusH

júliusI

augusztusJ

szeptemberK

októberL

novemberM

decemberN

Összesen

20

Egyéb felhalmozási kiadások


21

   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás


22

   befektetési célú részesedések vásárlása


23

   támogatásértékű felhalmozási kiadások


24

   előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás


25

   felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre


26

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre


27

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre


28

államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök törlesztése


29

KIADÁSOK ÖSSZESEN:


30

Finanszírozási kiadások


31

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:


32

Közhatalmi bevételek


33

Intézményi működési bevételek összesen


34

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


35

Helyi adók 


36

Illetékek


37


38

Pótlékok, bírságok


39

Átengedett központi adók                                      Amegnevezés
B

január
C

február
D

március
E

április
F

május

G

június
H

július
I

augusztus
J

szeptember
K

október
L

november
M

december
N

Összesen

40

Önkormányzatok sajátos működési bevételei


41

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei


42

Önkormányzat költségvetési támogatása


43

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen


44

Támogatásértékű működési bevételek


45

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás


46

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás


47

Felhalmozási célú saját bevételek


48

Támogatásértékű felhalmozási bevételek


49

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel


50

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


51

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről


52

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 


53

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről


54

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


55

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele


56

Finanszírozási bevételek 


57

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:


           


  Soponyai Mesevár Óvoda 2015. évi  előirányzat felhasználási ütemterve       1000 Ft-ban    

A

megnevezés

B

január

C

február


D

március

E

április

F

május

G

június

H

július

I

augusztus


J

szeptember

K

október


L

november

M

december

N

Összesen

1

Személyi juttatások


2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,


3

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások


4

Ellátottak pénzbeli juttatásai


5

Egyéb működési célú kiadások


6

  irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás


7

   támogatásértékű működési kiadások


8

   előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen


9

   működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre


10

   társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás


11

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok


12

  általános tartalék


13

  céltartalék


14

Ellátottak pénzbeli juttatásai


15

Intézményi beruházások


16

Felújítások


17

Kormányzati beruházások


18

Lakástámogatás


19

Lakásépítés

                          A


Megnevezés


B

januárC

február


D

március


E

április


F

május


      G

június


H

július


I

augusztus


J

szeptember


K

október


L

november


M

december


N

Összesen

20

Egyéb felhalmozási kiadások


21

   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás


22

   befektetési célú részesedések vásárlása


23

   támogatásértékű felhalmozási kiadások


24

   előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás


25

   felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre


26

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre


27

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre


28

államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök törlesztése


29

KIADÁSOK ÖSSZESEN:


30

Finanszírozási kiadások


31

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:


32

Közhatalmi bevételek


33

Intézményi működési bevételek összesen


34

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


35

Helyi adók 


36

Illetékek


37

ÁFA

38

Pótlékok, bírságok


39

Átengedett központi adók

A

megnevezésB

januárC

februárD

márciusE

áprilisF

májusG

júniusH

júliusI

augusztusJ

szeptemberK

októberL

novemberM

decemberN

Összesen

40

Önkormányzatok sajátos működési bevételei


41

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei


42

Önkormányzat költségvetési támogatása


43

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen


44

Támogatásértékű működési bevételek


45

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

 6516

6516

6516

6516

6516

6516

6516

6516

6516

6516

6516

6518

78194

46

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás


47

Felhalmozási célú saját bevételek


48

Támogatásértékű felhalmozási bevételek


49

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel


50

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


51

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről


52

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 


53

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről


54

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


55

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele


56

Finanszírozási bevételek 


57

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
  1. melléklet a 4/2015. (III.10.) önkormányzati rendelethezAz önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása
Bevétel megnevezése


2015. év2016. év


2017. év


2018. év

Saját bevételek

26 250000,- Ft

26 250 000,- Ft

 26250000  ,- Ft

26250000,- Ft

Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a

          13125000  ,- Ft

13125000,- Ft

13125000,- Ft

13125000,- FtAdósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek


2015. év2016. év


2017. év


2018. év

Fejlesztési hitel törlesztése

Összesen: