Soponya 14/2016 (X.15..)

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016. (X.15.) önkormányzati rendelete Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család-és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2014. (VII.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 10. 16 - 2016. 10. 24

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016. (X.15.) önkormányzati rendelete Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család-és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2014. (VII.31.) önkormányzati rendeletének módosításárólSoponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26.§ -ban valamint 32.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1.§ Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család-és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2014. (VII.31.) önkormányzati rendelete 8a továbbiakban: R.) 3.§ (2) bekezdése az alábbi „i” ponttal egészül ki:


„3.§ (2) bek. i) pont: újszülött és csecsemő: a gyermek születésétől számított hat hónapos koráig. „2.§ A R. az alábbi, 11./C. alcímmel és azon belül az alábbi, 26/C. §-al egészül ki: „11/C Egyéb pénzbeli ellátások: az újszülöttek és csecsemők, a bölcsődés korú, az óvodai nevelésben és az iskolai oktatásban részt vevők részére nyújtott pénzbeli támogatások.


„26/C.§

 1. A Képviselő-testület pénzbeli támogatás nyújtását biztosítja a gyermeke születésekor Soponya Nagyközség Önkormányzata közigazgatási területén a gyermekkel azonos állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen ténylegesen ott is lakó, továbbá a gyermeke születését követő hat hónapon belül Soponya Nagyközség közigazgatási területén a gyermekkel azonos állandó lakóhelyet létesítő és életvitelszerűen ténylegesen ott is lakó szülőnek.


 1. A támogatásra a gyermekkel azonos állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező szülőn kívül a szülői felügyeletet gyakorló, illetőleg a gyám is jogosult.


 1. A támogatás formája egyszeri, vissza nem térítendő természetbeni támogatás, melynek összege gyermekenként 30.000,- Ft.


 1. A támogatást gyermekenként csak egy jogosult által lehet igénybe venni.


 1. A támogatás iránti kérelmet a jelen rendelet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani a gyermek születését követő 180 napos jogvesztő határidőn belül. A kérelemhez csatolni kell az alábbi mellékleteket: a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, a jogosult lakcímkártyáját, továbbá – amennyiben a jogosult nem szülő -, a szülői felügyeleti jog vagy a gyámság gyakorlását hitelt érdemlően igazoló valamint a család jövedelmére vonatkozó dokumentumokat.


 1. A támogatásra való jogosultság akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér ötszörösét.


 1. A támogatás iránti kérelmet Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága bírálja el.


 1. Amennyiben a Bizottság megállapítja a támogatásra való jogosultságot, e tárgyban hozott határozatának jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül gondoskodik a támogatás kifizetéséről.3.§  A R. az alábbi 27/C.§-al egészül ki:


„27/C.§


 1. A Képviselő-testület pénzbeli támogatás nyújtását biztosítja a Soponya Nagyközség közigazgatási területén állandó bejegyzett lakóhellyel rendelkező bölcsődés korú, óvodai nevelésben részesülő és általános iskolai valamint nappali rendszerű középfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató tanköteles gyermek részére.


 1. A támogatás mértéke egyszeri, vissza nem térítendő természetbeni támogatás, mértéke gyermekenként 5.000,- Ft.


 1. A támogatás iránti kérelmet a jelen szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani a jogosult törvényes képviselője által. A kérelemhez csatolni kell az alábbi mellékleteket: a jogosult lakcímkártyáját valamint középfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója esetén a tanulói jogviszony fennállását igazoló valamint a család jövedelmére vonatkozó dokumentumokat. Az általános iskolai tanulói jogviszony fennállását a kérelem elbírálására hatáskörrel rendelkező Szociális, Egészségügyi, Oktatási Kulturális és Sport Bizottság hivatalból, az oktatási intézmény vezetőjének megkeresése útján ellenőrzi.


 1. A támogatásra való jogosultság akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér ötszörösét és a jogosító gyermek legfeljebb a kérelem benyújtása évének utolsó napjáig betölti a 16. életévét.


 1. A jogosultság megállapítására irányuló kérelem tárgyév július 15. napjáig nyújtható be Soponya Nagyközség Önkormányzatához. A Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a beérkezett kérelmek alapján legkésőbb tárgyév augusztus 5. napjáig dönt a beérkezett kérelmekről. Amennyiben a Bizottság megállapítja a támogatásra való jogosultságot, e tárgyban hozott határozatának jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül gondoskodik a támogatás kifizetéséről.


4.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 8. napon hatályát veszti.Béndek József                                                                dr. Horváth Csaba

  polgármester                                                                             aljegyző
A rendeletet a mai napon kihirdettem:


Soponya, 2016. október 15.                                              dr. Horváth Csaba

                                                                                                    aljegyző