Soponya 6/2015 (V.8..)

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család- és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2014.(VII.31.)önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 09 - 2015. 05. 10

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2015. (V.8.) önkormányzati rendelete

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a  pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család- és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

10/2014. (VII.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról


Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotó hatáskörében valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25.§ (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:1.§


Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család- és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2014. (VII.31.) önkormányzati rendeletének 14/B. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„14/B.§ (2) Az ápolási támogatás mértéke az ápolási díj központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszegének a 80%-a.”


2.§


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.Béndek József                                                                      dr. Horváth Csaba

polgármester                                                                                  aljegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Soponya, 2015.05.08.                                                           dr. Horváth Csaba

                                                                                                        aljegyző