Soponya 12/2019 (IX.10..)

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról és az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásokról szóló 4/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 11 - 2019. 09. 21

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő–testületének

12/2019. (IX. 10.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról és az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásokról szóló 4/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról


Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében, továbbá az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 2.§ d) pont db) alpontjában foglalt véleményeztetési kötelezettség figyelembevételével a következőket rendeli el:


1. § Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról és az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásokról szóló 4/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„6. § Az iskola-egészségügyi ellátást Soponya Nagyközség Önkormányzata a háziorvos szolgáltatása keretében, feladat-ellátási szerződés alapján biztosítja a 8123 Soponya, Petőfi u. 158. szám alatti Védőnői Tanácsadó helyiségben.”


2. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő 10. napon hatályát veszti.
  Béndek József                                                       Virágné Ferenczi Edit

    polgármester                                                                     jegyző


A rendeletet 2019. szeptember 10. napján kihirdettem.


Soponya, 2019. szeptember 10.


Virágné Ferenczi Edit

jegyző