Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Hatályos: 2014. 02. 07

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

/a módosításokkal egységes szerkezetben/


Soponya Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed Soponya Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvt.) 1. § (2) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott vagyonelemekre.


(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a közterületek használatára vonatkozó, Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatának szabályozásáról szóló 7/2010. (IV. 1.) önkormányzati rendeletében szabályozott eljárásokra.

2. A törzsvagyonra vonatkozó rendelkezések


2. § (1) Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona körébe tartozó vagyonelemeket a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(2) Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona körébe tartozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonnak minősülő vagyonelemeket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.


(3) A korlátozottan forgalomképes vagyonelemeket a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.


(4) A korlátozottan forgalomképes vagyonelemek

a) hasznosítása rendeltetésük sérelmét nem eredményezheti,

b) elidegenítésére – e rendelet keretei között – akkor van lehetőség, ha a vagyonelem a közfeladat ellátásához feleslegessé válik, vagy annak a közfeladatnak, melyre tekintettel jogszabály vagy a tulajdonosi joggyakorló a korlátozott forgalomképességét megállapította, megszűnik az ellátási kötelezettsége.


(5) A (4) bekezdés b) pontjában foglaltakra vonatkozó döntés meghozatala a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.


3. Üzleti vagyon


3. § Az Nvt. 3. § 18. pontja szerinti üzleti vagyon körébe tartozó vagyonelemeket a rendelet 4. melléklete tartalmazza.


4. A vagyon nyilvántartása, vagyonleltár


4. § (1) Az Önkormányzat vagyonát a Polgármesteri Hivatal tartja nyilván a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásainak megfelelően (a továbbiakban: vagyonnyilvántartás).


(2) Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartására az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) kormányrendelet előírásai az irányadók.


(3) Az Önkormányzat tulajdonába kerülő ingatlanok tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről a jegyző gondoskodik.


5. § (1) Az eszközökről és azok állományában bekövetkezett  változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetését a Polgármesteri Hivatal látja el.


(2) A vagyonleltár az önkormányzati vagyont a 2. § (1)-(3) bekezdése és 3. §-a szerinti bontásban tartalmazza.


(3) A vagyonleltár az egyes vagyoncsoportokon belül

a) az ingatlanokat és a vagyoni értékű jogokat tételesen,

b) az ingó vagyontárgyakat vagyonkezelőnként összesített mérleg szerint értékben,

c) a portfolió vagyont tételesen veszi számba.


(4) A vagyonleltár tartalmazza a vagyontárgy elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését, az Önkormányzatot terhelő kötelezettségeket és az Önkormányzatot megillető követeléseket is.


(5) A vagyonleltárt évenként kell elkészíteni és azt a költségvetési beszámolóhoz mellékelni.


(6) A nyilvántartási adatok köre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a minősített adatok kivételével nyilvánosak.


5. Vagyongazdálkodás alapelvei


6. § (1) A vagyongazdálkodás tekintetében az Nvt. 7-9 §-ai az irányadók.


(2) Az Nvt. 9. §-ában meghatározott

a) hosszú távú vagyongazdálkodási tervet a Ciklusprogram keretében minden önkormányzati ciklus elején,

b) a középtávú vagyongazdálkodási tervet a Költségvetési Koncepció keretében, évente kell elkészíteni és a képviselő-testület elé terjeszteni.


(3) A közép- és hosszú távú tervnek tartalmaznia kell az Önkormányzat teljes vagyonának kezelésére, hasznosítására, fejlesztésére és gyarapítására vonatkozó célkitűzéseket, a kiemelt feladatok meghatározását és azok végrehajtásának eszközét és módját.


6. Rendelkezési jogok gyakorlása


7. § (1) Az Önkormányzatot megillető jogok és terhelő kötelezettségek tekintetében a Nvt.. előírásai az irányadók.


(2) A tulajdonosi jogokat a képviselő-testület gyakorolja.


(3) A tulajdonnal kapcsolatos vagyonkezelői jogok gyakorlását a képviselő-testület az Önkormányzat vagyonának kezelőire (a továbbiakban: vagyonkezelő) e rendelet szerint ruházhatja át.


(4) A vagyonkezelői jog létesítésére az Nvt.. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) előírásai az irányadók.


(5) A vagyonkezelő a vagyonkezelési szerződésben rögzített eseti vagy általános meghatalmazás alapján, meghatározott mértékben gyakorolja a tulajdonost megillető jogokat és teljesíti a tulajdonost terhelő kötelezettségeket.


(6) A vagyonkezelői jog megszerzése, gyakorlása és a vagyonkezelés ellenőrzése során e rendelet szerint kell eljárni.


7. Az Önkormányzat vagyonának kezelői és jogállásuk


8. § (1) Az Önkormányzat vagyonának kezelői:

a) a Polgármesteri Hivatal,

b) az Önkormányzat intézményei,

c) az Önkormányzat gazdasági társasága(i),

d) önkormányzati társulás,


(2) Az önkormányzati vagyon hasznosítására vonatkozó vagyonkezelési szerződés megkötésére az Nvt. 11. § (10)-(16) bekezdésében foglaltak az irányadók.


(3) A vagyonkezelő jogaira és kötelezettségeire az Nvt. és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései az irányadók.


(4)Az Önkormányzat vagyonkezelője köteles a rábízott vagyont a rendes gazdálkodás szabályai szerint használni és gyarapítani, a kezelésében lévő vagyontárgyak fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával, kapcsolatos feladatokat ellátni.


(5) Az önkormányzati vagyonkezelő szervek közül az (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott vagyonkezelő szervek joga ingyenes, kötelesek teljesíteni a vagyontárgy tulajdonosát terhelő közfeladatot, közszolgáltatást és az ezzel járó kötelezettségeket.


(6) A vagyonkezeléssel megbízott szervek vezetői a vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról az éves zárszámadás keretében kötelesek számot adni.


9. § (1) A vagyonkezelő az önkormányzat által elrendelt tulajdonosi ellenőrzést tűrni köteles.


(2) Az ellenőrzést végző személy jogosult:

a) a vagyonkezelés alatt álló vagyonba tartozó ingatlanba, annak helyiségeibe belépni,

b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozón tárolt adatokba az adatvédelmi és titokvédelmi jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával betekinteni, azokról másolatot, kivonatot, tanúsítványt készíteni,

c) a vagyonkezelő vezetőjétől és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérni.


(3) Az ellenőrzést végző személy köteles:

a) a tulajdonos ellenőrzési tevékenységének megkezdéséről az ellenőrzött szervezet vezetőjét, az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 5 munkanappal tájékoztatni, kivéve, ha ez az ellenőrzés eredményességét veszélyeztetné,

b) megállapításait tényszerűen, a valóságnak megfelelően írásba foglalni és bizonyítékkal alátámasztani,

c) amennyiben a tulajdonosi ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, haladéktalanul jelentést tenni az ellenőrzést elrendelőnek,

d) vizsgálati jelentést készíteni, a vizsgálati jelentést az ellenőrzött vagyonkezelő vezetőjének megküldeni.


(4) Az ellenőrzött vagyonkezelő jogosult:

a) az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni,

b) az ellenőrzés megállapításait megismerni, a vizsgálati jelentésre észrevételt tenni. 6


(5) Az ellenőrzött vagyonkezelő köteles:

a) az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban együttműködni,

b) az ellenőrzést végző részére szóban, vagy írásban a kért tájékoztatást, felvilágosítást, nyilatkozatot megadni, a dokumentációba a betekintést biztosítani,

c) az ellenőrzést végző kérésére a rendelkezésre bocsátott dokumentáció teljességéről nyilatkozni,

d) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni,

e) az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseiről az önkormányzatot tájékoztatni.


(6) A vagyonkezelőnek a kezelt vagyonra vonatkozóan adatszolgáltatási kötelezettségére az Áht. és a vagyonkezelési szerződés előírásai az irányadóak.


8. Az önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységeinek ellátása


10. § Az Önkormányzat a kizárólagos gazdasági tevékenységei gyakorlására vonatkozóan az Nvt. 12. § (2)-(3), (7)-(9), (11)-(14) bekezdésében foglaltak az irányadók.


11. § (1) Az Önkormányzat a - forgalomképtelen törzsvagyon tárgyain kívüli - vagyontárggyal

a) természetes személyeket és

b) átlátható szervezeteket támogathat.


(2) A támogatás formái:

a) ingyenes vagy kedvezményes használatba-adás,

b) pénzeszköz átadása.


(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott ingyenes vagy kedvezményes használatba-adás során a 8. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.


(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti pénzeszköz átadására vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglaltak az irányadók.


(5) A támogatás odaítéléséről a képviselő-testület határozattal dönt, mely tartalmazza a (2) bekezdés szerinti támogatási formákhoz kapcsolódóan megkötendő szerződések aláírására a polgármesternek szóló felhatalmazást.


9. Az önkormányzati vagyon hasznosítása


12. § (1) Hasznosítás alatt e rendelet alkalmazásában az Nvt. 3. § 4. pontjában meghatározottakat kell érteni.


(2) Az önkormányzati vagyon (1) bekezdés szerinti hasznosítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátását.


13. § Az önkormányzat nevében az arra jogosult részben, vagy egészében lemondhat a követeléséről az alábbi esetekben:

a) bírói egyezség keretében,

b) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján az várhatóan nem térül meg,

c) ha a követelés bizonyítottan csak veszteséggel vagy aránytalanul nagy költségráfordítással érvényesíthető,

d) a kötelezett bizonyítottan nem lelhető fel,

e) a Képviselő-testület külön döntése alapján az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságá(ai)val szemben fennálló követeléséről, amennyiben a követelés rendezése a gazdasági társaság működőképességét veszélyezteti.14. § (1) Amennyiben a követelés behajthatatlan és összege 500.000.-Ft-ig terjed, a követelésről lemondani a polgármester engedélyével lehet, melyről a Képviselő-testületet a következő rendes ülésen tájékoztatni kell.


(2) Amennyiben a követelés behajthatatlan és összege a 500.000.-Ft-ot meghaladja, úgy a követelésről való lemondásról a Képviselő-testület dönt.


10. Az önkormányzati vagyon értékének és a tulajdonosi jogok gyakorlójának meghatározása


15. § (1) Az önkormányzat a számviteli nyilvántartásban

a) ingatlan vagyonát a vagyonkataszterben nyilvántartott értékkel megegyezően,

b) az ingó vagyonát beszerzési értéken,

c) vagyonkezelésbe adott portfolió vagyonát - amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik - vagyonkataszterben nyilvántartott értékkel megegyezően tartja nyilván.


(2) Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárgy értékesítésére, apportálására és megterhelésére irányuló döntést megelőzően – kivéve az ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítása esetét – az adott vagyontárgy forgalmi (piaci) értékét az alábbiak szerint kell meghatározni:

a) ingatlan vagyon esetén forgalmi értékbecslés alapján,

b) ingó vagyon esetén értékbecslés alapján,

c) társasági részesedés esetén 1 évnél nem régebbi üzleti értékelés alapján.


(3) A vagyontárgy feletti tulajdonosi jog gyakorlóját - ide értve az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó jogosultságot is - az adott vagyontárgy értékétől függően, vagy - ha a hasznosítás csak a vagyontárgy egy részére vonatkozik - a vagyonrész értéke alapján kell megállapítani. A vagyontárgy részletekben történő elidegenítési szándéka esetén azonban az értékesítést végző szerv köteles a teljes önkormányzati részesedés vonatkozásában tulajdonosi jogot gyakorló hozzájáruló nyilatkozatát előzetesen külön megkérni.


(4) Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy (vagyontömeg), a rendelet értékhatárra - és ez alapján a tulajdonosi jog gyakorlójának meghatározására - vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó.


(5) Üzleti vagyon esetén a vagyontárgyak együttes értékesítésének, hasznosításának az tekintendő, ha a vagyontömeg elidegenítése, vagy hasznosítása csak egyetlen természetes, vagy jogi személy, vagy ezek konzorciuma részére történik.


11. Eljárás a tulajdonos képviseletében


16. § (1) A tulajdonos képviseletében eljáró személy (továbbiakban: a tulajdonosi jog gyakorlója):

a) a Képviselő-testület képviseletében a polgármester jár el,

b) az e rendeletben meghatározott feladat- és hatáskörben - átruházott hatáskörben - a polgármester jár el,

c) az e rendelet szerinti vagyonkezelési szerződéssel megbízott vagyonkezelő szerv vagy vezetője,

d) e rendeletben szabályozott feladat- és hatáskörben az intézmény vezetője.


(2) A tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet vagy személy (a továbbiakban: a tulajdonosi jog gyakorlója) a tulajdonosi jogok gyakorlása körében - a vagyonkezelési szerződés rendelkezései szerint - önállóan gyakorolja a vagyontárgyat érintő, a tulajdonost illető jogosítványokat, továbbá hatósági, közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél (peres fél) jogát is.


(3) A tulajdonosi jogokat gyakorló gyakorolja az osztatlan közös tulajdon esetében a tulajdonostársat, társasház esetében a külön tulajdoni illetőség tulajdonosát illető jogokat, teljesíti a tulajdonos kötelezettségeit.


(4) A tulajdonosi jogokat gyakorló a vagyontárgy használatával (bérletével) összefüggésben gyakorolja a használatba adó vagy a használatba vevő jogait és kötelezettségeit.


(5) Az önkormányzati tulajdonban (rész-tulajdonban) lévő gazdasági társaság, közhasznú társaság legfőbb szerve ülésén általános meghatalmazással képviselteti magát a tulajdonosi jog gyakorlója, vagy szerződéses vagyonkezelés esetén - meghatalmazás alapján - a vagyonkezelő.


12. Felajánlott vagyon elfogadása


17. § (1) Bármely vagyontárgy tulajdonjogának az Önkormányzat részére történő ingyenes vagy kedvezményes felajánlásának elfogadásáról a Képviselő-testület dönt.


(2) Ha a vagyontárgy ingyenes vagy kedvezményes felajánlása a 8. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott vagyonkezelő részére történik, a Képviselő-testület döntését megelőzően vagyonkezelő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy képes-e a felajánlott vagyonhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére, be kell szerezni.


(3) Nem fogadható el olyan ingyenes vagy kedvezményes felajánlás, amelynek terhei elérhetik vagy meghaladják az ajándék vagy hagyaték értékét, vagy amelynek elfogadása más jogszabályba ütközik.


(4) Az Önkormányzat köteles az ingyenesen vagy kedvezményesen felajánlott és elfogadott vagyontárgyat a felajánló által megjelölt vagyonkezelő szerv részére a felajánló által meghatározott célra, a 8. § (1) bekezdésében és a 11. §-ban meghatározottak szerint átadni.


13. Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos perbeli vagy peren kívüli egyezség


18. § (1) Az Önkormányzat jogait vagy kötelezettségeit érintő perbeli vagy peren kívüli egyezség megkötéséről egymillió forintot meghaladó pertárgyérték esetén a képviselő-testület dönt.(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeget meg nem haladó pertárgyértékig az egyezség megkötéséről

a) a 8. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában meghatározott vagyonkezelő dönt,

b) a 8. § (1) bekezdés c) és e) pontjában meghatározott vagyonkezelő esetében a Képviselő-testület dönt.


14. Az önkormányzati vagyon hasznosításának nyilvánossága


19. § (1) Az Nvt. 11. § (3) bekezdésében és 14. §-ában foglaltak kivételével a 10.000.000,-Ft értékhatárt meghaladó, vagy a képviselő-testület egyedi döntése alapján az azt el nem érő vagyontárgy hasznosítására vonatkozóan az Nvt. 11. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók. 9


(2) A vagyontárgy elidegenítését, használatba vagy bérbeadását, illetve más módon történő hasznosítását:

a) a képviselő-testület és bizottságai,

b) a polgármester,

c) a jegyző,

d) a vagyonkezelő kezdeményezheti.


(3) A versenyeztetési eljárás szabályait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.


15. A szerződések nyilvántartása és közzététele


20. § (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó vagyon értékesítésére és hasznosítására kötött szerződésekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.


(2) A szerződésekről készített nyilvántartás nyilvános, annak közzétételére, adattartalmára, az abból szolgáltatható adatok körére, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók.


16. Rendelkezés az egyes önkormányzati tulajdonú vagyontárgyakkal


21. § (1) A Képviselő-testület, amennyiben az Önkormányzat vagyona rendeltetésénél fogva forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes vagyon körébe tartozó vagyontárggyal gyarapszik, a vagyonszerzéssel egyidejűleg, de legkésőbb a vagyonszerzést követő képviselő-testületi ülésen dönteni kell a vagyontárgy minősítésére vonatkozóan.


(2) A törzsvagyonná nyilvánítás feltételeire az Nvt.-ben és e rendeletben foglaltak az irányadók azzal, hogy az átminősítést követő hasznosítás szerződésből eredő kötelezettségszegést nem eredményezhet.


(3) Az Önkormányzat képviselő-testülete a törzsvagyon vagyontárgyait – az Nvt.-ben szabályozott törzsvagyontárgyak kivételével – akkor minősítheti az üzleti vagyonba tartozó vagyontárgynak, ha az átminősítés nem veszélyezteti a kötelező önkormányzati feladatellátást és a közhatalom gyakorlását, és az átminősítést követő hasznosítás nem eredményez szerződésből eredő kötelezettségszegést.


17. A forgalomképtelen törzsvagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlása


22. § (1) A rendelet 2. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott vagyontárgyak elidegenítésére és terhelésére az Nvt. 6. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.


(2) A 2. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott forgalomképtelen vagyontárgyak tekintetében vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom alapításáról a képviselő-testület dönt.


(3) A forgalomképtelen vagyontárgyak fenntartását és működtetését az önkormányzat 8. § (1) bekezdésében foglalt vagyonkezelőkre bízhatja. A fenntartás és működtetés feltételeit a képviselő-testület által jóváhagyott megállapodásban kell rögzíteni.


(4) Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken illetve azok alatt vagy felett lévő közművek és közcélú távközlési eszközök, egyéb vezetékes létesítmények létesítésével, bővítésével és áthelyezésével kapcsolatos megállapodás megkötése és az ellenérték megállapítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A képviselő-testület az Önkormányzat és a szolgáltatók között létrejövő keretszerződésben meghatározhatja azokat a feltételeket, amelyek alapján az egyes ingatlanokra vonatkozóan vezeték, szolgalmi és egyéb használati jogot alapító szerződés köthető. A keretszerződés alapján, az abban meghatározott feltételek szerinti a szerződéseket a polgármester köti meg. 10


(5) A forgalomképtelen törzsvagyont érintő koncessziós pályázat kiírásáról és elbírásáról a képviselő-testület dönt.


18. A korlátozottan forgalomképes vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása


23. § (1) A rendelet 2. § (3) bekezdésében meghatározott vagyontárgyak tulajdonjogának megszerzése, elidegenítése, bérbeadása, használati jogának átengedése, megterhelése gazdasági társaságba és alapítványba való vitele a (2) és (3) bekezdés kivételével a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.


(2) A 8. § (1) a) és b) pontjaiban meghatározott vagyonkezelők használatában lévő korlátozottan forgalomképes ingatlan vagy ingatlanrész egy évet meg nem haladó időtartamú és további előjogokat nem biztosító bérbeadásáról és használatának átengedéséről a vagyonkezelő dönt. A megállapodás egy példányát a polgármesternek meg kell küldeni.(3) A 8. § (1) a) és b) pontjaiban meghatározott vagyonkezelők használatában lévő korlátozottan forgalomképes ingatlan vagy ingatlanrész egy évet meghaladó, de öt évet nem meghaladó időtartamú és további előjogokat nem biztosító bérbeadásáról és használatának átengedéséről a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával a vagyonkezelő dönt. A megállapodás a polgármester ellenjegyzésével érvényes.


(4) A műemlékileg védett, a természeti területek, természeti emlékek, parkerdők és erdők elidegenítéséhez, megterheléséhez, gazdasági társaságba való beviteléhez az illetékes miniszter hozzájárulása szükséges.


19. Az üzleti vagyonba tartozó ingatlan, ingó és vagyoni értékű jog feletti rendelkezési jogok gyakorlása


24. § (1) A rendelet 3. §-ában meghatározott, a rendelet 4. számú mellékletében szereplő vagyonnal az Nvt. 7-9. §-ában foglaltak figyelembevételével vállalkozás végezhető.


(2) Az önkormányzat tulajdonába kerülő, az üzleti vagyonba tartozó ingatlan, ingó és vagyoni értékű jog megszerzéséről, és az önkormányzat tulajdonában lévő üzleti vagyonba tartozó ingatlan, ingó és vagyoni értékű jog elidegenítéséről, megterheléséről, gazdasági társaságba történő beviteléről a képviselő-testület, míg bérbe adásáról, használatba adásáról, vagy egyéb módon történő hasznosításáról a vagyonkezelő dönt.


(3) Az Önkormányzat a pénzeszközeiből értékpapírt, portfoliót vásárolhat. Az értékpapír, portfolió vásárláskor értéktől függetlenül a képviselő-testület dönt arról, hogy milyen megnevezésű, címletezésű és lejáratú értékpapír kerüljön megvásárlásra.


(4) Az értékpapír, portfolió értékesítéséről, az értékesítés módjáról, feltételeiről a képviselő-testület dönt.


20. Tulajdonosi jogok gyakorlása gazdasági társaságokban és vállalatokban


25. § (1) Gazdasági társaság és vállalat alapítására – az önkormányzati tulajdonrész mértékétől függetlenül – kizárólagosan a képviselő-testület jogosult.


(2) Többszemélyes gazdasági társaságban a társaság legfőbb szervének ülésén a tagsági, jogokat a polgármester gyakorolja. Ezen jogát az általa megbízott személy útján is gyakorolhatja.


(3) Önkormányzati társulás esetében a társulási szerződés szerint létrehozandó társulási tanácsba, illetve ellenőrző szervezetbe az Önkormányzatot képviselő személyek megválasztásáról (delegálásáról) a képviselő-testület dönt.


21. Az Önkormányzat vagyonához kapcsolódó egyéb rendelkezések


26. § Az Önkormányzatot megillető követelésről egészben vagy részben lemondani

a) 1.000.000,-Ft értékhatárig a polgármester,

b) 1.000.000,-Ft értékhatár felett a képviselő-testület

jogosult azokban az esetekben, amikor az adós igazolja, hogy a tartozás megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményire tekintettel családja vagy saját megélhetését veszélyezteti, továbbá ha a követelés a nyilvántartásban hibás számítás, tévedés következtében szerepel, vagy ha a követelés az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet 5. § 3. pontjában meghatározott behajthatatlan követelésnek minősül.


22. Záró rendelkezések


27.§ (1) A rendelet 2012. október 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Soponya Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 10/1995./VII.21./ számú képviselő-testületi rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás egyes szabályairól.
        Béndek József s.k.     Molnárné Tarman Renáta s.k.

             polgármester                            jegyzőA rendeletet kihirdettem:


Molnárné Tarman Renáta jegyző s.k.

Soponya, 2012. szeptember 28.


A kiadmány hiteléül:


Molnárné Tarman Renáta jegyző

Soponya, 2013. február 25.Egységes Szerkezetbe foglalva: 2014. január 03.


Dr. Horváth Csaba

      aljegyző1. melléklet a 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez


Forgalomképtelen törzsvagyonA

B

C

D

E

F

Helyrajzi szám

Megnevezés

Utca

Tel.ter (m2)

Ön%

Önk.tul (m2)

1.

6

Árok

Petőfi utca

474

100

474

2.

2

Saját használatú út


12998

100

12998

3.

4

Saját használatú út


2267

100

2267

4.

6

Saját használatú út


7120

100

7120

5.

9

Közút


16993

100

16993

6.

11

Közút

Petőfi köz

5193

100

5193

7.

28/1

Közterület

Petőfi tér

2079

100

2079

8.

42

Árok

Petőfi utca

505

100

505

9.

58

Közút

Bem köz

1690

100

1690

10.

99

Közút

Damjanich utca

269

100

269

11.

010/2

Saját út


8289

100

8289

12.

010/4

Saját út


3699

100

3699

13.

011

Saját út


19336

100

19336

14.

013/1

Temető


1654

100

1654

15.

016/1

Saját út


9271

100

9271

16.

016/2

Erdő


12164

100

12164

17.

020

Saját út


9540

100

9540

18.

021

Árok


7140

100

7140

19.

022/39

Saját út


1050

100

1050

20.

022/43

Árok


658

100

658

21.

024/1

Saját út


20925

100

20925

22.

024/2

Saját út


69721

100

69721

23.

026

Árok


10560

100

10560

24.

027

Saját út


1359

100

1359

25.

029

Saját út


12446

100

12446

26.

033

Saját út


13037

100

13037

27.

035

Árok


10679

100

10679

28.

037

Saját út


20149

100

20149

29.

039

Saját út


6767

100

6767

30.

043/1

Közút


6133

100

6133

31.

044/3

Közút


5178

100

5178

32.

045

Közút


2438

100

2438

33.

049

Közút


7622

100

7622

34.

052

Közút

Bem köz

66085

100

66085

35.

064

Árok


6984

100

6984

36.

069

Árok

Közterület

1608

100

1608

37.

077/1

Árok


4279

100

4279

38.

077/2

Árok


896

100

896

39.

085/3

Árok


1016

100

1016

40.

086

Közút


2393

100

2393

41.

088

Közút


17360

100

17360

42.

089/1

Közút


5218

100

5218

43.

089/9

Árok


16036

100

16036

44.

093/1

Közút


4128

100

4128

45.

094

Közút


16553

100

16553

46.

103

Árok

Dózsa utca

586

100

586

47.

125

Közút

Szabadság utca

1564

100

1564

48.

130

Közút


322

100

322

49.

135

Közút


757

100

757

50.

141

Közút

Szabadság utca

6053

100

6053

51.

158

Árok


6053

100

6053

52.

174

Közút

Rákóczi utca

3186

100

3186

53.

193

Közút

Széchenyi utca

3100

100

3100

54.

194

Közút

Vörösmarty utca

3157

100

3157

55.

216

Közút


2191

100

2191

56.

219

Árok

Dózsa utca

178

100

178

57.

233

Közút

Rákóczi utca

1445

100

1445

58.

246

Közút


2409

100

2409

59.

250

Közút

Zalka utca

2147

100

2147

60.

259/1

Közterület

Május 1. tér

2272

100

2272

61.

261

Árok


1744

100

1744

62.

261/1

Közút


441

100

441

63.

263

Közút

Zalka utca

3605

100

3605

64.

274

Árok

Dózsa utca

376

100

376

65.

280

Közút


1865

100

1865

66.

298

Közút

Munkácsy utca

4641

100

4641

67.

300/1

Közút

Petőfi utca

47194

100

47194

68.

309

Közút


1779

100

1779

69.

323

Közút

Arany utca

7202

100

7202

70.

337

Közút

Árpád köz

4697

100

4697

71.

356

Emlékmű

Kölcsey utca

1913

100

1913

72.

357

Közút

Kölcsey utca

5826

100

5826

73.

366

Közút

Árpád köz

15594

100

15594

74.

372

Közút


3112

100

3112

75.

389

Tér


288

100

288

76.

390

Közút

Dózsa utca

8145

100

8145

77.

411

Közút

Bercsényi utca

5557

100

5557

78.

415

Gázcseretelep


950

100

950

79.

434

Közút

Sallai utca

5590

100

5590

80.

441/2

Közút


421

100

421

81.

446

Árok


604

100

604

82.

447

Közút


1184

100

1184

83.

451

Közút

Rózsa utca

3055

100

3055

84.

476

Közút


793

100

793

85.

478

Közút

Kossuth utca

7186

100

7186

86.

497

Árok

Petőfi utca

353

100

353

87.

523

Közút

Szabadság utca

4135

100

4135

88.

524

Közút

Ady utca

1904

100

1904

89.

538

Közút

Szabadság utca

3280

100

3280

90.

563

Közút

József utca

7085

100

7085

91.

602

Közút

Damjanich utca

6920

100

6920

92.

648

Közút

Gábor Áron köz

1525

100

1525

93.

674

Közút

Damjanich utca

7305

100

7305

94.

737

Árok

Petőfi utca

1270

100

1270

95.

765

Saját használatú út

Petőfi utca

241

100

241

96.

766/1

Petőfi S. u.

Petőfi utca

44024

100

44024

97.

0101

Közút


5452

100

5452

98.

0104

Saját út


4651

100

4651

99.

0105

Árok


19907

100

19907

100.

0106

Saját út


805

100

805

101.

0107/13

Közút


6279

100

6279

102.

0112

Közút


10529

100

10529

103.

0114

Saját út


9299

100

9299

104.

0118

Saját út


14975

100

14975

105.

0122

Saját út


21503

100

21503

106.

0128

Saját út


4510

100

4510

107.

0130

Saját út


2737

100

2737

108.

0131/2

Saját út


7268

100

7268

109.

0132

Saját út


4043

100

4043

110.

0133/3

Saját út


1035

100

1035

111.

0133/4

Árok


419

100

419

112.

0133/21

Árok


1786

100

1786

113.

0133/25

Árok


8205

100

8205

114.

0134

Saját használatú út


49340

100

49340

115.

0135/4

Árok


5986

100

5986

116.

0135/11

Árok


924

100

924

117.

0138

Saját használatú út


5761

100

5761

118.

0139

Saját használatú út


6320

100

6320

119.

0144

Árok


6612

100

6612

120.

0148

Saját használatú út


12067

100

12067

121.

0149/2

Saját használatú út


20185

100

20185

122.

0151

Saját használatú út


24410

100

24410

123.

0152

Saját használatú út


24838

100

24838

124.

0153/91

Árok


884

100

884

125.

0165

Saját használatú út


27242

100

27242

126.

0170

Saját út


49654

100

49654

127.

0178

Saját út


4421

100

4421

128.

0183/2

Saját út


14143

100

14143

129.

0186

Árok


7448

100

7448

130.

0189/2

Saját út


8520

100

8520

131.

0196/7

Saját út


614

100

614

132.

0196/8

Árok


9401

100

9401

133.

0197

Árok


2949

100

2949

134.1

              


135.2136.

0234

Árok

Külterület

36610

100

36610

137.

0246/4

Árok

Külterület

3431

100

3431

138.

0248

Saját út


13462

100

13462

139.

0262

Árok


2259

100

2259

140.

0281

Árok


2940

100

2940

141.

0283/1

Rét


4856

100

4856

142.

0283/10

Árok

Külterület

360

100

360

143.

0299

Árok

Külterület

3298

100

3298

144.

0311

Árok


16926

100

16926

145.

0312/4

Saját út


2343

100

2343

146.

0312/5

Saját út


10115

100

10115

147.

0314

Saját út


2484

100

2484

148.

0316

Árok

Külterület

2976

100

2976

149.

1017

Közút

Szabadság utca

166

100

166

150.

1025

Közút

Szabadság utca

184

100

184

151.

1551

Közút

Rákóczi utca

522

100

522

152.

1704/3

Szántó


804

100

804

153.

1807

Közút

Vörösmarty utca

173

100

173

154.

1905

Saját közút


68

50

34

155.

2101

Árok

Zártkert

21285

100

21285

156.

2102

Árok


3316

100

3316

157.

2103

Közút


6406

100

6406

158.

2104

Gazd.ép. Udvar


21

100

21

159.

2105

Közút


2104

100

2104

160.

2106

Közút


288

100

288

161.

2107

Közút


1151

100

1151

162.

2108

Közút


597

100

597

163.

2109

Közút


378

100

378

164.

2110

Közút


586

100

586

165.

2111

Közút


86

100

86

166.

2112

Közút


334

100

334

167.

2113

Közút


424

100

424

168.

2114

Közút


2245

100

2245

169.

2115

Közút


1187

100

1187

170.

2116

Közút


198

100

198

171.

2117

Közút


284

100

284

172.

2118

Közút


2158

100

2158

173.

2119

Közút


94

100

94

174.

2120

Közút


468

100

468

175.

2121

Közút


299

100

299

176.

2122

Közút


151

100

151

177.

2123

Közút


1136

100

1136

178.

2124

Közút


676

100

676

179.

2125

Közút


2237

100

2237

180.

2126

Közút


392

100

392

181.

2127

Közút


511

100

511

182.

2128

Közút


284

100

284

183.

2129

Közút


345

100

345

184.

2130

Közút


2938

100

2938

185.

2131

Közút


522

100

522

186.

2132

Közút


2251

100

2251

187.

2133

Közút


493

100

493

188.3
              0238/2Saját út
          15804     100           15804
189.4
                0241Saját út
          19084     100           19084

1 Megsemmisítette a Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5.047/2013/3. számú határozata. Hatálytalan: 2013. december 31. napjától.

2 Megsemmisítette a Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5.047/2013/3. számú határozata. Hatálytalan: 2013. december 31. napjától.

3 Megállapította Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2014. február 07. napjától.

4 Megállapította Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2014. február 07. napjától.2. melléklet a 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez


Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonA

B

C

D

E

F

Helyrajzi szám

Megnevezés

Utca

Tel.ter (m2)

Ön%

Önk.tul (m2)

1.

32

Községháza

Petőfi utca 32.

4278

100

4278

2.

370

Közterület


915

100

915

3.

496

Emlékmű

Petőfi utca

415

100

415

4.

373

Mocsár


54215

100

54215


3. melléklet a 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez


Korlátozottan forgalomképes vagyonA

B

C

D

E

F

Helyrajzi szám

Megnevezés

Utca

Tel.ter (m2)

Ön%

Önk.tul (m2)

1.

050/2

Erdő


6782

100

6782

2.

201

Kultúrház

Petőfi utca

6450

100

6450

3.

226/7

Vásártér


39608

100

39608

4.

399/1

Általános Iskola és udvar

Dózsa utca 5.

2427

100

2427

5.

399/2

Szabadidőközpont

Dózsa utca 5.

12403

100

12403

6.

400

Sporttelep

Petőfi utca

19049

100

19049

7.

461

Orvosi rendelő, lakás

Petőfi utca 189.

2747

100

2747

8.

658

Óvoda

Petőfi utca 131.

4342

100

4342

9.5

                 0204

Vízelvezető csatorna
          16674      100            16674
10.6
                 0207Csatorna
            9919      100              9919

5 Megállapította Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő - testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2014. február 07. napjától.

6 Megállapította Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. Hatályos: 2014. február 07. napjától.


4. melléklet a 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez


Üzleti vagyonA

B

C

D

E

F

Helyrajzi szám

Megnevezés

Utca

Tel.ter (m2)

Ön%

Önk.tul (m2)

1.

07/1

Szántó, legelő


91438

1

1097

2.

29

Beépítetlen terület

Petőfi köz

2897

100

2897

3.

022/18

Szántó, rét


2795

100

2795

4.

022/35

Rét, szántó


4553

100

4553

5.

106

Beépítetlen terület


2356

100

2356

6.

109

Szükséglakások


1517

100

1517

7.

128

Beépítetlen terület

Szabadság utca

2548

100

2548

8.

133

Beépítetlen terület


574

100

574

9.

134

Lakóház


213

100

213

10.

137

Beépítetlen terület

Rákóczi utca

410

100

410

11.

244

Beépítetlen terület


392

100

392

12.

262/4

Beépítetlen terület


1256

100

1256

13.

321

Lakóház

Arany utca 24.

1924

100

1924

14.

562/10

Beépítetlen terület

József utca

1048

100

1048

15.

601/1

Beépítetlen terület

Damjanich utca

1642

100

1642

16.

601/2

Beépítetlen terület

Damjanich utca

1660

100

1660

17.

601/3

Beépítetlen terület

Damjanich utca

1679

100

1679

18.

601/4

Beépítetlen terület

Damjanich utca

1698

100

1698

19.

601/5

Beépítetlen terület

Damjanich utca

1717

100

1717

20.

601/9

Beépítetlen terület

Damjanich utca

1792

100

1792

21.

601/10

Beépítetlen terület

Damjanich utca

1811

100

1811

22.

657

Beépítetlen terület


1029

100

1029

23.

659

Gazdasági épület és

Damjanich utca

113

100

113

24.

711

Beépítetlen terület


601

100

601

25.

766/5

Legelő

Petőfi utca

23409

100

23409

26.

0135/1

Szántó


121315

100

121315

27.

0222

Rét

Petőfi utca

719

100

719

28.7

      


29.830.

0289

Szántó

Petőfi utca

103528

100

103528

31.

0315

Telephely

Külterület

10705

100

10705

32.

1023

Kert


1104

100

1104

33.

1312

Kert


370

100

370

34.

1708

Szántó


2003

100

2003


7 Megsemmisítette a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.047/2013/3. számú határozata. Hatálytalan: 2013. november 18. napjától.

8 Megsemmisítette a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.047/2013/3. számú határozata. Hatálytalan: 2013. november 18. napjától.