Soponya 8/2015 (V.12..)

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 8/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete közszolgáltatásról szóló 4/2014. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 13 - 2015. 05. 22

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

 8/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló

4/2014. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdés felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 4/2014. (III. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2.§ (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz folyamatos begyűjtésére és a befogadóba történő ártalmatlanítási célú elszállítására és a befogadóba történő leürítésére irányuló közszolgáltatást a LIQUID-PORTER Kommunális Szolgáltató Kft. székhelye: 1077 Budapest, Bethlen Gábor utca 3. 2. em. 24.) cégjegyzék száma:01-09-992372 (továbbiakban: Közszolgáltató) végzi az önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződés szerint 2015. május 11. napjától 2016. május 10. napjáig.”


2. §      A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


            „9. § (1) Az ingatlantulajdonosnak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéért 2.000,- Ft/m3+ÁFA közszolgáltatási díjat kell fizetni 2015. május 11. napjától, amely tartalmazza mind a szállítás, mind a szippantmány fogadás díját is.”


3. §      E rendeletet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetését követő 10. napon hatályát veszti.
           Béndek József                                                                    Virágné Ferenczi Edit

  polgármester                                                                                    jegyzőZáradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.


Soponya, 2015. május 12.


                                                                                                    

Virágné Ferenczi Edit

jegyző