Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (III. 3.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 03. 03 - 2019. 05. 28

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (III. 3.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018.03.03.

Soponya Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya Soponya Nagyközség Önkormányzatára, a Képviselő-testületre és annak bizottságára terjed ki .

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében

minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden
támogatásban részesülőre.

2. § A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

Cím sz. Cím megnevezése:
1. Soponya Nagyközség Önkormányzata
2. Soponyai Mesevár Óvoda
Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

3. § (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetését

493.617.000,- Ft költségvetési bevétellel, 493.617.000,- Ft költségvetési kiadással állapítja meg, az 1. és 2. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.
(2) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételén belül az
a) önkormányzatok költségvetési támogatása: 99.434.691,- Ft,
önkormányzat és intézmények saját bevétele: 56.826.000,- Ft,
önkormányzat támogatásokból bevétele: 5.380.000.- Ft,
Önkormányzat maradvány igénybevétele: 331.976.309,- Ft
(3) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásain belül:
a) működési kiadások: 157.762.000,- Ft
ezen belül:
aa) személyi juttatások: 69.447.000,- Ft
ab) szociális hozzájárulási adó: 12.706.000,- Ft
ac)) dologi kiadások: 75.609.000,- Ft
ad) Egyéb működési célú kiadások: 37.918.608,- Ft
b.)felhalmozási kiadások: 297.936.392,- Ft
(4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult

4. § (1) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni.

(2) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől folyószámlahitelt vehet igénybe.

5. § A 3. §.-ban megállapított együttes bevételi főösszeg bontását az 1. melléklet tartalmazza .

6. § (1) A 3. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását az 2. melléklet tartalmazza .

(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatásokat: 25.661.000,-Ft
- szociális hozzájárulás adó: 4.836.000,-Ft
- dologi kiadások: 48.523.000.-Ft
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai előirányzatait a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.

7. § (1) A Soponyai Mesevár Óvoda kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatások: 43.786.000,-Ft
- szociális hozzájárulás adó: 8.470.000,-Ft
- dologi kiadások: 27.086.000,-Ft
(2) A Soponyai Mesevár Óvoda 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai beépül Soponya Nagyközségi Önkormányzat költségvetésébe a 2. melléklet szerint.
A köztisztviselők illetményalapja

8. § A Képviselő-testület a 2018 . évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját 45 000.- Ft-ban állapítja meg .

A 2018 . évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § A Képviselő-testület a 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi beruházásokat és felújításokat a 3. melléklet szerint fogadja el.

(2) A képviselő-testület 2018. évi azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.

11. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 4. mellékletben határozza meg .

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 15 főben határozza meg.

12. § A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében az önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások mértékét a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

13. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a rendelet 3.és 7. melléklete szerint fogadja el.

14. § A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket tervez.

15. § A Képviselő-testület a 2018. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

16. § A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében a tartalékot képez.

17. § A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében a 2018. évi költségvetése bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

18. § (1) A 16. §-ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat valamint a 2018. évi költségvetési rendeletét december 31-ig módosítja .

(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt, tényleges többletnek, illetve szerződés esetén , az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel.

(3) Amennyiben keletkezik általános gazdálkodási tartalék 100%-a felett a Képviselő-testület rendelkezik.

19. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít , a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal köteles tájékoztatni.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.

20. § (1) Ha az Országgyűlés a Képviselő-testület 2018. évi költségvetésében előirányzatot zárol, a Képviselő-testület a zárolást követő legközelebbi ülésén költségvetési rendeletét módosítja .

(2) A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a szakmai színvonal megőrzése érdekében együttgondolkodásra, a szakmai bázis jobb kihasználására és hatékony működtetésre van szükség.

21. § A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja.

22. § Az önkormányzati költségvetési intézmény a következő készpénzes kifizetésekre igényelhet készpénz felvételét az Önkormányzattól:

a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel, és
b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére.
Záró rendelkezések
23 . § (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni .
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik .

1. melléklet

Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2017- évi tervezett bevételei forrásonként

A

B

C

D

E

1

Bevétel megnevezése

Rovat száma

Önkormányzat

Soponyai Mesevár Óvoda

Önkormányzat összesen

2

Működési költségvetési bevételek

3

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (4+34)

99 435

#ÉRTÉK!

99 435

4

Önkormányzatok működési támogatásai (5+14+20+32+33)

B11

74 296

-

74 296

5

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (6+7+13)-12

B111

15 597

15 597

6

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

-

-

7

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (6+7+8+9)

11 461

-

11 461

8

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

5 829

-

5 829

9

Közvilágítás fenntartásának támogatása

5 632

-

5 632

10

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

114

-

114

11

Közutak fenntartásának támogatása

2 275

-

2 275

12

Beszámítás összege (-)

-

-

13

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

4 136

-

4 136

14

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (15+19)

B112

43 028

-

43 028

15

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (16+17+18)

43 028

-

43 028

16

Óvodapedagógusok elismert létszáma utáni támogatás

34 208

-

34 208

17

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása

8 820

-

8 820

18

Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)

-

-

-

19

Óvoda működtetési támogatás

-

-

20

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (21+22+27)

B113

13 364

-

13 364

21

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

13 364

-

13 364

22

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (23+24+25+26)

-

-

-

23

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

-

-

-

24

Szociális étkeztetés

-

-

-

25

Házi segítségnyújtás

-

-

-

26

Idősek nappali ellátása

-

-

-

27

Gyermekétkeztetés támogatása (28+29)

22 749

-

22 749

28

Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

9 158

-

9 158

29

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

13 591

-

13 591

30

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (=31)

B114

36 822

-

36 822

31

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok

2 307

-

2 307

32

Működési célú központosított előirányzatok

B115

2 307

-

2 307

33

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai bérkompenzáció

B116

-

-

-

34

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

35

Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül

B13

-

-

-

36

Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről

B14

-

-

-

37

Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről

B15

-

-

-

38

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41)

B16

-

-

-

39

OEP finanszírozás

4 300

-

4 300

40

MVH mezőőr

1 080

-

1 080

41

Viziközműtől (17.500), Közfoglalkoztatásra átvett (8078)

4 000

-

4 000

42

Közhatalmi bevételek (43+44+45+46)

B3

33 550

-

33 550

43

Adók pótléka

B34

250

-

250

44

Gépjárműadó

B354

4 000

-

4 000

45

Idegenforgalmi adó

B355

300

-

300

46

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

29 000

-

29 000

47

Működési bevételek (48+49+50+51+52+53+54+55+56+57)

B4

12 976

10 300

23 276

48

Áru és készletértékesítés ellenértéke

B401

5 000

-

5 000

49

Szolgáltatások ellenértéke

B402

-

-

-

50

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

-

-

51

Tulajdonosi bevételek

B404

6 340

-

6 340

52

Ellátási díjak

B405

-

8 110

8 110

53

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

2 190

2 190

54

Általános forgalmiadó visszatérítése

B407

-

-

-

55

Kamatbevételek

B408

-

-

-

56

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

57

Egyéb működési bevételek

B410

1 636

-

1 636

58

Működési célú átvett pénzeszközök (59+60+61)

B6

-

-

-

59

Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülés Áht.-on kivülről

B61

-

-

-

60

Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről

B62

-

-

-

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

-

-

62

Felhalmozási költségvetési bevételek

-

-

-

63

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (64+65+66+67+68)

B2

-

-

-

64

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

65

Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről

B22

-

-

-

66

Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről

B23

-

-

-

67

Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről

B24

-

-

-

68

Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről

B25

-

-

-

69

Felhalmozási bevételek (70+71+72+73+74)

B5

-

-

-

70

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

71

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

-

72

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

73

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

74

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

75

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (76+77+78)

B7

-

-

-

76

Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről

B71

-

-

-

77

Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről

B72

-

-

-

78

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

-

79

Finanszírozási bevételek összesen (80+84+91)

B8

-

-

-

80

Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről (81+82+83)

B811

-

-

-

81

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

-

82

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

-

83

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

-

84

Belföldi értékpapírok bevételei (85+86+87+988)

B812

-

-

-

85

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

86

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

87

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

88

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

89

Maradvány igénybevétele

B813

327 236

740

327 976

90

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

327 236

740

327 976

91

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

-

-

-

92

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

-

93

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

94

Központi, irányítószervi támogatás

B816

-

-

-

95

ebből állami támogatás

B817

-

-

-

96

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

482 577

11 040

493 617

A bevételek mindösszesen sora nem tartalmazza az intézményfinanszírozást.

2. melléklet

Kiadások címenként, kiemelt előirányzatonként

A

B

C

E

G

Kiemelt előirányzat

Rovat száma

Önkormányzat

Soponyai Mesevár Óvoda

Önkorm. összesen

1

Működési költségvetési kiadások

K1-K6

109 161

79 342

188 503

2

Személyi juttatások

K1

25 661

43 786

69 447

3

Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó

K2

4 236

8 470

12 706

4

Dologi kiadások

K3

48 523

27 086

75 609

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

13 364

-

13 364

6

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)

K5

17 377

-

17 377

7

Felhalmozási költségvetési kiadsok

K6-K8

297 936

-

297 936

8

Beruházások

K6

2 000

-

2 000

9

Felújítások

K7

295 936

-

295 936

10

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

-

11

Finanszírozási kiadások

K9

7 178

-

7 178

12

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre

K911

7 178

-

7 178

13

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

14

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

68 302

-

68 302

16

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

482 577

79 342

561 919

3. melléklet

Az önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Feladatok

Kiadások

Bevételek

Megnevezés

Bér

Járulék

Dologi

Támogatás

Felhalmozási

Egyéb

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevétel

Adóbevétel

Támogatás

Egyéb

Összes bevétel

Víztermelés, - kezelés,- ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése

Települési hulladékok kezelése

2 275

2 275

2 275

2 275

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Egyéb pénzügyi tevékenység

Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

4 000

4 000

Állat-egészségügyi ellátás

Zöldterületkezelés

2 150

407

3 272

5 829

5 829

5 829

Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.tevékenysége

12 888

1 761

22 436

9 393

46 378

4 137

42 326

35 400

81 863

Közvilágítás

5 632

5 632

5 632

5 632

Mezőőri tevékenység,város és községgazdálkodás

1 905

362

413

2 680

1 600

1 080

2 680

Növénytermesztés

3 500

3 500

5 000

5 000

Háziorvosi ellátás

Fogorvosi ellátás

Család- és növédelmi, egészségügyi gondozás

3 489

632

279

4 400

4 300

4 300

Helyi közösségi tér működtetése

2 425

490

1 024

3 939

Szemétszállítás

300

300

Közmunka

1 975

425

2 400

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Köztemető fenntartás és működtetés

114

114

114

114

Könyvtár,közösségi ház

829

159

1 818

2 806

2 307

2 307

Településrendezési terv módosítás

Épület, építmény felújítás

Intézmények finanszírozása

Iskola működtetés

Gyermekétkeztetés

Központi ügyelet támogatása

2 460

2 460

Szociális

13 364

13 364

13 364

13 364

Finanszírozás Óvoda

79 342

79 342

65 777

65 777

Támogatás Szoc.Társ.

2 122

2 122

Falunap

1 000

1 000

Beruházások

297 936

297 936

293 436

293 436

Kötelező feladatok összesen:

25 661

4 236

48 523

81 464

297 936

22 757

480 577

99 435

43 926

339 216

482 577

Állami feladat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Állami feladat összesen:

25 661

4 236

48 523

81 464

297 936

22 757

480 577

99 435

43 926

-

-

339 216

482 577

Önként vállalt feladatok

Civil szervezetek támogatása

-

-

-

2 000

-

-

2 000

-

-

-

-

-

-

Egyéb támogatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bursa Hungarica

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb támogatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Soponya-Káloz Szociális Intézményi Társulás hj

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Önként vállalt feladatok összesen:

2 000

2 000

Mindösszesen:

25 661

4 236

48 523

83 464

297 936

22 757

482 577

99 435

43 926

-

-

339 216

482 577

Feladatok

Kiadások

Bevételek

Megnevezés

Bér

Járulék

Dologi

Támogatás

Felhalmozási

Egyéb

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevétel

Adóbevétel

Támogatás

Finanszírozás

Összes bevétel

Települési támogatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

szociális intézmény támogatása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb szoc. Fel. Adatokhoz hj.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lakásfenntartási támogatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Soponya- Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Soponyai Mesevár Óvoda

43 786

8 470

27 086

79 342

10 300

68 302

740

79 342

Soponyai Mesevár Óvoda

43 786

8 470

27 086

79 342

10 300

68 302

740

79 342

Mindösszesen:

69 447

12 706

75 609

83 564

297 936

22 657

561 919

99 435

54 226

68 302

339 956

561 919

4. melléklet

Létszámkeret 2017.

A

B

C

1

Cím

Munkakör

Létszám

2

Önkormányzat

Hivatal polgármester

1,0

3

közlakalmazott

1,0

3

védőnői szolgálat

1,0

4

mezőőr

2,0

5

községház,könyvtár

2,0

Munka törvénykönyve hatálya alá t.

2,0

6

közmunka munkaszerződéses

15,0

7

Önkormányzat összesen:

24,0

1

Soponyai Mesevár Óvoda

pedagógus

6,0

2

technikai

8,0

3

Óvoda összesen

14,0

4

Önkormányzat mindösszesen:

52,00

5. melléklet

Soponya Nagyközségi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

A

B

C

D

1

Megnevezés

2018.év eredeti előirányzat

rányzat

2018.év eredeti előirányzat

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

40 736

Személyi juttatások

69 447

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

43 028

Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó

12 706

4

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

13 364

Dologi kiadások

75 609

5

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 307

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 364

6

Működési célú központosított előirányzatok

-

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)

13 255

7

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

-

Intézmények támogatása:

-

8

Elvonások és befizetések bevételei

-

Társ.szervek támogatása

2 000

9

Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül

-

Káloz-Soponya Családseg.és Gyermekj.Sz.I.t.

2 122

10

Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről

-

-

11

Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről

-

-

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41)

-

-

13

Közhatalmi bevételek

33 550

-

14

Működési bevételek

23 240

-

15

Működési célú átvett pénzeszközök

9 416

0

16

Működési bevételek összesen

165 641

Működési kiadások összesen

188 503

17

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

-

Beruházások

2 000

18

Felhalmozási bevételek

-

Felújítások

295 936

19

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

Egyéb felhalmozási kiadások

-

20

Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről

-

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre

7 178

21

Belföldi értékpapírok bevételei

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

-

22

Maradvány igénybevétele

327 976

Belföldi finanszírozás kiadásai

68 302

23

Belföldi finanszírozás bevételei

68 302

-

24

Felhalmozási-, finanszírozási bevételek

396 278

Felhalmozási-, finanszírozási kiadások

373 416

25

Mind összesen:

561 919

Mind összesen:

561 919

6. melléklet

Soponya Nagyközségi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

Megnevezés

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Összesen

2

Megyei és város környéki alap törlesztés

7 178

7 177

0

0

0

0

0

0

14 355

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Összesen

7 178

7 177

0

0

0

0

0

0

14 355

7. melléklet

Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi tervezett közvetlen és közvetett támogatásai

Közvetlen támogatások

ezer Ft-ban

A

B

C

1

Támogatott cél

Összeg

Rovat

2

Sport

-

K511

3

Polgárőrség

-

K511

4

Nyugdíjas klub

-

K511

5

Bursa Hungarica

-

K47

6

Kézilabda sport

-

K511

7

Horgoló szakkör

-

K511

8

Hímző szakkör

-

K511

9

Horgász egyesület

-

K511

10

Hegyközség

-

K511

11

Egyéb támogatás

-

K511

12

Községi Karácsony

-

K511

13

Falunap, szüreti felvonulás

-

K511

14

Egyéb támogatás

2 000

K48

15

Működési kiadás:

2 000

Közvetett támogatások

ezer Ft-ban

A

B

C

D

1

Kedvezményezett

Jogcím

Adóeleng.%-a

Adóeleng. összege

2

magánszem.kommunális adója

3

Összesen:

Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

0

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

0

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

0

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

0

8. melléklet

Gördülő tervezet 2018-2019-2020 év

A

B

C

D

1

Megnevezés

2018.év tervezet

2019.év tervezet

2020.év tervezet

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

40 736

42 900

44 100

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

43 028

50 200

52 200

4

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

13 364

13 500

13 800

5

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 307

2 500

2 700

6

Működési célú központosított előirányzatok

7

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

8

Elvonások és befizetések bevételei

9

Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül

10

Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről

11

Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41)

13

Közhatalmi bevételek

29 350

29 400

29 500

14

Működési bevételek

21 086

9 333

15 660

15

Működési célú átvett pénzeszközök

5 380

5 500

5 800

16

Működési célú bevételek összesen

155 251

153 333

163 760

17

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

18

Felhalmozási bevételek

19

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

20

Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről

21

Belföldi értékpapírok bevételei

22

Maradvány igénybevétele

327 236

42 000

41 000

23

Belföldi finanszírozás bevételei

24

Felhalmozási-, finanszírozási bevételek

327 326

42 000

41 000

25

Személyi juttatások

25 661

28 201

31 200

26

Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó

4 236

4 506

4 720

27

Dologi kiadások

48 523

53 206

55 400

28

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 364

13 500

13 800

29

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)

92 857

92 920

94 640

30

Működési költségvetési kiadások

184 641

192 333

199 760

31

Beruházások

2 000

3 000

5 000

32

Felújítások

295 936

33

Egyéb felhalmozási kiadások

34

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre

35

Belföldi értékpapírok kiadásai

36

Belföldi finanszírozás kiadásai

37

Felhalmozási-, finanszírozási kiadások

297 936

3 000

5 000

38

Önkormányzat bevételei összesen:

482 577

195 333

204 760

39

Önkormányzat kiadásai összesen:

482 577

195 333

204 760

9. melléklet

Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi tervezett kiadásai intézményenként, kiadásnemenként részletezve

A

B

C

D

1

Rovat száma

Óvoda

Önkormányzat

Mindösszesen Önkormányzat

2

Törvény szerinti illetmények munkabérek

K1101

42 273

14 685

56 958

3

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

4

Céljuttatás, projekt prémium

K1103

0

0

0

5

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat

K1104

0

0

0

6

Végkielégítés

K1105

0

0

0

7

Jubileumi jutalom

K1106

1 163

0

1 163

8

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

9

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

10

Közlekedési költségtérítés

K1109

350

100

450

11

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

12

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

13

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

14

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

43 786

14 785

58 571

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

10 876

10 876

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

0

0

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

19

Külső személyi juttatások

K122

0

10 876

10 876

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 470

4 236

12 706

21

Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szocho összesen

52 256

29 897

82 153

22

Szakmai anyagok beszerzése

K311

300

40

340

23

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

16 452

11 315

27 767

24

Árubeszerzés

K313

0

-

0

25

Készletbeszerzés

K31

16 752

11 355

18 107

26

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

347

120

467

27

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

217

90

307

28

Kommunikációs szolgáltatások

K32

564

210

774

29

Közüzemi díjak

K331

2 680

3 500

6 180

30

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

31

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

32

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

200

5 409

5 609

33

Közvetített szolgáltatások Iskola részére

K335

0

0

0

34

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

0

0

35

Egyéb szolgáltatások

K337

900

15 021

15 921

36

Szolgáltatási kiadások

K33

3 780

23 930

27 710

37

Kiküldetések kiadásai

K341

300

304

604

38

Reklám és propaganda kiadások

K342

50

0

50

39

Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

K34

350

304

654

40

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

5 140

10 136

15 276

41

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

400

0

400

42

Kamatkiadások

K353

0

0

0

43

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

44

Egyéb dologi kiadások

K355

100

2 588

2 688

45

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5 640

12 724

18 364

46

Dologi kiadások

K3

27 086

48 523

75 609

47

Szociális támogatások

K41

0

0

0

48

Családi támogatások

K42

0

0

0

49

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

50

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

51

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

52

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

53

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

360

360

54

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

13 004

13 004

55

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

13 364

13 364

56

kölcsönök törlesztése

K502

0

7178

7 178

57

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre civil szervezetek

K511

0

2000

2 000

58

működési célú támogatás, tartalék

K512

0

15 377

15 377

59

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

24 555

24 555

60

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

62

Informatikai eszközök bezerzése, létesítése

K63

0

0

0

63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

1 525

1 525

64

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

425

425

67

Beruházások

K6

0

2 000

2 000

68

Ingatlanok felújítása

K71

0

233052

233 052

69

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

70

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

71

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

62884

62 884

72

Felújítások

K7

0

295 936

295 936

73

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre

K911

0

0

0

74

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

75

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

76

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

0

77

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

68 302

68 302

78

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

79

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

68 302

68 302

80

Finanszírozási kiadások

K9

0

68 302

68 302

81

KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN:

K1-K9

79 342

482 577

561 919

10. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve 1000 Ft-ban

B
január

C
február


D
március

E
április

F
május

G
június

H
július

I
augusztus


J
szeptember

K
október


L
november

M
december

N
Összesen

1

Személyi juttatások

2632

2632

2632

1974

1974

1974

1974

1974

1974

1974

1974

1973

25661

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

449

449

449

321

321

321

321

321

321

321

321

321

4236

3

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

2800

2800

2800

3400

4500

5500

5500

4623

6000

4900

3200

2500

48523

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2100

500

500

500

500

500

500

3500

500

500

500

3264

13364

5

Egyéb működési célú kiadások

650

620

650

620

650

620

2265

3100

2520

520

520

520

13255

6

irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

5692

5692

5692

5692

5692

5692

5692

5692

5692

5692

5692

5690

68302

7

támogatásértékű működési kiadások

340

340

340

340

382

340

340

3470

340

340

340

340

4122

8

előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

céltartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Intézményi beruházások

100

100

100

200

300

300

300

300

300

0

0

0

2000

16

Felújítások

0

0

0

0

70000

70000

85000

70936

0

0

0

0

295936

17

Kormányzati beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Lakásépítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Kölcsön visszafizetése

0

0

0

0

0

7178

0

0

0

0

0

0

7178

26

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

14663

13233

13163

13047

84319

92425

101892

90786

17647

14247

12547

14608

482577

30

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

14663

13233

13163

13047

84319

92425

101892

90786

17647

14247

12547

14608

482577

32

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Intézményi működési bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson belülről

628

358

358

628

358

358

628

358

358

628

360

360

5380

35

Helyi adók

0

0

10100

0

0

0

200

0

0

0

0

19000

29300

36

Illetékek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

Pótlékok, bírságok

0

0

0

0

0

150

0

0

0

100

0

0

250

38

Átengedett központi adók

0

0

1800

0

0

0

0

0

2200

0

0

0

4000

39

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2200

1000

900

500

500

600

2500

800

700

2700

1076

3500

16976

40

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Önkormányzat költségvetési támogatása

8289

8286

8286

8286

8286

8286

8286

8286

8286

8286

8286

8286

99435

42

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Támogatásértékű működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

11117

9644

21444

9414

9144

9364

11614

9444

11544

11714

9722

31146

155341

54

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele

0

6236

0

0

75000

75000

85000

80000

0

6000

0

0

327236

55

Finanszírozási bevételek

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

11117

15880

21444

9414

84144

84394

96614

89444

11544

17714

9722

31146

482577

Soponyai Mesevár Óvoda 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve 1000 Ft-ban

B
január

C
február


D
március

E
április

F
május

G
június

H
július

I
augusztus


J
szeptember

K
október


L
november

M
december

N
Összesen

1

Személyi juttatások

3636

3650

3650

3650

3650

3650

3650

3650

3650

3650

3650

3650

43786

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

715

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

705

8470

3

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

2400

2300

2300

2300

2300

2886

1700

1800

2200

2200

2200

2500

27086

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

támogatásértékű működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

9

működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

céltartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Intézményi beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Kormányzati beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Lakásépítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Erste bank kölcsön visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6751

6655

6655

6655

6655

7241

6055

6155

6555

6555

6555

6855

79342

30

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

6751

6655

6655

6655

6655

7241

6055

6155

6555

6555

6555

6855

79342

32

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Intézményi működési bevételek összesen

960

960

960

960

960

960

350

350

960

960

960

960

10300

34

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

Helyi adók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Illetékek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

Pótlékok, bírságok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

Átengedett központi adók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Önkormányzat költségvetési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Támogatásértékű működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

5692

5692

5692

5692

5692

5692

5692

5692

5692

5692

5692

5690

68302

45

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

6652

6652

6652

6652

6652

6652

6652

6042

6042

6652

6652

6650

78602

54

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

740

0

0

0

0

0

0

0

740

55

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

6652

6652

6652

6652

7392

6652

6652

6042

6042

6652

6652

6650

79342

11. melléklet

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása


Bevétel megnevezése


2018. év

2019.év

2020.év

2021.év

Saját bevételek

21086

9333

15660

16200

Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a

10543

4666

7830

8100


Adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek


2018. év

2019.év

2020.év

2021.év

Fejlesztési hitel törlesztése

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0