Soponya 3/2017 (II.28..)

Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és e szolgáltatások ellenében fizetendő díjakról

Hatályos: 2017. 03. 01 - 2017. 07. 31


Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és e szolgáltatások ellenében fizetendő díjakról


Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§-ában, 19.§- ában és 33.§-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

  1. §

(1) E rendelet hatálya a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települési önkormányzatok területén történő anyakönyvi eseményekre terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában:

a) anyakönyvi esemény: házasságkötési és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére             irányuló, továbbá a névadó eljárás.

b) hivatali helyiség: Soponya Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő Soponya Nagyközség Közösségi Ház (8123 Soponya, Petőfi u. 158.) Házasságkötő Terem.

c)   hivatali munkaidő: a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési   Szabályzatának IV: fejezet. 1. 4/A pontja alapján hétfőtől-csütörtökig 7 30 órától 16 óráig; pénteken 7 30 órától 13 00 óráig.

d)  többletszolgáltatás: az anyakönyvi esemény lebonyolításában a hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívül történő közreműködés.

  1. §

(1) Az anyakönyvi események lebonyolítása céljára Soponya Nagyközség Önkormányzata hivatali helyiséget biztosít.

(2) Az anyakönyvi események hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívül történő lebonyolítását a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője engedélyezi az anyakönyvvezető javaslatának figyelembevételével. Az engedély iránti kérelemre vonatkozó formanyomtatványt jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3)    Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőn belül csak

                 ügyfélfogadási időn kívül lehet lebonyolítani.

(4)     Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése esetén a döntést megelőzően szükség szerint az anyakönyvvezető a házasulandók által választott helyszínen szemlét tart, a jegyzőnek az engedélyezésre javaslatához tesz.

(5)    Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell lenni a már előjegyzésbe vett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását az engedélyezendő hivatalon kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.

(6)  Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény megtartása akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvvezető a helyszínen meggyőződött arról, hogy a helyszínen az anyakönyvi esemény ünnepélyes és méltó körülmények között megtartható, valamint az anyakönyvi alapiratok és a személyes adatok védelme biztosított. A külső helyszínen zajló anyakönyvi események lebonyolításakor az anyakönyvi alapiratok biztonságos szállításáért és épségéért az anyakönyvvezető felel.

  1. §

(1)     A anyakönyvi esemény tartása esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként jelen rendeletben meghatározott mértékű díjat kell fizetni.

a) hivatali időn belül és hivatali helyiségen kívül 15.000.-Ft.

b) hivatali időn kívül és hivatali helyiségben 15.000.-Ft.

c) hivatali időn kívül és hivatali helyiségen kívül 30.000.-Ft.

d) hivatali időben és hivatali helyiségben díjmentes.

(2)     Az (1) bekezdésben foglalt szolgáltatás magában foglalja a hivatali helyiségen belül az ünnepség céljára megfelelően berendezett helyiség biztosítását, a zeneszolgáltatást, ünnepi beszéd, emléklap nyújtását. Hivatali helyiségen kívül a szolgáltatás az ünnepi beszéd és emléklap nyújtására terjed ki.

(3)     A jelen § (1)-(3) bekezdései szerinti díjfizetési kötelezettséget legkésőbb az egyes anyakönyvi eseményt megelőző 15. munkanapon a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal számlájára átutalással, csekken történő  befizetéssel kell teljesíteni.

(4)  A befizetett szolgáltatási díj az anyakönyvi esemény elmaradása esetén visszatérítésre kerül, amennyiben az anyakönyvi esemény elmaradásáról a kérelmező az anyakönyvi esemény időpontját megelőző naptári napig a jegyzőt írásban tájékoztatja.

(5)  A jelen § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott díj megfizetésének tényét a kérelmező az anyakönyvvezető előtt hitelt érdemlően, míg az anyakönyvi esemény elmaradásának tényét az anyakönyvvezető igazolja.

4.§

(1)     A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményen közreműködő anyakönyvvezetőt bruttó 10.000.-Ft díjazás, a hivatali helyiségen kívül megtartott eseményért bruttó 20.000.- Ft díjazás illeti meg, amennyiben az anyakönyvvezető nem a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidőt választja.

(2)    Az anyakönyvvezetőt évente az illetményalap 100%-ának megfelelő ruházati költségtérítés illeti meg a szertartások vezetéséhez méltó megjelenés elősegítése érdekében.

Záró rendelkezések

5. §

(1)     E rendelet 2017. március 01. napján lép hatályba.  Rendelkezéseit a    hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

  1. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a szolgáltatások díjainak mértékéről szóló 12/2016. (VIII.26.) önkormányzati rendelete.


       Béndek József                                        dr. Horváth Csaba
 
                    polgármester                                                   aljegyző


Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Soponya, 2017. február 28.


                                                                                       dr. Horváth Csaba

                                                                                                aljegyző1. melléklet

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és e szolgáltatások ellenében fizetendő díjakról szóló 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez


Kérelem

Hivatali helyiségen és/vagy hivatali időn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat

létesítésének engedélyezéséhez


Alulírottak kérjük házasságkötés/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli /

hivatali munkaidőn kívüli engedélyezését.*


Név: ________________________________

Lakcím: ________________________________

Kézbesítési cím: ________________________________


Név: ________________________________

Lakcím: ________________________________

Kézbesítési cím: ________________________________


A hivatali helyiségen kívüli cím:

Soponya, ___________________________________________________________________


Tudomásul vesszük, hogy az anyakönyvi esemény díját legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző 15. munkanapig meg kell fizetnünk.

Tudomásul vesszük, hogy engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre az anyakönyvi esemény lebonyolításánál, ha

a)  a tanúk – szükség esetén - a tolmács jelenlétét biztosítjuk;

b) gondoskodunk az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról;

c) a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő körülmények bekövetkezte esetére a házasságkötésre alkalmas helyiséget jelölünk meg.


Engedélyezni kért időpont: __________év__________hónap______nap___________óra


A hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő körülmények bekövetkezte esetére a házasságkötésre alkalmas helyiség: ________________________________


Soponya, _______év__________hó_________nap


________________________________                               ___________________________

aláírás                                                                                                aláírás


Az engedély kibocsátását javasolom/nem javasolom.*A hivatali időn kívüli engedélyezés esetén a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben

meghatározott szabadidőt/az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazást kérem.*


__________________________________

 közreműködő anyakönyvvezető