Soponya 10/2014 (VII.31.)

pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család-és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól,valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2015. 02. 24 - 2015. 02. 28

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

10/2014. (VII.31.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család- és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 37/A. § (3) bekezdésében, 43/B. § (1) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 56. § (1) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében, a 86. § (1) bekezdésében, a 92. § (1) és (2) bekezdésében, a 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában, a 115. § (3) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 21. § (1) bekezdésében, 29. §-ában, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló jogszabályi felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család- és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja és alapelvei

1. § (1) A rendelet célja, hogy meghatározza Soponya Nagyközség Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) által biztosított egyes szociális-, család- és gyermekvédelmi ellátások (a továbbiakban: ellátások) formáit, az ellátásokra való jogosultság feltételeit, igénybevételének módját, a kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételét és térítési díját, valamint érvényesítésének garanciáit.


(2) Az ellátások biztosításának feltétele az egyének önmagukért és családjukért viselt felelősségén túlmenően közreműködésük szociális helyzetük tartós jobbításában. Az ellátások biztosítására kérelmező családja, illetve háztartása szociális helyzetének, jövedelmi és vagyoni viszonyainak, életkörülményeinek, rászorultságának egységben történő vizsgálata alapján kerül sor.

(3) Az ellátások igénybevétele önkéntes, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (4) bekezdésben foglaltak kivételével a hatósági eljárás kizárólag az ügyfél kezdeményezésére indul.

(4) A szociálisan rászorult gyermekek, személyek, családok védelmét e rendeletben meghatározottak szerinti ellátásokkal segítő önkormányzat tevékenysége során a veszélyeztetettség megelőzése, illetve megszüntetése érdekében együttműködik a családdal, valamint a szociális és gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó személyekkel, szolgáltatókkal, intézményekkel, szervezetekkel, hatóságokkal (a továbbiakban: szociális és gyermekvédelmi feladatot ellátó szervek).

(5) Szociális és gyermekvédelmi feladatot ellátó szervek különösen:

 • a szociális alapszolgáltatást ellátó szerv,
 • a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátást ellátó szerv,
 • a társadalmi szervezetek, az egyházak, az alapítványok,
 • a gyermekjogi képviselő, az ellátottjogi képviselő,
 • az egészségügyi szolgáltatást nyújtók,
 • a közoktatási intézmények,
 • a pártfogó felügyelői szolgálat,
 • az áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
 • a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések elrendelésére jogosult hatóságok,
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról rendelkező jogszabályban meghatározott szociális hatóság.

(6) Az ellátásokat a jogosult helyzetéhez, szükségleteihez igazodóan a természetben nyújtott ellátások elsődlegessége mellett kell nyújtani.

(7) Az ellátások vissza nem térítendő ellátásnak minősülnek.

2. A rendelet hatálya

2. § E rendelet hatálya Soponya Nagyközség közigazgatási területén a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és Gyvt. hatálya alá tartozó személyekre, továbbá a Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás által fenntartott Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat igénybe vevőkre terjed ki.

3. Értelmező rendelkezések

3. § (1) E rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használt fogalmakat – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – az Szt. 4. § (1) bekezdése, valamint a Gyvt. 5. §-a szerint kell értelmezni.

(2) E rendelet alkalmazásában

 • gyermek: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:10. § (1) bekezdése szerinti kiskorú,
 • elemi kár: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 70. pontja szerinti fogalom,
 • lakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 91/A. § 1. pontja szerinti fogalom,
 • nem lakás céljára szolgáló helyiség: Lt. 91/A. § 12. pontja szerinti fogalom,
 • lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nyt.) 5. § (2) bekezdése szerinti fogalom,
 • tartózkodási hely: Nyt. 5. § (3) bekezdése szerinti fogalom,
 • munkaerőpiactól tartósan távollévő tartósan álláskereső: az a személy, aki az e rendelet 14. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel legalább egy év időtartamig együttműködött,
 • közösségi közlekedés: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. § 3. pontja szerinti fogalom
 •  újszülött és csecsemő: a gyermek születésétől számított hat hónapos koráig     

4. A hatáskör gyakorlásának szabályai

4.§[1][1] (1) Az e rendeletben szabályozott önkormányzati szociális feladat- és hatásköröket a Képviselő-testület első fokon a Polgármesterre vagy a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságra ruházza.

(2) A Polgármester átruházott hatáskörben dönt

a) a lakásfenntartási támogatás formájában nyújtott települési támogatás,

b) az ápolási támogatás formájában nyújtott települési támogatás, továbbá

c) a 25. § (2) bekezdésében foglalt rendkívüli települési támogatás ügyben.


(3) A Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság átruházott hatáskörben dönt

a) a 25. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel a rendkívüli települési támogatás, továbbá

b) köztemetéssel kapcsolatos ügyben.

(4) Az e rendeletben szabályozott méltányosság gyakorlására a Polgármester vagy a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság jogosult.

(5) A Polgármester és a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság önkormányzati hatósági jogkörben hozott döntése ellen a Képviselő-testülethez címzett, de a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatalhoz benyújtandó illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

5. Általános eljárási rendelkezések

5. § (1) Az ellátások megállapítása iránti kérelmek meghatározott formanyomtatvány kitöltésével, az azon feltüntetett dokumentumok csatolása mellett postai úton, vagy a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal Soponyai Kirendeltségén terjeszthetőek elő személyesen.

(2) Amennyiben az ellátás megállapítására vonatkozó igény nem az (1) bekezdésben foglaltak szerinti formanyomtatványon kerül benyújtásra, úgy a kérelem előterjesztése napjának az írásban előterjesztett igény benyújtásának igazolt napját kell tekinteni, feltéve, hogy a formanyomtatványon történő utólagos bejelentés a hiánypótlásnak megfelelően megtörténik.

(3) A jogosultság elbírálásához kérelmező formanyomtatványon – az azon szabályozott formában és módon – a feltüntetett dokumentumok csatolásán túlmenően írásban köteles saját és családja, közös háztartásban élő közeli hozzátartozója, illetve háztartása vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni.

(4)Szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást és nappali ellátást igénylők részére az ellátás biztosításáról az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik a Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Intézményvezetője (a továbbiakban: Intézményvezető). Döntéséről írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét.

(5) Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével az Intézményvezető – az intézmény szakmai programjában szereplő, valamint az Szt. 94/C. § (3) bekezdése, illetve a Gyvt. 32. § (7) bekezdése szerinti tartalommal – az Szt. 94/C. § (1) bekezdésében, illetve a Gyvt. 32. § (5) bekezdésében megjelölt megállapodást (továbbiakban: Megállapodás) köt.

(6) E rendelet szerinti szociális igazgatási eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

6. § Az ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról tizenöt napon belül köteles írásban értesíteni a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal Soponyai Kirendeltségén az ellátásokkal összefüggő feladatokért felelős ügyintézőjét.

7. § A II. fejezet szerinti szociális rászorultságtól függő ellátásokra való jogosultság a III. fejezetben megállapított jövedelmi és egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén is csak abban az esetben állapítható meg, amennyiben az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal sem kérelmező, sem családja, sem háztartás tagjainak egyike sem rendelkezik, valamint figyelemmel a Gyvt. 19. § (6) bekezdésére – a Gyvt. 19. § (7) bekezdésében meghatározott vagyonnal a gyermeket gondozó család nem rendelkezik.

8. § (1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével nyújtott ellátás megtérítésének elrendelése esetén a megtérítés összege, illetve a pénzegyenérték és a kamat összege – amennyiben annak megfizetése az ellátást jogosultatlanul és rosszhiszeműen igénybevevő (a továbbiakban: kötelezett) megélhetését súlyosan veszélyezteti – kötelezett kérelemére méltányosságból • részletekben fizettethető meg,

melyről a polgármester átruházott hatáskörben dönt.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában kötelezett megélhetését súlyosan akkor veszélyezteti, és a megtérítés összege, illetve a pénzegyenérték és a kamat összege akkor engedhető el, ha kérelmező

 • családja összes jövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg, és
 • családjában tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos kiskorú eltartásáról gondoskodik, vagy
 • családjában három vagy több kiskorú eltartásáról gondoskodik, vagy
 • egyedül élő, illetve gyermekét, gyermekeit egyedül neveli.


(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában kötelezett megélhetését súlyosan akkor veszélyezteti, és a megtérítés összege, illetve a pénzegyenérték és a kamat összege akkor csökkenthető, ha kérelmező

 • családja összes jövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, és
 • családjában tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos kiskorú eltartásáról gondoskodik, vagy
 • családjában három vagy több kiskorú eltartásáról gondoskodik, vagy
 • egyedül élő, illetve gyermekét, gyermekeit egyedül neveli.

(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában a kötelezett megélhetését súlyosan akkor veszélyezteti, és a megtérítés összege, illetve a pénzegyenérték és a kamat összege akkor fizettethető meg részletekben, ha kérelmező családja összes jövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmet a megtérítés elrendeléséről rendelkező döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni.

(6) A 8. §-ban meghatározott szabályok jelen rendelet 12.§, 24. § és 27. §-banfoglalt ellátások megtérítésének szabályaira nem vonatkoznak.

9. § Az ellátás megállapítására jogosult szerv a jogosultság feltételeit érintő bármely tényt, körülményt környezettanulmány útján ellenőrizhet, illetve ellenőrzési tevékenységébe bevonhatja különösen az 1. § (5) bekezdés a), b), e), f) pontjaiban nevesített szociális és gyermekvédelmi feladatot ellátó szerveket.

II. fejezet

Az ellátások rendszere

6. A pénzbeli ellátások formái

10. §[2][2] Szociális rászorultság esetén jogosult számára az e rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén pénzbeli ellátásként

 • ápolási támogatás formájában települési támogatás,
 • rendkívüli települési támogatás

nyújtható.7. A természetben nyújtott ellátások formái

11. §[3][3] [4][4] Szociális rászorultság esetén jogosult számára az e rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén természetben nyújtott ellátásként lakásfenntartási támogatás formájában települési támogatás nyújtható.

8. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái

12. § (1) Szociális alapszolgáltatások:


 • házi segítségnyújtás,

 • nappali ellátás.

(2) Gyermekjóléti alapellátások

 • gyermekjóléti szolgáltatás
 • gyermekek napközbeni ellátása:

ba) óvodai ellátás

bb) általános iskolai ellátás.

(3) Soponya Nagyközség Önkormányzata az (1) bekezdésben foglalt szociális alapszolgáltatásokat a Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás fenntartásában működő Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (a továbbiakban: Intézmény) útján látja el.

III. fejezet

Települési támogatás[5][5]

9. Lakásfenntartási támogatás[6][6]

13. §[7][7] (1) A Képviselő-testület lakásfenntartási támogatás formájában települési támogatást állapít meg a szociálisan rászorult személyeknek az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség rendszeres fenntartási költségeinek viseléséhez.

(2) Lakásfenntartási támogatásra a Soponya nagyközségben lakcímmel rendelkező személy jogosult, akinek

a) háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-át eléri vagy meghaladja,

b) vagyonnal nem rendelkezik, és

c) a lakókörnyezete rendezettségének biztosítása körében a 26/B. §-ban előírt feltételeket teljesíti.

(3) Lakásfenntartási költségként figyelembe vehető kiadások

a) villanyáram díja,

b) gázfogyasztás díja,

c) víz- és csatornahasználati díj,

d) szemétszállítási díj,

e) fűtési költség,

f) lakásbérleti díj.

(4) Az igazolt lakásfenntartási költséget a kérelem beadását megelőző egy nyári (június, július, augusztus) és egy téli (december, január, február) hónap számlájának átlaga alapján kell megállapítani. A költségként figyelembe vehető kiadásokat a (3) bekezdés szerinti számlákkal kell igazolni.

13/A. §[8][8] (1) A lakásfenntartási támogatás igényelhető:

a) vezetékes gázfogyasztás,

b) áramszolgáltatás,

c) víz- és csatornahasználat,

d) szemétszállítási díjak

költségeihez.

(2) Az Önkormányzat a lakásfenntartási támogatást természetbeni szociális ellátás formájában nyújtja. A lakásfenntartási támogatás folyósítása a szolgáltató (áramszolgáltató, gázszolgáltató, víz- és csatornaszolgáltató, hulladékgazdálkodási közszolgáltató) részére történik, annak összegét a szolgáltató írja jóvá.

(3) A lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

a) a közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát,

b) a lakáshasználat jogcímét igazoló irat másolatát,

c) a lakásfenntartási költségek igazolására egy nyári és egy téli hónap számláit,

d) annak a szolgáltatónak az utolsó havi teljes számlamásolatát, amelyre a kérelmező a lakhatási támogatás utalását kéri.

(4) A lakásfenntartási támogatás mértéke havi 3.000,- Ft.

(5) A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosult részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(6) A lakásfenntartási támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy év időtartamra kerül megállapításra.

(7) A lakásfenntartási támogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba lépését megelőzően normatív lakásfenntartási támogatás került megállapításra, a jogosultsága fennállásáig.

10. Ápolási támogatás[9][9]

14. §[10][10] (1) A tartósan gondozásra szoruló, 18. életévét betöltött tartósan beteg személy otthoni ápolását, gondozását ellátó nagykorú hozzátartozó a 14/B. § (2) bekezdésben, meghatározott mértékű ápolási támogatásra az alábbi feltételek együttes megléte esetén jogosult:

 • az ápoló családja összes jövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg,
 • ápolási tevékenysége miatt a munkahelyén fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe, vagy munkaviszonya, egyéb foglalkoztatási jogviszonya az ápolási tevékenység okán szűnik meg,
 • az ápolást végző lakóhelye és az ápolt személy lakóhelye, illetve tartózkodási helye Soponya nagyközség közigazgatási területén van, és
 • az ápolást végző személy kötelezettségét az ápolt személy érdekének megfelelő módon teljesíti.

(2) Az ápolást végző személy kötelezettségét nem, vagy nem az ápolt személy érdekének megfelelő módon teljesíti, ha

 • az ápolt személy állandó, illetve tartós felügyeletéről nem gondoskodik, vagy
 • az ápolt személy háziorvosával egészségi állapotának helyreállítása érdekében nem tart rendszeres, illetve szükségképpeni kapcsolatot, vagy
 • az ápolt személy részére a személyi és lakókörnyezeti higiéné, illetve az egészségi állapota megtartásához, javításához szükséges előírt, valamint elvárt feltételeket nem biztosítja, az alapvető ápolási, gondozási feladatokat nem teljesíti.


(3) A (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában az ápolt személy állandó, illetve tartós felügyeletéről az ápolást végző személy akkor nem gondoskodik, ha

 • legalább az orvos előírása szerinti, az ápolt személy egészségi állapotához igazodó mértékű alapvető ápolási, gondozási feladatok ellátásának időtartamára az ápolt személy lakókörnyezetében nem végez ápolási tevékenységet, vagy
 • az ápolt személy felügyelet nélkül hagyása egészségi állapotában tartós, illetve helyrehozhatatlan károsodást okozhat vagy ennek közvetlen veszélyével járhat.

14/A. §[11][11] Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha

a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, vagy

b) szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója.

14/B. §[12][12] (1) Az ápolási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a

a) családban élő személyek jövedelemigazolását,

b) háziorvosi igazolást arról, hogy a 18. életévét betöltött tartósan beteg 3 hónapot meghaladó gondozásra, ápolásra szorul.

(2)3240 Az ápolási támogatás mértéke 41 335 Forint.

(3) Ha a Polgármester a 14. § (2)-(3) bekezdésében foglalt ápolási kötelezettség elmulasztását valószínűsíti, az ápolási tevékenység ellenőrzése végett a Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény bevonásával környezettanulmányt készíthet.

(4) A (3) bekezdésben szabályozott ellenőrzést követően a Polgármester az ápolási támogatásra való jogosultság megszüntetéséről határozatban dönt, ha

a) az ellenőrzés során azt tapasztalja, hogy az ápolást végző személy a 14. § (2)-(3) bekezdésben foglaltak valamelyikének nem tesz eleget,

b) az ápolást végző személy az ellenőrzés lefolytatását nem teszi lehetővé, és ezáltal az ápolási kötelezettség ellenőrzése nem lehetséges.


(5) Az ápolási támogatásra való jogosultság megszűntetésénél az Szt. 42. § (1)-(3) bekezdései az irányadók.

(6) Az ápolási támogatásra való jogosultság egy év időtartamra kerül megállapításra.

(7) A kérelmet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól rendelkező jogszabály 4. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani, jelen rendelet 1. mellékletét képező jövedelmi adat és vagyonnyilatkozat nyomtatvánnyal együtt.

11. Rendkívüli települési támogatás[13][13]


15.§[14][14] (1) Rendkívüli települési támogatásra jogosult, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek, valamint időszakos vagy tartós létfenntartási gondnak minősül, ha a jogosult

 • a lakhatást veszélyeztető krízisállapota miatt
  • a kérelem előterjesztését megelőző hat hónapban keletkezett legfeljebb háromhavi lakásfenntartással kapcsolatos közüzemi, szolgáltatási díjhátralékkal rendelkezik, vagy
  • a tárgyévi tüzelőanyag-költség kifizetése miatt anyagi többletterhet visel, vagy
 • lakhatását veszélyeztető elemi kár elszenvedése miatt anyagi segítségre szorul, vagy
 • egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó gyógyszerköltségének kifizetése megélhetését súlyosan nehezíti, vagy
 • a társadalombiztosítási nyugellátásról rendelkező jogszabályban meghatározottak szerinti nyugellátásban részesül és megélhetése biztosításához anyagi segítségre szorul, vagy
 • munkaerő-piaci integrációjának, reintegrációjának elősegítéséhez anyagi segítségre szorul.

16. §[15][15] A 15. § (2) bekezdés a) pont, aa) és ab) alpontjai szerinti rendkívüli települési támogatásra kérelmező akkor jogosult, ha családja összes jövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelem

 • egyedül élő, valamint gyermekét, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át,
 • az a) pont alá nem tartozó esetekben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át nem haladja meg.

17. §[16][16] A 15. § (2) bekezdés b) pontja szerinti rendkívüli települési támogatásra kérelmező akkor jogosult, ha

 • hitelt érdemlően igazolt lakhatást veszélyeztető elemi kárt szenvedett, és
 • a kérelem a káresemény bekövetkezésétől vagy az arról való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül előterjesztésre kerül, és
 • családja összes jövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át nem haladja meg.

18. §[17][17] (1) A 15. § (2) bekezdés c) pontja szerinti rendkívüli települési támogatásra jogosult, akinek egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó gyógyszerköltségének kifizetése megélhetését súlyosan nehezíti.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában akkor nehezíti súlyosan a megélhetést, ha közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkezik, valamint a háziorvos által igazolt havi gyógyszerkiadása, vagy családja tagjainak havi gyógyszerköltsége együttesen meghaladja a család összes jövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelem 10 %-át, és kérelmező családja összes jövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelem

 • egyedül élő, valamint gyermekét, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
 • az a) pont alá nem tartozó esetekben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.

19. §[18][18] A 15. § (2) bekezdés d) pontja szerinti rendkívüli települési támogatásra kérelmező akkor jogosult, ha

 • nem árvaellátásból származó nyugellátásának havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg, és
 • keresőtevékenységet nem folytat, és
 • családja összes jövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.


20. §[19][19] A 15. § (2) bekezdés e) pontja szerinti rendkívüli települési támogatásra kérelmező akkor jogosult, ha

 • családja összes jövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelem

aa) egyedül élő, valamint gyermekét, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő   vagy más törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át,

ab) az aa) alpont alá nem tartozó esetekben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át nem haladja meg, és

 • munkaerőpiactól tartósan távollévő tartósan álláskereső, és
 • a munkába állás elengedhetetlen feltételét, a közösségi közlekedési eszköz igénybevételére jogosító helyközi utazási bérlet megvásárlásának szükségességét a családgondozó részére hitelt érdemlő módon igazolja, és
 • a családgondozó írásbeli támogató javaslatával rendelkezik.

21. §[20][20] (1) A 15. § szerinti rendkívüli települési támogatás – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a család számára naptári félévente egy alkalommal adható azzal, hogy a 15. § (2) bekezdés a), c), d) és e) pontjaiban foglaltak szerinti rendkívüli települési támogatás azonos naptári félévben történő igénybevételére kizárólag egy jogcímen van lehetőség.

(2) A 15. § (2) bekezdés b) pontja szerinti rendkívüli települési támogatás naptári évente egy alkalommal adható.

(3) A 15. § (2) bekezdés a), c), d) és e) pontjai szerint megállapításra kerülő rendkívüli települési támogatás összege naptári félévente nem haladhatja meg az 5.000.-Ft, azaz Ötezer 00/100 forint összeget.

(4) A 15. § (2) bekezdés b) pontja szerint megállapításra kerülő rendkívüli települési támogatás összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.

(5) A 15. § (2) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti – a közüzemi szolgáltatási díjhátralék kiegyenlítése céljából nyújtható – rendkívüli települési támogatás kifizetése a szolgáltatónál, jogosult nevén vezetett számlájára utalással történik.

22. §[21][21] (1) Rendkívüli települési támogatásra jogosult a gyermek, ha gondozó családja, illetve a gondozásának, nevelésének jövőbeni ellátásáért tevékeny közreműködést vállaló család a (2) bekezdésben foglaltak szerinti létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy időszakosan létfenntartási gonddal küzd.


(2) Rendkívüli települési támogatásra való jogosultság kerül megállapításra, amennyiben

 • a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása miatt többletkiadásra kényszerül, vagy
 • a gyermek fogadása előkészítéséhez kapcsolódó kiadások biztosításához, vagy
 • nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása okán anyagi segítségre szorul, vagy
 • a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése miatt anyagi segítségre szorul, vagy
 • a gyermek iskoláztatásával kapcsolatosan jelentkező egyszeri többletkiadás keletkezik, vagy
 • a közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkező gyermek háziorvosa által igazolt havi gyógyszerkiadása a gyermeket gondozó család összes jövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelem 10 %-át meghaladja.

(3) Rendkívüli települési támogatásra jogosult a gyermek, ha a gyermeket gondozó család, illetve a gondozásának, nevelésének jövőbeni ellátásáért tevékeny közreműködést vállaló család összes jövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelem

 • egyedül élő, valamint gyermekét, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
 • az a) pont alá nem tartozó esetekben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át nem haladja meg.

(4) A naptári félévente a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője részére postai úton, illetve – kérésére – pénzintézetnél vezetett lakossági folyószámlára utalással kifizetésre kerülő – létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy időszakosan létfenntartási gonddal küzdő jogosult (2) bekezdés a) – f) pontjai szerinti többletkiadásainak részben történő fedezésére szolgáló – rendkívüli települési támogatás összege nem haladhatja meg a 10.000.-Ft, azaz Tízezer 00/100 forintot.

23. §[22][22] A családban nevelkedő gyermekek számától függetlenül a szülő vagy más törvényes képviselő részére a 22. § szerinti rendkívüli települési támogatás naptári félévente egy alkalommal kerülhet kifizetésre.


24. §[23][23] (1) Temetési támogatás formájában rendkívüli települési támogatásra jogosult, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában akkor veszélyezteti a saját, illetve családja létfenntartását, ha a család összes jövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelem

 • egyedül élő, valamint gyermekét, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,
 • az a) pont alá nem tartozó esetekben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg.

(3) Temetési támogatás formájában rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésének időpontját követő harmadik hónap utolsó napjáig lehet előterjeszteni.

(4) A temetési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem elbírálására annak előterjesztésétől számított 8 napon belül kerül sor.

(5) A temetési támogatás összege, amennyiben a kérelmező családja összes jövedeleméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelem

 • az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő, valamint gyermekét, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő esetében 150 %-át nem haladja meg, a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 20%-a,
 • az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét meghaladja, de az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, egyedül élő, valamint gyermekét, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át meghaladja, de az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg, a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 15%-a,
 • az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át meghaladja, de az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg, egyedül élő, valamint gyermekét, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át meghaladja, de az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg, a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-a kerül megállapításra.


(6) A Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság köteles minden év január 31. napjáig a településen temetkezési szolgáltatást nyújtó vállalkozásoktól adatot beszerezni a legolcsóbb temetési költség megállapításához.

(7) Amennyiben kérelmező szociális körülményei indokolttá teszik, a temetési támogatás formájában nyújtott rendkívüli települési támogatás a temetés költségeinek kifizetésére jogosult kérelmére előre is adható, azzal, hogy a temetéssel kapcsolatos számlákat a kérelmező a temetést követő 8. napig benyújtja a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal Soponyai Kirendeltségénél.

(8) A (7) bekezdés alkalmazásában a szociális körülmények akkor teszik indokolttá a temetési támogatás előre történő biztosítását, ha a (2) bekezdésben meghatározott jövedelmi feltételeknek megfelelő jogosult

 • családjában tartósan beteg, súlyos fogyatékos személy vagy kiskorú eltartásáról az elhunyt személy halálesete következtében egyedül gondoskodik, vagy
 • az elhunyt személy haláleste következtében vált egyedül élővé.

(9) A temetési támogatás kifizetése postai úton, illetve – jogosult kérésére – pénzintézetnél vezetett lakossági folyószámlára utalással történik.

25. §2436 (1) 25.§ (1) A 24.§ szerinti temetési támogatás iránti kérelem tárgyában átruházott hatáskörben első fokon a polgármester dönt.

(2) Azonnali döntést igénylő rendkívüli élethelyzetre tekintettel – kizárólag élelmiszerre, gyógyszerköltségre, illetve utazási költségre – a 21. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a Polgármester dönt.

(3) A Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a rendkívüli települési támogatás felhasználásának ellenőrzése keretében a felhasználást alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta stb.) becsatolására hívhatja fel a jogosultat.

26. §[24][25] A rendkívüli települési támogatás kifizetése – a 21. § (5) bekezdése kivételével - postai úton, illetve – jogosult kérésére – pénzintézetnél vezetett lakossági folyószámlára utalással történik.

11./A Köztemetés[25][26]

26/A. §[26][27] [27][28] (1) A köztemetéssel összefüggő feladatokat az Szt. 48.§-ban foglaltak szerint kell ellátni.


(2) A köztemetést a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság rendeli el.

(3) A köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személy kérelmére a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a köztemetés költségeinek megtérítése alól részben vagy egészben mentesítheti a kérelmezőt, különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén.

(4) Különös méltánylást érdemlő körülmények a kérelmező családjában:

a) fennálló munkanélküliség,

b) fennálló tartós, súlyos betegség,

c) nevelt legalább három kiskorú gyermek,

d) az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

(5) A kérelemben szereplő különös méltánylást érdemlő körülményt a kérelmező igazolni köteles.


11./B Az aktív korúak ellátására és a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltételei[28][29]

26/B. §[29][30] (1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy, az Szt. 33. § (7) bekezdésében foglaltakon túl, továbbá a lakásfenntartási támogatásra jogosult személy a 13. §-ban foglaltakon túl a jogosultság egyéb feltételeként köteles az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartására, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására az alábbiak szerint:

 • az általa lakott ingatlan udvarán, valamint a lakásban köteles a hulladék gyűjtésére alkalmas szeméttároló edényt elhelyezni és azt rendeltetésszerűen használni,
 • a hulladéktárolásra rendszeresített, a kommunális szilárd hulladék szállítására szerződött edényzet űrtartalmának kétszeresét meghaladó mennyiségű háztartási hulladék sem az udvaron, sem a kertben, sem a ház kerítésén kívüli közterületen sem szétszórt, sem felhalmozott állapotban nem lehet 24 órát meghaladó időtartamban,
 • az ingatlanhoz tartozó udvar, kert rendeltetésszerű használatának megfelelő állapotban tartása, művelése (fűnyírás, konyhakert-művelés, gyomtalanítás),
 • az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, a járda rendszeres takarítása a lehullott növényi részektől, a felgyülemlett csapadékvíztől és télen a hó- és síkosság-mentesítés rendszeres elvégzése,
 • az ingatlan területén a szabadban lévő tárgyak, felszerelések, tüzelő tárolása sorban, rendezetten történjen,
 • az épület vagy épületek esetleges málló vakolatának, törmelékeinek rendszeres összetakarítása, valamint eltávolítása,
 • annak biztosítása, hogy a ház előtt lévő lágy- és fásszárú növények, cserjék ne akadályozzák a forgalmat, valamint az úttestre való kilátást,
 •   a háziállatok tartására megfelelően kialakított hely álljon rendelkezésre, melynek folyamatos tisztántartásáról kell gondoskodni,
 • a ház előtti csapadékvíz elvezető árok és áteresz legyen tiszta, gyommentes, abban folyamatosan biztosítva legyen a csapadékvíz akadálytalan továbbhaladása,
 • a lakott lakás vagy lakóház rendezettsége akkor biztosított, ha

ja)       a helyiségeiben a járófelületek nem szemetesek, a falazat, a burkolatok, berendezési és felszerelési tárgyak, textíliák szennyeződéstől mentesek,

jb)       az ingatlan állagmegóvásáról és a rendeltetésszerű használhatóság fenntarthatóságáról a kérelmező vagy jogosult jövedelmi helyzetéhez mérten gondoskodik, valamint a szakértelmet, speciális munkaeszközöket, költséget nem igénylő szükséges munkálatokat saját maga elvégzi,

 • a higiénikus állapot érdekében az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése.

(2) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is fenntartani.

26/C.§ 34  (1) A Képviselő-testület pénzbeli támogatás nyújtását biztosítja a gyermeke születésekor Soponya Nagyközség Önkormányzata közigazgatási területén a gyermekkel azonos állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen ténylegesen ott is lakó, továbbá a gyermeke születését követő hat hónapon belül Soponya Nagyközség közigazgatási területén a gyermekkel azonos állandó lakóhelyet létesítő és életvitelszerűen ténylegesen ott is lakó szülőnek.


(2) A támogatásra a gyermekkel azonos állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező szülőn kívül a szülői felügyeletet gyakorló, illetőleg a gyám is jogosult.

(3) A támogatás formája egyszeri, vissza nem térítendő természetbeni támogatás, melynek összege gyermekenként 30.000,- Ft.

(4) A támogatást gyermekenként csak egy jogosult által lehet igénybe venni.

(5) A támogatás iránti kérelmet a jelen rendelet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani a gyermek születését követő 180 napos jogvesztő határidőn belül. A kérelemhez csatolni kell az alábbi mellékleteket: a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, a jogosult lakcímkártyáját, továbbá – amennyiben a jogosult nem szülő -, a szülői felügyeleti jog vagy a gyámság gyakorlását hitelt érdemlően igazoló valamint a család jövedelmére vonatkozó dokumentumokat.

(6) A támogatásra való jogosultság akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér ötszörösét.

(7) 37A támogatás iránti kérelem tárgyában átruházott hatáskörben első fokon a  Polgármestere dönt.”

(8) Amennyiben a Bizottság megállapítja a támogatásra való jogosultságot, e tárgyban hozott határozatának jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül gondoskodik a támogatás kifizetéséről.

26/D.§3538  (1) Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete támogatást nyújt

 • Soponya Nagyközségben állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező bölcsődés korú, óvodai nevelésben részesülő gyermek valamint általános iskolai tanuló részére,
 • Soponya Nagyközségben állandó bejelentett lakóhellyel nem rendelkező, de Soponya Nagyközségben működő intézményben óvodai nevelésben részesülő gyermek, továbbá Soponya Nagyközségben működő intézményben általános iskolai tanulmányokat folytató tanuló részére,
 • Soponya Nagyközségben állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező nappali rendszerű középfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató tanuló részére. „

 (2)39 Az (1) bekezdés szerinti vissza nem térítendő természetbeni támogatás mértéke jogosultanként tízezer forint.

(3) A támogatás iránti kérelmet a jelen szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani a jogosult törvényes képviselője által. A kérelemhez csatolni kell az alábbi mellékleteket: a jogosult lakcímkártyáját valamint középfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója esetén a tanulói jogviszony fennállását igazoló valamint a család jövedelmére vonatkozó dokumentumokat. Az általános iskolai tanulói jogviszony fennállását a kérelem elbírálására hatáskörrel rendelkező Szociális, Egészségügyi, Oktatási Kulturális és Sport Bizottság hivatalból, az oktatási intézmény vezetőjének megkeresése útján ellenőrzi.

(4) A támogatásra való jogosultság akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér ötszörösét és a jogosító gyermek legfeljebb a kérelem benyújtása évének utolsó napjáig betölti a 16. életévét.

(5) A jogosultság megállapítására irányuló kérelem tárgyév július 15. napjáig nyújtható be Soponya Nagyközség Önkormányzatához. A Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a beérkezett kérelmek alapján legkésőbb tárgyév augusztus 5. napjáig dönt a beérkezett kérelmekről. Amennyiben a Bizottság megállapítja a támogatásra való jogosultságot, e tárgyban hozott határozatának jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül gondoskodik a támogatás kifizetéséről.


IV. fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

12. Étkeztetés


27. § (1) Szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak legalább napi egyszeri meleg étkezésről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel


 • egészségi állapotuk,

 • pszichiátriai betegségük,

 • jövedelmi helyzetük miatt nem képesek biztosítani

(2) Az (1) bekezdés alapján az étkezést igénylő akkor rászorult

 • Az (1) bekezdés a) pontja alkalmazásában életkora miatt szociálisan rászorult az a személy, aki a 60. életévét betöltötte és havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.
 • Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában egészségi állapota miatt szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki
  • a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § a) pontja alapján súlyosan mozgáskorlátozott, vagy
  • a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértői bizottsága által igazoltan az egészségkárosodásának mértéke eléri vagy meghaladja az 50 % - ot, vagy
  • az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet által igazoltan munkaképességét legalább 67 % - ban elvesztette, vagy
  • a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján egészségi állapota 60 %-os vagy annál kisebb mértékű, vagy
  • a háziorvos vagy szakorvos által igazoltan akut vagy krónikus betegsége miatt önmagát ellátni időlegesen vagy véglegesen nem képes. 
 • Az (1) bekezdés c) pontja alkalmazásában fogyatékossága miatt szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a Magyar Államkincstár által kiadott igazolás szerint a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül.
 • Az (1) bekezdés d) és e) pontja alkalmazásában pszichiátriai, illetve szenvedélybetegsége miatt szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg gyógyintézeti vagy bentlakásos intézeti ellátásban nem részesül, és önmaga ellátására részben képes. A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegséget a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 21. § (1) – (4) bekezdésében meghatározott szakvéleménnyel kell igazolni.
 • Az (1) bekezdés f) pontja alkalmazásában jövedelmi helyzete alapján szociálisan rászorulónak kell tekinteni az ápolási díjban, egészségkárosodás jogcímén aktív korúak ellátásában részesülő személyt, valamint azt a személyt, akinek havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének:
  • egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 200%-át,
  • a da) pontba nem tartozó esetben 150%-át.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjak

13. Intézményi térítési díjak

28. § (1)29 A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának összegeit – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a 3. melléklet tartalmazza

(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a közoktatási intézményekben alkalmazott étkezési térítési díjakról szóló 6/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet tartalmazza.


(3) A tárgyévre tervezett adatok alapján számított szolgáltatási önköltség egy ellátottra jutó évi, havi és napi összegét a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az intézményi térítési díj alapját szolgáló, az Szt. 115. § (1) bekezdésében, illetve a Gyvt. 147. § (1) bekezdésében szabályozott szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözetét szolgáltatásonként az 3. melléklet tartalmazza.

14. Személyi térítési díj csökkentésének esetei

29. § (1) Az 12. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjai esetén az Intézményvezető kérelemre saját hatáskörben a megállapított személyi térítési díjat méltányosságból 20 % - kal csökkentheti annak a személynek, akinek a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének:

 • egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 120 %-át,
 • az a) pontba nem tartozó esetben 100%-át.

(2) A 12. § (1) bekezdés a) pontja esetén az Intézményvezető kérelemre saját hatáskörben a megállapított személyi térítési díjat méltányosságból 30 % - kal csökkentheti annak a személynek, aki a 27. § (2) bekezdés a) - e) pontja alapján részesül ellátásban, és a havi nettó jövedelme nem haladja meg (1) bekezdésben meghatározott összeget, valamint:

 • lakásfenntartási támogatásban részesül, vagy
 • háziorvosa vagy szakorvosa által igazolt havi rendszeres gyógyszerköltsége:
  •        közgyógyellátásra jogosult személy esetében a közgyógyellátáson felül meghaladja a havi nettó jövedelmének 10 % - át,
  • közgyógyellátásra nem jogosult személy esetében meghaladja a havi nettó jövedelmének 15 % - át,

(3) Az (1) és (2) bekezdés alapján biztosított személyi térítési díj csökkentése csak egy jogcímen biztosítható.

15. Személyi térítési díj megfizetésének módja

30. §30 A szociális ellátások igénybevétele során a személyi térítési díj megfizetésére a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók azzal, hogy az étkeztetés tekintetében a személyi térítési díjat a fizetésre kötelezettnek egy havi időtartamra utólag, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell megfizetni

V. fejezet


Záró rendelkezések

16. Hatályba léptető rendelkezések

31. § E rendelet 2014. augusztus 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult eljárások során kell alkalmazni.

17. Hatályon kívül helyező rendelkezések

32. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család- és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 11/2012. (IV. 18.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.                              Béndek József                                 Virágné Ferenczi Edit

                                    polgármester                                                   jegyző
A rendeletet a mai napon kihirdettem.

2014. július 31.


Virágné Ferenczi Edit

jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2021. február 12.
dr. Horváth Csaba

aljegyző
1. melléklet a 10/2014. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez


Jövedelem és vagyonnyilatkozat

Ápolási díjhoz


A. Személyi adatok:


Az ellátást igénylő neve: __________________________________________________________________________________

(Leánykor név): ___________________________________________________________________________________________

Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: _____________________________________________________

Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: ________________________________________________________

Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve és lakcíme:__________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Az igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók neve:

a, _________________________________________________________________________________________

b., ________________________________________________________________________________________

c, _________________________________________________________________________________________

d, _________________________________________________________________________________________

e, _________________________________________________________________________________________


B. Jövedelmi adatok:


A jövedelmek típusai

Kérelmező jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme

A kérelmező családjában élő egyéb rokon jövedelme

Összesen

1.Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból jövedelem és táppénz2.Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem3.Rendszeres pénzbeli ellátás (FHT, RSZS, ápolási díj, stb.)4.Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem5.Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások6.A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYES, GYED, GYET, családi pótlék, gyermektartási díj, stb.)7.Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás8.Föld és bérbeadásából származó jövedelem9.Egyéb (pl.: ösztöndíj)10.Összes jövedelemEgy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki). ________________________________________Ft/hó.C. Vagyonnyilatkozat:

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft

II. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű: '

a) személygépkocsi: ................................................................ típus ............................. rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................

Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .......................................... típus ................................... rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................

Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a Nyilatkozatban közölt adatok valódiságát a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv- NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján- ellenőrizheti.Dátum: __________________________________________________________________________________________

az ellátást igénylő v. törvényes képviselőjének

aláírása


2. melléklet[30][31] a 10/2014. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez
KÁLOZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

SOPONYAI KIRENDELTSÉG

8123 SOPONYA,
PETŐFI S. UTCA 32.

Tel: 06/22/587-029, 06/22/587-030


KÉRELEM
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK TÁMOGATÁSÁHOZ

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS


KÉREM, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI!


Személyi adatok

A kérelmező személyére vonatkozó adatok:

Neve: ........................................................................................................................................


Születési neve: .........................................................................................................................


Anyja neve: ..............................................................................................................................


Születés helye, ideje (év, hó, nap): ..........................................................................................


Lakóhelye: c c c c irányítószám ................................................................................ település

............................... ..utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó

Tartózkodási helye: c c c c irányítószám .............................................................. település

................................ utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ..... .......... emelet, ajtó


Lakcímbejelentés időpontja:    ……………………………………………………………


Társadalombiztosítási Azonosító Jele: c c c -c c c -c c c


Állampolgársága: .....................................................................................................................


Telefonszám:  ....................................................................................

Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ............ fő.

Kérelmező háztartásában élő személyek személyi adatai:


 Név
(születési név)

 Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

 Anyja neve

 Társadalombiztosítási Azonosító
Jele

Rokonsági fok

 1.


 2.


 3.


 4.


 5.6.7.8.


Jövedelmi adatok:

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi nettó jövedelme forintban:


 A jövedelem típusa

 Kérelmező

 A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

 1.

 Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó 2.

 Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3.

 Táppénz, gyermekgondozási támogatások 4.

 Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 5.

 Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 6.

 Egyéb jövedelem 7.

 Összes jövedelemLakásviszonyok

A támogatással érintett lakás nagysága: .............. m2.

A lakásban tartózkodás jogcíme: .................................................................

Lakásfenntartással kapcsolatos költségek:


Lakásfenntartási költségként figyelembe vehető kiadások:

Kérelem beadását megelőző egy nyári (június, július, augusztus) hónap számlája alapján (Ft)

Kérelem beadását megelőző egy téli (december, január, február) hónap számlája alapján (Ft)

Villanyáram díjaGázfogyasztás díjaVíz- és csatornahasználati díjSzemétszállítási díjFűtési költség (számla alapján)Lakásbérleti díjNyilatkozatok

A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék

működik  -  nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó)

Amennyiben igen kérjük, nyilatkozzon arról, hogy töltőkód formájában kéri a támogatást:


igen        -       nem (a megfelelő rész aláhúzandó)

A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás (ahová a támogatást kéri):

(A megfelelő aláhúzandó.)

            -           áramszolgáltatás díja,

            -           gázszolgáltatás díja,

            -           víz- és csatornaszolgáltatás díja,

            -           hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díja

 • Szolgáltató (megnevezése): …………………………………………………….Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.


Dátum: ...............................................


…………………………………………..                                   ………………………………………

         kérelmező aláírása                                    a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

A kérelem benyújtásához mellékelni kell:

- A kérelmező és a vele közös háztartásban élő személyek - a kérelem benyújtását megelőző havi - nettó jövedelméről szóló igazolása (munkavállaló esetén a munkáltató által igazolt nettó munkabér, vállalkozó esetén a NAV által kiállított igazolás az előző évről)

- Nyugdíj, árvajáradék esetén: nyugdíjösszesítő, aktuális folyószámla kivonat, vagy postai szelvény

- Munkanélküli esetén a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső

- Vagyonnyilatkozat

- A lakáshasználat jogcímét igazoló irat másolatát

- A lakásfenntartási költségek igazolására egy nyári és egy téli hónap számláit

- Annak a szolgáltatónak az utolsó havi teljes számlamásolatát, amelyre a kérelmező a lakásfenntartási támogatás utalását kériA szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés f) pontja értelmében:

„háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége;”

Vagyonnyilatkozat


A kérelmező személyes adatai:


Neve:……………………………………………………………………………………....

Születési neve:………………………………………………………….…………….........

Anyja neve:…………………………………………………..…………………………….

Születési hely, év, hó, nap:…..…………………………………………………………….

Lakóhely:…………..……………………………………………………………................

Tartózkodási helye:……….………………………………………………………………..

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: …………………………………………………….


Kérelmező és a vele közös háztartásban élő személyek vagyona:


A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év    Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen   nem (a megfelelő aláhúzandó)

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év  Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

II. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű:


a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi-vagy egyéb jármű: .............................. típus .................. rendszám

a szerzés ideje valamint a gyártás éve: .............................................................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap

................................................

aláírás

Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával megegyezően kell kitölteni.3. melléklet a 10/2014. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez31A

B

Intézményi térítési díj összege

(szolgáltatásonként külön-külön)

Intézményi térítési díj összege

1

Szociális étkeztetés (kiszállítás nélkül)


417 Ft/fő/nap + 27 % ÁFA

2

Szociális étkeztetés (kiszállítással)

417 Ft/fő/nap + 27% ÁFA + 50 Ft kiszállítási díj

3

Házi segítségnyújtás

390 Ft/fő/óra


4. melléklet a 10/2014. (VII. 31.) önkormányzati rendelethezA

B

C

D

Ellátási forma

(szolgáltatásonként külön-külön)

1 ellátottra jutó önköltség évi összege

1 ellátottra jutó önköltség havi összege

1 ellátottra jutó önköltség napi összege

(Ft/fő/év)

(Ft/fő/hó)


1

Szociális étkeztetés (kiszállítás nélkül)

188 246 Ft

15 687 Ft

750 Ft/fő/nap

2

Szociális étkeztetés (kiszállítással)

208 599 Ft

17 383 Ft

831 Ft/fő/nap

3

Házi segítségnyújtás

232 778 Ft

19 398 Ft

1 044 Ft/fő/óra

5. melléklet a 10/2014. (VII. 31.) önkormányzati rendelethezA

B

C

D

Ellátási forma

(szolgáltatásonként külön-külön)

1 ellátottra jutó önköltség összege

1 ellátottra jutó 2014. évi normatív hozzájárulás összege

1 ellátottra jutó megállapítható intézményi térítési díj maximális napi összege 2014. évben

(Ft/fő/év)

(Ft/fő/év)


1

Szociális étkeztetés (kiszállítás nélkül)

188 246 Ft

55 360 Ft

530 Ft/fő/nap

2

Szociális étkeztetés (kiszállítással)

208 599 Ft

55 360 Ft

610 Ft/fő/nap

3

Házi segítségnyújtás

232 778 Ft

145 000 Ft

395 Ft/fő/óra


------------------------------------------------------------------

29Módosította a Képvsielő-testület 7/2016. (V.11.) önkormányzati rendelete 1.§-a. Hatályos: 2016. május 12. napjától

30Módosította a Képvsielő-testület 7/2016. (V.11.) önkormányzati rendelete 2.§-a. Hatályos: 2016. május 12. napjától

31Módosította a Képvsielő-testület 7/2016. (V.11.) önkormányzati rendelete 3.§-a. Hatályos: 2016. május 12. napjától

32 Módosította a Képviselő-testület 6/2015. (V.8.) önkormányzati rendelete 1.§-a. Hatályos: 2015. május 09. napjától.

33 Megállapította a Képviselő-testület 14/2016. (X.15.) önkormányzati rendelete 1.§-a. Hatályos: 2016. október 16. napjától.

34 Megállapította a Képviselő-testület 14/2016. (X.15.) önkormányzati rendelete 2.§-a. Hatályos: 2016. október 16. napjától.

35 Megállapította a Képviselő-testület 14/2016. (X.15.) önkormányzati rendelete 3.§-a. Hatályos: 2016. október 16. napjától.
[1]Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. március 1-jétől

[2]Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. március 1-jétől

[3]Módosította a 2/2015. (I. 20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. január 21-től, hatálytalan 2015. március 1-jétől

[4]Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. március 1-jétől

[5]Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. március 1-jétől

[6]Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. március 1-jétől

[7]Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. március 1-jétől

[8]Beiktatta a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. március 1-jétől

[9]Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. március 1-jétől

[10]Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. március 1-jétől

[11]Beiktatta a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. március 1-jétől

[12]Beiktatta a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. március 1-jétől

[13]Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. március 1-jétől

[14]Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. március 1-jétől

[15]Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. március 1-jétől

[16]Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. március 1-jétől

[17]Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. március 1-jétől

[18]Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. március 1-jétől

[19]Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. március 1-jétől

[20]Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. március 1-jétől

[21]Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. március 1-jétől

[22]Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. március 1-jétől

[23]Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. március 1-jétől

[24]Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. március 1-jétől

[25]Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. március 1-jétől

[26]Beiktatta a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. március 1-jétől

[27]Beiktatta a 2/2015. (I. 20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. január 21-től, hatálytalan 2015. március 1-jétől

[28]Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. március 1-jétől

[29]Beiktatta a 7/2016. (V. 11.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 12. napjától

[30]Beiktatta a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. március 1-jétől

31]Módosította a 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. március 1-jétől

32.  Módosította a 6/2015. (V.8.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. május 9. napjától.

33 Beiktatta a 14/2016. (X.15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. október 16. napjától.

34 Módosította a 14/2016. (X.15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. október 16. napjától.

35 Módosította a 14/2016. (X.15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016.október 16. napjától.

36  Módosította a 2/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete, hatályos 2018. április 28. napjától.

37 Módosította a 2/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. április 28. napjától.

38 Módosította a 6/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelete, hatályos 2020. május 29. napjától.

39  Módosította a 6/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. május 29. napjától.

40  Módosította a 3/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021.01.01. napjától.