Soponya 6/2020 (VIII.28..)

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család- és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2014.(VII.31.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 08. 29 - 2020. 08. 29

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének   

6/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendelete


a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család-és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 

10/2014.(VII.31.) számú önkormányzati rendeletének módosításárólSoponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1.§ Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család-és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2014. (VII.31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 27/C.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„27/C.§ (1) Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete támogatást nyújt

  • Soponya Nagyközségben állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező bölcsődés korú, óvodai nevelésben részesülő gyermek valamint általános iskolai tanuló részére,
  • Soponya Nagyközségben állandó bejelentett lakóhellyel nem rendelkező, de Soponya Nagyközségben működő intézményben óvodai nevelésben részesülő gyermek, továbbá Soponya Nagyközségben működő intézményben általános iskolai tanulmányokat folytató tanuló részére,
  • Soponya Nagyközségben állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező nappali rendszerű középfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató tanuló részére. „

2.§ A R. 27/C.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„27/C.§ (2) A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő természetbeni támogatás, mértéke jogosultanként tízezer forint. „


3.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
      Diószegi Anna                                                                                    dr. Horváth Csaba

      alpolgármester                                                                                               aljegyző                                                                                                                                                                                                                                                                                     A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Soponya, 2020. augusztus 28.                                                                                                                              


                                                                                                       dr. Horváth Csaba

                                                                                                                                  aljegyző