Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 02. 10 - 2017. 04. 28

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2016.02.10.

Soponya Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya Soponya Nagyközség Önkormányzatára, a Képviselő-testületre és annak bizottságára terjed ki .

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében

minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden
támogatásban részesülőre.

2. § A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

Cím sz. Cím megnevezése:
1. Soponya Nagyközség Önkormányzata
2. Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás
3. Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
4. Soponyai Mesevár Óvoda
Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

3. § (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetését

174.289 .000.- Ft költségvetési bevétellel, 174.289.000.- Ft költségvetési kiadással állapítja meg, az 1. és 2. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.
(2) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételén belül az
a) önkormányzatok költségvetési támogatása: 96.614.000,- Ft,
önkormányzat és intézmények saját bevétele: 55.117.000.- Ft,
önkormányzat támogatásokból bevétele: 12.329. .000.- Ft,
Önkormányzat maradvány igénybevétele: 10.229.000.- Ft
(3) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásain belül:
a) működési kiadások: 174.289. 000,- Ft
ezen belül:
aa) személyi juttatások: 67.329.000,- Ft
ab) szociális hozzájárulási adó: 18.261.000,- Ft
ac)) dologi kiadások: 71.960.000,- Ft
ad) Egyéb működési célú kiadások: 16 739.000,- Ft
b.)felhalmozási kiadások: 0 Ft
(4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult

4. § (1) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni.

(2) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől folyószámlahitelt vehet igénybe.

5. § A 3. §.-ban megállapított együttes bevételi főösszeg bontását az 1. melléklet tartalmazza .

6. § (1) A 3. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását az 2. melléklet tartalmazza .

(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatásokat: 21.263.000,-Ft

- szociális hozzájárulás adó: 5.759.000,-Ft

- dologi kiadások: 29.655.000.-Ft

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai előirányzatait a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.

7. § (1) A képviselő-testület a Soponya- Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatások: 10.637.000,-Ft

- szociális hozzájárulás adó: 2.831.000,-Ft

- dologi kiadások: 12.578.000,-Ft

(2) A Soponya- Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai Soponya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016. (II…..) számú határozata alapján beépült Soponya Községi Önkormányzat költségvetésébe a 3. melléklet szerint.

8. § (1) A Soponyai Mesevár Óvoda kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatások: 35.429.000,-Ft

- szociális hozzájárulás adó: 9.671.000,-Ft

- dologi kiadások: 29.727.000,-Ft

(2) A Soponyai Mesevár Óvoda 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai beépül Soponya Nagyközségi Önkormányzat költségvetésébe a 2 melléklet szerint.
A köztisztviselők illetményalapja

9. § A Képviselő-testület a 2016 . évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját 45 000.- Ft-ban állapítja meg .

A 2016 . évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § A Képviselő-testület a 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § (1) A Képviselő-testület a 2016. évi beruházásokat és felújításokat a 3. melléklet szerint fogadja el.

(2) A képviselő-testület 2016.évi azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.

12. § (1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 4. mellékletben határozza meg .

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 30 főben határozza meg.

13. § A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésében az önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások mértékét a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

14. § (1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a rendelet 3.és 7. melléklete szerint fogadja el.

15. § A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket nem tervez.

16. § A Képviselő-testület a 2016. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

17. § A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésében a tartalékot nem képez.

18. § A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésében a 2016. évi költségvetése bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

19. § (1) A 16. §-ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat valamint a 2016. évi költségvetési rendeletét december 31-ig módosítja .

(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt, tényleges többletnek, illetve szerződés esetén , az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel.

(3) Amennyiben keletkezik általános gazdálkodási tartalék 100%-a felett a Képviselő-testület rendelkezik.

20. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít , a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal köteles tájékoztatni.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.

21. § (1) Ha az Országgyűlés a Képviselő-testület 2016. évi költségvetésében előirányzatot zárol, a Képviselő-testület a zárolást követő legközelebbi ülésén költségvetési rendeletét módosítja .

(2) A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a szakmai színvonal megőrzése érdekében együttgondolkodásra, a szakmai bázis jobb kihasználására és hatékony működtetésre van szükség.

22. § A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja.

23. § Az önkormányzati költségvetési intézmény a következő készpénzes kifizetésekre igényelhet készpénz felvételét az Önkormányzattól:

a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel, és

b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére.

Záró rendelkezések

24 . § (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni .
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik .