Soponya 14/2019 (XI.22..)

A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2019. 11. 23 - 2020. 04. 15

SOPONYA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól


Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bek. 8a. pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:


1.§ (1) Soponya Nagyközség Önkormányzata a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú mellékletének I. 9. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely alapján – a megállapított mindösszesen 96 erdei m³ tűzifa erejéig – a szociálisan rászoruló kérelmezők részére természetbeni ellátásként tűzifa támogatást nyújt. 

(2) A rendelet hatálya kiterjed a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2014. (VII. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. §-ában foglalt személyekre.

2. §  A rendeletben szabályozott támogatás megállapítására az Ör. 5. §-ában foglalt eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni.

3. §  (1) Szociális célú tűzifa támogatásban részesíthető az a kérelmező,

a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%-át

b) aki egyedülálló, vagy gyermekét egyedül neveli, és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 310 %-át.

(2) A szociális célú tűzifa igénylésre irányuló kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására,  időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz kapcsolódó, rendszeres kiadások viselésével kapcsolatosa támogatásban részesülők) jogosult,  

b) családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(3) A támogatás iránti igényeket 2019. év december hó 12. napjáig  lehet benyújtani.

(4) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére az szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 17.§ (1)-(5) bekezdéseit kell alkalmazni.

(5) Szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(6) Jogosultanként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítható.

4.§ (1) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

5.§ (1)A szociális célú tűzifa támogatásról, méltányossági jogkör gyakorlásáról, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás visszatérítésének elrendeléséről, illetve méltányosságból történő elengedéséről Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete jogosult dönteni a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság előzetes véleményezése alapján.

(2) A támogatás iránti kérelmet a rendelet 1. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani.

6. § Ezen rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba, és 2020. április 15-én hatályát veszti.                          Szücs Norbert                                                          Virágné Ferenczi Edit 

                           polgármester                                                                    jegyző 
Záradék: A rendelet 2019. november hó 22. napján kihirdetésre került.
Virágné Ferenczi Edit  

jegyző