Soponya 13/2014 (XI.17..)

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2014. 11. 18

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2014. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjárólSoponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. § (1)     A   rendelet   hatálya   Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének tagjaira terjed ki.

(2)   Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre.


2. § (1)   A   Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdésben megjelölt személyek részére munkájukért – jelen rendelet hatályba lépésének időpontjától megbízatásuk megszűnéséig – képviselői alapdíjat állapít meg.

(2)   A képviselői alapdíj havi bruttó összege: 20.000,- Ft.

(3) A képviselői alapdíj kifizetése a tárgyhónapot követő hónap 10.  napjáig átutalással történik a jogosultak részére.


3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(3)   E   rendelet   hatályba   lépésével   egyidejűleg   hatályát   veszti   a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 16/2002. (XI. 01.) önkormányzati rendelet.
                       Béndek József                                                          Virágné Ferenczi Edit

                       polgármester                                                                        jegyzőA rendeletet a mai napon kihirdettem.


Soponya, 2014. november 17.
Virágné Ferenczi Edit

jegyző