Soponya 5/2018 (VI.1..)

Soponya Nagyközség Önkormányzat 5/2018.(VI.01.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017.évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 06. 01


 Soponya Nagyközség Önkormányzat

5/2018. (VI.01.)


önkormányzati  rendelete


 az Önkormányzat  2017. évi költségvetésének végrehajtásáról


Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk bekezdés a) pontjában meghatározott feladat körében eljárva a következőt rendeli el:  1. A rendelet hatálya


1. § (1)  A rendelet hatálya kiterjed Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alatt alá tartozó költségvetési szervekre.


2. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek teljesítése, finanszírozása


2.§ (1) A Képviselő-testület  Soponya Nagyközség Önkormányzat 2017. évi beszámolóját

706.029.891,- Ft  módosított bevételi előirányzattal és

            696.348.039,- Ft teljesítéssel, valamint

            706.029.891,- Ft módosított kiadási előirányzattal és

            306.482.374,- Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá.


  1. A képviselő-testület Soponya Nagyközség  Önkormányzat 2017. évi tervezett és teljesített bevételeit, valamint tervezett és teljesített kiadásait az  1. melléklet szerint hagyja jóvá.


  1. Az Önkormányzat számla és pénztár egyenlegét a Képviselő-testület 346.226.330,- Ft-tal, a Soponyai Mesevár Óvoda számla és pénztár egyenlegét 754.649,- Ft-tal, - Ft-tal hagyja jóvá.


  1. A 2.§ (1) bekezdésében jóváhagyott teljesítésből a Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat az 1. melléklet részletezett beruházási és felújítási feladatokra  e Ft-tal hagyja jóvá.


  1. A Képviselő-testület a 2.§ (1) bekezdésében jóváhagyott 2017. évi teljesítésből a kiadási kiemelt előirányzatok teljesítését  önkormányzati szinten az alábbiak szerint állapítja meg:


  1. működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése

                                               - személyi juttatás                                            82.283.573,- Ft

                                               - munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.            17.014.003,- Ft

                                               - dologi kiadások                                             102.948.468,- Ft

                                               - ellátottak pénzbeli juttatásai                            14.813.510,- Ft

                                               - egyéb működési célú kiadások                        87.621.068,- Ft

                                   b) felhalmozási kiadások:                                                 1.801.752,-Ft   


  1. A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi teljesített kiadásait szakfeladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.3.§ (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi működési és fejlesztési célú bevételeit, kiadásait mérlegszerűen a rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

2) A Képviselő-testület a 2017. évi pénzeszköz átadásokat, támogatásokat a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3)A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2017. évi bevételi teljesítésekből az egészségügyi ellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól védőnői és iskolai egészségügyi ellátásra 4.208.700,-Ft teljesült.


4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek 2017. évi költségvetési maradványát 389.865.665,- Ft összegben hagyja jóvá.


3. Önkormányzati vagyon


5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi egyszerűsített mérlegét a 12. mellékletnek megfelelően fogadja el.


6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-i fordulónapi mérlegében az eszközök és források egyező főösszegét  1.080.943.788,- Ft-tal fogadja el.


7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát

     - 12. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján bruttó értéken

    1.425.524.284,- Ft-tal állapítja meg.


4. Záró rendelkezések


8.. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.)  önkormányzati rendelete.

    


      

            /:Béndek József:/                                                                      /:Dr.Horváth Csaba:/

              polgármester                                                                                    aljegyző   
Záradék:A rendelet 2018. június 1. napján kihirdetésre került.Soponya, 2018. június 1.                                                     


/:Dr.Horváth Csaba:/

                                                                                                           aljegyző  1.  melléklet

Soponya Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

5//2018.(VI.01.) számú rendeletéhez

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

                                                                                                                            (Ft-ban )

Sor-szám:

A

Megnevezés

B

Előirányzat összege:

CMódosított

Előirányzat

D

Teljesített

Előirányzat

E

Teljesítés

%-a

F

1

Intézményi működési bevételek

29678000

57233209

52692496

92,1

1.1

Ebből:  - hatósági jogkorhoz köthető működési bevételek

0


0

0

0

1.2

- Egyéb saját bevételek

28928000

56393714

51879005

92,0

1.3

- ÁFA bevételek

700000

800000

774000

96,7

1.4

- Kamatbevételek

50000

39491

39491

100,0

2

Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen

27550000

50647067

36892969

72,8

2.1

Ebből : - iparűzési adó

24000000

33052413

31873161

96,4

2.2

-pótlék

250000

250000

134583

53,8

2.3

          -idegenforgalmi adó

300000

300000

340200

113,4

2.3.3

-gépjárműadó

3000000

17044654

4545025

26,6

3

Felhalmozási bevételek

0

293436392

293436392

100,0

4

Önkormányzatok sajátos felhalm.bev.(kommunális adó)

0

0

0

0

5

Támog.értékű műk.bev. összesen

12336944

38505834

52362462

135,9

5.1

Ebből: - átvétel TB-től

4100000

4208700

4208700

100,0

5.2

- elkülönített állami pénzalapoktól

0

17890354

17890354

100,0

5.3

- egyéb átvett pénzeszköz

8236944

16406780

30263408

184,5

6

Műk. célú pe. átvétel államháztartáson kívülről

2645676

3776105

2233811

59,2

7

Felhalmozási célú pe.átvétel

0

0

0

0

8

Önkormányzatok költségvetési támogatása

93987380

100493348

100493348

100,0

9

Fc. Hitel felvétele

0

0

0

0

10

Likvid.hitelek bevételei:

0

0

0

0

11

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek,

0

0

0

0

12

Pályázati támogatás

0

0

0

0

13

Előző évi maradvány

28102000

30644522

30644522

100,0

14

Bevételek mindösszesen:

194300000

574736477

568756000

98,9

KIADÁSOK:

                                                                                              (Ft-ban)


Sorszám:

A


Megnevezés

B

Eredeti

Előirányzat

C

Módosított

Teljesített

Teljesítés


Előirányzat

D

Előirányzat

E

%-a

F

1

Személyi juttatások

29143000

53104047

41453160

78,1

2

Munkaadókat terhelő járulékok

6544000

8321510

7708555

92,6

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

54635000

104615488

74514656

71,2

4

Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás ö:

Ebből:

95800000

108239888

94256578


87,14.1

- Támogatás értékű működési kiadás összesen:

69369000

69369000

68736415

99,0

4.2

- Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül összesen:

9500000

14850188

5984826

39,7

4.3

- Egyéb műk.célú  pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül üsszesen:

3600000

4735000

4721827

99,7

4.4

- szoc. juttatás

13331000

19285700

14813510

76,8

5

Felújítási kiadások

0

0

0

0

6

Felhalmozási kiadások

0

292277544

1801752

0,6

7

Támogatási fejlesztési kölcsön törlesztése ÁHT-on belül

0

0

0

0

8

Fejlesztési hitel törlesztés

8178000

8178000

8178000

100,0

9

Fc. tartalék

0

0

0

0

10

 Általános tartalék

0

0

0

0

11

Likvid. hitel törlesztése

0

0

0

0

12

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

0

0

0

0

13

Kiadások mindösszesen


194300000

574736477

227912701

39,7

2.  melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2018. (VI.01.) számú rendeletéhez


Soponya Nagyközség Önkormányzatának  2017. évi működési kiadásai

(ezer forintban )Sor-szám

A


Megnevezés:

B


Bér:

C


Járulék:

D


Dologi:

E

KIADÁS

 ÖSSZESEN :

F

1

Mezőőri,Város- és községgazd. szolgálat

0

0

0

0

2

Lakóingatlan bérbeadása, hasznosít.

0

0

5284327

5284327

3

Önkormányzatok  igazgatási tevékenysége

0

0

0

0

4

Közterület fenntart.

0

0

0

0

5

Város és község-

gazdálkodás

0

0

0

0

6

Szemétszállítás

0

0

528526

528526

7

Közvilágítási feladatok

0

0

5132946

5132946

8


Temető fenntartás

0

0

136946

136946

9

Család és Nővédelmi Eg.üi.gondozás

Védőnői szolg.

2965636

642725

474495

4082856

10

Önkormányzati kiadás

14927325

3885548

22837157

47169088

11

Közművelődési tevékenység

3030406

689364

2954111

6673881

12

Növénytermesztés

0

0

5549058

5549058

13

Közutak fenntartása

0

0

27141909

27101909

14

Házi segítsny.szoc.étk.

0

0

0

0

15

Óvodai nevelés

40830413

9305448

28433812

78569673

16

Soponya-Káloz Sz.Gyj.Int.

0

0

0

0

17

Közhasznú foglalkoztatás

20529793


2520918

2282441

25333152

18

Háziorv.ügyeleti ell.

0

0

2192740

2192740

19

Soponya-Káloz Szoc. Int. Társulás

0

0

0

0

20


ÖSSZESEN:


82283573

17014003

102948468

202246044

3.  melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2018.(VI.01.) számú rendeletéhez


Soponyai Mesevár Óvoda

 2017. évi költségvetésének teljesítése Ft-ban
B e v é t e l e k                                                                       eredeti          mód.         Telj.

                                                                                                               ElőirányzatA

B

C

D


Normatíva:

- alap hozzájárulás:   

56596898

56596898

56596898

1

Előző évi maradvány

377000

47630814

47630814

2

 község működési hozzájárulása

12772102

12772102

12139517

3

Egyéb működéséhez hozzájárulás

0

0

0

4

Saját bevétel

10447000

14293600

11224810

5

Összesen:

80193000

131293414

127592039


K i a d á s o k:                                                                                                Adatok: eFt


            E

F


Soponyai Mesevár Óvoda


G

TeljesítésMegnevezés

Erdeti ei

Mód.ei

1

Személyi juttatások összesen:

38729000

43265542


408304132

Munkaadókat terh. járulékok

9176000

9305448


93054483

Egyéb dologi

32178000

78642424


283803684

Telefonktg

110000

80000


534445

Egyéb üzemeltetési szolg. (továbbképzés, belföldi kiküldetés, reprezentáció stb.)


0


006

Dologi kiadások összesen:

32288000

78722424


284334127

Kiadások mindösszesen:


80193000


131293414785696734.  melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2018. (VI.01.) számú rendeletéhez


Soponya Nagyközség Önkormányzatának működési és fejlesztési célú  bevételeinek és kiadásainak  2017. -2018.- 2019. évi alakulása

( Ft-ban )


or-

szám

A

BEVÉTELEK

B

2017.

C

2018.

D

2019.

E


I. Működési és felhalmozási célú bevételek

1

Intézményi működési bevételek

84535992

15000000

14000000

2

Önkormányzatok sajátos működési bev.

36892969

16000000

16800000

3

Önkormányzatok költségvetési támogatása

100493348

99200000

101800000

4

Támogatásértékű működési bevétel:

48117779

15000000

14500000

5

Működési célú pe. átvét. ÁHT-on kívülről

2233811

0

0

6

Rövid lejáratú hitel (likvid hitel)

0

0

0

7

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

293436342

31000000

26000000

8

Önkorm.sajátos felhalm. és tőke bevét.

0

0

0

9

átvett pénzeszközök

52362462

31000000

32000000

10

Függő bevétel

0

0

0

11

Előző évi pénzmaradvány

78275336

0

0

12

Tárgyévi bevételek összesen 

696348039

207200000

205100000


Sor-

Szám

F

KIADÁSOK

G

2017.

H

2018.

I

2019.

J


II. Működési és felhalmozási célú kiadások

1

Személyi juttatások

82283573

70100000

71200000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

170140003

15000000

15300000

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

102948068

82622000

77000000

4

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre, egyéb támogatás

2000000

0

0

5

Támogatásértékű működési kiadás

77443368

14000000

16423000

6

Önk.által folyósított ellátások

14813510

13300000

12000000

7

Tartalékok

0

0

0

8

Működési kölcsön törlesztés

0

0

0

9

Felhalmozási kiadások áfával együtt

1801752

5000000

6000000

10

Felújítási kiadások áfával együtt

0

0

0

11

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre

0

0

0

12

Támogatás értékű felhalmozási kiadás

0

0

0

13

Fc. Kölcsön törlesztése

8178000

7178000

7177000

14

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

0

0

0

15

Fc. tartalék

0

0

0

16

Tárgyévi kiadások összesen :

306482274

207200000

2051000005.  melléklet


Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

5./2018.(VI.01.) számú rendeletéhez


Soponya Nagyközség Önkormányzata

által folyósított ellátások

(Ft-ban )


Sor-szám

A


B

Megnevezés :

Eredeti

Előirányzat

C

Módosított

Előirányzat

D

Teljesített

Előirányzat

E

1

Rászorultságtól függő pénzbeli

szociális és gyermekvédelmi ellátások
1.1

Aktív korúak ellátása
1.2

Rendszeres szociális segély egyéb jogcímen
1.3

Normatív lakásfenntartási támogatás
1.4

Lakásfenntartási támogatás helyi megállapítás

alapján
1.5

Bursa támogatás
1.6

Pénzbeni átmeneti segély
1.7

Pénzbeni temetési segély
1.8

Ápolási díj
1.9

Egyéb,  megállapított juttatások

1.10

Óvodáztatási támogatás
1.11

Pénzbeli támogatás (gyerm. védelmi kedv-ben részesülők részére)
1.12

rendkívüli gyermekvédelmi tám.
2

Természetben nyújtott szociális ellátások
2.1

köztemetés
2.2

Közgyógyellátás
2.3

Természetben(Erzsébetutalványban) gyermekv.
3

                       Összesen:

13331000

19285700

14813510
6.  melléklet


Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2018.(VI.01.) számú rendeletéhez


Soponya Nagyközség Önkormányzatának

2017. évi működési és felhalmozási célú  pénzeszköz átadásai

(Ft-ban )Sor-szám

AMegnevezés :

B

Eredeti

Előirányzat

C

Módosított

Előirányzat

D

Teljesített

Előirányzat

E

1

Működési célú pénzeszköz átadás

ÁHT-on belül

92900000

103504888

89534751

1.1

- Pénzügyi alap

124000

124000

123955

11.2

- Katasztrófa alap

0

0

0

1.3

- Hulladékgazd. Működési ktg. Polgárdi

190700

190700

190700

1.4

  • Önk.részére egyéb

 Soponyai Mesevár Óvoda

69369000

69369000

68736415

1.5

- Káloz-Soponya Családsegítő és Gyermekj.Társ.

2122000

2122000

2122000

1.6

-   Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Int.

0

0

0

1.7

- KLIK iskola

0

0

0

1.8

- Kistérségi társulási tagdíj

0

0

0

1.9

- egyéb támogatás

20394300

31699188

18361681

1.10

- Pedagógiai szakszolgálat

0

0

0

1.11

- Közhasznú program

0

0

0

2

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül

- Non-profit (társadalmi) szervek támogatása.

( Sport Egyesület, Kézilabda Egyesület, Nyugdíjas Klubok, Iskolánkért Alapítvány,

stb.)

3600000

4735000

4721827

3


Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on

kívül Fcpá. Lakosságnak

- első lakáshoz jutók támogatása

0

0

0

4

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN

95800000

108239888

942565787.  melléklet


Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2018.(VI.01.)számú rendeletéhez


Soponya Nagyközség Önkormányzat 2017. évi felújítási és felhalmozási kiadásai

(Ft-ban)


Sorszám

A

Megnevezés :

B


Eredeti előirányzat

C


Módosított előirányzat


Teljesített

előirányzat

1

 ÚT FELÚJÍTÁS

0

293436392


1801752

2

Épületfelújítás
3

Felújítás összesen
4

Út vásárlás
5

Számítógép vásárlás  részére
6

Gép beszerzés, f
7

------Óvoda gép beszerzés
8

Gép, berendezés, felszerelés áfa
9

----------
10

Épület bővítés
9

Felhalmozási kiadások összesen
10

FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

293436392


1801752
8.  melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2018.(VI.01.) számú rendeletéhez


Soponya Nagyközség Önkormányzat 2017. évi pénzforgalom nélküli kiadásainak alakulása

Sorszám

A


MEGNEVEZÉS

B


Eredet

Előirányzat

C

Módosított

Előirányzat

D

Teljesített

Előirányzat

E

1

Tartalék

Ebből:

0

0

0

1.1


- Fc. tarlalék

0

0

0

1.2


- Általános tartalék

0

0

0


9.  melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2018.(VI.01.) számú rendeletéhez


Több éves kihatású döntések évenkénti bontásbanSor-szám

A

Több éves kihatással járó feladatok:

B

2017

C

2018

D

2019

E

2020

F

1

Fc. kölcsön visszafizetése (pénzügyi alap)

8178000

7178000

7177000

010 .  melléklet


Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2018.(VI.01.) számú rendeletéhez


Adósságállomány alakulása, lejárat, eszközök, bel- és külföldi bankok közötti bontásban


Sorszám

A

A hitelfelvétel célja, fajtája

B


A hitelt nyújtó bank megnevezése

CFelvétel ideje

D


Lejárat ideje

E


Összege

F

1

---

----

-

-

0

11.  melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2018. (VI.01.) számú rendeletéhez


Soponya Nagyközség Önkormányzat 2017. évi összesített működési és felhalmozási célú bevételei

és kiadásai mérlegszerűen
Működési           
bevételek

A

Eredeti ei

B   

Módosított ei  C

Teljesítés

DFelhalmozási bevételek

E

Eredeti.

F

Mód.

G

Telj.

H

1

Működési bevételek

29678000

57233209

52692496

1

Felhalmozási célú költségvetési támog.

0

0

0

2

Önkormányzatok

    költségvetési   

   támogatása

93987380

100493348

100493348

2

Felhalmozási célú hitelek

 Felvétele

0

0

0

3

Támogatás értékű bevétel

0

0

0

3

Felhalmozási és tőke

 jellegű bevétel

0

0

0

4

Működési célú kölcsönök

 Felvétele

0

0

0

4

Pályázati támogatás

0

0

0

5

Működési pénzeszközök

(saját)

42532620

92929006

91482242

5

Önk.sajátos felhalmozási

 bevétele ( kommunális adó, lakáscélú norm.)

0

0

0

6

Összesen:

166198000

250655563

244675086

6

Összesen:

0

0

0

7

Előző évi működési

maradvány igénybevétele:

28102000

30644522

30644522

7

Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel

0

293436392

293436392

 8

Működési célú pe. átvétel ÁHT-on kívülről

Átfutó bevétel

0

0

0

 8

Előző évi működési maradv. igénybevét.

0

0

0

9

Mindösszesen:

194300000

281300085

275319608

9

Mindösszesen:

194300000

574736477

568756000
12.  melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2018.(VI.01.) számú rendeletéhez


Működési kiadások

M

Eredeti

N


Mód.

O

Telj.

Ő

1

Személyi juttatások

29143000

53104047

41453160

2

Munkaadókat terhelő járulékok

6544000

8321510

7707555

3

Dologi kiadások

54635000

104615488

74514656

4

Tartalék

0

0

0

5

Irányító szervi támogatás

0

0

0

6

Támogatás értékű működési kiadás

69369000

69369000

68736415

7

Átadott pénzeszköz működésre

13100000

18126340

10706653

 8

Önkormányzat által folyósított ellátások

13331000

19285700

14813510

9

Függő

0

0

0

10

Összesen:

186122000

272822085

217932949
Felhalmozási kiadások

M

Eredeti

N


Mód.

O

Telj.

Ő

1

Felújítás

0

0

0

2

Beruházás

0

293436392

1801752

3

Támogatás ért.felh.

 kiadás

0

0

0

4

Pénzeszköz átadás

 felhalmozási célra

0

0

0

5

Pénzügyi befektetések

0

0

0

6

Felhalmozási célú hitelek,

 kölcsön nyújt. törl.

0

0

0

7

Felhalmozási tartalék

0

0

0

 8

Fejlesztési kölcsön

törlesztés

8178000

8178000

8178000

9

---

0

0

0

10

Összesen:

8178000

300755544

9979752