Soponya

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 06 - 2014. 11. 24

Soponya Nagyközség  Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete


                                          Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről


                                                           - a módosításokkal egységes szerkezetben -


a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések

1. §  (1) A rendelet hatálya Soponya Nagyközség Önkormányzatára, a Képviselő-testületre és annak bizottságára, valamint a Soponyai Mesevár Óvodára terjed ki .

 (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében

minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden

támogatásban részesülőre.


2.§  A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:


Cím sz.                       Cím megnevezése:                                         Gazdálkodási jogkör:


1.         Soponya Nagyközség Önkormányzata                     önállóan működő és gazdálkodó

2.         Soponyai Mesevár Óvoda                 önállóan működő


Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és  bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja


3. §(1) A képviselő-testület Soponya Nagyközség  Önkormányzatának    2014 . évi költségvetését157 329 000 Ft költségvetési bevétellel,   157 329 000 Ft költségvetési kiadással  állapítja meg, az 1.  mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.


(2) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételén belül:

a)  Működési bevételek   63 056 000 Ft

b) Önkormányzatok költségvetési támogatása:  75 227 000 Ft

c) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  - Ft

d) Támogatás értékű bevételek  4 046 000 Ft

e. ) 2013. évi működési pénzmaradvány 15 000 000 Ft

f.)  2014. évi felhalmozási pénzmaradvány  - Ft-ban állapítja meg


(3) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásain belül


a) Működési kiadások     151 557 000 Ft

b) Felhalmozási kiadások  3 927 000 Ft

Ezen belül:

ba) Beruházási kiadások  2 830 000 Ft

bb) Felújítási kiadások     1 097 000 Ft

c) Pénzeszköz átadás:   1 845 000 Ft


(4) A költségvetés pénzügyi mérlegét a  27.  melléklet tartalmazza.


 (5)1 A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult. A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedés különösen a pénzintézetektől a hitel feltételeire vonatkozó ajánlatok beszerzése.


(6)2 A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésében működési és felhalmozási hiányt nem tervez.


(7) 3 A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni.


3/A.§4 A Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (II.05.) számú határozata alapján beépültek Káloz Község Önkormányzata költségvetésébe.


3/B.§5 (1) A Soponyai Mesevár Óvoda 2014. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai beépültek Soponya Nagyközség Önkormányzata költségvetésébe e rendelet 1. számú melléklete szerint.


(2) A Soponyai Mesevár Óvoda részére az irányító szerv általi támogatásokat e rendlelet 1. számú melléklete tartalmazza.


(3) A Soponyai Mesevár Óvoda kiemelt kiadási előirányzatait e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


4. §   A 3. §.-ban megállapított együttes bevételi főösszeg forrásonkénti bontását az 1.  melléklet tartalmazza .


5. §  (1) A 3.§-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását az 1.  melléklet tartalmazza .

 (2) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten:


a)Személyi juttatás:

56 479 000,- Ft

b)Szociális hozzájárulási adó

15 099 000,- Ft

c)Dologi kiadások

                  57 528 000,- Ft

d)Ellátottak juttatásai

  5 270 000.-Ft

e)Pénzeszköz átadás

f)működési célú:

g)Fejlesztési célú

1 845 000.- Ft

17 181 000,- Ft

0.-Ft

h)Felhalmozási kiadás:

   3 927 000,- Ft

i)Tartalék:

                        0.- Ft

a  2.  melléklet  szerinti részletezésben állapítja meg.


(3) Az Önkormányzat működési felhalmozási célú bevételi és kiadásai előirányzatait mérlegszerűen a rendelet 27. melléklete tartalmazza.


A köztisztviselők illetményalapja


6. §  A Képviselő-testület a 2014 . évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját    45 000,- Ft-ban állapítja meg .A 2014 . évi költségvetés végrehajtásának szabályai


7. § 6  A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015., 2016 és 2017. évre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 3. számú melléklete szerint hagyja jóvá.


8. §  (1) A Képviselő-testület a 2014.  évi költségvetésének finanszírozását az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2014.  évi támogatásértékű működési és felhalmozási kiadásait  6. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2014.  évi támogatásértékű működési és felhalmozási bevételeit a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg


9. §   (1)A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 19. mellékletben határozza meg .

(2)A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú  foglalkoztatott  munkavállalók létszámkeretét 18 főben határozza meg.


10. §  A Képviselő-testület a 2014. évi  költségvetésében az önkormányzat által folyósított ellátások mértékét a 21. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .


11. § 7 A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében működési és felhalmozási céllú pénzeszköz átadásokat nem tervez. .


12. §8  Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztést nem tervez.


13. §  A Képviselő-testület a 2014. évi  költségvetésében a felhalmozási kiadásokat a 9. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .


14. § (1) A Képviselő-testület a 2014. évi  költségvetésében a 2014 évi előirányzat felhasználási ütemtervét  a 22. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .


15. § 9  Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete általános és céltartalékot nem állapít meg a 2014. évi költségvetésében.


16. § Képviselő-testület a 2014. évi  költségvetésében 2014. évre tervezett  közvetett  támogatásai kedvezményezettként és összegszerűen a 28.  mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.


17.§ A Képviselő-testület a 2014. évi  költségvetésében a 2014. évi költségvetése bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a  29. 30. 31. mellékleteiben foglaltaknak megfelelően állapítja meg .


18. §  (1)A 16. §-ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat valamint a 2014. évi költségvetési rendeletét december 31-ig módosítja .

(2)A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt, tényleges többletnek, illetve szerződés esetén , az abban meghatározott  mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után  használhatja fel.

(3) Az általános gazdálkodási tartalék 100%-a felett a polgármester rendelkezik. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) A Képviselő-testület  a többletbevétellel való rendelkezés jogosultságát a 2 millió

forintig  a polgármesterre ruházza át. Az e bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetén a polgármester  Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles.


19.§  (1)10


(2)  Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.


20.§ Az önkormányzati költségvetési intézmény  a következő készpénzes kifizetésekre igényelhet készpénz felvételét az Önkormányzattól:

  

a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel, és

b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére.


21.§  (1) Ha az Országgyűlés a Képviselő-testület 2014. évi költségvetésében előirányzatot zárol, a Képviselő-testület a zárolást követő legközelebbi ülésén költségvetési rendeletét módosítja.


(2)11


21/A.§12 A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
22.§  A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja.                                                                              Záró rendelkezések


23. § (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2014.    január 1-től kell alkalmazni

.(2)       A rendelet kihirdetéséről a  jegyző gondoskodik                      /:Béndek József:/                                                   /:Virágné Ferenczi Edit:/

                                               polgármester                                                                  jegyzőA rendelet 2014. február 06. napján kihirdetésre került.                           /:Virágné Ferenczi Edit:/ 

                                       jegyző


Egységes szerkezetbe foglaltva: 2014. november 26.


                           /:Virágné Ferenczi Edit:/

                                       jegyző

                                                                                                            

1 Módosította az Önkormányzat Képviselő-testüketének 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete 6.§-a. Hatályos: 2014. november 27. napjától.

2 Megállapította az Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete 1.§-a. Hatályos: 2014. november 27. napjától.

3 Megállapította az Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete 2.§-a. Hatályos: 2014. november 27. napjától.

4 Megállapította az Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete 3.§-a. Hatályos: 2014. november 27. najától.

5 Megállapította az Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete 4.§-a. Hatályos: 2014. november 27. napjától.

6 Módoította az Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete 8.§-a. Hatályos: 2014. november 27. napjától.

7 Módosította az Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete 9.§-a. Hatályos: 2014. november 27. napjától.

8 Módosította az Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelele 10.§-a. Hatályos: 2014. november 27. napjától.

9 Módosította az Önkormányzat Képviselőt-testületének 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete 11.§-a. Hstályos: 2014. november 27. napjától.

10 Hatályon kívül helyezte az Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete 13.§-a. Hatályos: 2014. november 27. napjától.

11 Hatályon kívül helyezte az Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete 13.§-a. Hatályos: 2014. november 27. napjától.

12 Megállapította az Önkormányzat Képvislő-testületének 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete 5.§-a. Hatályos: 2014. november 27. napjától.

.

                                        

1. melléklet


Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

1/2014. (II.06.)önkormányzat rendelethez

Soponya Nagyközség  Önkormányzatának 2014. évi bevételei és kiadásai


BEVÉTELEK

                                                           (ezer Ft-ban )

A

Megnevezés


 Önkormányzati előirányzat összege:
Soponyai Mesevár Óvoda

Mindösszesen:

1

Közhatalmi bevételek


0


0

0

2

Intézményi működési bevételek összesen

26936


10620

37556

3

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

0


0

0

4

Helyi adók 

25200


0

25200

5

Illetékek

0


0

0

6

Pótlékok, bírságok

300


0

300

7

Átengedett központi adók

0


0

0

8

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0


0

0

9

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0


0

0

10

Önkormányzat költségvetési támogatása

75227


0

75227

11

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

15000


0

15000


12

Támogatásértékű működési bevételek

4046


0

4046

13

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

0


0

0

14

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

0


0

0

15

Felhalmozási célú saját bevételek

0


0

0

16

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0


0

0

17

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0


0

0

18

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

0


0

0


A

Megnevezés

Önkormányzati előirányzat összege:Soponyai Mesevár Óvoda

Mindösszesen:

19

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0


0

0

20

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 

0


0

0

21

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0


0

0

22

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

146709


10620

157329

23

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele

0


0

0

24

Finanszírozási bevételek 


0


0

0


25

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

146709


10620

157329KIADÁSOK:

                                                                                                    (ezer Ft-ban)

Megnevezés

Önkormányzati előirányzatok


Soponyai Mesevár Óvoda

Mindösszesen:

1

Személyi juttatások

21912


34567

56479

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,


57659334

15099

3

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások


3296424564

57528

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai


00

0

5

Egyéb működési célú kiadások


171810

17181


5.1

  irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás


00

0


5.2

   támogatásértékű működési kiadások171810

0


5.3

   előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen0
0

0


5.4

   működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre


18450

1845


5.5

   társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás


52700

5270

6

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok


00

0

6.1

  általános tartalék


0


0

0

6.2

  céltartalék

7

Ellátottak pénzbeli juttatásai


0

0

0


8

Intézményi beruházások


13301500


2830

9

Felújítások


10970

1097

10

Lakásépítés


00

0


11

Egyéb felhalmozási kiadások


00

0


Megnevezés

Önkormányzati előirányzat összege:


Soponyai Mesevár Óvoda előirányzat összege

Mindösszesen:

11.1

   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

0


0

0

11.2

   befektetési célú részesedések vásárlása

0


0

0

11.3

   támogatásértékű felhalmozási kiadások

0


0

0

11.4

   előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

0


0

0

11.5

   felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

0


0

0

12

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0


0

0

13

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0


0

0

14

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0


0

0

15

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0


0

0

13

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre0
0

0

14

KIADÁSOK ÖSSZESEN:


8736469965

157329

15

Finanszírozási kiadások
0


16

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:


8736469965

157329
Megnevezés

Önkormányzat


Soponyai Mesevár Óvoda

Mindösszesen:

1

Költségvetési hiány  (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) )

0


0

0

2

Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) )

0


0

0

3

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele)  (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)

0


0

0
2. melléklet


Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

1 /2014. (II.06.)önkormányzat rendelethez


Soponya Nagyközség Önkormányzatának  2014 évi működési kiadásai

(ezer forintban )

A

Megnevezés:


B

Bér:


C

Járulék és Szociális hozzájárulás adó:


D

Dologi:

E

KIADÁS

 ÖSSZESEN :

1

Védőnői szolgálat

2572

674

3774

7020

2

Lakóingatlan bérbeadása, hasznosít.

0

0

500

500

3

Város- és községgazd.

3422

908

1370

5700

4

Közösségi ház

5303

1317

3950

10570

5

Közfoglalkoztatás

2783

792

925

4500

6

Út-, közút javítás

0

0

6711

6711

7

Közvilágítási feladatok

0

0

3700

3700

8

Települési hulladék k.

0

0

200

200

9

Családsegítés

2202

537

1022

3761

10

Házi segítségnyújtás

1971

621

3082

5674

11

Önkorm.ig.tev.

3664

916

7730

1231011


ÖSSZESEN:


21917

5765

32964

60646
3. számú melléklet13

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

1 /2014. (II.06.)önkormányzat rendelethezKálozi Közös Önkormányzati Hivatal Soponyai Kirendeltsége

                                                                                     

13 Hatályon kívül helyezte az Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete 13.§-a. Hatályos: 2014. november 27. napjától.

                                                               

                                                                  

4. számú melléklet14

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

1 /2014. (II.06.)önkormányzat rendelethez

Soponya Nagyközség Önkormányzatának működési és fejlesztési célú  bevételeinek és kiadásainak

 2015 -2016 - 2017. évi alakulása

                                                                                                                             (ezer Ft-ban )


A

BEVÉTELEK

B

2015

C

2016

D

2017

1

 Működési és felhalmozási célú bevételek

1.1

Intézményi működési bevételek

66000

68000

68000

1.2

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

0

0

0

1.3

Önkormányzatok költségvetési támogatása

81000

82000

82000

1.4

Támogatásértékű  működési bevétel:

5000

6000

6000

1.5

Rövid lejáratú hitel (likvid hitel)

0

0

0

1.6

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

1.7

Önkormányzatok felhalmozási és tőke bevételei

0

0

0

1.8

Fejlesztései célra átvett pénzeszközök

0

0

0

1.9

Pénzmaradvány igénybevétel

15000

19000

19000


2

Tárgyévi bevételek összesen :

172000

175000

175000

E

KIADÁSOK

F

2015

G

2016

H

2017

1

 Működési és felhalmozási célú kiadások

1.1

Személyi juttatások

60000

63000

63000

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok

17000

17500

17500

1.3

Dologi és egyéb folyó kiadások

66000

66000

66000

1.4

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

2000

2000

2000

1.5

Támogatásértékű működési kiadás

16000

16000

16000

1.6

Önkormányzat által folyósított ellátások

6000

6500

6500

1.7

Tartalékok

0

0

0

1.8

Működési hitel törlesztés

0

0

0

1.9

Felhalmozási kiadások áfával együtt

5000

4000

4000


1.10

Felújítási kiadások áfával együtt

0

0

0

1.11

Felhalmozási célú pénzeszköz  átadás Államháztartáson kívülre

0

0

0

1.12

Támogatás értékű felhalmozási kiadás

0

0

0

1.13

Fc. Kölcsön törlesztése

0

0

0

1.14

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

0

0

0

1.15

Fejlesztési célú tartalék

0

0

0

                2

Tárgyévi kiadások összesen:


      172000       175000        175000

                                                                                          

14 Módosította az Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendlete 7.§ a) pontja.

Hatályos: 2014. november  27. napjától.5. számú melléklet15


Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

1 /2014. (II.06.)önkormányzat rendelethez

Az önkormányzat 2014. évi finanszírozásáról

                            Finanszírozási kiadások                                                            (ezer Ft-ban )A

Megnevezés


B

Önkormányzati előirányzatokC

Soponyai Mesevár Óvoda


D

MINDÖSSZESEN
Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0


0

0


Likvid hitelek törlesztése

0


0

0


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0


0

0


Forgatási célú belföldi értékpapírok

beváltása

0


0

0


Forgatási célú értékpapírok vásárlása

0


0

0


Befektetési célú belföldi értékpapírok

beváltása

0


0

0


Befektetési célú értékpapírok vásárlása

0


0

0


Befektetési célú külföldi értékpapírok

beváltása

0


0

0Hiteltörlesztés külföldre

0


0

0


Egyéb finanszírozás kiadásai

0


0

0


Finanszírozási kiadások             

összesen:

0


0

0Finanszírozási bevételek


E

megnevezés

E

Önkormányzati előirányzatok


F

Soponyai Mesevár Óvoda

G

MINDÖSSZESEN


Rövid lejáratú hitelek felvétele

0


0

0

Likvid hitelek felvétele (HIÁNY

FINANSZÍROZÁSA)

0


0

0

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

0


0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0


0

0

Forgatási célú értékpapírok értékesítése

0


0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok

kibocsátása

0


0

0

Befektetési célú értékpapírok értékesítése

0


0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok

kibocsátása

0


0

0

Hitelfelvétel külföldről

0


0

0

Egyéb finanszírozás bevételei

0


0

0

Finanszírozási bevételek összesen:

0


0

0                                                                                                         

15 Módosította az Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete. 7.§ b) pontja..

Hatályos: 2014. november 27. napjától.6. számú melléklet16


Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

1 /2014 (II.06.)önkormányzat rendelethez


                                        Az Önkormányzat 2014. évi támogatásértékű működési kiadásai             (Ezer Forintban)A

megnevezés

B

Önkormányzati előirányzatok


C

Soponyai Mesevár Óvoda

D

MINDÖSSZESEN


Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

0


0

0


Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

0


0

0


Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0


0

0


Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól

0


0

0


Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól

4046


0

4046


Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0


0

0


Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

0


0

0


Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól

0


0

0


Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0


0

0


Támogatásértékű működési bevételek

4046


0

4046Az Önkormányzat 2014 évi támogatásértékű működési bevételei

                                                                                                                                     (ezer Ft-ban)


A

megnevezés

B

Önkormányzati előirányzatok


C

Soponyai Mesevár Óvoda

D

MINDÖSSZESEN


Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől

0


0

0


Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

0


0

0


Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0


0

0


A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0


0

0


Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól

0


0

0


Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0


0

0


Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0


0

0


Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól

0


0

0


Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól

0


0

0


Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0


0

0


Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0


0

0
                                                                                            

16 Módosította az Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete 7.§ c) pontja.

Hatályos: 2014. november 27. napjától.
7. számú melléklet17

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

1 /2014 (II.06.) önkormányzat rendelethez

Az Önkormányzat 2014 évi támogatásértékű működési bevételei

(ezer Ft-ban)


A

megnevezés

B

Önkormányzati előirányzatok


C

Soponyai Mesevár Óvoda

D

MINDÖSSZESEN


Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

0


0

0


Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

0


0

0


Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0


0

0


Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól

0


0

0


Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól

4046


0

4046


Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0


0

0


Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

0


0

0


Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól

0


0

0


Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0


0

0


Támogatásértékű működési bevételek

4046


0

4046


Az Önkormányzat 2014 évi támogatásértékű működési bevételei

                                                                                                                                     (ezer Ft-ban)


A

megnevezés

B

Önkormányzati előirányzatok


C

Soponyai Mesevár Óvoda

D

MINDÖSSZESEN


Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől

0


0

0


Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

0


0

0


Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0


0

0


A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0


0

0


Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól

0


0

0


Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0


0

0


Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0


0

0


Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól

0


0

0


Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól

0


0

0


Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0


0

0


Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0


0

0


                                                                                              

17 Módosította az önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete 7.§ d) pontja.

Hatályos: 2014. november 27. napjától.
8. számú melléklet18

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

1 /2014 (II.06.)önkormányzat rendelethez

                          Az Önkormányzat 2014. évi átadott pénzeszközei


Működési célú pénzeszköz                    átadások                                                                                                                                             Ezer Forintban


A

megnevezés

B

Önkormányzati előirányzatok


C

Soponyai Mesevár Óvoda

E

MINDÖSSZESEN


Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

1845


0

1845


Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak

0


0

0


Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0


0

0


Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0


0

0


Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0


0

0


Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0


0

0


Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0


0

0


Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összese

0


0

0


Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

1845


0

1845Felhalmozási célú pénzeszköz átadások                                Ezer Ft-ban)A

megnevezés

B

Önkormányzati előirányzatok


C

Soponyai Mesevár Óvoda

D

MINDÖSSZESEN

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0


0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0


0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0


0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0


0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0


0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0


0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0


0

0

Lakásért fizetett pénzbeli térítés

0


0

0

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

0


0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0


0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

0


0

0                                                                                         

18 Módosította az Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete 7.§ e) pontja.

Hatályos: 2014. november 27. napjától.
9. számú melléklet19

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

1 /2014 (II.06.)önkormányzat rendelethez

Az Önkormányzat 2014 évi felhalmozási jellegű kiadásai                            (ezer Ft-ban)


A

megnevezés

B

Önkormányzat előirányzat


C
Soponyai Mesevár Óvoda

D

MINDÖSSZESEN

épület vásárlás

 0


 0

 0

jármű vásárlás

 0


 0

 0

gép vásárlás

 1330


1500

 2830

Összesen:

 1330


 1500

 2830


                                                                                  

19 Módosította az Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeéete 7.§ f) pontja.

Hatályos: 2014. november 27. napjától.

                                                  10. számú melléklet20

           Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

                                  1 /2014. II.06.)önkormányzat rendelethez


Az Önkormányzat  2014 évi felújításai                                    ( ezer Ft-ban)
E

megnevezés

F

Önkormányzati előirányzatok

G

Soponyai Mesevár Óvoda

H

MINDÖSSZESEN

épület felújítás(önkormányzati épület)

 1097

 0

1097

gép felújítás

 0

 0

 0

jármű felújítás

 0

 0

 0

Összesen:

 1097

0

1097
                                         (ezer Ft-ban)


I

megnevezés

J

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása

K

Összesen

1

épület vásárlás

 0

 0

2

stb

 0

 0

3

épület felújítás

 0

 0

4

stb

 0

 0

5

Összesen

 0

 0

                                                                                          

20 Módosította az Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete 7.§ g) pontja.

Hatályos: 2014. november 27. napjától.
                                                   11. számú melléklet21

                   Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

                                    1 /2014 (II.06.)önkormányzat rendelethez


Az Önkormányzat működési és felhalmozási  célú pénzeszköz átvételei                                                                    

Működési célú pénzeszköz átvétel     (ezer Ft-ban)


A

megnevezés

B

Önkormányzati

előirányzat


C

Soponyai Mesevár Óvoda

D

MindösszesenMűködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

0


0

0


Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0


0

0


Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0


0

0


Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0


0

0


Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0


0

0


Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0


0

0


Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből

0


0

0


Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0


0

0


Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0


0

0


Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0


0

0


Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

0


0

0


Az Önkormányzat 2014 évi felhalmozási célú pénzeszköz átvételei           (ezer Ft-ban)


E

megnevezés

F

Önkormányzati előirányzatok

Hivatal

G

Soponyai Mesevár Óvoda

H

MINDÖSSZESEN


Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

0

0

0

0


Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

0


Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

0


Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0


Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0


Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0


Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

0


Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0


Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból

0

0

0

0


Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0


0

0

0


Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

0


0

0

0                                                                                     

21 Módosította az Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete 7.§ h) pontja.

Hatályos: 2014. november 27. napjától.
                                                               12. számú melléklet22

                          Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

                                        1 /2014 (.06.)önkormányzat rendelethez


Az Önkormányzat 2014 évi felhalmozási  célú saját bevételei            ezer Ft-ban


A

megnevezés

B

Önkormányzati előirányzatok


C

Soponyai Mesevár Óvoda

D

MINDÖSSZESEN

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0


0

0

Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak

0


0

0

Tartós részesedések értékesítése

0


0

0

Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei 

0


0

0

Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje

0


0

0

Privatizációból származó bevételek

0


0

0

Vállalatértékesítésből származó bevételek

0


0

0

Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel

0


0

0

Felhalmozási célú saját bevételek összesen

0


0

0                                                                                              

22 Módosította az Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete 7.§ i) pontja.

Hatályos: 2014. november 27. napjától.
                                                                                 13. számú melléklet23

                                            Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

                                                        1 /2014.  (II.06.)önkormányzat rendelethez


Az Önkormányzat 2014 évi intézményi működési bevételei                                            (ezer Ft-ban)A

megnevezés

B

Önkormányzati előirányzatok


C

Soponyai Mesevár Óvoda

E

MINDÖSSZESEN

1

Igazgatási szolgáltatási díj

 0


0

 0

2

Felügyeleti jellegű tevékenység díja

 0


 0

 0

3

Bírság bevétele

 0


 0

 0

4

Közhatalmi bevételek

 0


 0

 0

5

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

 0


 0

 0

6

Szolgáltatások ellenértéke

 0


 0

0

7

Egyéb sajátos bevétel

25662


 0

25662

8


 Továbbszámlázott (közvetített)

szolgáltatások értéke

 0


 0

 0

9

Bérleti és lízingdíj bevételek

 1274


 0

1274

10

Intézményi ellátási díjak

 0


 9580

9580

11

Alkalmazottak térítése

 0


 1040

1040

12


Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz

bevétele

 0


 0

 0

13


Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.

kártérítése és egyéb térítése

 0


 0

 0

14

Egyéb saját működési bevétel

 0


 0

 0

15


Működési célú ÁFA-bevételek, -

visszatérülések

 0


 0

 0

16


Működési célú hozam- és

kamatbevételek összesen

 0


 0

 0

17


Intézményi működési bevételek

összesen

 26936


10620

37556


                                                                                                                   

23 Módosította az Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete 7.§ j) pontja.

Hatályos: 2014. november 27. napjától.
                                                                           14. számú melléklet24


                                  Soponya Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

                                                    1 /2014 (II.06..)önkormányzat rendelethez


Az Önkormányzat  2014 évi adóbevétele

                                                                                                                          (ezer Ft-ban)


megnevezés

Önkormányzati előirányzatok


Soponyai Mesevár Óvoda

MINDÖSSZESEN

1

Idegenforgalmi adó

200


 0

 200

2

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

 25000


 0

25000

3

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

 0


 0

 0

4

Helyi adók összesen:

25200


 0

25200


                                                                                      

24 Módosította az Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete 7.§ k) pontja.

Hatályos: 2014. november 27. napjától.

                                                                      15. számú melléklet25

                               Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

                                                    1 /2014 (II.06.)önkormányzat rendelethez

                                      Az Önkormányzat 2014 évi költségvetési támogatása)
A

megnevezés

B

Önkormányzati előirányzatok


C

Soponyai Mesevár Óvoda

D

Összesen
1

Normatív hozzájárulások lakosságszámhoz kötött

75227


0

75227

2

Normatív hozzájárulások feladatmutatóhoz kötött

0


0

0

3

Központosított előirányzatok 

0


0

0

4

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása

0


0

0

5

A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja

0


0

0

6

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

0


0

0

7

Normatív kötött felhasználású támogatások

0


0

0

8

Címzett támogatás

0


0

0

9

Céltámogatás

0


0

0

10

Vis maior támogatás

0


0

0

11

Egyéb központi támogatás

0


0

0

12

Önkormányzat költségvetési támogatása 

75227


0

75227                                                                                     

25 Módosította az Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete 7.§ j) pontja.

Hatályos: 2014. november 27. napjától.


                                                                                                             16. számú melléklet 26

                           Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

                                          1/2014. (II.06.) önkormányzati rendeletéhez


Az Önkormányzat 2014 évi sajátos működési , felhalmozási és tőke jellegű bevételei

(ezer Ft-ban)


A

megnevezés

B

Önkormányzati előirányzatok


C

Soponyai Mesevár óvoda

D

Mindösszesen


1

Pótlékok, bírságok

300


0

300

2

Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése

0


0

0

3

Jövedelemkülönbség mérséklése                                                                                                                                                           

0


0

0

4

Gépjárműadó

3400


0

3400

5

Luxusadó

0


0

0

6

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

0


0

0

7

Átengedett egyéb központi adók

0


0

0


8

Átengedett központi adók

0


0

0

9

Környezetvédelmi bírság

0


0

0

10

Természetvédelmi bírság

0


0

0

11

Műemlékvédelmi bírság

0


0

0

12

Építésügyi bírság

0


0

0

13

Talajterhelési díj

0


0

0

14

Egyéb sajátos bevételek

00

15Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3700


0

3700


A

megnevezés

B

Önkormányzati előirányzatok


C

Soponyai Mesevár Óvoda

D

Mindösszesen


16

Önkormányzati lakások értékesítése

0


0

0


17

Önkormányzati lakótelek értékesítés

0


0

0

18

Privatizációból származó bevétel

0


0

0

19

Vállalatértékesítésből származó bevétel

0


0

0


20

Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel

0


0

0


21

Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

0


0

0


22

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

0


0

0


23

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

0


0

0


24

Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel

0


0

0                                                                                                                                                                                                                                               

26 Módosította az Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete 7.§ m) pontja.

Hatályos: 2014. november 27. napjától.


                                             17. számú melléklet27

            Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

                  1 /2014 (II.06.)önkormányzat rendelethez


Az Önkormányzat 2014 évi  tartalékai

(ezer Ft-ban)                                                                                        

27 Hatályon kívül helyezte az Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete 13.§-a.

Hatályos: 2014. november 27.                                                     18. számú melléklet28

                       Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

                                  1 /2014 (II.06.)önkormányzat rendelethez


Az Önkormányzat 2014 évi Európai uniós támogatással megvalósuló programjai forrásösszetétele

(ezer Ft-ban)


                                                                                 

28  Hatályon kívül helyezte az Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete 13.§-a.

Hatályos: 2014. november 27. napjától

                                                   19.számú melléklet29

                   Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

                                   1 /2014 (II.06.)önkormányzat rendelethez


Soponya Nagyközség Önkormányzatának

2014 évi  létszámkeretérőlA

megnevezés

B

Önkormányzati előirányzatok


C

Soponyai Mesevár Óvoda

D

MINDÖSSZESEN

 1

fizikai állomány közalkalmazott

 5


 9

 14

 2

szakmai állomány közalkalmazott

 3


 6

 9

 3

fizikai állomány köztisztviselő

 0


 0

 0

 4

szakmai állomány köztisztviselő

 0


 0

 0

 5

fizikai állomány Munkatörvény

 1


 0

 1

 6

szakmai állomány Munkatörvénv

 0


 0

 0

 7

közfoglalkoztatás

 18


 0

 18

 8

Összesen:

 27


 15

42


                                                                                     

29 Módosította az Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete 7.§ n) pontja.

Hatályos: 2014. november 27. napjától.

20. számú melléklet30

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.06.)önkormányzati rendeletéhez

Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásából fennálló kötelezettségei

A

megnevezés

B

2014.


C

2015

D

2016.

E

2017

F

2018

G

2019


H

további évek

az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a

14300000

14300000

14300000

14300000

14300000

1400000

14000000

A

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

B

futamidő kezdete

C

2014.

D

2015.

H

2016

I

2017


J

2018


K

2019


L

továb-bi évek

 kiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

0

0


0

0

0

0

0

                                                                                      

30 Módosította az Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeelete 7.§ o) pontja.

Hatályos: 2014. november 27. napjától.21. számú melléklet31

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

1/2014. (II.06.)önkormányzat rendelethez


Soponya Nagyközség Önkormányzata

által folyósított ellátások


( ezer Ft-ban )A.  

Megnevezés :


B.

Előirányzat

1

Rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások

4250

1.1

Ebből: foglalkoztatás helyettesítő támogatás

1200

1.2

Rendszeres szociális segély egyéb jogcímen

300

1.3

Normatív lakásfenntartási támogatás

250

1.4

Lakásfenntartási támogatás helyi megállapítás alapján

0

1.5

Ápolási díj

1700

1.6

Pénzbeni átmeneti segély

200

1.7

Pénzbeni temetési segély

200

1.8

Időskorúak járadéka

0

1.9

Egyéb,  megállapított juttatások400

2

Természetben nyújtott szociális ellátások

1020

2.1

Köztemetés

200

2.2

Közgyógyellátás

0

2.3

Rászorultságtól függő normatív kedvezmények


770

2.4

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

50

3

                       Összesen:

5270


                                                                                                                                                                          

31 Módosította az Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete 7.§ p) pontja. Hatályos: 2014. november 27. napjától.


22. számú melléklet32

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testülete 1/2014. (II.06.)önkormányzat rendelethez

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi  előirányzat felhasználási ütemterve1000 Ft-ban


                                A


megnevezés

B

január

C

február


D

március

E

április

F

május

G

június

H

július

I

augusztus


J

szeptember

K

október


L

november

M

december

N

Összesen

Személyi juttatások

4706

4706

4706

4706

4706

4706

4706

4713

4706

4706

4706

4706

56479

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

1258

1258

1258

1258

1258

1258

1258

1261

1258

1258

1258

1258

15099

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

3000

2000

2000

6000

3000

4000

8000

8000

6000

5000

4528

6000

57528

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   támogatásértékű működési kiadások

2000

25000

3000

1781

800

600

500

1200

1300

1000

1000

1500

17181

   előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

400

0

0

500

500

0

0

0

445

0

0

0

1845

   társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

430

5270

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  céltartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi beruházások

0

0

0

2830

0

0

0

0

0

0

0

0

2830

Felújítások

 500

597

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1097

Kormányzati beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakásépítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök törlesztése


KIADÁSOK ÖSSZESEN:

12034

11501

11404

17185

10704

11004

14904

15614

14149

12404

11932

13894

157329

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

12034

11501

11404

17185

10704

11004

14904

15614

14149

12404

11932

13894

157329

Közhatalmi bevételek


Intézményi működési bevételek összesen

3500

3500

3500

3500

3500

3000

1000

1000

3600

3700

4056

3700

37556

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


Helyi adók 

200

200

10000

800

0

0

0

0

13000

0

0

1000

25200

Illetékek


Pótlékok, bírságok

0

0

0

150

0

0

0

0

0

0

150

0

300

Átengedett központi adókA

megnevezés
B

január
C

február

D

március
E

április
F

május
G

június
H

július
I

augusztus
J

szeptember
K

október
L

november
M

december

N

Összesen

Önkormányzatok sajátos működési bevételei


Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei


Önkormányzat költségvetési támogatása

6269

6269

6269

6269

6269

6269

6269

6269

6269

6269

6269

6268

75227

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

15000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15000

Támogatásértékű működési bevételek

437

287

287

437

287

287

437

287

287

437

287

289

4046

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

25406

10256

20056

11156

10056

9556

7706

7556

23156

10406

10762

11527

157329

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

25406

10256

20056

11156

10056

9556

7706

7556

23156

10406

10762

11527

157329

32 Módosította az Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete 7.§ q) pontja.

Hatályos: 2014. november 27. napjától.
                                                           23. számú melléklet33

                                                          Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

                                                         testülete 1 /2014. (II.06.)önkormányzat rendelethez

Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal Soponyai Kirendeltsége előirányzat felhasználási ütemterve       1000 Ft-ban

                                                                                                   

33 Hatályon kívül helyezte az Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete 13.§-a.

Hatályos: 2014. november 27. napjától.

24. számú melléklet34

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

1/2014 (II.06.) önkormányzat rendelethez


Soponya Nagyközség Önkormányzat 2014. évi pénzforgalom nélküli kiadásainak alakulása


                                                                                 

34 Hatályon kívül helyezte az Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete 13.§-a.

Hatályos: 2014. november 27. napjától.

25. számú melléklet35

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

1/2014. (II.06.)önkormányzat rendelethez


Több éves kihatású döntések évenkénti bontásban                                                                              

35 Hatályon kívül helyezte az Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete 13.§-a.

Hatályos: 2014. november 27. napjától.


26. számú melléklet36

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

1/2014 (II.06.)önkormányzat rendelethez

Adósságállomány alakulása, lejárat, eszközök, bel- és külföldi bankok közötti bontásban


                                                                                   

36 Hatályon kívül helyezte az Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete 13.§-a.

Hatályos: 2014. november 27. napjától.

27. számú melléklet37

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

1/2014. (II.06.)önkormányzat rendelethez


Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi összesített működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegszerűen

Adatok eFt-ban

A

Működési bevételek

B

2014


C.

Felhalmozási bevételek

D.

2014

1 Működési bevételek

63056

1 Költségvetési támogatás felhalmozási célú része

0

2 Önkormányzatok költségvetési támogatása

75227

2 Felhalmozási célú hitelek felvétele

0

3 Támogatás értékű bevétel

0

3 Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

0

4 Működési célú hitelek felvétele

0

4 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése

0

5 Működési célú átvett pénzeszközök

4046

5 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele

 ( kommunális adó, lakáscélú normatív)

0

6 Összesen:

142329

6 Összesen:


7 Előző évi működési maradvány igénybevétele:


15000

7 Előző évi felhalmozási  maradvány igénybevétele

0

8 Előző évi működési maradvány igénybevétel.

0

8 Mindösszesen:

157329

9 Mindösszesen:

0

E.

Működési kiadások

F.

2014


G.

Felhalmozási kiadások

H.

2014

1 Személyi juttatások

56479

1 Felújítás:

1097

2 Munkaadókat terhelő járulékok

15099

2 Beruházás:

2830

3 Dologi kiadások:

57528

3 Támogatás értékű felhalmozási  kiadás

0

4 Irányítószerv által folyósított támogatás

0

4 Pénzeszköz átadás felhalmozási célra

0

5 Előző évi pénzmaradvány visszafizetése

0

5 Pénzügyi befektetések:

0

6 Támogatás értékű működési kiadás

0

6 Felhalmozási célú hitelek, kölcsön nyújtás

0

7 Átadott pénzeszköz működésre

19026

7 Felhalmozási tartalék

0

8 Önkormányzat által folyósított ellátások

5270

8 Fejlesztési kölcsön törlesztés

0

9 Likvid hitel törlesztése

0

10 Összesen:

153402

9 Összesen:

3927

                                                                               

37 Módosította az Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete 7.§ r) pontja.

Hatályos: 2014. november 27. napjától.28. számú melléklet38

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  

1/2014. (II.06.)önkormányzat rendelethez


Soponya Nagyközség Önkormányzata 2014. évre vonatkozó közvetett támogatásai


Sorszám

A támogatás kedvezményezettje

Adómentesség

Adókedvezmény

EgyébMegnevezés

Jogcíme  Mértéke Összege

Jellege        %       e Ft

Jogcíme Mértéke Összege

Jellege       %         e Ft

Jogcíme Mértéke Összege

Jellege       %           Ft

1

Bölcsőde

0

0

Étkeztetés  100      

Étkeztetés   50

2


Óvoda

0

0

Étkeztetés  100      

Étkeztetés   50

          3

Általános Iskola

0

0

Étkeztetés  100      

Étkeztetés   50

4

Vállalkozások

Iparűzési adó

0

0

0


5


Gépjárműadó tulajdonosok

0

0

0

                                                                 

38 Módosította az Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete 7.§ s) pontja.

Hatályos: 2014. november 27. napjától.29. számú melléklet39

Soponya Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. (II.06.)önkormányzat rendelethez

SOPONYA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  2014. évi bevételei és kiadásai a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontásban                 Adatok ezer Ft-ban


MEGNEVEZÉS

A

KÖTELEZŐ FELADAT

B

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

C

ÁLLAMI FELADATOK

D

ÖSSZESEN

E

1

személyi juttatások

56479

0

0

56479

2

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


15099


0


0


15099

3

dologi kiadások

57528

0

0

57528

4

ellátottak pénzbeli juttatásai

5

egyéb működési célú kiadások

6

·        - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások


5270


0


0


5270

7

·        - a működési célú átadott pénzeszköz

0

1845

0

1845

8

·        - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)


17181


0


0


17181

9

·        - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen

0

0

0

0

10

 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás

0

0

0

0

11

  általános tartalék

0

0

0

0

12

  céltartalék

0

0

0

0

13

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

151557

1845

0

153402

14

beruházások

2830

0

0

2830

15

felújítások

1097

0

0

1097

16

 egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

17

·        - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

0

0

0

0

18

·        - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz

0

0

0

0

19

·        - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)

0

0

0

0

20

·        - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

0

0

0

0

21

 általános tartalék felhalmozási célra

0

0

0

0

22

 céltartalék felhalmozási célra

0

0

0

0

23

 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

0

0

0

0

24

Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal

0

0

0

0

25

Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra

0

0

0

0

26

Hitel törlesztése felhalmozási célra

0

0

0

0

27

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

3927

0

0

3927

28

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

155484

1845

0

157329MEGNEVEZÉS

A

KÖTELEZŐ FELADAT

B

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

C

ÁLLAMI FELADATOK

D

ÖSSZESEN

E

1

közhatalmi bevételek

0

0

0

0

2

intézményi működési bevételek

37556

0

0

37556

3

működési célú támogatás államháztartáson belülről

0

0

0

0

4

a működési célú átvett pénzeszköz

4046

0

0

4046

5

helyi adó bevételek

25200

0

0

25200

6

Illetékek

0

0

0

0

7

Pótlékok, bírságok

300

0

0

300

8

Átengedett központi adók

0

0

0

0

9

a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások

75227


0

0

75227

10

kapott kamatok működési célú

0

0

0

0

11

Működési célú költségvetési bevételek összesen

0

0

0

0

12

Működési célú hiány

0

0

0

0

13

Működési célú többlet

0

0

0

0

14

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

0

0

0

0

15

 előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási célú bevétel.)


15000


0


0


0

16

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

157329

0

0

157329

17

 felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

0

0

0

0

18

felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

19

felhalmozási bevétel kommunális adó

0

0

0

0

20

az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei

0

0

0

0

21

központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú  költségvetési támogatások

0

0

0

0

22

nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek

0

0

0

0

23

kapott kamatok felhalmozási célú

0

0

0

0

24

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

0

0

0

0

25

Felhalmozási célú hiány

0

0

0

0

26

Felhalmozási célú többlet

0

0

0

0

27

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

0

0

0

0

28

előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási célú bevétel)

0

0

0

0

29

Kölcsön felvétele felhalmozási célra

0

0

0

0

30

Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási célú. bevétel)

0

0

0

0

31

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

0

0

0

0

32

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

157329

0

0

157329


                                                                               

39 Módosította az Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete 7.§ t) pontja.

Hatályos: 2014. november 27. napjától.30. számú melléklet40

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. (II.06.)önkormányzat rendelethez

Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal Soponyai Kirendeltség bevételei és kiadásai a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontásban

                                                                                 

40 Hatályon kívül helyezte az Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete 13.§-a.

Hatályos: 2014. november 27. napjától.
31. számú melléklet41

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. (II.06.)önkormányzat rendelethez Soponyai Mesevár Óvoda 2014. évi bevételei és kiadásai a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontásbanMEGNEVEZÉS

A

KÖTELEZŐ FELADAT

B

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

C

ÁLLAMI FELADATOK

D

ÖSSZESEN

E

1

személyi juttatások

34567

0

0

34567

2

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9334

0

0

9334

3

dologi kiadások

24564

0

0

24564

4

ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

5

egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

6

·        - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

0

0

0

0

7

·        - a működési célú átadott pénzeszköz

0

0

0

0

8

·        - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)

0

0

0

0

9

·        - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen

0

0

0

0

10

 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás

0

0

0

0

11

  általános tartalék

0

0

0

0

12

  céltartalék

0

0

0

0

13

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

68465

0

0

68465

14

beruházások

1500

0

0

1500

15

felújítások

0

0

0

0

16

 egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

18

·        - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz

0

0

0

0

19

·        - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)

0

0

0

0

20

·        - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

0

0

0

0

21

 általános tartalék felhalmozási célra

0

0

0

0

22

 céltartalék felhalmozási célra

0

0

0

0

23

 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

0

0

0

0

24

Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal

0

0

0

0

25

Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra

0

0

0

0

26

Hitel törlesztése felhalmozási célra

0

0

0

0

27

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

0

0

0

0

28

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

69965

0

0

69965

MEGNEVEZÉS

A

KÖTELEZŐ FELADAT

B

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

C

ÁLLAMI FELADATOK

D

ÖSSZESEN

E

1

közhatalmi bevételek

0

0

0

0

2

intézményi működési bevételek

10620

0

0

10620

3

működési célú támogatás államháztartáson belülről

0

0

0

0

4

a működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

5

helyi adó bevételek

0

0

0

0

6

Illetékek

0

0

0

0

7

Pótlékok, bírságok

0

0

0

0

8

Átengedett központi adók

0

0

0

0

9

a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások

0

0

0

0

10

kapott kamatok működési célú

0

0

0

0

11

Működési célú költségvetési bevételek összesen

10620

0

0

10620

12

Működési célú hiány

59345

0

0

59345

13

Működési célú többlet

0

0

0

0

14

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

59345

0

0

59345

15

 előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)

0

0

0

0

16

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

69965

0

0

69965

17

 felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

0

0

0

0

18

felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

19

felhalmozási bevétel

0

0

0

0

20

az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei

0

0

0

0

21

központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú  költségvetési támogatások

0

0

0

0

22

nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek

0

0

0

0

23

kapott kamatok felhalmozási célú

0

0

0

0

24

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

0

0

0

0

25

Felhalmozási célú hiány

0

0

0

0

26

Felhalmozási célú többlet

0

0

0

0

27

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

0

0

0

0

28

előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási célú bevétel)

0

0

0

0

29

Kölcsön felvétele felhalmozási célra

0

0

0

0

30

Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási célú bevétel)

0

0

0

0

31

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

0

0

0

0

32

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

69965

0

0

69965

                                                                                  

41  Módosította az Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete 7.§ u) pontja.

Hatályos: 2014. november 27. napjától.