Soponya 15/2014 (XI.26..)

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2014. 11. 27 - 2014. 12. 04

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 15./2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 3.§ -a a következő, (6) bekezdéssel egészül ki:

3.§ (6) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésében működési és felhalmozási hiányt nem tervez.”


2.§ Az Ör. 3.§-a a következő, (7) bekezdéssel egészül ki:

3.§ (7) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni.”


3.§ Az Ör. a következő, 3/A.§-al egészül ki:


„3/A.§ A Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi  költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (II.05.) számú határozata alapján beépültek Káloz Község Önkormányzat költségvetésébe.


4.§ Az Ör. a következő, 3/B.§-al egészül ki:

„3/B.§ (1) A Soponyai Mesevár Óvoda 2014. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai  beépültek Soponya Nagyközség Önkormányzata költségvetésébe e rendelet 1 számú melléklete szerint.

(2) A Soponyai Mesevár Óvoda  részére az irányító szerv általi támogatásokat e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) A Soponyai Mesevár Óvoda kiemelt kiadási előirányzatait e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.”


5.§ Az Ör a következő, 21/A.§-al egészül ki:

„21/A.§ A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.”


6. § Az Ör. 3.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (5) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult. A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedés különösen a pénzintézetektől a hitel feltételeire vonatkozó ajánlatok beszerzése.”


7.§ Az Ör.

a)   4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

b)   5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

c)  6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

d)  7. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

e)  8. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

f)  9. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú mellékelte lép.

g)  10. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

h)  11. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.

i)   12. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.

j)  13. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.

k)  14. számú melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.

l) 15. számú melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.

m) 16. számú melléklete helyébe e rendelet 15. számú melléklete lép.       

n) 19. számú melléklete helyébe e rendelet 16. számú melléklete lép.       

o) 20. számú melléklete helyébe e rendelet 17. számú melléklete lép.       

p).21. számú melléklete helyébe e rendelet 18. számú melléklete lép.       

q) 22. számú melléklete helyébe e rendelet 19. számú melléklete lép.       

r) 27. számú melléklete helyébe e rendelet 20. számú melléklete lép.      

s) 28. számú melléklete helyébe e rendelet 21 számú melléklete lép.        

t) 29. számú melléklete helyébe e rendelet 22. számú melléklete lép.       

u) 31. számú melléklete helyébe e rendelet 23. számú melléklete lép.      8.§ Az Ör. 7.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A Képviselő-testület az önkormányzat 2015, 2016. és 2017. évre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.”


9.§ Az Ör. 11. § helyébe a következő rendelkezés lép.

„A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat nem tervez.”


10.§ Az Ör. 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztést nem tervez.”


11. § Az Ör. 15.§ helyébe a következő rendelkezés lép.

„Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete általános és céltartalékot nem állapít meg a 2014. évi költségvetésében.”Záró rendelkezések:


12.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a kihirdetését követő 8. napon hatályát veszti.

13.§ E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendeletének 19.§ (1) bekezdése, 21.§ (2) bekezdése valamint a 3., 17., 18., 23., 24., 25., 26., és 30. számú mellékletei.


Béndek József                                                                      Virágné Ferenczi Edit

Polgármester                                                                                     jegyző


A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Soponya: 2014. november 26.

Virágné Ferenczi Edit

jegyző

1. számú melléklet


Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

15/2014. (XI.26.) önkormányzat rendeletéhez

Soponya Nagyközség  Önkormányzatának 2014. évi bevételei és kiadásai


BEVÉTELEK

                                                           (ezer Ft-ban )

A

Megnevezés

B

 Önkormányzati előirányzat összege:C

Soponyai Mesevár Óvoda

D

Mindösszesen:

1

Közhatalmi bevételek


0


0

0

2

Intézményi működési bevételek összesen

26936


10620

37556

3

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

0


0

0

4

Helyi adók 

25200


0

25200

5

Illetékek

0


0

0

6

Pótlékok, bírságok

300


0

300

7

Átengedett központi adók

0


0

0

8

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0


0

0

9

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0


0

0

10

Önkormányzat költségvetési támogatása

75227


0

75227

11

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

15000


0

15000


12

Támogatásértékű működési bevételek

4046


0

4046

13

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

0


0

0

14

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

0


0

0

15

Felhalmozási célú saját bevételek

0


0

0

16

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0


0

0

17

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0


0

0

18

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

0


0

0

19

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0


0

0

20

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 

0


0

0

21

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0


0

0

22

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

146709


10620

157329

23

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele

0


0

0

24

Finanszírozási bevételek 


0


0

0


25

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

146709


10620

157329
KIADÁSOK:

                                                                                                    (ezer Ft-ban)

A

Megnevezés

B

Önkormányzati előirányzatok


C

Soponyai Mesevár Óvoda

D

Mindösszesen:

1

Személyi juttatások

21912


34567

56479

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,


57659334

15099

3

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások


3296424564

57528

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai


00

0

5

Egyéb működési célú kiadások


171810

17181


5.1

  irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás


00

0


5.2

   támogatásértékű működési kiadások171810

0


5.3

   előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen0
0

0


5.4

   működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre


18450

1845


5.5

   társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás


52700

5270

6

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok


00

0

6.1

  általános tartalék


0


0

0

6.2

  céltartalék

0


0

0

7

Ellátottak pénzbeli juttatásai


0

0

0


8

Intézményi beruházások


13301500


2830

9

Felújítások


10970

1097

10

Lakásépítés


00

0


11

Egyéb felhalmozási kiadások


00

0

11.1

   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

0


0

0

11.2

   befektetési célú részesedések vásárlása

0


0

0

11.3

   támogatásértékű felhalmozási kiadások

0


0

0

11.4

   előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

0


0

0

11.5

   felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

0


0

0

12

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0


0

0

13

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0


0

0

14

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0


0

0

15

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0


0

0

13

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre0
0

0

14

KIADÁSOK ÖSSZESEN:


8736469965

157329

15

Finanszírozási kiadások

00

0

16

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:


8736469965

157329

A

Megnevezés

B

Önkormányzat


C

Soponyai Mesevár Óvoda

D

Mindösszesen:

1

Költségvetési hiány  (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) )

0


0

0

2

Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) )

0


0

0

3

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele)  (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)

0


0

0
2. számú melléklet


Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

15/2014. (XI.26.) önkormányzat rendeletéhez


Soponya Nagyközség Önkormányzatának  2014 évi működési kiadásai

(ezer forintban )

A

Megnevezés:


B

Bér:


C

Járulék és Szociális hozzájárulás adó:


D

Dologi:

E

KIADÁS

 ÖSSZESEN :

1

Védőnői szolgálat

2572

674

3774

7020

2

Lakóingatlan bérbeadása, hasznosítás

0

0

500

500

3

Város- és községgazdálkodás

3422

908

1370

5700

4

Közösségi ház

5303

1317

3950

10570

5

Közfoglalkoztatás

2783

792

925

4500

6

Út-, közút javítás

0

0

6711

6711

7

Közvilágítási feladatok

0

0

3700

3700

8

Települési hulladék k.

0

0

200

200

9

Családsegítés

2202

537

1022

3761

10

Házi segítségnyújtás

1971

621

3082

5674

11

Önkormányzat igazgatási tevékenysége

3664

916

7730

12310

11


ÖSSZESEN:


21917

5765

32964

606463. számú melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

15/2014. (XI.26.) önkormányzat rendeletéhez

Soponya Nagyközség Önkormányzatának működési és fejlesztési célú  bevételeinek és kiadásainak

 2015 -2016 -2017. évi alakulása

                                                                                                                             (ezer Ft-ban )


A

BEVÉTELEK

B

2015

C

2016

D

2017

1

 Működési és felhalmozási célú bevételek

1.1

Intézményi működési bevételek

66000

68000

68000

1.2

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

0

0

0

1.3

Önkormányzatok költségvetési támogatása

81000

82000

82000

1.4

Támogatásértékű  működési bevétel:

5000

6000

6000

1.5

Rövid lejáratú hitel (likvid hitel)

0

0

0

1.6

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

1.7

Önkormányzatok felhalmozási és tőke bevételei

0

0

0

1.8

Fejlesztései célra átvett pénzeszközök

0

0

0

1.9

Pénzmaradvány igénybevétel

15000

19000

19000


2

Tárgyévi bevételek összesen :

172000

175000

175000

E

KIADÁSOK

F

2015

G

2016

H

2017


1

 Működési és felhalmozási célú kiadások


1.1

Személyi juttatások

60000

63000

63000


1.2

Munkaadókat terhelő járulékok

17000

17500

17500


1.3

Dologi és egyéb folyó kiadások

66000

66000

66000


1.4

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

2000

2000

2000


1.5

Támogatásértékű működési kiadás

16000

16000

16000


1.6

Önkormányzat által folyósított ellátások

6000

6500

6500


1.7

Tartalékok

0

0

0


1.8

Működési hitel törlesztés

0

0

0


1.9

Felhalmozási kiadások áfával együtt

5000

4000

40001.10

Felújítási kiadások áfával együtt

0

0

0


1.11

Felhalmozási célú pénzeszköz  átadás Államháztartáson kívülre

0

0

0


1.12

Támogatás értékű felhalmozási kiadás

0

0

0


1.13

Fc. Kölcsön törlesztése

0

0

0


1.14

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

0

0

0


1.15

Fejlesztési célú tartalék

0

0

0


2

Tárgyévi kiadások összesen :

172000

175000

175000

4. számú melléklet


Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

15/2014. (XI.26.) önkormányzat rendeletéhez

Az önkormányzat 2014. évi finanszírozásáról

                            Finanszírozási kiadások                                                            (ezer Ft-ban )
A

Megnevezés


B

Önkormányzati előirányzatokC

Soponyai Mesevár Óvoda


D

MINDÖSSZESEN
1

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0


0

0


2

Likvid hitelek törlesztése

0


0

0


3

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0


0

0


4


Forgatási célú belföldi értékpapírok

beváltása

0


0

0


5

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

0


0

0


6


Befektetési célú belföldi értékpapírok

beváltása

0


0

0


7

Befektetési célú értékpapírok vásárlása

0


0

0


8

9

Befektetési célú külföldi értékpapírok

beváltása

0


0

0


 10

11


Hiteltörlesztés külföldre

0


0

0


12

Egyéb finanszírozás kiadásai

0


0

0


13


Finanszírozási kiadások             

összesen:

0


0

0


Finanszírozási bevételek
E

megnevezés

E

Önkormányzati előirányzatok


F

Soponyai Mesevár Óvoda

G

MINDÖSSZESEN1

Rövid lejáratú hitelek felvétele

0


0

0


2


Likvid hitelek felvétele (HIÁNY

FINANSZÍROZÁSA)

0


0

0


3

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

0


0

0


4

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0


0

0


5

Forgatási célú értékpapírok értékesítése

0


0

0


6


Befektetési célú belföldi értékpapírok

kibocsátása

0


0

0


7

Befektetési célú értékpapírok értékesítése

0


0

08

Befektetési célú külföldi értékpapírok

kibocsátása

0


0

0


9

Hitelfelvétel külföldről

0


0

0


10

Egyéb finanszírozás bevételei

0


0

0


11

Finanszírozási bevételek összesen:

0


0

0

5. számú melléklet


Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

15/2014 (XI.26.) önkormányzat rendeletéhez


Az Önkormányzat 2014 évi támogatásértékű működési kiadásai   (ezer Ft-ban)


A

megnevezés

B

Önkormányzati előirányzatok


C

Soponyai Mesevár Óvoda


D

MINDÖSSZESEN1

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek

0


0

0


2

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0


0

0


3

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0


0

0


4

Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0


0

0


5

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0


0

0


6

Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0


0

0


7

Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0


0

0


8

Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak

0


0

0


9

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0


0

0


10

Támogatásértékű működési kiadások

0


0

0E

megnevezés

F

Önkormányzati előirányzatok


G

Soponyai Mesevár Óvoda

H

MINDÖSSZESEN


1

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek

0


0

0


2

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra

0


0

0


3

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0


0

0


4

Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek

0


0

0


5

Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

0


0

0


6

Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0


0

0


7

Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak

0


0

0


8

Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak

0


0

0


9

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0


0

0

6. számú melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

15/2014 (XI.26.) önkormányzat rendeletéhez

Az Önkormányzat 2014 évi támogatásértékű működési bevételei

(ezer Ft-ban)


A

megnevezés

B

Önkormányzati előirányzatok


C

Soponyai Mesevár Óvoda

D

MINDÖSSZESEN1

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

0


0

0


2

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

0


0

0


3

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0


0

0


4

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól

0


0

0


5

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól

4046


0

4046


6

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0


0

0


7

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

0


0

0


8

Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól

0


0

0


9

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0


0

0


10

Támogatásértékű működési bevételek

4046


0

4046

Az Önkormányzat 2014 évi támogatásértékű működési bevételei

                                                                                                                                     (ezer Ft-ban)

A

megnevezés

B

Önkormányzati előirányzatok


C

Soponyai Mesevár Óvoda

D

MINDÖSSZESEN1

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől

0


0

0


2

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra

0


0

0


3

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0


0

0


4

A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0


0

0


5

Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól

0


0

0


6

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0


0

0


7

Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől

0


0

0


8

Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól

0


0

0


9

Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól

0


0

0


10

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0


0

0


11

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0


0

0

7. számú melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

15/2014 (XI.26.) önkormányzat rendeletéhez

Az Önkormányzat 2014 évi átadott pénzeszközei

Működési célú pénzeszköz átadások                                Ezer Ft-ban)


A

megnevezés

B

Önkormányzati előirányzatok


C

Soponyai Mesevár Óvoda

E

MINDÖSSZESEN


 1

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

1845


0

1845


 2

Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak

0


0

0


 3

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0


0

0


 4

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0


0

0


 5

Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0


0

0


 6

Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0


0

0


 7

Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0


0

0


 8

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összese

0


0

0


 9

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

1845


0

1845Felhalmozási célú pénzeszköz átadások                                Ezer Ft-ban)


A

megnevezés

B

Önkormányzati előirányzatok


C

Soponyai Mesevár Óvoda

D

MINDÖSSZESEN


 1

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

0


0

0


 2

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak

0


0

0


 3

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak

0


0

0


 4

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak

0


0

0


 5

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

0


0

0


 6

Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0


0

0


 7

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0


0

0


 8

Lakásért fizetett pénzbeli térítés

0


0

0


 9

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

0


0

0


 10

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0


0

0


 11

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

0


0

0

8. számú melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

                                               15/2014 (XI.26.) önkormányzat rendeletéhez

Az Önkormányzat 2014 évi felhalmozási jellegű kiadásai                            (ezer Ft-ban)


A

megnevezés

B

Önkormányzat előirányzat


C
Soponyai Mesevár Óvoda

D

MINDÖSSZESEN


 1

épület vásárlás

 0


 0

 0

 2

jármű vásárlás

 0


 0

 0

 3

gép vásárlás

 1330


1500

 2830


Összesen:

 1330


 1500

 2830

9. számú melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

                                          15 /2014 (XI.26.) önkormányzat rendeletéhez


Az Önkormányzat 2014. évi felújításai
E

megnevezés

F

Önkormányzati előirányzatok

G

Soponyai Mesevár Óvoda

H

MINDÖSSZESEN 1

épület felújítás(önkormányzati épület)

 1097

 0

1097


 2

gép felújítás

 0

 0

 0


 3

jármű felújítás

 0

 0

 0


 4

Összesen:

 1097

0

1097                                         (ezer Ft-ban)


I

megnevezés

J

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása

K

Összesen

1

épület vásárlás

 0

 0

2

épület felújítás

 0

 0

3

Összesen

 0

 0                                                                    10. számú melléklet


                                           Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

                                                    15/2014 (XI.26.) önkormányzat rendeletéhez


Az Önkormányzat működési és felhalmozási  célú pénzeszköz átvételei                                                                    

Működési célú pénzeszköz átvétel     (ezer Ft-ban)


A

megnevezés

B

Önkormányzati

előirányzat


C

Soponyai Mesevár Óvoda

D

Mindösszesen1

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

0


0

0


2

Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0


0

0


3

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0


0

0


4

Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0


0

0


5

Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0


0

0


6

Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0


0

0


7

Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből

0


0

0


8

Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0


0

0


9

Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból

0


0

0


10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0


0

0


11

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

0


0

0Az Önkormányzat 2014 évi felhalmozási célú pénzeszköz átvételei           (ezer Ft-ban)

E

megnevezés

F

Önkormányzati előirányzatok

Hivatal

G

Soponyai Mesevár Óvoda

H

MINDÖSSZESEN


1

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől

0

0

0

0


2

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól

0

0

0

0


3

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0

0

0

0


4

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0


5

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0


6

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0

0

0

0


7

Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből

0

0

0

0


8

Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0


9

Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból

0

0

0

0


10

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0


0

0

0


11

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

0


0

0

0


                                                                                  11. számú melléklet


                                                 Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

                                                           15 /2014 (XI.26.) önkormányzat rendeletéhez


Az Önkormányzat 2014 évi felhalmozási  célú saját bevételei            ezer Ft-ban


A

megnevezés

B

Önkormányzati előirányzatok


C

Soponyai Mesevár Óvoda

D

MINDÖSSZESEN


1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0


0

0

2

Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak

0


0

0

3

Tartós részesedések értékesítése

0


0

0

4

Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei 

0


0

0

5

Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje

0


0

0

6

Privatizációból származó bevételek

0


0

0

7

Vállalatértékesítésből származó bevételek

0


0

0

8

Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel

0


0

0

9

Felhalmozási célú saját bevételek összesen

0


0

0                                                                                12. számú melléklet


                                                 Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

                                                      15 /2014.  (XI.26.) önkormányzat rendeletéhez

Az Önkormányzat 2014 évi intézményi működési bevételei                                            (ezer Ft-ban)A

megnevezés

B

Önkormányzati előirányzatok


C

Soponyai Mesevár Óvoda

E

MINDÖSSZESEN

1

Igazgatási szolgáltatási díj

 0


0

 0

2

Felügyeleti jellegű tevékenység díja

 0


 0

 0

3

Bírság bevétele

 0


 0

 0

4

Közhatalmi bevételek

 0


 0

 0

5

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

 0


 0

 0

6

Szolgáltatások ellenértéke

 0


 0

0

7

Egyéb sajátos bevétel

25662


 0

25662

8


 Továbbszámlázott (közvetített)

szolgáltatások értéke

 0


 0

 0

9

Bérleti és lízingdíj bevételek

 1274


 0

1274

10

Intézményi ellátási díjak

 0


 9580

9580

11

Alkalmazottak térítése

 0


 1040

1040

12


Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz

bevétele

 0


 0

 0

13


Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.

kártérítése és egyéb térítése

 0


 0

 0

14

Egyéb saját működési bevétel

 0


 0

 0

15


Működési célú ÁFA-bevételek, -

visszatérülések

 0


 0

 0

16


Működési célú hozam- és

kamatbevételek összesen

 0


 0

 0

17


Intézményi működési bevételek

összesen

 26936


10620

37556                                                                           13. számú melléklet


                                         Soponya Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

                                                     15 /2014 (XI.26.) önkormányzat rendeletéhez


Az Önkormányzat  2014 évi adóbevételei

                                                                                                                          (ezer Ft-ban)A

megnevezés

B


Önkormányzati előirányzatokC

Soponyai Mesevár Óvoda


D

MINDÖSSZESEN

1

Idegenforgalmi adó

200


 0

 200

2

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

 25000


 0

25000

3

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

 0


 0

 0

4

Helyi adók összesen:

25200


 0

25200                                                                          14. számú melléklet

                                           Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

                                                       15 /2014 (XI.26.) önkormányzat rendeletéhez


Az Önkormányzat 2014 évi költségvetési támogatása

                                                                                                          (ezer Ft-ban)


A

megnevezés

B

Önkormányzati előirányzatok


C

Soponyai Mesevár Óvoda

D

Összesen
C

Körjegyzőség

D

MINDÖSSZESEN


1

Normatív hozzájárulások lakosságszámhoz kötött

75227


0

75227
2

Normatív hozzájárulások feladatmutatóhoz kötött

0


0

0
3

Központosított előirányzatok 

0


0

0
4

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása

0


0

0
5

A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja

0


0

0
6

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

0


0

0
7

Normatív kötött felhasználású támogatások

0


0

0
8

Címzett támogatás

0


0

0
9

Céltámogatás

0


0

0
10

Vis maior támogatás

0


0

0
11

Egyéb központi támogatás

0


0

0
12

Önkormányzat költségvetési támogatása 

75227


0

75227


                                                                        15. számú melléklet

                                          Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

                                                15/2014 (XI.26.) önkormányzat rendeletéhez


Az Önkormányzat 2014 évi sajátos működési , felhalmozási és tőke jellegű bevételei

(ezer Ft-ban)
A

megnevezés

B

Önkormányzati előirányzatok


C

Soponyai Mesevár óvoda

D

Mindösszesen


Körjegyzőség

Mindösszesen:


1

Pótlékok, bírságok

300


0

300
2

Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése

0


0

0
3

Jövedelemkülönbség mérséklése                                                                                                                                                           

0


0

0
4

Gépjárműadó

3400


0

3400
5

Luxusadó

0


0

0
6

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

0


0

0
7

Átengedett egyéb központi adók

0


0

0

8

Átengedett központi adók

0


0

0
9

Környezetvédelmi bírság

0


0

0
10

Természetvédelmi bírság

0


0

0
11

Műemlékvédelmi bírság

0


0

0
12

Építésügyi bírság

0


0

0
13

Talajterhelési díj

0


0

0
14

Egyéb sajátos bevételek

00
15Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3700


0

3700

A

megnevezés

B

Önkormányzati előirányzatok


C

Soponyai Mesevár Óvoda

D

Mindösszesen


Körjegyzőség

Mindösszesen:


16

Önkormányzati lakások értékesítése

0


0

0

17

Önkormányzati lakótelek értékesítés

0


0

0


18

Privatizációból származó bevétel

0


0

0


19

Vállalatértékesítésből származó bevétel

0


0

0

20

Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel

0


0

0
21

Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

0


0

0
22

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

0


0

0
23

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

0


0

0
24

Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel

0


0

0
25

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

3700


0

3700
                                                                              16. számú melléklet

                                            Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

                                                           15/2014 (XI.26.) önkormányzat rendeletéhez


Soponya Nagyközség Önkormányzatának

2014 évi  létszámkeretérőlA

megnevezés

B

Önkormányzati előirányzatok


C

Soponyai Mesevár Óvoda

D

MINDÖSSZESEN

 1

fizikai állomány közalkalmazott

 5


 9

 14

 2

szakmai állomány közalkalmazott

 3


 6

 9

 3

fizikai állomány köztisztviselő

 0


 0

 0

 4

szakmai állomány köztisztviselő

 0


 0

 0

 5

fizikai állomány Munkatörvény

 1


 0

 1

 6

szakmai állomány Munkatörvénv

 0


 0

 0

 7

közfoglalkoztatás

 18


 0

 18

 8

Összesen:

 27


 15

42
17. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendeletéhez


Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásából fennálló kötelezettségei

A

megnevezés

B

2014.


C

2015

D

2016.

E

2017

F

2018

G

2019


H

további évek

1

az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a

14300000

14300000

14300000

14300000

14300000

1400000

14000000A

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

B

futamidő kezdete

C

2014.

D

2015.

H

2016

I

2017


J

2018


K

2019


L

továb-bi évek

1

 kiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Összesen:

0

0


0

0

0

0

0

18. számú melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

15/2014. (XI.26.) önkormányzat rendeletéhez


Soponya Nagyközség Önkormányzata

által folyósított ellátások


( ezer Ft-ban )A.  

Megnevezés :


B.

Előirányzat

1

Rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások

4250

1.1

Ebből: foglalkoztatás helyettesítő támogatás

1200

1.2

Rendszeres szociális segély egyéb jogcímen

300

1.3

Normatív lakásfenntartási támogatás

250

1.4

Lakásfenntartási támogatás helyi megállapítás alapján

0

1.5

Ápolási díj

1700

1.6

Pénzbeni átmeneti segély

200

1.7

Pénzbeni temetési segély

200

1.8

Időskorúak járadéka

0

1.9

Egyéb,  megállapított juttatások400

2

Természetben nyújtott szociális ellátások

1020

2.1

Köztemetés

200

2.2

Közgyógyellátás

0

2.3

Rászorultságtól függő normatív kedvezmények


770

2.4

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

50

3

                       Összesen:

5270

19. számú  melléklet

                                    Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

                                            15/2014. (XI.26.) önkormányzat rendeletéhez

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi  előirányzat felhasználási ütemterve1000 Ft-ban                                A

megnevezés

B

január

C

február


D

március

E

április

F

május

G

június

H

július

I

augusztus


J

szeptember

K

október


L

november

M

december

N

Összesen

1

Személyi juttatások

4706

4706

4706

4706

4706

4706

4706

4713

4706

4706

4706

4706

56479

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

1258

1258

1258

1258

1258

1258

1258

1261

1258

1258

1258

1258

15099

3

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

3000

2000

2000

6000

3000

4000

8000

8000

6000

5000

4528

6000

57528

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

  irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

   támogatásértékű működési kiadások

2000

25000

3000

1781

800

600

500

1200

1300

1000

1000

1500

17181

8

   előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

   működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

400

0

0

500

500

0

0

0

445

0

0

0

1845

10

   társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

430

5270

11

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

  általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

  céltartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Intézményi beruházások

0

0

0

2830

0

0

0

0

0

0

0

0

2830

16

Felújítások

 500

597

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1097

17

Kormányzati beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Lakásépítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

   irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

   befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

   támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

   előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

   felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök törlesztése


29

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

12034

11501

11404

17185

10704

11004

14904

15614

14149

12404

11932

13894

157329

30

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

12034

11501

11404

17185

10704

11004

14904

15614

14149

12404

11932

13894

157329

32

Közhatalmi bevételek


33

Intézményi működési bevételek összesen

3500

3500

3500

3500

3500

3000

1000

1000

3600

3700

4056

3700

37556

34

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről


35

Helyi adók 

200

200

10000

800

0

0

0

0

13000

0

0

1000

25200

36

Illetékek


37

Pótlékok, bírságok

0

0

0

150

0

0

0

0

0

0

150

0

300

38

Átengedett központi adókA

megnevezés
B

január
C

február

D

március
E

április
F

május
G

június
H

július
I

augusztus
J

szeptember
K

október
L

november
M

december

N

Összesen

39

Önkormányzatok sajátos működési bevételei


40

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei


41

Önkormányzat költségvetési támogatása

6269

6269

6269

6269

6269

6269

6269

6269

6269

6269

6269

6268

75227

42

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

15000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15000

43

Támogatásértékű működési bevételek

437

287

287

437

287

287

437

287

287

437

287

289

4046

44

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

25406

10256

20056

11156

10056

9556

7706

7556

23156

10406

10762

11527

157329

54

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Finanszírozási bevételek 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

25406

10256

20056

11156

10056

9556

7706

7556

23156

10406

10762

11527

157329
20. számú melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

15/2014. (XI.26.) önkormányzat rendeletéhez

Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi összesített működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai   mérlegszerűen

Adatok eFt-ban

A

Működési bevételek

B

2014


C.

Felhalmozási bevételek

D.

2014

1 Működési bevételek

63056

1 Költségvetési támogatás felhalmozási célú része

0

2 Önkormányzatok költségvetési támogatása

75227

2 Felhalmozási célú hitelek felvétele

0

3 Támogatás értékű bevétel

0

3 Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

0

4 Működési célú hitelek felvétele

0

4 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése

0

5 Működési célú átvett pénzeszközök

4046

5 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele

 ( kommunális adó, lakáscélú normatív)

0

6 Összesen:

142329

6 Összesen:


7 Előző évi működési maradvány igénybevétele:


15000

7 Előző évi felhalmozási  maradvány igénybevétele

0

8 Előző évi működési maradvány igénybevétel.

0

8 Mindösszesen:

157329

9 Mindösszesen:

0

E.

Működési kiadások

F.

2014


G.

Felhalmozási kiadások

H.

2014

1 Személyi juttatások

56479

1 Felújítás:

1097

2 Munkaadókat terhelő járulékok

15099

2 Beruházás:

2830

3 Dologi kiadások:

57528

3 Támogatás értékű felhalmozási  kiadás

0

4 Irányítószerv által folyósított támogatás

0

4 Pénzeszköz átadás felhalmozási célra

0

5 Előző évi pénzmaradvány visszafizetése

0

5 Pénzügyi befektetések:

0

6 Támogatás értékű működési kiadás

0

6 Felhalmozási célú hitelek, kölcsön nyújtás

0

7 Átadott pénzeszköz működésre

19026

7 Felhalmozási tartalék

0

8 Önkormányzat által folyósított ellátások

5270

8 Fejlesztési kölcsön törlesztés

0

9 Likvid hitel törlesztése

0

10 Összesen:

153402

9 Összesen:

3927
21. számú melléklet

Soponya Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

15/2014. (XI. 26.) önkormányzat rendeletéhez


Soponya Nagyközség önkormányzata 2014. évre vonatkozó közvetett támogatásai


Sorszám

A támogatás kedvezményezettje

Adómentesség

Adókedvezmény

EgyébMegnevezés

Jogcíme  Mértéke Összege

Jellege        %       e Ft

Jogcíme Mértéke Összege

Jellege       %         e Ft

Jogcíme Mértéke Összege

Jellege       %           Ft

1

Bölcsőde

0

0

Étkeztetés  100      

Étkeztetés   50

2


Óvoda

0

0

Étkeztetés  100      

Étkeztetés   50

          3

Általános Iskola

0

0

Étkeztetés  100      

Étkeztetés   50

4

Vállalkozások

Iparűzési adó

0

0

0


5


Gépjárműadó tulajdonosok

0

0

0


22.  számú melléklet

Soponya Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

15/2014. (XI.26.) önkormányzat rendeletéhez


SOPONYA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  2014. évi bevételei és kiadásai a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontásban                 Adatok ezer Ft-ban


MEGNEVEZÉS

A

KÖTELEZŐ FELADAT

B

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

C

ÁLLAMI FELADATOK

D

ÖSSZESEN

E

1

személyi juttatások

56479

0

0

56479

2

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


15099


0


0


15099

3

dologi kiadások

57528

0

0

57528

4

ellátottak pénzbeli juttatásai

5

egyéb működési célú kiadások

6

·        - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások


5270


0


0


5270

7

·        - a működési célú átadott pénzeszköz

0

1845

0

1845

8

·        - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)


17181


0


0


17181

9

·        - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen

0

0

0

0

10

 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás

0

0

0

0

11

  általános tartalék

0

0

0

0

12

  céltartalék

0

0

0

0

13

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

151557

1845

0

153402

14

beruházások

2830

0

0

2830

15

felújítások

1097

0

0

1097

16

 egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

17

·        - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

0

0

0

0

18

·        - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz

0

0

0

0

19

·        - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)

0

0

0

0

20

·        - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

0

0

0

0

21

 általános tartalék felhalmozási célra

0

0

0

0

22

 céltartalék felhalmozási célra

0

0

0

0

23

 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

0

0

0

0

24

Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal

0

0

0

0

25

Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra

0

0

0

0

26

Hitel törlesztése felhalmozási célra

0

0

0

0

27

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

3927

0

0

3927

28

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

155484

1845

0

157329
MEGNEVEZÉS

A

KÖTELEZŐ FELADAT

B

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

C

ÁLLAMI FELADATOK

D

ÖSSZESEN

E

1

közhatalmi bevételek

0

0

0

0

2

intézményi működési bevételek

37556

0

0

37556

3

működési célú támogatás államháztartáson belülről

0

0

0

0

4

a működési célú átvett pénzeszköz

4046

0

0

4046

5

helyi adó bevételek

25200

0

0

25200

6

Illetékek

0

0

0

0

7

Pótlékok, bírságok

300

0

0

300

8

Átengedett központi adók

0

0

0

0

9

a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások

75227


0

0

75227

10

kapott kamatok működési célú

0

0

0

0

11

Működési célú költségvetési bevételek összesen

0

0

0

0

12

Működési célú hiány

0

0

0

0

13

Működési célú többlet

0

0

0

0

14

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

0

0

0

0

15

 előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási célú bevétel.)


15000


0


0


0

16

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

157329

0

0

157329

17

 felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

0

0

0

0

18

felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

19

felhalmozási bevétel kommunális adó

0

0

0

0

20

az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei

0

0

0

0

21

központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú  költségvetési támogatások

0

0

0

0

22

nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek

0

0

0

0

23

kapott kamatok felhalmozási célú

0

0

0

0

24

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

0

0

0

0

25

Felhalmozási célú hiány

0

0

0

0

26

Felhalmozási célú többlet

0

0

0

0

27

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

0

0

0

0

28

előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási célú bevétel)

0

0

0

0

29

Kölcsön felvétele felhalmozási célra

0

0

0

0

30

Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási célú. bevétel)

0

0

0

0

31

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

0

0

0

0

32

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

157329

0

0

157329
23. számú melléklet


     Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

  15/2014. (XI.26..) önkormányzat rendeletéhez


  Soponyai Mesevár Óvoda 2014. évi bevételei és kiadásai a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontásban


  MEGNEVEZÉS

  A

  KÖTELEZŐ FELADAT

  B

  ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

  C

  ÁLLAMI FELADATOK

  D

  ÖSSZESEN

  E

  1

  személyi juttatások

  34567

  0

  0

  34567

  2

  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

  9334

  0

  0

  9334

  3

  dologi kiadások

  24564

  0

  0

  24564

  4

  ellátottak pénzbeli juttatásai

  0

  0

  0

  0

  5

  egyéb működési célú kiadások

  0

  0

  0

  0

  6

  ·        - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

  0

  0

  0

  0

  7

  ·        - a működési célú átadott pénzeszköz

  0

  0

  0

  0

  8

  ·        - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)

  0

  0

  0

  0

  9

  ·        - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen

  0

  0

  0

  0

  10

   Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás

  0

  0

  0

  0

  11

    általános tartalék

  0

  0

  0

  0

  12

    céltartalék

  0

  0

  0

  0

  13

  MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

  68465

  0

  0

  68465

  14

  beruházások

  1500

  0

  0

  1500

  15

  felújítások

  0

  0

  0

  0

  16

   egyéb felhalmozási kiadások

  0

  0

  0

  0

  18

  ·        - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz

  0

  0

  0

  0

  19

  ·        - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)

  0

  0

  0

  0

  20

  ·        - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

  0

  0

  0

  0

  21

   általános tartalék felhalmozási célra

  0

  0

  0

  0

  22

   céltartalék felhalmozási célra

  0

  0

  0

  0

  23

   Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

  0

  0

  0

  0

  24

  Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal

  0

  0

  0

  0

  25

  Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra

  0

  0

  0

  0

  26

  Hitel törlesztése felhalmozási célra

  0

  0

  0

  0

  27

  FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

  0

  0

  0

  0

  28

  KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

  69965

  0

  0

  69965

  MEGNEVEZÉS

  A

  KÖTELEZŐ FELADAT

  B

  ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

  C

  ÁLLAMI FELADATOK

  D

  ÖSSZESEN

  E

  1

  közhatalmi bevételek

  0

  0

  0

  0

  2

  intézményi működési bevételek

  10620

  0

  0

  10620

  3

  működési célú támogatás államháztartáson belülről

  0

  0

  0

  0

  4

  a működési célú átvett pénzeszköz

  0

  0

  0

  0

  5

  helyi adó bevételek

  0

  0

  0

  0

  6

  Illetékek

  0

  0

  0

  0

  7

  Pótlékok, bírságok

  0

  0

  0

  0

  8

  Átengedett központi adók

  0

  0

  0

  0

  9

  a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások

  0

  0

  0

  0

  10

  kapott kamatok működési célú

  0

  0

  0

  0

  11

  Működési célú költségvetési bevételek összesen

  10620

  0

  0

  10620

  12

  Működési célú hiány

  59345

  0

  0

  59345

  13

  Működési célú többlet

  0

  0

  0

  0

  14

  Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

  59345

  0

  0

  59345

  15

   előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)

  0

  0

  0

  0

  16

  MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

  69965

  0

  0

  69965

  17

   felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

  0

  0

  0

  0

  18

  felhalmozási célú átvett pénzeszköz

  0

  0

  0

  0

  19

  felhalmozási bevétel

  0

  0

  0

  0

  20

  az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei

  0

  0

  0

  0

  21

  központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú  költségvetési támogatások

  0

  0

  0

  0

  22

  nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek

  0

  0

  0

  0

  23

  kapott kamatok felhalmozási célú

  0

  0

  0

  0

  24

  Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

  0

  0

  0

  0

  25

  Felhalmozási célú hiány

  0

  0

  0

  0

  26

  Felhalmozási célú többlet

  0

  0

  0

  0

  27

  Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

  0

  0

  0

  0

  28

  előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási célú bevétel)

  0

  0

  0

  0

  29

  Kölcsön felvétele felhalmozási célra

  0

  0

  0

  0

  30

  Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási célú bevétel)

  0

  0

  0

  0

  31

  FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

  0

  0

  0

  0

  32

  BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

  69965

  0

  0

  69965