Soponya 1/2016 (I.22..)

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I. 22.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Hatályos: 2016. 02. 01

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2016. (I. 22.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjrólSoponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1. § (1) E rendelet személyi hatálya a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (Ktd.) 2. § a) pontjában meghatározott kibocsátóra terjed ki.


(2) E rendelet tárgyi hatálya a Ktd. 2. § b) pontjában és 3. § c) pontjában meghatározott talajba juttatott szennyvízre terjed ki.


(3) E rendelet területi hatálya kiterjed Soponya nagyközség közigazgatási területén minden kibocsátóra, akit az 1. § (4) bekezdése alapján talajterhelési díjfizetési kötelezettség terhel.


(4) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség a Ktd. 11. § (1) bekezdésében meghatározott kibocsátott terheli.


(5) Nem terheli díjfizetési kötelezettség a Ktd. 11. § (2) bekezdésében meghatározott kibocsátót.


A talajterhelési díj megállapítása


2. § (1) A talajterhelési díjat kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie a Ktd. 16. § és 17. §-ban meghatározottak szerint.


(2) A talajterhelési díjat a kibocsátó a Ktd. 12. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével állapítja meg.


(3) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait e rendelet 1. melléklete határozza meg.


Az átalány megállapításának szempontjai


3. § Mérési lehetőség hiányában az átalány mértékét az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet 3. számú melléklete szerinti vízfogyasztás alapulvételével kell megállapítani.


Igazoltan elszállított szennyvíz


4. § A kibocsátó a talajterhelési díj alapját jogosult csökkenteni a Ktd. 14. §-ában meghatározott igazoltan elszállított szennyvíz mennyiségével.


A talajterhelési díj bevallása


5. § A kibocsátó a talajterhelési díj bevallási kötelezettségét az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 9. melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével és a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez történő benyújtásával teljesíti.


Díjkedvezmények és mentességek esetei


6. § Az Önkormányzat díjkedvezményt és mentességet nem biztosít.


A talajterhelési díj befizetése


7. § Kibocsátó a talajterhelési díjat a bevallással egyidejűleg készpénz-átutalási megbízással, vagy banki átutalással Soponya Nagyközség Önkormányzata Talajterhelési díj megnevezésű 11600006-00000000-25852385. számú számlájára fizeti be.


A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatás


8. § (1) Soponya nagyközség közigazgatási területén ivóvíz közszolgáltatást ellátó közüzemi víz- és csatornaszolgáltató a tárgyévet megelőző évi

a) a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára rá nem kötött ingatlanokról,

b) a közcsatornára történő év közbeni ingatlan rákötésekről és azok időpontjáról,

c) vízfogyasztásukról,

d) locsolási célú felhasználásukról, ha locsolási vízmérővel rendelkeznek

ingatlanonkénti bontásban tárgyév március 1. napjáig adatot szolgáltat a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének.


(2) Soponya nagyközség közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását végző közszolgáltató a tárgyévet megelőző évben elszállított szennyvíz mennyiségéről ingatlanonkénti bontásban tárgyév március 1. napjáig adatot szolgáltat a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének.


(3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használja fel az önkormányzati adóhatóság.


A talajterhelési díjjal kapcsolatos ellenőrzés


9. § Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a kibocsátók által benyújtott bevallásokat, teljesített befizetéseket az adatszolgáltatók által szolgáltatott adatok alapján az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltak szerint ellenőrzi.


Hatálybalépés


10. § Ez a rendelet 2016. február 1-jén lép hatályba.                            Béndek József                                   dr. Horváth Csaba

                             polgármester                                            aljegyzőE rendeletet a mai napon kihirdettem:


Soponya, 2016. január 22.  dr. Horváth Csaba

aljegyző


1. melléklet az 1/2016. (I. 22.) önkormányzati rendelethez


A talajterhelési díj mértéke

A talajterhelési díj mértéke:

TTD = E x A x T

ahol

TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj,

E: az egységdíj (Ft/m3),

A: a díjfizetési alap (m3),

T: a település közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szempontjából megállapított területérzékenységi szorzó, az 1. számú táblázatban meghatározva.

A területérzékenységi szorzó mértéke

1. számú táblázat

 

Sor-
szám

 
 
Tevékenység megnevezése

 Település közigazgatási területére
vonatkozó, a felszín alatti víz állapota
szempontjából megállapított
területérzékenységi szorzó (T) Kevésbé
érzékeny
területen

 Érzékeny
területen

 Fokozottan
érzékeny
területen

 1.

 Helyi vízgazdálkodási hatósági eljárás hatálya alá tartozó talajterhelés

 1,0

 1,5

 3,0

 2.

 Vízjogi engedély hatálya alá tartozó talajterhelés

 1,1

 2,0

 5,0


Soponya település közigazgatási területére vonatkozó érzékenységi besorolás „a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról” szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint: érzékeny területen lévő település.
- A Ktd. 12. § (2) bekezdése szerint a talajterhelési díj alapját csökkenteni kell a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.


Lakó-, üdülőingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei

 1.


 beépített ingatlanok (telkek) 1.1

 udvari csappal

 40 l/fő/nap


 1.2

 épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal

 60 l/fő/nap


 1.3

 mint 1.2, de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel

 75 l/fő/nap


 1.4

 épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal

 65 l/fő/nap


 1.5

 mint 1.4., de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel

 80 l/fő/nap


 1.6

 épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel

 95 l/fő/nap


 1.7

 épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával

 120 l/fő/nap


 1.8

 mint 1.7, de hagyományos fűtésű helyett egyedi, éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel

 150 l/fő/nap


 1.9

 mint 1.8, de központi melegvízellátással, illetőleg nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel

 180 l/fő/nap

 2.


 házikert locsolás
 az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan terület 50%-ának alapulvételével

 1 l/m2/nap

 3.


 gépkocsimosás (tömlővel)

 400 l/szgk/hó

 4.


 állatállomány itatása számos állatonként

 40 l/db/nap

 5.


 közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyisége 150 m-es körzetben lakók száma szerint

 30 l/fő/nap

 6.


 a személyi tulajdonban álló - vállalkozáson kívüli - nyaralók, üdülők, házikertek esetében az I/1-3. pontokban megállapított átalánymennyiségek alapján évente összesen öt hónapra (május-szeptember hónapokra) kell az ivóvíz- és csatornadíjat felszámítani

- A Ktd. 14. §-a szerint:


A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.
BEVALLÁS
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz

20........ évről