Soponya 5/2021 (III.13..)

AZ ÖNKORMÁNYZAT

Hatályos: 2021. 03. 13 - 2021. 08. 18

Soponya 5/2021 (III.13..)

AZ ÖNKORMÁNYZAT

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Soponya Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya Soponya Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságára, az Önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki .

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében

minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden

támogatásban részesülőre.

2. § A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

Cím sz. Cím megnevezése:

1. Soponya Nagyközség Önkormányzat

2. Soponyai Mesevár Óvoda

Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

3. § (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetését

501.715.508,- Ft költségvetési bevétellel

501.715.508,- Ft költségvetési kiadással

állapítja meg, az 1. és 2. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételén belül az

a) önkormányzatok költségvetési támogatása: 103.592.935,- Ft

önkormányzat és intézmények saját bevétele: 56.346.273,- Ft

Támogatásokból bevétele: 76.863.345,- Ft

Maradvány igénybevétele: 264.912.955,- Ft

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásain belül:

a) működési kiadások:

ezen belül:

aa) személyi juttatások: 87.202.732,- Ft

ab) szociális hozzájárulási adó: 14.802.791,- Ft

ac)) dologi kiadások: 50.419.096,- Ft

ad) Egyéb működési célú kiadások: 92.246.138,- Ft

b.)felhalmozási kiadások: 257.044.751,- Ft

(4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult. A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedés különösen a pénzintézetektől a hitel feltételeire vonatkozó ajánlatok beszerzése.

4. § (1) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni.

5. § A 3. §.-ban megállapított együttes bevételi főösszeg bontását az 1. melléklet tartalmazza .

6. § (1) A 3. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását az 2. melléklet tartalmazza .

(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatásokat: 35.826.300,- Ft

- szociális hozzájárulás adó: 5.919.715,- Ft

- dologi kiadások: 28.799.096,- Ft

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai előirányzatait a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.

7. § (1) A Soponyai Mesevár Óvoda kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatások: 51.376.432,- Ft

- szociális hozzájárulás adó: 8.883.076,- Ft

- dologi kiadások: 21.620.000,- Ft

(2) A Soponyai Mesevár Óvoda 2021. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai beépül Soponya Nagyközségi Önkormányzat költségvetésébe a 2. melléklet szerint.

A köztisztviselők illetményalapja

8. § A Képviselő-testület a 2021 . évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját 45.000,- Ft-ban állapítja meg .

A 2021 . évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § A Képviselő-testület a 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-tesület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szervet a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szerv köteles ellenőrizni az általuk támogatott szervezetek és magánszemélyek részére juttatott összeg felhasználását és a számadást, valamint a számadási kötelezettség elmulasztása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni.

10. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi beruházásokat és felújításokat a 3. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2021 évi azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.

11. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 4. mellékletben határozza meg .

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 15 főben határozza meg.

12. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében az önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások és szociális, rászorultságtól függő ellátások mértékét a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

13. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a rendelet 3.és 7. melléklete szerint fogadja el.

14. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket nem tervez.

15. § A Képviselő-testület a 2021. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

16. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében a tartalékot nem képez.

17. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében a 2021. évi költségvetése bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

18. § (1) a 14. §-ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint a 2021. évi költségvetési rendeletét 2021. december 31-ig módosíthatja.

(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt , tényleges többletnek, illetve szerződés esetén, az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel.

(3) Az általános gazdálkodási tartalék 100 %-a felett a Polgármester rendelkezik. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatja.

19. § (1) Amennyiben év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a Polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal köteles tájékoztatni.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a Polgármester javaslatára a Polgármester dönt.

A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól

20. § (1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

- bérjellegű kifizetések:

aa) közfoglalkoztatottak személyi juttatása

ab) eseti megbízási díj

ac) lakossági folyószámlával nem rendelkezők megbízási díja

- belföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,

- Helyi és helyközi utazási költségtérítések

- karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,

- készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,

- reprezentációs kiadások,

- jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

- az önkormányzat és intézménye rendezvényeivel kapcsolatos kiadások teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel.

21. § A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja.

22. § A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

Záró rendelkezések

23 . § (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021.évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni .

1. melléklet

Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei forrásonként

A

B

C

D

E

1

Bevétel megnevezése

Rovat száma

Önkormányzat

Soponyai Mesevár Óvoda

Önkormányzat összesen

2

Működési költségvetési bevételek

3

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (4+34)

-

4

Önkormányzatok működési támogatásai (5+14+20+32+33)

B11

103 592 935

-

103 592 935

5

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (6+7+13)-12

B111

22 632 031

-

22 632 031

6

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

-

-

-

7

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (6+7+8+9)

12 219 280

-

12 219 280

8

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

6 587 280

-

6 587 280

9

Közvilágítás fenntartásának támogatása

5 632 000

-

5 632 000

10

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

114 126

-

114 126

11

Közutak fenntartásának támogatása

2 275 675

-

2 275 675

12

Beszámítás összege (-)

-

-

-

13

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

8 022 950

-

8 022 950

14

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (15+19)

B112

41 966 450

-

41 966 450

15

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (16+17+18)

25 225 650

-

25 225 650

16

Óvodapedagógusok elismert létszáma utáni támogatás

24 793 650

-

24 793 650

17

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása

432 000

-

432 000

18

Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)

-

-

-

19

Óvoda működtetési támogatás

16 740 800

-

16 740 800

20

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (21+22+27)

B113

35 005 994

-

35 005 994

21

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

-

-

-

22

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (23+24+25+26)

12 201 000

-

12 201 000

23

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

-

-

-

24

Szociális étkeztetés

-

-

-

25

Házi segítségnyújtás

-

-

-

26

Idősek nappali ellátása

-

-

-

27

Gyermekétkeztetés támogatása (28+29)

22 804 994

-

22 804 994

28

Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

-

-

-

29

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

22 804 994

-

22 804 994

30

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (=31)

B114

3 988 460

-

3 988 460

31

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok

3 988 460

-

3 988 460

32

Működési célú központosított előirányzatok

B1

7 380 000

-

7 380 000

33

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai bérkompenzáció

B116

-

-

-

34

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

35

Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül

B13

-

-

-

36

Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről

B14

-

-

-

37

Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről

B15

-

-

-

38

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41)

B16

7 380 000

-

7 380 000

39

OEP finanszírozás

6 300 000

-

6 300 000

40

MVH mezőőr

1 080 000

-

1 080 000

41

egyéb átvett

-

-

-

42

Közhatalmi bevételek (43+44+45+46)

B3

16 464 448

-

16 464 448

43

Iparűzési adó

B34

16 355 000

-

16 355 000

44

Gépjárműadó

B354

-

-

-

45

Idegenforgalmi adó

B355

89 448

-

89 448

46

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

20 000

-

20 000

47

Működési bevételek (48+49+50+51+52+53+54+55+56+57)

B4

16 369 200

12 012 625

28 381 825

48

Áru és készletértékesítés ellenértéke

B401

5 000 000

-

5 000 000

49

Szolgáltatások ellenértéke

B402

7 676 000

6 759 199

14 435 199

50

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

400 000

-

400 000

51

Tulajdonosi bevételek

B404

2 219 200

-

2 219 200

52

Ellátási díjak

B405

-

2 699 542

2 699 542

53

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

600 000

2 553 884

3 153 884

54

Általános forgalmiadó visszatérítése

B407

474 000

-

474 000

55

Egyéb bevételek

B408

-

-

-

56

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

57

Egyéb működési bevételek

B410

-

-

-

58

Működési célú átvett pénzeszközök (59+60+61)

B6

1 200 000

-

1 200 000

59

Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülés Áht.-on kivülről

B61

-

-

-

60

Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről

B62

-

-

-

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

1 200 000

-

1 200 000

62

Felhalmozási költségvetési bevételek

-

-

-

63

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (64+65+66+67+68)

B2

-

-

-

64

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

65

Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről

B22

-

-

-

66

Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről

B23

-

-

-

67

Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről

B24

-

-

-

68

Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről

B25

-

-

-

69

Felhalmozási bevételek (70+71+72+73+74)

B5

300 000

-

300 000

70

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

71

Ingatlanok értékesítése

B52

300 000

-

300 000

72

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

73

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

74

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

75

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (76+77+78)

B7

-

-

76

Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről

B71

-

-

-

77

Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről

B72

-

-

-

78

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

-

79

Finanszírozási bevételek összesen (80+84+91)

B8

80

Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről (81+82+83)

B811

10 000 000

-

10 000 000

81

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

-

82

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

10 000 000

-

10 000 000

83

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

-

84

Belföldi értékpapírok bevételei (85+86+87+988)

B812

-

-

-

85

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

86

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

87

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

88

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

89

Maradvány igénybevétele

B813

264 529 417

383 538

264 912 955

90

műkdöési támogatás irányító szervtől

B815

-

69 483 345

69 483 345

összesen

419 836 000

81 879 508

501 715 508

2. melléklet

Kiadások címenként, kiemelt előirányzatonként

A

B

C

E

G

Kiemelt előirányzat

Rovat száma

Önkormányzat

Soponyai Mesevár Óvoda

Önkorm. összesen

1

Működési költségvetési kiadások

K1-K6

89 573 904

81 879 508

171 453 412

2

Személyi juttatások

K1

35 826 300

51 376 432

87 202 732

3

Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó

K2

5 919 715

8 883 076

14 802 791

4

Dologi kiadások

K3

28 799 096

21 620 000

50 419 096

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

12 201 000

-

12 201 000

6

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)

K5

6 827 793

-

6 827 793

7

Felhalmozási költségvetési kiadsok

K6-K8

257 044 751

-

257 044 751

8

Beruházások

K6

197 673 046

-

197 673 046

9

Felújítások

K7

4 723 991

-

4 723 991

10

beruházások áfáfa

K6

54 647 714

-

54 647 714

11

Finanszírozási kiadások

K9

73 217 315

-

73 217 345

12

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre

K911

3 734 000

-

3 734 000

13

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

14

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

69 483 345

-

69 483 345

16

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

419 836 000

81 879 508

501 715 508

3. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Feladatok

Kiadások

Bevételek

Megnevezés

Bér

Járulék

Dologi

Támogatás

Felhalmozási

Egyéb

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevétel

Adóbevétel

Támogatás

Egyéb

Összes bevétel

Víztermelés, - kezelés,- ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Települési hulladék kezelése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

-

-

2 275 675

-

-

-

2 275 675

2 275 675

-

-

-

-

2 275 675

Egyéb pénzügyi tevékenység

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok

-

-

665 500

-

-

-

665 500

-

-

-

-

-

-

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vírushelyzet

-

-

775 295

-

-

-

775 295

-

-

-

-

-

Zöldterületkezelés

820 000

112 180

5 655 100

-

-

-

6 587 280

6 587 280

-

-

-

-

6 587 280

Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.tevékenysége

18 088 500

2 756 690

6 295 856

-

-

3 734 000

30 875 046

72 794 394

-

16 464 448

-

284 628 617

373 887 459

Közvilágítás

-

-

5 632 000

-

-

-

5 632 000

5 632 000

-

-

-

-

5 632 000

Mezőőri tevékenység,

3 900 000

682 500

-

-

-

-

4 582 500

-

1 200 000

-

-

1 080 000

2 280 000

Növénytermesztés

-

-

3 810 000

-

-

-

3 810 000

-

5 474 000

-

1 000 000

-

6 474 000

Háziorvosi ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Város-és községgzadálkodás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Család- és növédelmi, egészségügyi gondozás

4 802 720

821 225

357 280

-

-

-

5 981 225

-

-

-

-

6 300 000

6 300 000

Helyi közösségi tér működtetése

4 080 000

842 680

1 838 180

-

-

-

6 760 860

1 259 090

-

-

-

-

1 259 090

Szemétszállítás

-

-

40 640

-

-

-

40 640

-

-

-

-

-

Közfoglalkoztatás

2 935 080

513 640

-

-

-

-

3 448 720

-

-

-

-

-

-

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Köztemető fenntartás és működtetés

-

-

115 000

-

-

-

115 000

114 126

-

-

-

36 000

150 126

Könyvtár

1 200 000

190 800

1 338 570

-

-

-

2 729 370

2 729 370

60 000

-

-

-

2 789 370

Településrendezési terv módosítás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Épület, építmény felújítás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Intézmények finanszírozása Óvoda

-

-

-

69 483 345

-

-

69 483 345

-

-

-

-

-

-

Iskola működtetés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gyermekétkeztetés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Orvosi ügyelet támogatása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális

-

-

-

-

-

12 201 000

12 201 000

12 201 000

-

-

-

-

12 201 000

Támogatás Polgármesteri Hivatal

-

-

-

2 595 722

-

-

2 595 722

-

-

-

-

-

-

Támogatás Szoc.Társ.

-

-

-

1 812 071

-

-

1 812 071

-

-

-

-

-

-

Bursa Hungarica

-

-

-

420 000

-

-

420 000

-

-

-

-

-

-

Beruházások

-

-

-

-

257 044 751

-

257 044 751

-

-

-

-

-

Kötelező feladatok összesen:

35 826 300

5 919 715

28 799 096

74 311 138

257 044 751

15 935 000

417 836 000

103 592 935

6 734 000

16 464 448

1 000 000

292 044 617

419 836 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Állami feladat összesen:

35 826 300

5 919 715

28 799 096

74 311 138

257 044 751

15 935 000

417 836 000

103 592 935

6 734 000

16 464 448

1 000 000

292 044 617

419 836 000

Önként vállalt feladatok

Civil szervezetek támogatása

-

-

-

2 000 000

-

-

2 000 000

-

-

-

-

-

-

Egyéb támogatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bursa Hungarica

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb támogatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Soponya-Káloz Szociális Intézményi Társulás hj

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Önként vállalt feladatok összesen:

-

-

-

2 000 000

-

2 000 000

-

-

-

-

-

-

Mindösszesen:

35 826 300

5 919 715

28 799 096

76 311 138

257 044 751

15 935 000

419 836 000

103 592 935

6 734 000

16 464 448

1 000 000

292 044 617

419 836 000

Feladatok

Kiadások

Bevételek

Megnevezés

Bér

Járulék

Dologi

Támogatás

Felhalmozási

Egyéb

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevétel

Adóbevétel

Támogatás

Finanszírozás

Összes bevétel

Települési támogatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

szociális intézmény támogatása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb szoc. Fel. Adatokhoz hj.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lakásfenntartási támogatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Soponya- Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Soponyai Mesevár Óvoda

51 376 432

8 883 076

21 620 000

-

-

-

81 879 508

-

12 012 625

-

69 866 883

-

81 879 508

Soponyai Mesevár Óvoda

51 376 432

8 883 076

21 620 000

-

-

-

81 879 508

-

12 012 625

-

69 866 883

-

81 879 508

Mindösszesen:

87 202 732

14 802 791

50 419 096

76 311 138

257 044 751

15 935 000

501 715 508

103 592 935

18 746 625

16 464 448

70 866 883

292 044 617

501 715 508

4. melléklet

Létszámkeret 2021.

A

B

C

1

Cím

Munkakör

Létszám

2

Önkormányzat

Polgármester

1,0

3

védőnői szolgálat

1,0

4

mezőőr

2,0

5

közösségi ház, könyvtár

2,0

Munka törvénykönyve hatálya alá t.

2,0

6

közmunka munkaszerződéses

15,0

7

Önkormányzat összesen:

23,0

1

Soponyai Mesevár Óvoda

pedagógus

6,0

2

technikai

9,0

3

Óvoda összesen

15,0

4

Önkormányzat mindösszesen:

38,00

5. melléklet

Soponya Nagyközségi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

A

B

C

D

1

Megnevezés

2021.év eredeti előirányzat

rányzat

2021.év eredeti előirányzat

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

22 632 031

Személyi juttatások

35 826 300

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

64 771 444

Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó

5 919 715

4

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

12 201 000

Dologi kiadások

28 799 096

5

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 988 460

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 201 000

6

Működési célú központosított előirányzatok

-

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)

-

7

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

-

Intézmények támogatása:

69 483 345

8

Elvonások és befizetések bevételei

-

Társ.szervek támogatása

2 000 000

9

Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül

-

Káloz-Soponya Családseg.és Gyermekj.Sz.I.t.

1 812 071

10

Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről

-

Közös Hivatalnak átadott

2 595 722

11

Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről

-

Bursa Hungarica

420 000

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41)

-

Kölcsön törl.Áht-n belülre

3 734 000

13

Közhatalmi bevételek

16 464 448

-

14

Működési bevételek

27 869 200

-

15

Működési célú átvett pénzeszközök

7 380 000

-

16

Működési bevételek összesen

155 306 583

Működési kiadások összesen

162 791 249

17

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

-

Beruházások

257 044 751

18

Felhalmozási bevételek

-

Felújítások

-

19

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

Egyéb felhalmozási kiadások

-

20

Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről

-

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre

-

21

Belföldi értékpapírok bevételei

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

-

22

Maradvány igénybevétele

264 529 417

Belföldi finanszírozás kiadásai

-

23

Belföldi finanszírozás bevételei

-

-

24

Felhalmozási-, finanszírozási bevételek

264 529 417

Felhalmozási-, finanszírozási kiadások

257 044 751

25

Mind összesen:

419 836 000

Mind összesen:

419 836 000

6. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat

több éves kihatással járó feladatai

Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

Megnevezés

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Összesen

2

Megyei és Város környéki alap törlesztés

3 734 000

3 734 000

3 734 000

0

0

0

0

0

11 202 000

3

4

5

Összesen

3 734 000

3 734 000

3 734 000

0

0

0

0

0

11 202 000

7. melléklet

Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi tervezett közvetlen és közvetett támogatásai

Közvetlen támogatások

ezer Ft-ban

A

B

C

1

Támogatott cél

Összeg

Rovat

2

Sport focisták

-

3

Polgárőrség

-

4

Őszi Napsugár

-

5

Délibáb

-

6

Kézilabda sport

-

7

Horgoló szakkör

-

8

Hímző szakkör

-

9

Horgász egyesület

-

10

Hegyközség

-

#HIV!

Egyéb támogatás

#HIV!

Működési kiadás:

2 000 000

Közvetett támogatások

ezer Ft-ban

A

B

C

D

1

Kedvezményezett

Jogcím

Adóeleng.%-a

Adóeleng. összege

2

magánszem.kommunális adója

0

0

3

Összesen:

Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

0

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

0

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

0

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

0

8. melléklet

Gördülő tervezet 2021-2022-2023 év

ezer Ft-ban

A

B

C

D

1

Megnevezés

2021.év tervezet

2022.év tervezet

2023.év tervezet

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

23 729 851

26 800 000

28 800 000

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

41 966 450

37 100 000

37 500 000

4

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

33 908 174

34 800 000

35 200 000

5

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 988 460

2 500 000

2 600 000

6

Működési célú központosított előirányzatok

-

-

-

7

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

-

-

-

8

Elvonások és befizetések bevételei

-

-

-

9

Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül

-

-

-

10

Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről

-

-

-

11

Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről

-

-

-

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41)

-

-

-

13

Közhatalmi bevételek

16 464 448

38 800 000

38 800 000

14

Működési bevételek

17 869 200

27 000 000

27 000 000

15

Működési célú átvett pénzeszközök

7 380 000

5 800 000

6 000 000

16

Működési célú bevételek összesen

145 306 583

172 800 000

175 900 000

17

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

-

-

-

18

Felhalmozási bevételek

-

-

-

19

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

20

Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről

10 000 000

-

-

21

Belföldi értékpapírok bevételei

-

-

-

22

Maradvány igénybevétele

264 529 417

19 216 000

25 000 000

23

Belföldi finanszírozás bevételei

-

-

-

24

Felhalmozási-, finanszírozási bevételek

274 529 417

19 216 000

25 000 000

25

Személyi juttatások

35 826 300

38 900 000

39 190 000

26

Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó

5 919 715

7 760 000

8 333 000

27

Dologi kiadások

28 799 096

35 000 000

39 800 000

28

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 201 000

12 202 000

12 500 000

29

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)

6 827 793

9 422 000

16 743 000

30

Működési költségvetési kiadások

89 573 904

103 284 000

116 566 000

31

Beruházások

257 044 751

12 998 000

7 600 000

32

Felújítások

-

-

-

33

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

34

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre

3 734 000

3 734 000

3 734 000

35

Belföldi értékpapírok kiadásai

-

-

-

36

Belföldi finanszírozás kiadásai

69 483 345

72 000 000

73 000 000

37

Felhalmozási-, finanszírozási kiadások

330 262 096

88 732 000

84 334 000

38

Önkormányzat bevételei összesen:

419 836 000

192 016 000

200 900 000

39

Önkormányzat kiadásai összesen:

419 836 000

192 016 000

200 900 000

9. melléklet

Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi tervezett kiadásai intézményenként, kiadásnemenként részletezve

A

B

C

D

1

Rovat száma

Önkormányz

Óvoda

Mindösszesen Önkormányzat

2

Törvény szerinti illetmények munkabérek

K1101

22 715 800

45 537 560

68 253 360

3

Pótlékok

K1102

0

4 127 872

4 127 872

4

Céljuttatás, projekt prémium

K1103

0

-

0

5

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat

K1104

0

-

0

6

Végkielégítés

K1105

0

-

0

7

Jubileumi jutalom

K1106

0

1 095 000

1 095 000

8

Béren kívüli juttatások

K1107

0

-

0

9

Ruházati költségtérítés

K1108

0

-

0

10

Munkabajárás költségtérítése

K1109

110 000

400 000

510 000

11

Közlekedési költségtérítés

K1110

0

-

0

12

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K1111

0

-

0

13

Szociális támogatások

K1112

0

-

0

14

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

216 000

216 000

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

22 825 800

51 376 432

74 202 232

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

9 079 666

-

9 079 666

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

-

0

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

3 920 834

-

3 920 834

19

Külső személyi juttatások

K122

13 000 500

-

13 000 500

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 919 715

8 883 076

14 802 791

21

Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szocho összesen

35 826 300

60 259 508

102 005 523

22

Szakmai anyagok beszerzése

K311

245 000

800 000

1 045 000

23

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

9 784 505

14 090 190

23 874 695

24

Árubeszerzés

K313

0

-

0

25

Készletbeszerzés

K31

10 029 505

14 890 190

24 919 695

26

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

375 000

100 000

475 000

27

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

95 000

100 000

195 000

28

Kommunikációs szolgáltatások

K32

470 000

200 000

670 000

29

Közüzemi díjak

K331

3 937 000

2 357 280

6 294 280

30

Vásárolt élelmezés

K332

0

-

0

31

Bérleti és lízing díjak

K333

0

-

0

32

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

972 000

-

972 000

33

Közvetített szolgáltatások Iskola részére

K335

0

-

0

34

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

640 000

250 000

890 000

35

Egyéb szolgáltatások

K337

6 791 323

200 000

6 991 323

36

Szolgáltatási kiadások

K33

12 340 323

2 807 280

15 147 603

37

Kiküldetések kiadásai

K341

20 000

-

20 000

38

Reklám és propaganda kiadások

K342

350 000

100 000

450 000

39

Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

K34

370 000

100 000

470 000

40

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

5 389 268

3 622 530

9 011 798

41

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

200 000

-

200 000

42

Kamatkiadások

K353

0

-

0

43

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

-

0

44

Egyéb dologi kiadások

K355

0

-

0

45

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5 589 268

3 622 530

9 211 798

46

Dologi kiadások

K3

47

Szociális támogatások

K41

0

-

0

48

Családi támogatások

K42

0

-

0

49

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

-

0

50

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

-

0

51

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

-

0

52

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

-

0

53

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

-

0

54

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

12 201 000

-

12 201 000

55

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

12 201 000

-

12 201 000

56

kölcsönök törlesztése

K502

3 734 000

-

3 734 000

57

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

K506

4 827 793

-

4 827 793

58

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül

K512

2 000 000

-

2 000 000

59

Egyéb működési célú kiadások

K5

10 561 793

-

10 561 793

60

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

-

0

61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

-

0

62

Informatikai eszközök bezerzése, létesítése

K63

0

-

0

63

Beruházás

K64

202 397 037

-

202 397 037

64

Részesedések beszerzése

K65

0

-

0

65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

-

0

66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

54 647 714

54 647 714

67

Beruházások

K6

257 044 751

-

257 044 751

68

Felújítások

K71

0

-

0

69

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

-

0

70

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

-

0

71

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

-

0

72

Tartalék

K8

0

-

0

73

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre

K911

0

74

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

-

0

75

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

-

0

76

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

-

0

77

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

69 483 345

-

69 483 345

78

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

-

0

79

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

-

0

80

Finanszírozási kiadások

K9

69 483 345

-

69 483 345

81

KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN:

K1-K9

419 836 000

81 879 508

501 715 508

10. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

B
január

C
február


D
március

E
április

F
május

G
június

H
július

I
augusztus


J
szeptember

K
október


L
november

M
december

N
Összesen

1

Személyi juttatások

4208475

4208475

2740935

2740935

2740935

2740935

2740935

2740935

2740935

2740935

2740935

2740935

35826300

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

707326

707326

450506

450506

450506

450506

450506

450506

450506

450506

450506

450506

5919715

3

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

2000000

1000000

1200000

3200000

3000000

3100000

4000000

2000000

4100000

1500000

1800000

1899096

28799096

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

800000

800000

350000

350000

350000

350000

350000

3000000

351000

800000

700000

4000000

12201000

5

Egyéb működési célú kiadások

402000

402000

402000

402000

402000

402000

402000

402000

402000

402000

402000

405793

4827793

6

irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

5790000

5790000

5790000

5790000

5790000

5790000

5790000

5790000

5790000

5790000

5790000

5793345

69483345

7

támogatásértékű működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

1000000

0

1000000

0

0

0

0

2000000

10

társ.szoc.pol.egyéb jutt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

céltartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Intézményi beruházások

0

0

0

0

0

100000000

151045271

0

0

0

0

0

251045271

16

Felújítások

0

0

0

0

0

5999480

0

0

0

0

0

0

5999480

17

Kormányzati beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Lakásépítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

ir.szerv.alá tart.ktgvet.szervnek felh.t.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

bef.cél.rész.vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Kölcsön visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Támogatási kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Támogatási kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

3734000

0

0

0

0

0

0

3734000

29

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

13907801

12907801

10933441

12933441

12733441

123566921

164778712

15383441

13834441

11683441

11883441

15289675

419836000

30

Finanszírozási kiadások

31

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

13907801

12907801

10933441

12933441

12733441

123566921

164778712

15383441

13834441

11683441

11883441

15289675

419836000

32

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Intézményi működési bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson belülről

615000

615000

615000

615000

615000

615000

615000

615000

615000

615000

615000

615000

7380000

35

Helyi adók

0

0

8323224

0

0

0

0

0

0

0

0

8232224

16464448

36

Illetékek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

Pótlékok, bírságok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

Átengedett központi adók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

1000000

1000000

1000000

1000000

1000000

1200000

12000000

12000000

1200000

1400000

1285662

5000000

17485662

40

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Önkormányzat költségvetési támogatása

8632744

8632744

8632744

8632744

8632744

8632744

8632744

8632744

8632744

8632744

8632744

8632751

103592935

42

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Támogatásértékű működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Tám. kölcsönök igénybevét. ÁHT-n kivülről

0

0

0

10000000

0

0

0

0

0

0

0

0

10000000

53

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10247744

15247744

18570968

15247744

10247744

10447744

10477744

154923045

54

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

0

132456477

132456478

0

0

0

0

0

264912955

55

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

10247744

15247744

18880488

15247744

10247744

142904221

142904222

10447744

10447744

10647744

10533406

22479975

419836000

Soponyai Mesevár Óvoda 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve Ft-ban

B
január

C
február


D
március

E
április

F
május

G
június

H
július

I
augusztus


J
szeptember

K
október


L
november

M
december

N
Összesen

1

Személyi juttatások

4281369

4281369

4281369

4281369

4281369

4281369

4281369

4281369

4281369

4281369

4281369

4281373

51376432

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

740256

740256

740256

740256

740256

740256

740256

740256

740256

740256

740256

740260

883076

3

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

1500000

1500000

1800000

2000000

2000000

1400000

1400000

1200000

2500000

2200000

1620000

2500000

21620000

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

támogatásértékű működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

céltartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Intézményi beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Kormányzati beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Lakásépítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

irányító szerv alá tart.felh.tám.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

kölcsön visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6521625

6521625

6821625

7021625

7021625

6421625

6421625

6221625

7521625

7221625

6641625

7521633

81879508

30

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

6521625

6521625

6821625

7021625

7021625

6421625

6421625

6221625

7521625

7221625

6641625

7521633

81879508

32

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Intézményi működési bevételek összesen

1070000

1070000

1070000

1010000

1070000

1070000

700000

700000

1070000

1070000

1020000

1081705

12012625

34

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

Helyi adók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Illetékek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

Pótlékok, bírságok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

Átengedett központi adók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Önkormányzat költségvetési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Támogatásértékű működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

5790000

5790000

5790000

5790000

5790000

5790000

5790000

5790000

5790000

5790000

5790000

5793345

69483345

45

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

6860000

6860000

6860000

6800000

6860000

6860000

6490000

6490000

6860000

6860000

6810000

6875050

81495970

54

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele

383538

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

383538

55

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

7243538

6860000

686000

680000

6860000

6860000

6490000

649000

6860000

6860000

6810000

6875050

8187508

11. melléklet

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása


Bevétel megnevezése


2021. év

2022.év

2023.év

2024.év

Saját bevételek

16464448

16464448

16464448

16464448

Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a

8232224

8232224

8232224

823224


Adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek


2021. év

2022.év

2023.év

2024.év

Fejlesztési hitel törlesztése

3.734.000

3.734.000

3.734.000

0

Összesen:

3.734.000

3.734.000

3.734.000

0