Soponya 3/2015 (II.28..)

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II..28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család- és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2014. (VII.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2015. 03. 01 - 2015. 03. 08

SOPONYA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete


a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család- és gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

10/2014. (VII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról


Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésének a) és g) pontjában és 134/E. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A 10/2014. (VII. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„4. § (1) Az e rendeletben szabályozott önkormányzati szociális feladat- és hatásköröket a Képviselő-testület első fokon a Polgármesterre vagy a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságra ruházza.


(2) A Polgármester átruházott hatáskörben dönt

a) a lakásfenntartási támogatás formájában nyújtott települési támogatás,

b) az ápolási támogatás formájában nyújtott települési támogatás, továbbá

c) a 25. § (2) bekezdésében foglalt rendkívüli települési támogatás ügyben.


(3) A Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság átruházott hatáskörben dönt

a) a 25. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel a rendkívüli települési támogatás, továbbá

b) köztemetéssel kapcsolatos ügyben.


(4) Az e rendeletben szabályozott méltányosság gyakorlására a Polgármester vagy a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság jogosult.


(5) A Polgármester és a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság önkormányzati hatósági jogkörben hozott döntése ellen a Képviselő-testülethez címzett, de a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatalhoz benyújtandó illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.”2. § A Rendelet 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„10. § Szociális rászorultság esetén jogosult számára az e rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén pénzbeli ellátásként

 1. ápolási támogatás formájában települési támogatás,
 2. rendkívüli települési támogatás

nyújtható.”3. § A Rendelet 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„11. § Szociális rászorultság esetén jogosult számára az e rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén természetben nyújtott ellátásként lakásfenntartási támogatás formájában települési támogatás nyújtható.”4. § A Rendelet 13. §-a és az azt megelőző III. Fejezet címe, és 9. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:„Települési támogatás


9. Lakásfenntartási támogatás

13. § (1) A Képviselő-testület lakásfenntartási támogatás formájában települési támogatást állapít meg a szociálisan rászorult személyeknek az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség rendszeres fenntartási költségeinek viseléséhez.

(2) Lakásfenntartási támogatásra a Soponya nagyközségben lakcímmel rendelkező személy jogosult, akinek

a) háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-át eléri vagy meghaladja,

b) vagyonnal nem rendelkezik, és

c) a lakókörnyezete rendezettségének biztosítása körében a 26/B. §-ban előírt feltételeket teljesíti.


(3) Lakásfenntartási költségként figyelembe vehető kiadások

a) villanyáram díja,

b) gázfogyasztás díja,

c) víz- és csatornahasználati díj,

d) szemétszállítási díj,

e) fűtési költség,

f) lakásbérleti díj.


(4) Az igazolt lakásfenntartási költséget a kérelem beadását megelőző egy nyári (június, július, augusztus) és egy téli (december, január, február) hónap számlájának átlaga alapján kell megállapítani. A költségként figyelembe vehető kiadásokat a (3) bekezdés szerinti számlákkal kell igazolni.”


5. § A Rendelet az alábbi 13/A. §-sal egészül ki:


„13/A. § (1) A lakásfenntartási támogatás igényelhető:

a) vezetékes gázfogyasztás,

b) áramszolgáltatás,

c) víz- és csatornahasználat,

d) szemétszállítási díjak

költségeihez.


(2) Az Önkormányzat a lakásfenntartási támogatást természetbeni szociális ellátás formájában nyújtja. A lakásfenntartási támogatás folyósítása a szolgáltató (áramszolgáltató, gázszolgáltató, víz- és csatornaszolgáltató, hulladékgazdálkodási közszolgáltató) részére történik, annak összegét a szolgáltató írja jóvá.


(3) A lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

a) a közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát,

b) a lakáshasználat jogcímét igazoló irat másolatát,

c) a lakásfenntartási költségek igazolására egy nyári és egy téli hónap számláit,

d) annak a szolgáltatónak az utolsó havi teljes számlamásolatát, amelyre a kérelmező a lakhatási támogatás utalását kéri.


(4) A lakásfenntartási támogatás mértéke havi 3.000,- Ft.


(5) A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosult részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.


(6) A lakásfenntartási támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy év időtartamra kerül megállapításra.


(7) A lakásfenntartási támogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba lépését megelőzően normatív lakásfenntartási támogatás került megállapításra, a jogosultsága fennállásáig.”6. § A Rendelet 14. §-a és az azt megelőző 10. alcím helyébe a következő rendelkezés lép:„10. Ápolási támogatás


14. § (1) A tartósan gondozásra szoruló, 18. életévét betöltött tartósan beteg személy otthoni ápolását, gondozását ellátó nagykorú hozzátartozó a 14/B. § (2) bekezdésben, meghatározott mértékű ápolási támogatásra az alábbi feltételek együttes megléte esetén jogosult:

 1. az ápoló családja összes jövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg,
 2. ápolási tevékenysége miatt a munkahelyén fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe, vagy munkaviszonya, egyéb foglalkoztatási jogviszonya az ápolási tevékenység okán szűnik meg,
 3. az ápolást végző lakóhelye és az ápolt személy lakóhelye, illetve tartózkodási helye Soponya nagyközség közigazgatási területén van, és
 4. az ápolást végző személy kötelezettségét az ápolt személy érdekének megfelelő módon teljesíti.


(2) Az ápolást végző személy kötelezettségét nem, vagy nem az ápolt személy érdekének megfelelő módon teljesíti, ha

 1. az ápolt személy állandó, illetve tartós felügyeletéről nem gondoskodik, vagy
 2. az ápolt személy háziorvosával egészségi állapotának helyreállítása érdekében nem tart rendszeres, illetve szükségképpeni kapcsolatot, vagy
 3. az ápolt személy részére a személyi és lakókörnyezeti higiéné, illetve az egészségi állapota megtartásához, javításához szükséges előírt, valamint elvárt feltételeket nem biztosítja, az alapvető ápolási, gondozási feladatokat nem teljesíti.


(3) A (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában az ápolt személy állandó, illetve tartós felügyeletéről az ápolást végző személy akkor nem gondoskodik, ha

 1. legalább az orvos előírása szerinti, az ápolt személy egészségi állapotához igazodó mértékű alapvető ápolási, gondozási feladatok ellátásának időtartamára az ápolt személy lakókörnyezetében nem végez ápolási tevékenységet, vagy
 2. az ápolt személy felügyelet nélkül hagyása egészségi állapotában tartós, illetve helyrehozhatatlan károsodást okozhat vagy ennek közvetlen veszélyével járhat.” 


7. § A Rendelet az alábbi 14/A. és 14/B.  §-okkal egészül ki:„14/A. § Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha

a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, vagy

b) szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója.


14/B. § (1) Az ápolási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a

a) családban élő személyek jövedelemigazolását,

b) háziorvosi igazolást arról, hogy a 18. életévét betöltött tartósan beteg 3 hónapot meghaladó gondozásra, ápolásra szorul.


(2) Az ápolási támogatás mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 70%-a.


(3) Ha a Polgármester a 14. § (2)-(3) bekezdésében foglalt ápolási kötelezettség elmulasztását valószínűsíti, az ápolási tevékenység ellenőrzése végett a Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény bevonásával környezettanulmányt készíthet.


(4) A (3) bekezdésben szabályozott ellenőrzést követően a Polgármester az ápolási támogatásra való jogosultság megszüntetéséről határozatban dönt, ha

a) az ellenőrzés során azt tapasztalja, hogy az ápolást végző személy a 14. § (2)-(3) bekezdésben foglaltak valamelyikének nem tesz eleget,

b) az ápolást végző személy az ellenőrzés lefolytatását nem teszi lehetővé, és ezáltal az ápolási kötelezettség ellenőrzése nem lehetséges.


(5) Az ápolási támogatásra való jogosultság megszűntetésénél az Szt. 42. § (1)-(3) bekezdései az irányadók.


(6) Az ápolási támogatásra való jogosultság egy év időtartamra kerül megállapításra.


(7) A kérelmet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól rendelkező jogszabály 4. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani, jelen rendelet mellékletét képező jövedelmi adat és vagyonnyilatkozat nyomtatvánnyal együtt.”8. § A Rendelet 15. – 26. §-ai és az azt megelőző 11. alcím helyébe a következő rendelkezés lép:


 „11. Rendkívüli települési támogatás


15.§ (1) Rendkívüli települési támogatásra jogosult, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek, valamint időszakos vagy tartós létfenntartási gondnak minősül, ha a jogosult

 1. a lakhatást veszélyeztető krízisállapota miatt
  1. a kérelem előterjesztését megelőző hat hónapban keletkezett legfeljebb háromhavi lakásfenntartással kapcsolatos közüzemi, szolgáltatási díjhátralékkal rendelkezik, vagy
  2. a tárgyévi tüzelőanyag-költség kifizetése miatt anyagi többletterhet visel, vagy
 2. lakhatását veszélyeztető elemi kár elszenvedése miatt anyagi segítségre szorul, vagy
 3. egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó gyógyszerköltségének kifizetése megélhetését súlyosan nehezíti, vagy
 4. a társadalombiztosítási nyugellátásról rendelkező jogszabályban meghatározottak szerinti nyugellátásban részesül és megélhetése biztosításához anyagi segítségre szorul, vagy
 5. munkaerő-piaci integrációjának, reintegrációjának elősegítéséhez anyagi segítségre szorul.


16. § A 15. § (2) bekezdés a) pont, aa) és ab) alpontjai szerinti rendkívüli települési támogatásra kérelmező akkor jogosult, ha családja összes jövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelem

 1. egyedül élő, valamint gyermekét, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át,
 2. az a) pont alá nem tartozó esetekben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át nem haladja meg.


17. § A 15. § (2) bekezdés b) pontja szerinti rendkívüli települési támogatásra kérelmező akkor jogosult, ha

 1. hitelt érdemlően igazolt lakhatást veszélyeztető elemi kárt szenvedett, és
 2. a kérelem a káresemény bekövetkezésétől vagy az arról való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül előterjesztésre kerül, és
 3. családja összes jövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át nem haladja meg.


18. § (1) A 15. § (2) bekezdés c) pontja szerinti rendkívüli települési támogatásra jogosult, akinek egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó gyógyszerköltségének kifizetése megélhetését súlyosan nehezíti.


(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában akkor nehezíti súlyosan a megélhetést, ha közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkezik, valamint a háziorvos által igazolt havi gyógyszerkiadása, vagy családja tagjainak havi gyógyszerköltsége együttesen meghaladja a család összes jövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelem 10 %-át, és kérelmező családja összes jövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelem

 1. egyedül élő, valamint gyermekét, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
 2. az a) pont alá nem tartozó esetekben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.


19. § A 15. § (2) bekezdés d) pontja szerinti rendkívüli települési támogatásra kérelmező akkor jogosult, ha

 1. nem árvaellátásból származó nyugellátásának havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg, és
 2. keresőtevékenységet nem folytat, és
 3. családja összes jövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.


20. § A 15. § (2) bekezdés e) pontja szerinti rendkívüli települési támogatásra kérelmező akkor jogosult, ha

 1. családja összes jövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelem

aa) egyedül élő, valamint gyermekét, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő   vagy más törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át,

ab) az aa) alpont alá nem tartozó esetekben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át nem haladja meg, és

 1. munkaerőpiactól tartósan távollévő tartósan álláskereső, és
 2. a munkába állás elengedhetetlen feltételét, a közösségi közlekedési eszköz igénybevételére jogosító helyközi utazási bérlet megvásárlásának szükségességét a családgondozó részére hitelt érdemlő módon igazolja, és
 3. a családgondozó írásbeli támogató javaslatával rendelkezik.


21. § (1) A 15. § szerinti rendkívüli települési támogatás – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a család számára naptári félévente egy alkalommal adható azzal, hogy a 15. § (2) bekezdés a), c), d) és e) pontjaiban foglaltak szerinti rendkívüli települési támogatás azonos naptári félévben történő igénybevételére kizárólag egy jogcímen van lehetőség.


(2) A 15. § (2) bekezdés b) pontja szerinti rendkívüli települési támogatás naptári évente egy alkalommal adható.


(3) A 15. § (2) bekezdés a), c), d) és e) pontjai szerint megállapításra kerülő rendkívüli települési támogatás összege naptári félévente nem haladhatja meg az 5.000.-Ft, azaz Ötezer 00/100 forint összeget.


(4) A 15. § (2) bekezdés b) pontja szerint megállapításra kerülő rendkívüli települési támogatás összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.


(5) A 15. § (2) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti – a közüzemi szolgáltatási díjhátralék kiegyenlítése céljából nyújtható – rendkívüli települési támogatás kifizetése a szolgáltatónál, jogosult nevén vezetett számlájára utalással történik.


22. § (1) Rendkívüli települési támogatásra jogosult a gyermek, ha gondozó családja, illetve a gondozásának, nevelésének jövőbeni ellátásáért tevékeny közreműködést vállaló család a (2) bekezdésben foglaltak szerinti létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy időszakosan létfenntartási gonddal küzd.


(2) Rendkívüli települési támogatásra való jogosultság kerül megállapításra, amennyiben

 1. a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása miatt többletkiadásra kényszerül, vagy
 2. a gyermek fogadása előkészítéséhez kapcsolódó kiadások biztosításához, vagy
 3. nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása okán anyagi segítségre szorul, vagy
 4. a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése miatt anyagi segítségre szorul, vagy
 5. a gyermek iskoláztatásával kapcsolatosan jelentkező egyszeri többletkiadás keletkezik, vagy
 6. a közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkező gyermek háziorvosa által igazolt havi gyógyszerkiadása a gyermeket gondozó család összes jövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelem 10 %-át meghaladja.


(3) Rendkívüli települési támogatásra jogosult a gyermek, ha a gyermeket gondozó család, illetve a gondozásának, nevelésének jövőbeni ellátásáért tevékeny közreműködést vállaló család összes jövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelem

 1. egyedül élő, valamint gyermekét, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
 2. az a) pont alá nem tartozó esetekben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át nem haladja meg.


(4) A naptári félévente a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője részére postai úton, illetve – kérésére – pénzintézetnél vezetett lakossági folyószámlára utalással kifizetésre kerülő – létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy időszakosan létfenntartási gonddal küzdő jogosult (2) bekezdés a) – f) pontjai szerinti többletkiadásainak részben történő fedezésére szolgáló – rendkívüli települési támogatás összege nem haladhatja meg a 10.000.-Ft, azaz Tízezer 00/100 forintot.


23. § A családban nevelkedő gyermekek számától függetlenül a szülő vagy más törvényes képviselő részére a 22. § szerinti rendkívüli települési támogatás naptári félévente egy alkalommal kerülhet kifizetésre.


24. § (1) Temetési támogatás formájában rendkívüli települési támogatásra jogosult, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.


(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában akkor veszélyezteti a saját, illetve családja létfenntartását, ha a család összes jövedelméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelem

 1. egyedül élő, valamint gyermekét, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,
 2. az a) pont alá nem tartozó esetekben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg.


(3) Temetési támogatás formájában rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésének időpontját követő harmadik hónap utolsó napjáig lehet előterjeszteni.


(4) A temetési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem elbírálására annak előterjesztésétől számított 8 napon belül kerül sor.


(5) A temetési támogatás összege, amennyiben a kérelmező családja összes jövedeleméből számított egy főre jutó havi nettó jövedelem

 1. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő, valamint gyermekét, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő esetében 150 %-át nem haladja meg, a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 20%-a,
 2. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét meghaladja, de az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, egyedül élő, valamint gyermekét, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át meghaladja, de az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg, a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 15%-a,
 3. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át meghaladja, de az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg, egyedül élő, valamint gyermekét, illetve gyermekeit egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át meghaladja, de az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg, a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-a kerül megállapításra.


(6) A Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság köteles minden év január 31. napjáig a településen temetkezési szolgáltatást nyújtó vállalkozásoktól adatot beszerezni a legolcsóbb temetési költség megállapításához.


(7) Amennyiben kérelmező szociális körülményei indokolttá teszik, a temetési támogatás formájában nyújtott rendkívüli települési támogatás a temetés költségeinek kifizetésére jogosult kérelmére előre is adható, azzal, hogy a temetéssel kapcsolatos számlákat a kérelmező a temetést követő 8. napig benyújtja a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal Soponyai Kirendeltségénél.


(8) A (7) bekezdés alkalmazásában a szociális körülmények akkor teszik indokolttá a temetési támogatás előre történő biztosítását, ha a (2) bekezdésben meghatározott jövedelmi feltételeknek megfelelő jogosult

 1. családjában tartósan beteg, súlyos fogyatékos személy vagy kiskorú eltartásáról az elhunyt személy halálesete következtében egyedül gondoskodik, vagy
 2. az elhunyt személy haláleste következtében vált egyedül élővé.


(9) A temetési támogatás kifizetése postai úton, illetve – jogosult kérésére – pénzintézetnél vezetett lakossági folyószámlára utalással történik.


25. § (1) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem ügyében átruházott hatáskörben első fokon a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt. A Bizottság a 21. § (3) és (4) bekezdésben megjelölt értékhatártól kivételes méltánylást érdemlő esetben eltérhet.


(2) Azonnali döntést igénylő rendkívüli élethelyzetre tekintettel – kizárólag élelmiszerre, gyógyszerköltségre, illetve utazási költségre – a 21. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a Polgármester dönt.


(3) A Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a rendkívüli települési támogatás felhasználásának ellenőrzése keretében a felhasználást alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta stb.) becsatolására hívhatja fel a jogosultat.


26. § A rendkívüli települési támogatás kifizetése – a 21. § (5) bekezdése kivételével - postai úton, illetve – jogosult kérésére – pénzintézetnél vezetett lakossági folyószámlára utalással történik.”9. § A Rendelet az alábbi 11./A alcímmel egészül ki és a 26/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11./A Köztemetés


26/A. § (1) A köztemetéssel összefüggő feladatokat az Szt. 48.§-ban foglaltak szerint kell ellátni.


(2) A köztemetést a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság rendeli el.


(3) A köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személy kérelmére a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a köztemetés költségeinek megtérítése alól részben vagy egészben mentesítheti a kérelmezőt, különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén.


(4) Különös méltánylást érdemlő körülmények a kérelmező családjában:

a) fennálló munkanélküliség,

b) fennálló tartós, súlyos betegség,

c) nevelt legalább három kiskorú gyermek,

d) az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.


(5) A kérelemben szereplő különös méltánylást érdemlő körülményt a kérelmező igazolni köteles.”10. § A Rendelet az alábbi 11./B alcímmel és 26/B. §-sal egészül ki:„11./B Az aktív korúak ellátására és a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltételei


26/B. § (1)     Az aktív korúak ellátására jogosult személy, az Szt. 33. § (7) bekezdésében foglaltakon túl, továbbá a lakásfenntartási támogatásra jogosult személy a 13. §-ban foglaltakon túl a jogosultság egyéb feltételeként köteles az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartására, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására az alábbiak szerint:

 1. az általa lakott ingatlan udvarán, valamint a lakásban köteles a hulladék gyűjtésére alkalmas szeméttároló edényt elhelyezni és azt rendeltetésszerűen használni,
 2. a hulladéktárolásra rendszeresített, a kommunális szilárd hulladék szállítására szerződött edényzet űrtartalmának kétszeresét meghaladó mennyiségű háztartási hulladék sem az udvaron, sem a kertben, sem a ház kerítésén kívüli közterületen sem szétszórt, sem felhalmozott állapotban nem lehet 24 órát meghaladó időtartamban,
 3. az ingatlanhoz tartozó udvar, kert rendeltetésszerű használatának megfelelő állapotban tartása, művelése (fűnyírás, konyhakert-művelés, gyomtalanítás),
 4. az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, a járda rendszeres takarítása a lehullott növényi részektől, a felgyülemlett csapadékvíztől és télen a hó- és síkosság-mentesítés rendszeres elvégzése,
 5. az ingatlan területén a szabadban lévő tárgyak, felszerelések, tüzelő tárolása sorban, rendezetten történjen,
 6. az épület vagy épületek esetleges málló vakolatának, törmelékeinek rendszeres összetakarítása, valamint eltávolítása,
 7. annak biztosítása, hogy a ház előtt lévő lágy- és fásszárú növények, cserjék ne akadályozzák a forgalmat, valamint az úttestre való kilátást,
 8.   a háziállatok tartására megfelelően kialakított hely álljon rendelkezésre, melynek folyamatos tisztántartásáról kell gondoskodni,
 9. a ház előtti csapadékvíz elvezető árok és áteresz legyen tiszta, gyommentes, abban folyamatosan biztosítva legyen a csapadékvíz akadálytalan továbbhaladása,
 10. a lakott lakás vagy lakóház rendezettsége akkor biztosított, ha

ja)       a helyiségeiben a járófelületek nem szemetesek, a falazat, a burkolatok, berendezési és felszerelési tárgyak, textíliák szennyeződéstől mentesek,

jb)       az ingatlan állagmegóvásáról és a rendeltetésszerű használhatóság fenntarthatóságáról a kérelmező vagy jogosult jövedelmi helyzetéhez mérten gondoskodik, valamint a szakértelmet, speciális munkaeszközöket, költséget nem igénylő szükséges munkálatokat saját maga elvégzi,

 1. a higiénikus állapot érdekében az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése.


(2) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is fenntartani.”11. § (1) E rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult eljárások során kell alkalmazni.


(2) E rendelet a hatályba lépését követő nyolcadik napon hatályát veszti.                                  Béndek József                                               Virágné Ferenczi Edit

                                    polgármester                                                                    jegyző
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.


Soponya, 2015. február 28.

Virágné Ferenczi Edit

jegyző