Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről

Hatályos: 2017. 08. 04 - 2019. 05. 23

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről

2017.08.04.

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) hivatali helyiség: Soponya Nagyközség Önkormányzata által biztosított, a házasságkötés lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség , 8123 Soponya, Petőfi u. 158. szám alatti házasságkötő terem.

b) hivatali munkaidő: Hétfőtől csütörtökig 7:30-16:00 óra között, pénteken 7:30 – 13:00 óra közötti időtartam, kivéve, ha jogszabály a naptár szerinti munkarendtől eltérő munkarendet állapít meg.

c) többletszolgáltatás: a házasságkötés lebonyolításában a hivatali helyiségen valamint hivatali munkaidőn kívül történő közreműködés, így különösen az ünnepi beszéd és az emléklap nyújtása.

2. § A házasságkötés hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívül történő lebonyolításának engedélye iránti kérelem formanyomtatványt jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. § 3 Az anyakönyvvezető a házasságkötés időpontját a házasulókkal folytatott egyeztetést követően az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 27. § (2) bekezdésére figyelemmel határozza meg.

4. § (1) Az önkormányzat részére fizetendő díj mértéke

a) hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívül tartott házasságkötés esetén bruttó 15.000,- Ft,

b) hivatali helyiségen kívül munkaidőben tartott házasságkötés esetén bruttó 15.000,- Ft

c) hivatali helyiségen kívül hivatali munkaidőn kívül tartott házasságkötés esetén bruttó 40.000,- Ft.

(2) A többletszolgáltatás ellentételezéseként az anyakönyvvezetőt az (1) bekezdés szerint megfizetett díjból

a) hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívül tartott házasságkötés esetén bruttó 10.000,-, Ft

b) hivatali helyiségen kívül munkaidőben tartott házasságkötés esetén bruttó 10.000,- Ft,

(3) Az (1) bekezdés szerinti fizetési kötelezettség a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal számlájára történő utalással vagy csekken történő befizetéssel teljesítendő legkésőbb a házasságkötés napját megelőző 8. napig.

(4) A megfizetett többletszolgáltatási díj a házasságkötés elmaradása esetén 8 napon belül visszatérítésre kerül.

(5) Ha a házasságkötés a házasulandók érdekkörében felmerült okból marad el, a megfizetett többletszolgáltatási díj csak akkor térítendő vissza, ha a házasságkötés elmaradásáról a házasulandók az anyakönyvvezetőt legkésőbb a házasságkötés napját megelőző napon írásban tájékoztatják.

5. § (1) Jelen rendelet 2017. augusztus 01. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és e szolgáltatások ellenében fizetendő díjakról szóló 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

Kérelem
hivatali helyiségen és/vagy hivatali időn kívüli házasságkötés engedélyezéséhez
Alulírottak kérjük házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli/hivatali munkaidőn kívüli engedélyezését.*
Név: _________________________________________________________
Lakcím: _________________________________________________________
Értesítési cím: _________________________________________________________
Név: _________________________________________________________
Lakcím: _________________________________________________________
Értesítési cím: _________________________________________________________
A hivatali helyiségen kívüli cím: _____________________________________________
Tudomásul vesszük, hogy a házasságkötés létesítése során felmerülő többletszolgáltatás ellentételezéseként megállapított díjat legkésőbb a házasságkötés napját megelőző 8. napig meg kell fizetnünk.
Nyilatkozunk, hogy a házasságkötés létesítése során

a) a tanúk és - ha szükséges - a tolmács jelenlétét biztosítjuk,

b) gondoskodunk az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról, és

c) a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő körülmények bekövetkezte esetére a házasságkötésre alkalmas helyszínként az alábbi helyiséget jelöljük meg: __________________________________________________

Kelt: ___________________________________
________________________________ _______________________________
aláírás aláírás
Az engedély megadását javaslom/nem javaslom.
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítésének engedélyezése esetén a külön törvényben meghatározott szabadidőt/jelen önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazást kérem.*
___________________________________
közreműködő anyakönyvvezető
* a megfelelő rész aláhúzandó