Soponya 8/2017 (VIII.4.)

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről

Hatályos: 2017. 08. 04 - 2019. 07. 30

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének   

8/2017. (VIII.04.) önkormányzati rendeletea hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékérőlSoponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:1.§ E rendelet alkalmazásában:

a) hivatali helyiség: Soponya Nagyközség Önkormányzata által biztosított, a házasságkötés lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség , 8123 Soponya, Petőfi u. 158. szám alatti házasságkötő terem.

b) hivatali munkaidő: Hétfőtől csütörtökig 7:30-16:00 óra között, pénteken 7:30 – 13:00 óra közötti időtartam, kivéve, ha jogszabály a naptár szerinti munkarendtől eltérő munkarendet állapít meg.

c) többletszolgáltatás: a házasságkötés lebonyolításában a hivatali helyiségen valamint hivatali munkaidőn kívül történő közreműködés, így különösen az ünnepi beszéd és az emléklap nyújtása.


2.§ A házasságkötés hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívül történő lebonyolításának engedélye iránti kérelem formanyomtatványt jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.


3.§3 Az anyakönyvvezető a házasságkötés időpontját a házasulókkal folytatott egyeztetést követően az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 27. § (2) bekezdésére figyelemmel határozza meg.


4.§       (1) Az önkormányzat részére fizetendő díj mértéke

a) hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívül tartott házasságkötés esetén bruttó 15.000,- Ft,

            b) hivatali helyiségen kívül munkaidőben tartott házasságkötés esetén bruttó 15.000,- Ft

c) hivatali helyiségen kívül hivatali munkaidőn kívül tartott házasságkötés esetén bruttó 40.000,- Ft.


(2) A többletszolgáltatás ellentételezéseként az anyakönyvvezetőt az (1) bekezdés szerint megfizetett díjból


  • hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívül tartott házasságkötés esetén bruttó 10.000,-, Ft


  • hivatali helyiségen kívül munkaidőben tartott házasságkötés esetén bruttó 10.000,- Ft,


(3) Az (1) bekezdés szerinti fizetési kötelezettség a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal számlájára történő utalással vagy csekken történő befizetéssel teljesítendő legkésőbb a házasságkötés napját megelőző 8. napig.


(4) A megfizetett többletszolgáltatási díj a házasságkötés elmaradása esetén 8 napon belül visszatérítésre kerül.


(5) Ha a házasságkötés a házasulandók érdekkörében felmerült okból marad el, a megfizetett többletszolgáltatási díj csak akkor térítendő vissza, ha a házasságkötés elmaradásáról a házasulandók az anyakönyvvezetőt legkésőbb a házasságkötés napját megelőző napon írásban tájékoztatják.


5.§       (1) Jelen rendelet 2017. augusztus 01. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.


(2) Hatályát veszti Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és e szolgáltatások ellenében fizetendő díjakról szóló 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete.

Béndek József                                                           dr. Horváth Csaba

  polgármester                                                                         aljegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Soponya, 2017. augusztus 4.                                                   dr. Horváth Csaba

                                                                                                aljegyző
Egységes szerkezetbe foglalva: 2021.02.12.                             dr. Horváth Csaba

                                                                                                          aljegyző
1. melléklet a   8/2017.(VIII.04.) önkormányzati rendelethez


Kérelem

hivatali helyiségen és/vagy hivatali időn kívüli házasságkötés engedélyezéséhez


Alulírottak kérjük házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli/hivatali munkaidőn kívüli engedélyezését.*


Név:            _________________________________________________________

Lakcím:      _________________________________________________________

Értesítési cím: _________________________________________________________


Név:            _________________________________________________________

Lakcím:      _________________________________________________________

Értesítési cím: _________________________________________________________


A hivatali helyiségen kívüli cím:            _____________________________________________


Tudomásul vesszük, hogy a házasságkötés létesítése során felmerülő többletszolgáltatás ellentételezéseként megállapított díjat legkésőbb a házasságkötés napját megelőző 8. napig meg kell fizetnünk.


Nyilatkozunk, hogy a házasságkötés létesítése során

a) a tanúk és - ha szükséges - a tolmács jelenlétét biztosítjuk,

b) gondoskodunk az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról, és

c) a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő körülmények bekövetkezte esetére a házasságkötésre alkalmas helyszínként az alábbi helyiséget jelöljük meg:            __________________________________________________


Kelt: ___________________________________________________________________                  _______________________________

                            aláírás                                                                      aláírás


Az engedély megadását javaslom/nem javaslom.


A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítésének engedélyezése esetén a külön törvényben meghatározott szabadidőt/jelen önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazást kérem.*


___________________________________

                                                                                       közreműködő anyakönyvvezető


* a megfelelő rész aláhúzandó
1 Módosította a 8/2019. (V.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. május 24. napjától.

2 Módosította a 8/2019. (V.23.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. május 24. napjától

3 Módosította az 1/2021. (I.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021.február 01.. napjától